Saturday 15 January 2022

பௌண்ட்³ரகவத⁴꞉ | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 101 (25)

அத² ஏகாதி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉

பௌண்ட்³ரகவத⁴꞉

Paundraka attacked by Krishna

வைஷ²ம்பாயந உவாச
தத꞉ ஷ²ரம் ஸமதா³ய வாஸுதே³வ꞉ ப்ரதாபவான் |
பௌண்ட்³ரம் ஜகா⁴ந ஸஹஸா நிஷி²தேந ஷ²ரேண ஹ ||3-101-1

பௌண்ட்³ரோ(அ)த² வாஸுதே³வஸ்து ஷ²ரைர்த³ஷ²பி⁴ராஷு²கை³꞉ |
வாஸுதே³வம் ஜகா⁴நாஷு² வார்ஷ்ணேயம் வ்ருஷ்ணிநந்த³நம் ||3-101-2

தா³ருகம் பஞ்சவிம்ஷ²த்யா ஹயாந்த³ஷ²பி⁴ரேவ ச |
ஸப்தத்யா வாஸுதே³வம் து யாத³வம் வாஸுதே³வக꞉ ||3-101-3

தத꞉ ப்ரஹஸ்ய ஸுசிரம் கேஷ²வ꞉ கேஷி²ஸூத³ந꞉ |
த்⁴ருஷ்டோ(அ)ஸாவிதி மநஸா ஸம்பூஜ்ய யது³நந்த³ந꞉ ||3-101-4

ஆக்ருஷ்ய ஷா²ர்ங்க³ம் ப³லவாந்ஸந்தா⁴ய ரிபுஸூத³ந꞉ |
நாராசேந ஸுதீக்ஷ்ணேந த்⁴வஜம் சிச்சே²த³ கேஷ²வ꞉ ||3-101-5

ஸாரதே²ஷ்²ச ஷி²ர꞉ காயாதா³ஹ்ருத்ய யது³நந்த³ந꞉ |
அஷ்²வாம்ஷ்²ச சதுரோ ஹத்வா சதுர்பி⁴꞉ ஸாயகோத்தமை꞉ ||3-101-6

ரத²ம் ராஜ்ஞ꞉ ஸமாஹத்ய ததோ³பௌ⁴ பார்ஷ்ணிஸாரதீ² |
சக்ரம் ச திலஷ²꞉ க்ருத்வா ஹஸந்கிஞ்சிதி³வ ஸ்தி²த꞉ ||3-101-7

பௌண்ட்³ரகோ வாஸுதே³வஸ்து ரதா²து³த்ப்லுத்ய ஸத்வர꞉ |
ஆதா³ய நிஷி²தம் க²ட்³க³ம் ப்ராஹிணோத்கேஷ²வாய ஸ꞉ ||3-101-8

Sஅ க²ட்³க³ம் ஷ²ததா⁴ க்ருத்வா தூஷ்ணீமாஸீச்ச கேஷ²வ꞉ |
தத꞉ பரம் மஹாகோ⁴ரம் பரிக⁴ம் காலஸம்மிதம் ||3-101-9

க்³ருஹீத்வா வாஸுதே³வாய வாஸுதே³வம் ப்ரதாபவான் |
ப்ராஹிணோத்³வ்ருஷ்ணிவீராய ஸர்வக்ஷத்ரஸ்ய பஷ்²யத꞉ ||3-101-10

தத்³வித⁴ம் ஜக³தாம் நாத²ஷ்²சகார யது³நந்த³ந꞉ |
ததஷ்²சக்ரம் மஹாகோ⁴ரம் ஸஹஸ்ராரம் மஹாப்ரப⁴ம் ||3-101-11

த்ரிம்ஷ²த்³பா⁴ரஸமாயுக்தமாயஸாஸ்யமமித்ரஹா |
ஆதா³யாத² மஹாராஜ கேஷ²வம் வாக்யமப்³ரவீத் ||3-101-12

பஷ்²யேத³ம் நிஷி²தம் கோ⁴ரம் தவ சக்ரவிநாஷ²நம் |
அநேந தவ கோ³விந்த³ த³ர்பம் த³ர்பவதாம் வர ||3-101-13

அபநேஷ்யாமி வார்ஷ்ணேய ஸர்வக்ஷத்ரஸ்ய பஷ்²யத꞉ |
த்வாமுத்³தி³ஷ்²ய மஹாகோ⁴ரம் க்ருதமந்யத்³து³ராஸத³ம் ||3-101-14

யதி³ ஷ²க்தோ ஹரே க்ருஷ்ண தா³ரயேத³ம் மஹாஸ்பத³ம் |
இத்யுக்த்வா தச்ச²தகு³ணம் ப்⁴ராமயித்வா மஹாப³ல꞉ ||3-101-15

சிக்ஷேபாத² மஹாவீர்ய꞉ பௌண்ட்³ரகோ ந்ருபஸத்தம꞉ |
அவப்லுத்ய ததோ தே³ஷா²த்தது³த்ஸ்ருஜ்ய மஹாப³ல꞉ ||3-101-16

ஸிம்ஹநாத³ம் மஹாகோ⁴ரம் வ்யநத³த்³வீர்யவாம்ஸ்ததா³ |
ததோ விஸ்மயமாபந்நோ ப⁴க³வாந்தே³வகீஸுத꞉ ||3-101-17

அஹோ வீர்யமஹோ தை⁴ர்யமஸ்ய பௌண்ட்³ரஸ்ய து³꞉ஸஹம் |
இதி மத்வா ஜக³ந்நாத² உத்தி²தஷ்²ச ரதோ²த்தமாத் ||3-101-18

தத꞉ ஷி²லாம் ஸமாதா³ய ப்ரேஷயாமாஸ கேஷ²வம் |
தாம் ஷி²லாம் ப்ரேஷயாமாஸ தஸ்மை யது³குலோத்³வஹ꞉ ||3-101-19

பௌண்ட்³ரேண ஸுசிரம் காலம் விக்ரீட்³ய ப⁴க³வாந்ஹரி꞉ |
ததஷ்²சக்ரம் ஸமாதா³ய நிஷி²தம் ரக்தபோ⁴ஜநம் ||3-101-20

தை³த்யமாம்ஸப்ரதி³க்³தா⁴ங்க³ம் நாரீக³ர்ப⁴விமோசநம் |
ஷா²தகும்ப⁴மயம் கோ⁴ரம் தை³த்யதா³நவநாஷ²நம் ||3-101-21

ஸஹஸ்ராரம் ஷ²தாரம் தத³த்³பு⁴தம் தை³த்யபீ⁴ஷணம் |
ஐஷ்²வர்யவர்ம பரமம் நித்யம் ஸுரக³ணார்சிதம் ||3-101-22

விஷ்ணு꞉ க்ருஷ்ணஸ்ததா² ஷா²ர்ங்கீ³ நித்யயுக்த꞉ ஸதா³ ஹரி꞉ |
ஜகா⁴ந தேந கோ³விந்த³꞉ பௌண்ட்³ரகம் ந்ருபஸத்தமம் ||3-101-23

தஸ்ய தே³ஹம் விதா³ர்யாஷு² சக்ரம் பிஷி²தபோ⁴ஜநம் |
க்ருஷ்ணஸ்யாத² கரம் பூ⁴ய꞉ ப்ராப ஸர்வேஷ்²வரஸ்ய ஹ ||3-101-24

தத꞉ ஸ பௌண்ட்³ரகோ ராஜா க³தாஸு꞉ ப்ராபதத்³பு⁴வி |
நிஹத்ய ப⁴க³வாந்விஷ்ணுர்து³ர்விஜ்ஞேயக³தி꞉ ப்ரபு⁴꞉ |
ப்ரதிபேதே³ ஸுத⁴ர்மாம் து யாத³வை꞉ பூஜிதோ ஹரி꞉ ||3-101-25

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
பௌண்ட்³ரகவாஸுதே³வவதே⁴ ஏகாதி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_101_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 101 Paundraka   Killed
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
January 7 2009##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha ekAdhikashatatamo.adhyAyaH
pauNDrakavadhaH

vaishampAyana uvAcha
tataH sharaM samadAya vAsudevaH pratApavAn |
pauNDraM jaghAna sahasA nishitena shareNa ha ||3-101-1

pauNDro.atha vAsudevastu sharairdashabhirAshugaiH |
vAsudevaM jaghAnAshu vArShNeyaM vR^iShNinandanam ||3-101-2

dArukaM pa~nchaviMshatyA hayAndashabhireva cha |
saptatyA vAsudevaM tu yAdavaM vAsudevakaH ||3-101-3

tataH prahasya suchiraM keshavaH keshisUdanaH |
dhR^iShTo.asAviti manasA saMpUjya yadunandanaH ||3-101-4

AkR^iShya shAr~NgaM balavAnsaMdhAya ripusUdanaH |
nArAchena sutIkShNena dhvajaM chichCheda keshavaH ||3-101-5

sAratheshcha shiraH kAyAdAhR^itya yadunandanaH |
ashvAMshcha chaturo hatvA chaturbhiH sAyakottamaiH ||3-101-6

rathaM rAj~naH samAhatya tadobhau pArShNisArathI |
chakraM cha tilashaH kR^itvA hasankiMchidiva sthitaH ||3-101-7

pauNDrako vAsudevastu rathAdutplutya satvaraH |
AdAya nishitaM khaDgaM prAhiNotkeshavAya saH ||3-101-8

Sa khaDgaM shatadhA kR^itvA tUShNImAsIchcha keshavaH |
tataH paraM mahAghoraM parighaM kAlasaMmitam ||3-101-9

gR^ihItvA vAsudevAya vAsudevaM pratApavAn |
prAhiNodvR^iShNivIrAya sarvakShatrasya pashyataH ||3-101-10

tadvidhaM jagatAM nAthashchakAra yadunandanaH |
tatashchakraM mahAghoraM sahasrAraM mahAprabham ||3-101-11

triMshadbhArasamAyuktamAyasAsyamamitrahA |
AdAyAtha mahArAja keshavaM vAkyamabravIt ||3-101-12

pashyedaM nishitaM ghoraM tava chakravinAshanam |
anena tava govinda darpaM darpavatAM vara ||3-101-13

apaneShyAmi vArShNeya sarvakShatrasya pashyataH |
tvAmuddishya mahAghoraM kR^itamanyaddurAsadam ||3-101-14

yadi shakto hare kR^iShNa dArayedaM mahAspadam |
ityuktvA tachChataguNaM bhrAmayitvA mahAbalaH ||3-101-15

chikShepAtha mahAvIryaH pauNDrako nR^ipasattamaH |
avaplutya tato deshAttadutsR^ijya mahAbalaH ||3-101-16

siMhanAdaM mahAghoraM vyanadadvIryavAMstadA |
tato vismayamApanno bhagavAndevakIsutaH ||3-101-17

aho vIryamaho dhairyamasya pauNDrasya duHsaham |
iti matvA jagannAtha utthitashcha rathottamAt ||3-101-18

tataH shilAM samAdAya preShayAmAsa keshavam |
tAM shilAM preShayAmAsa tasmai yadukulodvahaH ||3-101-19

pauNDreNa suchiraM kAlaM vikrIDya bhagavAnhariH |
tatashchakraM samAdAya nishitaM raktabhojanam ||3-101-20

daityamAMsapradigdhA~NgaM nArIgarbhavimochanam |
shAtakumbhamayaM ghoraM daityadAnavanAshanam ||3-101-21

sahasrAraM shatAraM tadadbhutaM daityabhIShaNam |
aishvaryavarma paramaM nityaM suragaNArchitam ||3-101-22

viShNuH kR^iShNastathA shAr~NgI nityayuktaH sadA hariH |
jaghAna tena govindaH pauNDrakaM nR^ipasattamam ||3-101-23

tasya dehaM vidAryAshu chakraM pishitabhojanam |
kR^iShNasyAtha karaM bhUyaH prApa sarveshvarasya ha ||3-101-24

tataH sa pauNDrako rAjA gatAsuH prApatadbhuvi |
nihatya bhagavAnviShNurdurvij~neyagatiH prabhuH |
pratipede sudharmAM tu yAdavaiH pUjito hariH ||3-101-25

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
pauNDrakavAsudevavadhe ekAdhikashatatamo.adhyAyaH 

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்