Monday 17 January 2022

ஏகலவ்யநிர்யாணம் | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 102 (24)

அத² த்³வ்யதி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉

ஏகலவ்யநிர்யாணம்

Krishna after killing Paundraka in his palace

வைஷ²ம்பாயந உவாச
நிஷாதே³ஷ²ம் ததோ ராம꞉ ஷ²க்த்யா வீர்யவதாம் வர꞉ |
ஆஜகா⁴ந ஸ்தநத்³வந்த்³வே ஸிம்ஹநாத³ம் வ்யநீநத³த் ||3-102-1

தத꞉ க்ருத்³தோ⁴ நிஷாதே³ஷோ² ராமம் மத்தம் மஹாப³லம் |
க³த³யா லோகவிக்²யாதோ ஜகா⁴ந ஸ்தநவக்ஷஸி ||3-102-2

ஆஹத꞉ ஸ து தேநாஷு² ப³லப⁴த்³ரோ மஹாப³ல꞉ |
உபா⁴ப்⁴யாம் சைவ ராமஸ்து கராப்⁴யாம் வ்ருஷ்ணிபுங்க³வ꞉ ||3-102-3

க³தா³ம் க்³ருஹ்ய மஹாகோ⁴ராமாயாந்தீம் ப்ராணஹாரிணீம் |
து³த்³ராவாத² நிஷாதே³ஷ²꞉ ஸமுத்³ரம் மகராலயம் ||3-102-4

தா⁴வத்யேவம் ததா³ ராஜ்ஞி ஏகலவ்யே நிஷாத³பே |
தா⁴வத்யேவம் ச ராமோ(அ)பி யத்ர யாதோ நிஷாத³ப꞉ ||3-102-5

ஸாக³ரம் ஸ ப்ரவிஷ்²யாஷு² க³த்வா யோஜநபஞ்சகம் |
பீ⁴த ஏவ ததா³ ராஜந்நேகலவ்யோ நிஷாத³ப꞉ ||3-102-6

கிஞ்சித்³த்³வீபாந்தரம் ராஜந்ப்ரவிஷ்²ய ந்யவஸத்ததா³ |
ததோ ராமோ நிஷாதே³ஷ²ம் ஜிகா³ய யது³நந்த³ந꞉ ||3-102-7

தாம் ஸபா⁴ம் மணிரத்நாட்⁴யாம் ப்ரவிவேஷ² ஹலாயுத⁴꞉ |
ஸாத்யகிர்யுத்³த⁴ஸம்ஸக்தஸ்தாம் ஸபா⁴ம் ப்ரவிவேஷ² ஹ ||3-102-8

அந்யே ச யாத³வா ராஜந்ததா²யோக³முபஸ்தி²தா꞉ |
ஆஸீநேஷு ச ஸர்வேஷு வ்ருஷ்ணிவீரேஷு ஸர்வத꞉ ||3-102-9

அபி⁴வாத்³ய யதா²யோக³ம் வ்ருஷ்ணீந்ஸர்வாஷ்²ச கேஷ²வ꞉ |
உவாச வசநம் காலே ப⁴க³வாந்தே³வகீஸுத꞉ ||3-102-10

த்³ருஷ்டம் கைலாஸஷி²க²ரம் ஷ²ங்கரோ நீலலோஹித꞉ |
ஸ து மஹ்யம் யது³வர꞉ ப்ரீதிமாம்ஷ்²ச த³தௌ³ வரம் ||3-102-11

தத்ர தே³வா꞉ ஸமாயாதா முநயஷ்²ச தபோத⁴நா꞉ |
த்³ருஷ்ட்வா மாம் ஷ²ங்கரஷ்²சைவ ப்ரீத꞉ ஸ்துத்வா ஸமாயயௌ ||3-102-12

அத்யத்³பு⁴தம் மயா த்³ருஷ்டம் ராத்ரௌ யாத³வஸத்தம꞉ |
பிஷா²சௌ த்³வௌ மஹாகோ⁴ரௌ வத³ந்தௌ மாமிகாம் கதா²ம் ||3-102-13

ம்ருக³யாம் சக்ரதுஸ்தௌ து சிந்தயந்தௌ து மாம் ஸதா³ |
த்³ருஷ்ட்வா மாம் தௌ து ராஜேந்த்³ரா꞉ ப்ரீதிமந்தௌ தபஸ்விநௌ ||3-102-14

ப⁴க்திநம்ரௌ மஹாத்மாநௌ  ப்ரணாமம் சக்ரதுஸ்ததா³ |
ததோ(அ)ஹம் ஸர்வதா² ப்ரீதஸ்தௌ நீதௌ ஸ்வர்க³முத்தமம் ||3-102-15

தோஷயித்வா மஹாதே³வம் மயா சாத்³ய ஸமாக³தம் |

வைஷ²ம்பாயந உவாச
ததஸ்தே வ்ருஷ்ணய꞉ ஸர்வே தே³வதே³வம் ஷ²ஷ²ம்ஸிரே ||3-102-16

ஸர்வதா² க்ருதக்ருத்யாஸ்தே வ்ருஷ்ணய꞉ கேஷ²வாஷ்²ரயா꞉ |
யாத³வா꞉ ஸர்வ ஏவைதே ஸ்வம் ஸ்வம் ஜக்³முர்யதா²லயம் ||3-102-17

அப்⁴யந்தரே ஜக³ந்நாத²꞉ ப்ரவிஷ்²ய ஹரிரீஷ்²வர꞉ |
ருக்மிணீஸத்யபா⁴மாப்⁴யாமாசசக்ஷே யதா²ப⁴வத் ||3-102-18

தே ப்ரீதே ப்ரீதியுக்தேந கேஷ²வேந ஸமந்விதே |
ஏதத்தே ஸர்வமாக்²யாதம் கேஷ²வஸ்ய விசேஷ்டிதம் ||3-102-19

ஷ²ஷா²ஸ ப்ருதி²வீம் க்ருத்ஸ்நாம் து³ஷ்டாந்ஹத்வா மஹாப³லான் |
நரகம் கோ⁴ரகர்மணம் பௌண்ட்³ரகம் ந்ருபஸத்தமம் ||3-102-20

ஹயக்³ரீவம் நிஷு²ம்ப⁴ம் ச ததா² ஸுந்தோ³பஸுந்த³கௌ |
ரரக்ஷ விப்ராந்தே³வேஷோ² முநீந்முநிவரார்சித꞉ ||3-102-21

விப்ரேப்⁴யஷ்²ச த³தௌ³ வித்தம் கா³ஷ்²ச த³த்த்வா ஸ கேஷ²வ꞉ |
அக்³நிஹோத்ரம் ப்ரயுஞ்ஜாநோ ப்³ராஹ்மணாம்ஷ்²ச ஸுதர்பயன் ||3-102-22

முநீம்ஷ்²ச ப்³ரஹ்மசர்யேண தே³வாந்யஜ்ஞைரநேகதா⁴ |
ஸ்வத⁴யா ச பித்ரூந்ஸர்வாந்ப்ரீணயந்நேவ ஸர்வதா³ ||3-102-23

தஸ்மிஞ்சா²ஸதி தே³வேஷே² ராஜ்யம் நிஷ்கண்டகம் ப்ரபோ⁴ |
ஸுக²மேவ ப்ரஜா꞉ ஸர்வா ஜீவந்தி ப்³ராஹ்மணாத³ய꞉ ||3-102-24

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
கைலாஸயாத்ராயாம் பௌண்ட்³ரகவத⁴ஸமாப்தௌ
த்³வ்யதி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_102_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 102 Ekalavya  Hounded  off
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
January 15 2009##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha dvyadhikashatatamo.adhyAyaH
ekalavyaniryANam

vaishampAyana uvAcha
niShAdeshaM tato rAmaH shaktyA vIryavatAM varaH |
AjaghAna stanadvandve siMhanAdaM vyanInadat ||3-102-1

tataH kruddho niShAdesho rAmaM mattaM mahAbalaM |
gadayA lokavikhyAto jaghAna stanavakShasi ||3-102-2

AhataH sa tu tenAshu balabhadro mahAbalaH |
ubhAbhyAM chaiva rAmastu karAbhyAM vR^iShNipu~NgavaH ||3-102-3

gadAM gR^ihya mahAghorAmAyAntIM prANahAriNIm |
dudrAvAtha niShAdeshaH samudraM makarAlayam ||3-102-4

dhAvatyevaM tadA rAj~ni ekalavye niShAdape |
dhAvatyevaM cha rAmo.api yatra yAto niShAdapaH ||3-102-5

sAgaraM sa pravishyAshu gatvA yojanapa~nchakam |
bhIta eva tadA rAjannekalavyo niShAdapaH ||3-102-6

kiMchiddvIpAntaraM rAjanpravishya nyavasattadA |
tato rAmo niShAdeshaM jigAya yadunandanaH ||3-102-7

tAM sabhAM maNiratnADhyAM pravivesha halAyudhaH |
sAtyakiryuddhasaMsaktastAM sabhAM pravivesha ha ||3-102-8

anye cha yAdavA rAjantathAyogamupasthitAH |
AsIneShu cha sarveShu vR^iShNivIreShu sarvataH ||3-102-9

abhivAdya yathAyogaM vR^iShNInsarvAshcha keshavaH |
uvAcha vachanaM kAle bhagavAndevakIsutaH ||3-102-10

dR^iShTaM kailAsashikharaM sha~Nkaro nIlalohitaH |
sa tu mahyaM yaduvaraH prItimAMshcha dadau varam ||3-102-11

tatra devAH samAyAtA munayashcha tapodhanAH |
dR^iShTvA mAM sha~Nkarashchaiva prItaH stutvA samAyayau ||3-102-12

atyadbhutaM mayA dR^iShTaM rAtrau yAdavasattamaH |
pishAchau dvau mahAghorau vadantau mAmikAM kathAm ||3-102-13

mR^igayAM chakratustau tu chintayantau tu mAM sadA |
dR^iShTvA mAM tau tu rAjendrAH prItimantau tapasvinau ||3-102-14

bhaktinamrau mahAtmAnau  praNAmaM chakratustadA |
tato.ahaM sarvathA prItastau nItau svargamuttamam ||3-102-15

toShayitvA mahAdevaM mayA chAdya samAgatam |

vaishampAyana uvAcha
tataste vR^iShNayaH sarve devadevaM shashaMsire ||3-102-16

sarvathA kR^itakR^ityAste vR^iShNayaH keshavAshrayAH |
yAdavAH sarva evaite svaM svaM jagmuryathAlayam ||3-102-17

abhyantare jagannAthaH pravishya harirIshvaraH |
rukmiNIsatyabhAmAbhyAmAchachakShe yathAbhavat ||3-102-18

te prIte prItiyuktena keshavena samanvite |
etatte sarvamAkhyAtaM keshavasya vicheShTitam ||3-102-19

shashAsa pR^ithivIM kR^itsnAM duShTAnhatvA mahAbalAn |
narakaM ghorakarmaNaM pauNDrakaM nR^ipasattamam ||3-102-20

hayagrIvaM nishumbhaM cha tathA sundopasundakau |
rarakSha viprAndevesho munInmunivarArchitaH ||3-102-21

viprebhyashcha dadau vittaM gAshcha dattvA sa keshavaH |
agnihotraM prayu~njAno brAhmaNAMshcha sutarpayan ||3-102-22

munIMshcha brahmacharyeNa devAnyaj~nairanekadhA |
svadhayA cha pitR^InsarvAnprINayanneva sarvadA ||3-102-23

tasmi~nChAsati deveshe rAjyaM niShkaNTakaM prabho |
sukhameva prajAH sarvA jIvanti brAhmaNAdayaH ||3-102-24

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
kailAsayAtrAyAM pauNDrakavadhasamAptau
dvyadhikashatatamo.adhyAyaH 

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்