Saturday 1 January 2022

ஸாத்யகிபௌண்ட்³ரகயோர்யுத்³த⁴ம் | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 96 (38)

அத² ஷண்ணவதிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

ஸாத்யகிபௌண்ட்³ரகயோர்யுத்³த⁴ம்

Satyaki in Battlefield

வைஷ²ம்பாயந உவாச
தத꞉ க்ருத்³தோ⁴ மஹாராஜ ஸாத்யகிர்வ்ருஷ்ணிபுங்க³வ꞉ |
உவாச வசநம் ராஜந்வாஸுதே³வம் ஸ்மரந்நிவ ||3-96-1

அவோசதீ³த்³ருஷ²ம் வாக்யம் வாஸுதே³வம் ந்ருபத⁴ம꞉ |
கோ நாம ஜக³தாம் நாத²மித்த²ம் ப்³ரூயாஜ்ஜிஜீவிஷு꞉ ||3-96-2

ம்ருத்யுஸ்த்வாம் ஸர்வதா² யாதி வத³ந்தம் தாத்³ருஷ²ம் வச꞉ |
ஜிஹ்வா தே ஷ²ததா⁴ தீ³ர்யாத்³வத³தஸ்தாத்³ருஷ²ம் வச꞉ ||3-96-3

ஏஷ தே பாதயிஷ்யாமி ஷி²ர꞉ காயாச்ச பௌண்ட்³ரக |
யந்நாம வாஸுதே³வேதி தவ ஸம்ப்ரதி வர்ததே ||3-96-4

யாவத்பததி காயாத்தே ஷி²ரஸ்தாவத்ப்ரவர்ததே |
ஸ ஏவ ஷ்²வோ ந ப⁴க³வாந்வாஸுதே³வோ ப⁴விஷ்யதி ||3-96-5

ஏக ஏவ ஜக³ந்நாத²꞉ கர்தா ஸர்வஸ்ய ஸர்வக³꞉ |
து³ராத்மந்ஸர்வதா² தே³வோ ப⁴விஷ்யதி ந ஸம்ஷ²ய꞉ ||3-96-6

ஏஷ தே(அ)ஹம் ஷி²ர꞉ காயாத்பாதயிஷ்யாமி ராஜக |
யத³ஸௌ ப⁴க³வாந்விஷ்ணுர்நாக³மிஷ்யதி ஸாம்ப்ரதம் ||3-96-7

அஸ்த்ரவீர்யம் ப³லம் சைவ ஸர்வம் த³ர்ஷ²ய ஸாம்ப்ரதம் |
நாத꞉ பரதரம் ராஜந்வீர்யம் ச தவ வர்ததே ||3-96-8

ஸர்வம் த³ர்ஷ²ய யத்நேந ஸ்தி²தோ(அ)ஸ்மி வ்யவஸாயவான் |
ஷ²ரீ சாபீ க³தீ³ க²ட்³கீ⁴ ஸர்வதா²ஹமுபஸ்தி²த꞉ ||3-96-9

நைதந்நக³ரமாயாஸீ꞉ ஸத்யமேதத்³ப்³ரவீம்யஹம் |
ஸர்வதா² க்ருதக்ருத்யோ(அ)ஸ்மி த்³ருஷ்ட்வா த்வாம் வாஸுதே³வகம் ||3-93-10

தவாங்க³ம் திலஷ²꞉ க்ருத்வா ஷ்²வப்⁴யோ தா³ஸ்யாமி ராஜக |
இத்யுக்த்வா பா³ணமாதா³ய வாஸுதே³வம் மஹாப³ல꞉ ||3-96-11

ஆகர்ணபூர்ணமாக்ருஷ்ய விவ்யாத⁴ நிஷி²தம் ஷ²ரம் |
ஸ தேந வித்³தோ⁴ யது³நா வாஸுதே³வ꞉ ப்ரதாபவான் ||3-96-12

வமஞ்சோ²ணிதமத்யுஷ்ணமங்கா³ந்நேத்ராந்ந்ருபோத்தம |
ததஷ்²சுக்ரோத⁴ ந்ருபதிர்வாஸுதே³வ꞉ ப்ரதாபவான் ||3-96-13

நவபி⁴ர்த³ஷ²பி⁴ஷ்²சைவ ஷ²ரை꞉ ஸந்நதபர்வபி⁴꞉ |
விவ்யாத⁴ ஸாத்யகிம் ராஜா நத³ம்ஷ்²ச ப³ஹுதா⁴ கில ||3-96-14

ததோ நாராசமாதா³ய நிஷி²தம் யமஸம்நிப⁴ம் |
த³நுராக்ருஷ்ய ப⁴லவாந்வாஸுதே³வோ ந்ருபோத்தம ||3-96-15

விவ்யாத⁴ ஸாத்யகிம் பூ⁴யோ நிஷி² ப்ரஹ்ராத³யந்ஸ்வகான் |
நாராசேந ஸமாவித்³த⁴꞉ ஸாத்யகி꞉ ஸத்யஸங்க³ர꞉ ||3-96-16

லலாடே ஸுத்³ருட⁴ம் வீரோ வ்ருஷ்ணீநாமக்³ரணீஸ்ததா³ |
நிஷஸாத³ ரதோ²பஸ்தே² நிஷ்²சேஷ்ட இவ ஸத்தம꞉ ||3-96-17

தத꞉ ஸ பௌண்ட்³ரகோ ராஜா வித்³த்⁴வா த³ஷ²பி⁴ராஷு²கை³꞉ |
ஸாரதி²ம் பஞ்சவிம்ஷ²த்யா ஹயாம்ஷ்²ச சதுரோ ந்ருப ||3-96-18

தே ஹயா ருதி⁴ராக்தாங்கா³꞉ ஸாரதி²ஷ்²ச ஸமந்தத꞉ |
விஹ்வலா꞉ ஸமபத்³யந்த வாஸுதே³வஸ்ய பஷ்²யத꞉ ||3-96-19

வாஸுதே³வோ ரதே² சாபி ஸிம்ஹநாத³ம் ஸமாத³தே³ |
தேந நாதே³ந தத்ராபூ⁴த்³விபு³த்³த⁴꞉ ஸாத்யகிர்ந்ருப ||3-96-20

வித்³தா⁴ந்ஹயாம்ஸ்ததா² த்³ருஷ்ட்வா ஸாரதி²ம் ச ததா²க³தம் |
ஷை²நேயோ(அ)த² மஹாவீர்யோ ருஷிதோ ந்ருபஸத்தம꞉ ||3-96-21

அலம் த்³ரக்ஷ்யாமி தே வீர்யமித்யுக்த்வா பா³ணமாத³தே³ |
விவ்யாத⁴ தேந பா³ணேந வக்ஷஸ்யேநம் மஹாப³ல꞉ ||3-96-22

ததஷ்²சசால தேநாஜௌ வாஸுதே³வ꞉ ஷ²ரேண ஹ |
ஸுஸ்ராவ ருதி⁴ரம் கோ⁴ரமத்யுஷ்ணம் வக்ஷஸோ ந்ருப ||3-96-23

ரதோ²பஸ்தே² பபாதாஷு² நி꞉ஷ்²வஸந்நுரகோ³ யதா² |
க்ருத்யம் சாபி ந ஜாநாதி கேவலம் நிஷஸாத³ ஹ ||3-96-24

ஸாத்யகிஸ்து ரத²ம் வித்³த்⁴வா த³ஷ²பி⁴꞉ ஸாயகைஸ்ததா² |
த்⁴வஜம் சிச்சே²த³ ப⁴ல்லேந வாஸுதே³வஸ்ய வ்ருஷ்ணிப꞉ ||3-96-25

ஹயாம்ஷ்²ச சதுரோ ஹத்வா பா³ணை꞉ ஸாரதி²மேவ ச |
யுயுதா⁴நோ(அ)த² ராஜேந்த்³ர பௌண்ட்³ரகஸ்ய ச பஷ்²யத꞉ ||3-96-26

ஸாரதே²ஷ்²ச ஷி²ர꞉ காயாத³ஹரத்ஸ ரதா²த்ததா³ |
ரத²க்³ரந்தி²ம் ச சிச்சே²த³ ஹயாஷ்²ச வ்யஸவோ(அ)ப⁴வன் ||3-96-27

சக்ரம் ச திலஷ²꞉ க்ருத்வா பா³ணைர்த³ஷ²பி⁴ரஞ்ஜஸா |
ஜஹாஸ விபுலம் ராஜந்வாஸுதே³வம் மஹாப³ல꞉ ||3-96-28

தத꞉ பரம் மஹத்ப்ராயம் ஸாத்யகிர்வ்ருஷ்ணிநந்த³ந꞉ |
ஷ²ப்³த³ம் க்ருத்வா ப³லீ ஸாக்ஷாத்ஸர்வக்ஷத்ரஸ்ய பஷ்²யத꞉ ||3-96-29

ஷ²ரை꞉ ஸப்ததிஸங்க்²யாகைரர்த³யாமாஸ ஸத்வரம் 
தே ஷ²ரா꞉ ஷ²லபா⁴காரா நிபேது꞉ ஸர்வஷ²ஸ்ததா³ ||3-96-30

ஷி²ரஸ்த꞉ பார்ஷ்²வதஷ்²சைவ ப்ருஷ்ட²த꞉ புரதஸ்ததா² |
கேவலம் தை⁴ர்யநிசயஸ்த்ருஷார்த꞉ ஷ²ரவாந்யதா² ||3-96-31

யதா² மநஸ்வீ ரிக்தஷ்²ச ததா² திஷ்ட²தி பௌண்ட்³ரக꞉ |
ததஷ்²சுக்ரோத⁴ ப³லவாந்வாஸுதே³வ꞉ ப்ரதாபவான் ||3-96-32

அர்த⁴சந்த்³ரம் ஸமாதா³ய விவ்யாத⁴ யுதி⁴ ஸாத்யகிம் |
வித்³த்⁴வா ஸப்தபி⁴ராயாந்தம் க்ரோதே⁴ந ப்ரஸ்பு²ரந்நிவ ||3-96-33

வித்³தோ⁴(அ)த² ஸாத்யகிஸ்தேந ஷ²ரை꞉ பஞ்சபி⁴ராஷு²கை³꞉ |
சாபம் சிச்சே²த³ பௌண்ட்³ரஸ்ய ஸிம்ஹநாத³ம் வ்யநீநத³த் ||3-96-34

வாஸுதே³வோ க³தா³ம் க்³ருஹ்ய ப்⁴ராமயித்வா பதா³த்பத³ம் |
த்வரிதம் பாதயாமாஸ ஸாத்யகேர்வக்ஷஸி ப்ரபோ⁴ ||3-96-35

ஸவ்யேந தாம் ஸமாக்ருஷ்ய கரேண யது³நந்த³ந꞉ |
ஷ²ரம் ப்ரக்³ருஹ்ய விவ்யாத⁴ ஸாத்யகிர்யுதி⁴ பௌண்ட்³ரகம் ||3-96-36

தமந்தரே க்³ருஹீத்வாஷு² வாஸுதே³வ꞉ ப்ரதாபவான் |
ஷ²க்திபி⁴ர்த³ஷ²பி⁴ஷ்²சைவ ஸாத்யகிம் நிஜகா⁴ந ஹ ||3-96-37

தாபி⁴ர்வித்³தோ⁴ ரணே வீர꞉ ஸாத்யகி꞉ ஸத்யஸங்க³ர꞉ |
அபாஸ்ய த⁴நுரந்யத்தத்³த⁴நுராதா³ய ஸத்வரம் |
ஆஜகா⁴ந ததா³ வீரோ வ்ருஷ்ணீநாமக்³ரணீர்ந்ருப꞉ ||3-96-38

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
கைலாஸயாத்ராயாம் பௌண்ட்³ரகஸாத்யகியுத்³தே⁴
ஷண்ணவதிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_096_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 96  Satyaki-Paundraka Battle
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
January 2nd 2009##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha ShaNNavatitamo.adhyAyaH
sAtyakipauNDrakayoryuddham

vaishampAyana uvAcha
tataH kruddho mahArAja sAtyakirvR^iShNipu~NgavaH |
uvAcha vachanaM rAjanvAsudevaM smaranniva ||3-96-1

avochadIdR^ishaM vAkyaM vAsudevaM nR^ipadhamaH |
ko nAma jagatAM nAthamitthaM brUyAjjijIviShuH ||3-96-2

mR^ityustvAM sarvathA yAti vadantaM tAdR^ishaM vachaH |
jihvA te shatadhA dIryAdvadatastAdR^ishaM vachaH ||3-96-3

eSha te pAtayiShyAmi shiraH kAyAchcha pauNDraka |
yannAma vAsudeveti tava saMprati vartate ||3-96-4

yAvatpatati kAyAtte shirastAvatpravartate |
sa eva shvo na bhagavAnvAsudevo bhaviShyati ||3-96-5

eka eva jagannAthaH kartA sarvasya sarvagaH |
durAtmansarvathA devo bhaviShyati na saMshayaH ||3-96-6

eSha te.ahaM shiraH kAyAtpAtayiShyAmi rAjaka |
yadasau bhagavAnviShNurnAgamiShyati sAMpratam ||3-96-7

astravIryaM balaM chaiva sarvaM darshaya sAMpratam |
nAtaH parataraM rAjanvIryam cha tava vartate ||3-96-8

sarvaM darshaya yatnena sthito.asmi vyavasAyavAn |
sharI chApI gadI khaDghI sarvathAhamupasthitaH ||3-96-9

naitannagaramAyAsIH satyametadbravImyaham |
sarvathA kR^itakR^ityo.asmi dR^iShTvA tvAM vAsudevakam ||3-93-10

tavA~NgaM tilashaH kR^itvA shvabhyo dAsyAmi rAjaka |
ityuktvA bANamAdAya vAsudevaM mahAbalaH ||3-96-11

AkarNapUrNamAkR^iShya vivyAdha nishitaM sharaM |
sa tena viddho yadunA vAsudevaH pratApavAn ||3-96-12

vama~nChoNitamatyuShNama~NgAnnetrAnnR^ipottama |
tatashchukrodha nR^ipatirvAsudevaH pratApavAn ||3-96-13

navabhirdashabhishchaiva sharaiH sannataparvabhiH |
vivyAdha sAtyakiM rAjA nadaMshcha bahudhA kila ||3-96-14

tato nArAchamAdAya nishitaM yamasaMnibham |
danurAkR^iShya bhalavAnvAsudevo nR^ipottama ||3-96-15

vivyAdha sAtyakiM bhUyo nishi prahrAdayansvakAn |
nArAchena samAviddhaH sAtyakiH satyasa~NgaraH ||3-96-16

lalATe sudR^iDhaM vIro vR^iShNInAmagraNIstadA |
niShasAda rathopasthe nishcheShTa iva sattamaH ||3-96-17

tataH sa pauNDrako rAjA viddhvA dashabhirAshugaiH |
sArathiM pa~nchaviMshatyA hayAMshcha chaturo nR^ipa ||3-96-18

te hayA rudhirAktA~NgAH sArathishcha samantataH |
vihvalAH samapadyanta vAsudevasya pashyataH ||3-96-19

vAsudevo rathe chApi siMhanAdaM samAdade |
tena nAdena tatrAbhUdvibuddhaH sAtyakirnR^ipa ||3-96-20

viddhAnhayAMstathA dR^iShTvA sArathiM cha tathAgatam |
shaineyo.atha mahAvIryo ruShito nR^ipasattamaH ||3-96-21

alaM drakShyAmi te vIryamityuktvA bANamAdade |
vivyAdha tena bANena vakShasyenaM mahAbalaH ||3-96-22

tatashchachAla tenAjau vAsudevaH shareNa ha |
susrAva rudhiraM ghoramatyuShNaM vakShaso nR^ipa ||3-96-23

rathopasthe papAtAshu niHshvasannurago yathA |
kR^ityaM chApi na jAnAti kevalaM niShasAda ha ||3-96-24

sAtyakistu rathaM viddhvA dashabhiH sAyakaistathA |
dhvajaM chichCheda bhallena vAsudevasya vR^iShNipaH ||3-96-25

hayAMshcha chaturo hatvA bANaiH sArathimeva cha |
yuyudhAno.atha rAjendra pauNDrakasya cha pashyataH ||3-96-26

sAratheshcha shiraH kAyAdaharatsa rathAttadA |
rathagranthiM cha chichCheda hayAshcha vyasavo.abhavan ||3-96-27

chakraM cha tilashaH kR^itvA bANairdashabhira~njasA |
jahAsa vipulaM rAjanvAsudevaM mahAbalaH ||3-96-28

tataH paraM mahatprAyaM sAtyakirvR^iShNinandanaH |
shabdaM kR^itvA balI sAkShAtsarvakShatrasya pashyataH ||3-96-29

sharaiH saptatisa~NkhyAkairardayAmAsa satvaram 
te sharAH shalabhAkArA nipetuH sarvashastadA ||3-96-30

shirastaH pArshvatashchaiva pR^iShThataH puratastathA |
kevalaM dhairyanichayastR^iShArtaH sharavAnyathA ||3-96-31

yathA manasvI riktashcha tathA tiShThati pauNDrakaH |
tatashchukrodha balavAnvAsudevaH pratApavAn ||3-96-32

ardhachandraM samAdAya vivyAdha yudhi sAtyakiM |
viddhvA saptabhirAyAntaM krodhena prasphuranniva ||3-96-33

viddho.atha sAtyakistena sharaiH pa~nchabhirAshugaiH |
chApaM chichCheda pauNDrasya siMhanAdaM vyanInadat ||3-96-34

vAsudevo gadAM gR^ihya bhrAmayitvA padAtpadam |
tvaritaM pAtayAmAsa sAtyakervakShasi prabho ||3-96-35

savyena tAM samAkR^iShya kareNa yadunandanaH |
sharaM pragR^ihya vivyAdha sAtyakiryudhi pauNDrakam ||3-96-36

tamantare gR^ihItvAshu vAsudevaH pratApavAn |
shaktibhirdashabhishchaiva sAtyakiM nijaghAna ha ||3-96-37

tAbhirviddho raNe vIraH sAtyakiH satyasa~NgaraH |
apAsya dhanuranyattaddhanurAdAya satvaram |
AjaghAna tadA vIro vR^iShNInAmagraNIrnR^ipaH ||3-96-38

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
kailAsayAtrAyAM pauNDrakasAtyakiyuddhe
ShaNNavatitamo.adhyAyaH        

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்