Monday 10 January 2022

ஸாத்யகிபௌண்ட்³ரகயோர்யுத்³த⁴ம் | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 97 (26)

அத² ஸப்தநவதிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

ஸாத்யகிபௌண்ட்³ரகயோர்யுத்³த⁴ம்

Satyaki

வைஷ²ம்பாயந உவாச
தத꞉ க்ருத்³தோ⁴ க³தா³பாணி꞉ ஸாத்யகிர்வ்ருஷ்ணிநந்த³ந꞉ |
வாஸுதே³வம் ஜகா⁴நாஷு² க³த³யா தீக்ஷ்ணயா ந்ருப ||3-97-1

ஸாத்யகிம் வாஸுதே³வஸ்து க³த³யாப்⁴யஹநத்³ப³லீ |
தாவுத்³யதக³தௌ³ வீரௌ ஷு²ஷு²பா⁴தே ஸுதா³ருணௌ ||3-97-2

த்³ருப்தௌ வநே யதா² ஸிம்ஹௌ பரஸ்பரவதை⁴ஷிணௌ |
தத꞉ ஸ ஸாத்யகி꞉ க்ருத்³த⁴꞉ ஸவ்யம் மண்ட³லமாக³மத் ||3-97-3

த³க்ஷிணம் வாஸுதே³வஸ்து தம் ஜகா⁴ந ஸ்தநாந்தரே |
யுயுதா⁴நோ(அ)த² வீரஸ்து பா³ஹ்வோர்மத்⁴யமதாட³யத் ||3-97-4

த்³ருட⁴ம் ஸ தாடி³தோ வீரோ ஜாநுப்⁴யாமபதத்³பு⁴வி |
தத உத்தா²ய வீரஸ்து லலாடே(அ)ப்⁴யஹநத்³க³தா³ம் ||3-97-5

விஷண்ண꞉ கிஞ்சிதா³ஸ்தா²ய தத உத்தா²ய ஸத்வரம் |
க³த³யாப்⁴யஹநத்³வீர꞉ ஸாத்யகி꞉ பௌண்ட்³ரஸத்தமம் ||3-97-6

வாஸுதே³வோ ப³லிர்வீர꞉ ஸாக்ஷாந்ம்ருத்யுரிவாபர꞉ |
ஜகா⁴ந க³த³யா வ்ருஷ்ணிம் நிர்த³ஹந்நிவ சக்ஷுஷா ||3-97-7

ஸ தயா தாடி³தோ வ்ருஷ்ணிர்க³த³யா பா³ஹுமுக்தயா |
ஆலம்ப்³ய பூ⁴மிம் ஸஹஸா ம்ருத்யுரங்கக³தோ யதா² ||3-97-8

ஸஞ்ஜ்ஞாம் புந꞉ ஸமாலம்ப்³ய பாணிப்⁴யாம் த்³ருட⁴மேவ ச  |
க³தா³ம் தஸ்ய மஹாராஜ க்³ருஹீத்வா ப்ரக்³ரஹேண ஹ ||3-97-9

த்³விதா⁴ க்ருத்வா மஹாகு³ர்வீம் க³தா³ம் காலாயஸீம் ஷு²பா⁴ம் |
உத்ஸ்ருஜ்ய ஸஹஸா வீர꞉ ஸிம்ஹநாத³ம் வ்யநீநத³த் ||3-97-10

தத உத்ஸ்ருஜ்ய ராஜா து வாஸுதே³வோ மஹாப³ல꞉ |
ஸவ்யேந ஸாத்யகிம் க்³ருஹ்ய த³க்ஷிணேந கரேண ꞉அ ||3-97-11

முஷ்டிம் க்ருத்வா மஹாகோ⁴ரம் வாஸுதே³வ꞉ ப்ரதாபவான் |
தாட³யாமாஸ மத்⁴யே து ஸ்தநயோ꞉ ஸாத்யகேர்ந்ருப ||3-97-12

ஷை²நேயோ வ்ருஷ்ணிவீரஸ்து க³தா³முத்ஸ்ருஜ்ய ஸத்வரம் |
தலேநாப்⁴யஹநத்³வீரோ வாஸுதே³வம் ரணாஜிரே ||3-97-13

தலேந வாஸுதே³வோ(அ)பி ஸாத்யகிம் ஸத்யஸங்க³ரம் |
தயோரேவம் மஹாகோ⁴ரம் தலயுத்³த⁴ம் ப்ரவர்தத ||3-97-14

ஜாநுப்⁴யாம் முஷ்டிபி⁴ஷ்²சைவ பா³ஹுப்⁴யாம் ஷி²ரஸா ததா³ |
உரஸோர꞉ ஸமாஹத்ய ஜாநுப்⁴யாம் ஜாநுநீ ததா² ||3-97-15

கராப்⁴யாம் கரமாஹத்ய தௌ யுத்³த⁴ம் ஸம்ப்ரசக்ரது꞉ |
தாலயோஸ்தத்ர ராஜேந்த்³ர வ்ருக்ஷயோ꞉ ஸம்நிகர்ஷயோ꞉ ||3-97-16

வநே யதா² நிருத்பந்நஸ்ததை²வாபூ⁴ந்மஹாஸ்வந꞉ |
தாவாஜௌ ப்ரதி²தௌ வீராவுபௌ⁴ பௌண்ட்³ரகஸாத்யகீ ||3-97-17

நிஷி² ஸ்திமிதமூகாயாம் ஷ²ஸ்த்ரம் த்யக்த்வா மஹாப³லௌ |
யுயுதா⁴தே மஹாரங்கே³ மல்லௌ த்³வாவிவ விஷ்²ருதௌ ||3-97-18

உபே⁴ ஸேநே மஹாராஜ்ஞோ꞉ ஸம்ஷ²யம் ஜக்³மதுஸ்ததா³ |
கிம் நு ஸ்யாத்ஸாத்யகிர்வீரோ ஹதஸ்தேந ப⁴விஷ்யதி ||3-97-19

ஆஹோஸ்வித்³வாஸுதே³வஸ்து ஹதஸ்தேந மஹாத்மநா |
அத்³ய வை தௌ மஹாவீரௌ பரஸ்பரவதை⁴ஷிணௌ ||3-97-20

யுத்⁴யமாநௌ மஹாவீரௌ ததா³ ஸ்வர்க³ம் க³மிஷ்யத꞉ |
அந்யதா² நோபரம்யேதாம் யுத்³தா⁴த்³வீரௌ ஸுநிஷ்²சிதௌ ||3-97-21

அஹோ வீர்யமஹோ தை⁴ர்யமேதயோர்ப³லஷா²லிநோ꞉ |
ஏதௌ மஹாப³லௌ லோகே ஏதௌ ப்ரக்ருதிஸத்தமௌ ||3-97-22

நைவம் யுத்³த⁴ம் மஹாகோ⁴ரமாஸீத்³தே³வாஸுரேஷ்வபி |
ந ஷ்²ருதோ ந ச வா த்³ருஷ்ட꞉ ஸங்க்³ராமோ(அ)யம் கதா³சந ||3-97-23

ஏதே வை ஸைநிகா ப்³ரூயு꞉ ஸேநயோருப⁴யோரபி |
ராத்ரௌ நிஷீ²தே² மேகௌ⁴கே⁴ த்³ருஷ்ட்வா யுத்³த⁴ம் ஸுதா³ருணம் ||3-97-24

அத² தௌ பா³ஹுபி⁴ர்வீரௌ ஸம்நிபேததுரஞ்ஜஸா |
த³ஷ²பி⁴ர்முஷ்டிபி⁴ர்ஜக்⁴நே ஸாத்யகி꞉ பௌண்ட்³ரகம் ததா³ ||3-97-25

பஞ்சபி⁴꞉ ஸாத்யகிம் பௌண்ட்³ர꞉ ஸமாஜக்⁴நே மஹாப³ல꞉ |
தயோஷ்²சடசடாஷ²ப்³தோ³ ப்³ரஹ்மாண்ட³க்ஷோப⁴ணோ மஹான் |
ப்ராது³ராஸீத்து ஸர்வத்ர ஸர்வாந்விஸ்மாபயந்நிவ ||3-97-26

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
கைலாஸயாத்ராயாம் பௌண்ட்³ரகஸாத்யகியுத்³தே⁴
ஸப்தநவதிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_097_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 97  Satyaki- Paundraka Battle continues
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
January 3rd 2009##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha saptanavatitamo.adhyAyaH
sAtyakipauNDrakayoryuddham

vaishampAyana uvAcha
tataH kruddho gadApANiH sAtyakirvR^iShNinandanaH |
vAsudevaM jaghAnAshu gadayA tIkShNayA nR^ipa ||3-97-1

sAtyakiM vAsudevastu gadayAbhyahanadbalI |
tAvudyatagadau vIrau shushubhAte sudAruNau ||3-97-2

dR^iptau vane yathA siMhau parasparavadhaiShiNau |
tataH sa sAtyakiH kruddhaH savyaM maNDalamAgamat ||3-97-3

dakShiNaM vAsudevastu taM jaghAna stanAntare |
yuyudhAno.atha vIrastu bAhvormadhyamatADayat ||3-97-4

dR^iDhaM sa tADito vIro jAnubhyAmapatadbhuvi |
tata utthAya vIrastu lalATe.abhyahanadgadAm ||3-97-5

viShaNNaH ki~nchidAsthAya tata utthAya satvaram |
gadayAbhyahanadvIraH sAtyakiH pauNDrasattamam ||3-97-6

vAsudevo balirvIraH sAkShAnmR^ityurivAparaH |
jaghAna gadayA vR^iShNiM nirdahanniva chakShuShA ||3-97-7

sa tayA tADito vR^iShNirgadayA bAhumuktayA |
Alambya bhUmiM sahasA mR^ityura~Nkagato yathA ||3-97-8

saMj~nAM punaH samAlambya pANibhyAM dR^iDhameva cha  |
gadAM tasya mahArAja gR^ihItvA pragraheNa ha ||3-97-9

dvidhA kR^itvA mahAgurvIM gadAM kAlAyasIM shubhAm |
utsR^ijya sahasA vIraH siMhanAdaM vyanInadat ||3-97-10

tata utsR^ijya rAjA tu vAsudevo mahAbalaH |
savyena sAtyakiM gR^ihya dakShiNena kareNa Ha ||3-97-11

muShTiM kR^itvA mahAghoraM vAsudevaH pratApavAn |
tADayAmAsa madhye tu stanayoH sAtyakernR^ipa ||3-97-12

shaineyo vR^iShNivIrastu gadAmutsR^ijya satvaram |
talenAbhyahanadvIro vAsudevaM raNAjire ||3-97-13

talena vAsudevo.api sAtyakiM satyasa~Ngaram |
tayorevaM mahAghoraM talayuddhaM pravartata ||3-97-14

jAnubhyAM muShTibhishchaiva bAhubhyAM shirasA tadA |
urasoraH samAhatya jAnubhyAM jAnunI tathA ||3-97-15

karAbhyAM karamAhatya tau yuddhaM saMprachakratuH |
tAlayostatra rAjendra vR^ikShayoH saMnikarShayoH ||3-97-16

vane yathA nirutpannastathaivAbhUnmahAsvanaH |
tAvAjau prathitau vIrAvubhau pauNDrakasAtyakI ||3-97-17

nishi stimitamUkAyAM shastraM tyaktvA mahAbalau |
yuyudhAte mahAra~Nge mallau dvAviva vishrutau ||3-97-18

ubhe sene mahArAj~noH saMshayaM jagmatustadA |
kiM nu syAtsAtyakirvIro hatastena bhaviShyati ||3-97-19

AhosvidvAsudevastu hatastena mahAtmanA |
adya vai tau mahAvIrau parasparavadhaiShiNau ||3-97-20

yudhyamAnau mahAvIrau tadA svargaM gamiShyataH |
anyathA noparamyetAM yuddhAdvIrau sunishchitau ||3-97-21

aho vIryamaho dhairyametayorbalashAlinoH |
etau mahAbalau loke etau prakR^itisattamau ||3-97-22

naivaM yuddhaM mahAghoramAsIddevAsureShvapi |
na shruto na cha vA dR^iShTaH sa~NgrAmo.ayaM kadAchana ||3-97-23

ete vai sainikA brUyuH senayorubhayorapi |
rAtrau nishIthe meghaughe dR^iShTvA yuddhaM sudAruNam ||3-97-24

atha tau bAhubhirvIrau saMnipetatura~njasA |
dashabhirmuShTibhirjaghne sAtyakiH pauNDrakaM tadA ||3-97-25

pa~nchabhiH sAtyakiM pauNDraH samAjaghne mahAbalaH |
tayoshchaTachaTAshabdo brahmANDakShobhaNo mahAn |
prAdurAsIttu sarvatra sarvAnvismApayanniva ||3-97-26

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
kailAsayAtrAyAM pauNDrakasAtyakiyuddhe
saptanavatitamo.adhyAyaH 

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்