Sunday 19 December 2021

புநரபி ஷி²வக்ருதா விஷ்ணுஸ்துதி꞉ | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 90 (38)

அத² நவதிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

புநரபி ஷி²வக்ருதா விஷ்ணுஸ்துதி꞉

Shiva offering prayer to Krisha

வைஷ²ம்பாயந உவாச
தத꞉ ஸ ப⁴க³வாந்ருத்³ர꞉ ஸர்வாந்விஸ்மாபயந்நிவ |
ஸ்துத்யா ப்ரசக்ரமே ஸ்தோதும் விஷ்ணும் விஷ்²வேஷ்²வரம் ஹரிம் |
அர்த்²யாபி⁴ஸ்து ததா³ வாக்³பி⁴ர்முநீநாம் ஷ்²ருண்வதாம் ததா² ||3-90-1

மஹேஷ்²வர உவாச  
நமோ ப⁴க³வதே துப்⁴யம் வாஸுதே³வாய தீ⁴மதே |
யஸ்ய பா⁴ஸா ஜக³த்ஸர்வம் பா⁴ஸதே நித்யமச்யுத ||3-90-2

நமோ ப⁴க³வதே தே³வ நித்யம் ஸூர்யாத்மநே நம꞉ |
ய꞉ ஷீ²தயதி ஷீ²தாம்ஷு²ர்லோகாந்ஸர்வாநிமாந்விபு⁴꞉ ||3-90-3

நமஸ்தே விஷ்ணவே தே³வ நித்யம் ஸோமாத்மநே நம꞉ |
ய꞉ ப்ரஜா꞉ ப்ரீணயத்யேகோ விஷ்²வாத்மா பூ⁴தபா⁴வந꞉ ||3-90-4

நம꞉ ஸர்வாத்மநே தே³வ நமோ வாகா³த்மநே ஹரே |
யோ த³தா⁴ர கரேணாஸௌ குஷ²சீராதி³ யத்ஸதா³ ||3-90-5

த³தா⁴ர வேதா³ந்ஸர்வாம்ஷ்²ச துப்⁴யம் ப்³ரஹ்மாத்மநே நம꞉ |
ஸர்வாந்ஸம்ஹரதே யஸ்து ஸம்ஹாரே விஷ்²வத்³ருக்ஸதா³ ||3-90-6

க்ரோதா⁴த்மாஸி விரூபோ(அ)ஸி துப்⁴யம் ருத்³ராத்மநே நம꞉ |
ஸ்ருஷ்டௌ ஸ்ரஷ்டா ஸமஸ்தாநாம் ப்ராணிநாம் ப்ராணதா³யிநே ||3-90-7

அஜாய விஷ்ணவே துப்⁴யம் ஸ்ரஷ்ட்ரே விஷ்²வஸ்ருஜே நம꞉ |
ஆதௌ³ ப்ரக்ருதிமூலாய பூ⁴தாநாம் ப்ரப⁴வாய ச ||3-90-8

நமஸ்தே தே³வதே³வேஷ² ப்ரதா⁴நாய நமோ நம꞉ |
ப்ருதி²வ்யாம் க³ந்த⁴ரூபேண ஸம்ஸ்தி²த꞉ ப்ராணிநாம் ஹரே ||3-90-9

த்³ருடா⁴ய த்³ருட⁴ரூபாய துப்⁴யம் க³ந்தா⁴த்மநே நம꞉ |
அபாம் ரஸாய ஸர்வத்ர ப்ராணிநாம் ஸுக²ஹேதவே ||3-90-10

நமஸ்தே விஷ்²வரூபாய ரஸாய ச நமோ நம꞉ |
தேஜஸா பா⁴ஸ்கரோ யஸ்து க்⁴ருணோ ஜந்துஹித꞉ ஸதா³ ||3-90-11

தஸ்மை தே³வ ஜக³ந்நாத² நமோ பா⁴ஸ்கரரூபிணே |
வாயோ꞉ ஸ்பர்ஷ²கு³ணோ யத்ர ஷீ²தோஷ்ணஸுக²து³꞉க²த³꞉ ||3-90-12

நமஸ்தே வாயுரூபாய நம꞉ ஸ்பர்ஷா²த்மந ஹரே |
ஆகாஷோ²(அ)வஸ்தி²த꞉ ஷ²ப்³த³꞉ ஸர்வஷ்²ரோத்ரநிவேஷ²ந꞉ ||3-90-13

நமஸ்தே ப⁴க³வந்விஷ்ணோ துப்⁴யம் ஸர்வாத்மநே நம꞉ |
யோ த³தா⁴ர ஜக³த்ஸர்வம் மாயாமாநுஷதே³ஹவான் ||3-90-14

நமஸ்துப்⁴யம் ஜக³ந்நாத² மாயிநே(அ)மாயதா³யிநே |
நம ஆத்³யாய பீ³ஜாய நிர்கு³ணாய கு³ணாத்மநே ||3-90-15

அசிந்த்யாய ஸுசிந்த்யாய தஸ்மை சிந்த்யாத்மநே நம꞉ |
ஹராய ஹரிரூபாய ப்³ரஹ்மநே ப்³ரஹ்மதா³யிநே ||3-90-16
நமோ ப்³ரஹ்மவிதே³ துப்⁴யம் ப்³ரஹ்மப்³ரஹ்மாத்மநே நம꞉ |
நம꞉ ஸஹஸ்ரஷி²ரஸே ஸஹஸ்ரகிரணாய ச ||3-90-17

நம꞉ ஸஹஸ்ரவக்த்ராய ஸஹஸ்ரநயநாய ச |
விஷ்²வாய விஷ்²வரூபாய விஷ்²வகர்த்ரே நமோ நம꞉ ||3-90-18

விஷ்²வவக்த்ரே நமோ நித்யம் பூ⁴தாவாஸ நமோ நம꞉ |
இந்த்³ரியாயேந்த்³ரரூபாய விஷயாய ஸதா³ ஹரே ||3-90-19

நமோ(அ)ஷ்²வஷி²ரஸே துப்⁴யம் வேதா³ப⁴ரணரூபிணே |
அக்³நயே(அ)க்³நிபதே துப்⁴யம் ஜ்யோதிஷாம் பதயே நம꞉ ||3-90-20

ஸூர்யாய ஸூர்யபுத்ராய தேஜஸாம் பதயே நம꞉ |
நம꞉ ஸோமாய ஸௌம்யாய நம꞉ ஷீ²தாத்மநே ஹரே ||3-90-21

[நமோ வஷத்க்ருதே துப்⁴யம் ஸ்வாஹாஸ்வதா⁴ஸ்வரூபிணே]
நமோ யஜ்ஞாய இஜ்யாய ஹவிஷே ஹவ்யஸம்ஸ்க்ருதே |
நம꞉ ஸ்ருவாய பாத்ராய யஜ்ஞாங்கா³ய பராய ச ||3-90-22

நம꞉ ப்ரணவதே³ஹாய க்ஷராயாப்யக்ஷராய ச |
வேதா³ய வேத³ரூபாய ஷ²ஸ்த்ரிணே ஷ²ஸ்த்ரரூபிணே ||3-9-23

க³தி³நே க²ட்³கி³நே துப்⁴யம் ஷ²ங்கி²நே சக்ரிணே நம꞉ |
ஷூ²லிநே சர்மிணே நித்யம் வரதா³ய நமோ நம꞉ ||3-90-24

பு³த்³தி⁴ப்ரியாய பு³த்³தா⁴ய ப்ரபு³த்³தா⁴ய ஸுகா²ய ச |
ஹரயே விஷ்ணவே துப்⁴யம் நம꞉ ஸர்வாத்மநே கு³ரோ ||3-90-25

நமஸ்தே ஸர்வலோகேஷ² ஸர்வகர்த்ரே நமோ நம꞉ |
நம꞉ ஸ்வபா⁴வஷு²த்³தா⁴ய நமஸ்தே யஜ்ஞஸூகர ||3-90-26

நமோ விஷ்ணோ நமோ விஷ்ணோ நமோ விஷ்ணோ நமோ ஹரே |
நமஸ்தே வாஸுதே³வாய வாஸுதே³வாய தீ⁴மதே ||3-90-27

நம꞉ க்ருஷ்ணாய க்ருஷ்ணாய ஸர்வாவாஸ நமோ நம꞉ |
நமோ பூ⁴யோ நமஸ்தே(அ)ஸ்து பாஹி லோகாஞ்ஜநார்த³ந ||3-90-28

இதி ஸ்துத்வா ஜக³ந்நத²முவாச முநிஸத்தமான் |
இத³ம் ஸ்தோத்ரமதீ⁴யாநா நித்யம் வ்ரஜத கேஷ²வம் ||3-90-29

ஷ²ரண்யம் ஸர்வபூ⁴தாநாம் தத்ர ஷ்²ரேயோ விதா⁴ஸ்யதி |
யே சேமம் தா⁴ரயிஷ்²யந்தி ஸ்தவம் பாபவிமோசநம் ||3-90-30

தேஷாம் ப்ரீத꞉ ப்ரஸந்நாத்மா பட²தாம் ஷ்²ருண்வதாம் ஹரி꞉ |
ஷ்²ரேயோ தா³ஸ்யதி த⁴ர்மாத்மா நாத்ர கார்யா விசாரணா ||3-90-31

அவஷ்²யம் மநஸா த்⁴யாத்வா கேஷ²வம் ப⁴க்தவத்ஸலம் |
ஷ்²ரேய꞉ ப்ராப்தும் யதீ³ச்ச²ந்தி ப⁴வந்த꞉ ஷ²ம்ஸிதவ்ரதா꞉ ||3-90-32

இத்யுக்த்வா ப⁴க³வாந்ருத்³ரஸ்தத்ரைவாந்தரதீ⁴யத |
ஸக³ண꞉ ஷ²ங்கர꞉ ஸாக்ஷாது³மயா பூ⁴தபா⁴வந꞉ ||3-90-33

நேமுஸ்தம் முநய꞉ ஸர்வே பராம் நிர்வ்ருதிமாயயு꞉ |
தமேவ பரமம் தத்த்வம் மத்வா நாராயணம் ஹரிம் |
விஸ்மயம் பரமம் க³த்வா மேநிரே ஸ்வக்ருதார்த²தாம் ||3-90-34

லோகபாலாஸ்ததா³ விஷ்ணும் நமஸ்க்ருத்ய ஹரிம் முதா³ |
ஜக்³மு꞉ ஸ்வாந்யத² வேஷ்²மாநி க³ணை꞉ ஸர்வைர்ந்ருபோத்தம ||3-90-35

ஆருஹ்ய ப⁴க³வாந்விஷ்ணுர்க³ருட³ம் பக்ஷிபுங்க³வம் |
ஷங்கீ² சக்ரீ க³தீ³ க²ட்³கீ³ ஷா²ர்ங்கீ³ தூணீ தநுத்ரவான் ||3-90-36

யதா²க³தம் ஜக³ந்நாதோ² யயௌ ப³த³ரிகாமநு |
ஸாயாஹ்நே புண்ட³ரீகாக்ஷோ நித்யம் முநிநிஷே²விதாம் ||3-90-37

தத்ர க³த்வா யதா²யோக³ம் விநம்ய ஹரிரீஷ்²வர꞉ |
அர்சிதோ முநிபி⁴꞉ ஸர்வைர்நிஷஸாத³ ஸுகா²ஸநே ||3-90-38

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி கைலாஸயாத்ராயாம்
க்ருஷ்ண்ப்ரத்யாக³மநே நவதிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_090_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 90  Shiva's  Hymn  to  Vishnu
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel@wanadoo.fr
August 10, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha navatitamo.adhyAyaH
punarapi shivakR^itA viShNustutiH

vaishampAyana uvAcha
tataH sa bhagavAnrudraH sarvAnvismApayanniva |
stutyA prachakrame stotuM viShNuM vishveshvaraM harim |
arthyAbhistu tadA vAgbhirmunInAM shR^iNvatAM tathA ||3-90-1

maheshvara uvAcha  
namo bhagavate tubhyaM vAsudevAya dhImate |
yasya bhAsA jagatsarvaM bhAsate nityamachyuta ||3-90-2

namo bhagavate deva nityaM sUryAtmane namaH |
yaH shItayati shItAMshurlokAnsarvAnimAnvibhuH ||3-90-3

namaste viShNave deva nityaM somAtmane namaH |
yaH prajAH prINayatyeko vishvAtmA bhUtabhAvanaH ||3-90-4

namaH sarvAtmane deva namo vAgAtmane hare |
yo dadhAra kareNAsau kushachIrAdi yatsadA ||3-90-5

dadhAra vedAnsarvAMshcha tubhyaM brahmAtmane namaH |
sarvAnsaMharate yastu saMhAre vishvadR^iksadA ||3-90-6

krodhAtmAsi virUpo.asi tubhyaM rudrAtmane namaH |
sR^iShTau sraShTA samastAnAM prANinAM prANadAyine ||3-90-7

ajAya viShNave tubhyaM sraShTre vishvasR^ije namaH |
Adau prakR^itimUlAya bhUtAnAM prabhavAya cha ||3-90-8

namaste devadevesha pradhAnAya namo namaH |
pR^ithivyAM gandharUpeNa saMsthitaH prANinAM hare ||3-90-9

dR^iDhAya dR^iDharUpAya tubhyaM gandhAtmane namaH |
apAM rasAya sarvatra prANinAM sukhahetave ||3-90-10

namaste vishvarUpAya rasAya cha namo namaH |
tejasA bhAskaro yastu ghR^iNo jantuhitaH sadA ||3-90-11

tasmai deva jagannAtha namo bhAskararUpiNe |
vAyoH sparshaguNo yatra shItoShNasukhaduHkhadaH ||3-90-12

namaste vAyurUpAya namaH sparshAtmana hare |
AkAsho.avasthitaH shabdaH sarvashrotraniveshanaH ||3-90-13

namaste bhagavanviShNo tubhyaM sarvAtmane namaH |
yo dadhAra jagatsarvaM mAyAmAnuShadehavAn ||3-90-14

namastubhyaM jagannAtha mAyine.amAyadAyine |
nama AdyAya bIjAya nirguNAya guNAtmane ||3-90-15

achintyAya suchintyAya tasmai chintyAtmane namaH |
harAya harirUpAya brahmane brahmadAyine ||3-90-16
namo brahmavide tubhyaM brahmabrahmAtmane namaH |
namaH sahasrashirase sahasrakiraNAya cha ||3-90-17

namaH sahasravaktrAya sahasranayanAya cha |
vishvAya vishvarUpAya vishvakartre namo namaH ||3-90-18

vishvavaktre namo nityaM bhUtAvAsa namo namaH |
indriyAyendrarUpAya viShayAya sadA hare ||3-90-19

namo.ashvashirase tubhyaM vedAbharaNarUpiNe |
agnaye.agnipate tubhyaM jyotiShAM pataye namaH ||3-90-20

sUryAya sUryaputrAya tejasAM pataye namaH |
namaH somAya saumyAya namaH shItAtmane hare ||3-90-21

[namo vaShatkR^ite tubhyaM svAhAsvadhAsvarUpiNe]
namo yaj~nAya ijyAya haviShe havyasaMskR^ite |
namaH sruvAya pAtrAya yaj~nA~NgAya parAya cha ||3-90-22

namaH praNavadehAya kSharAyApyakSharAya cha |
vedAya vedarUpAya shastriNe shastrarUpiNe ||3-9-23

gadine khaDgine tubhyaM sha~Nkhine chakriNe namaH |
shUline charmiNe nityaM varadAya namo namaH ||3-90-24

buddhipriyAya buddhAya prabuddhAya sukhAya cha |
haraye viShNave tubhyaM namaH sarvAtmane guro ||3-90-25

namaste sarvalokesha sarvakartre namo namaH |
namaH svabhAvashuddhAya namaste yaj~nasUkara ||3-90-26

namo viShNo namo viShNo namo viShNo namo hare |
namaste vAsudevAya vAsudevAya dhImate ||3-90-27

namaH kR^iShNAya kR^iShNAya sarvAvAsa namo namaH |
namo bhUyo namaste.astu pAhi lokA~njanArdana ||3-90-28

iti stutvA jagannathamuvAcha munisattamAn |
idaM stotramadhIyAnA nityaM vrajata keshavam ||3-90-29

sharaNyaM sarvabhUtAnAM tatra shreyo vidhAsyati |
ye chemaM dhArayishyanti stavaM pApavimochanam ||3-90-30

teShAM prItaH prasannAtmA paThatAM shR^iNvatAM hariH |
shreyo dAsyati dharmAtmA nAtra kAryA vichAraNA ||3-90-31

avashyaM manasA dhyAtvA keshavaM bhaktavatsalam |
shreyaH prAptuM yadIchChanti bhavantaH shaMsitavratAH ||3-90-32

ityuktvA bhagavAnrudrastatraivAntaradhIyata |
sagaNaH sha~NkaraH sAkShAdumayA bhUtabhAvanaH ||3-90-33

nemustaM munayaH sarve parAM nirvR^itimAyayuH |
tameva paramaM tattvaM matvA nArAyaNaM harim |
vismayaM paramaM gatvA menire svakR^itArthatAm ||3-90-34

lokapAlAstadA viShNuM namaskR^itya hariM mudA |
jagmuH svAnyatha veshmAni gaNaiH sarvairnR^ipottama ||3-90-35

Aruhya bhagavAnviShNurgaruDaM pakShipu~Ngavam |
Sha~NkhI chakrI gadI khaDgI shAr~NgI tUNI tanutravAn ||3-90-36

yathAgataM jagannAtho yayau badarikAmanu |
sAyAhne puNDarIkAkSho nityaM muninishevitAm ||3-90-37

tatra gatvA yathAyogaM vinamya harirIshvaraH |
archito munibhiH sarvairniShasAda sukhAsane ||3-90-38

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi kailAsayAtrAyAM
kR^iShNpratyAgamane navatitamo.adhyAyaH        

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்