Sunday 19 December 2021

பௌண்ட்³ரகவ்ருத்தாந்தராம்ப⁴꞉ | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 91 (18)

அதை²கநவதிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

பௌண்ட்³ரகவ்ருத்தாந்தராம்ப⁴꞉

Paundraka

வைஷ²ம்பாயந உவாச
ஏதஸ்மிந்நேவ காலே து பௌண்ட்³ரோ ந்ருபவரோத்தம꞉ | 
ப³லவாந்ஸத்த்வஸம்பந்நோ யோத்³தா⁴ விபுலவிக்ரம꞉ ||3-91-1

வ்ருஷ்ணிஷ²த்ருஸ்ததா³ ராஜா க்ருஷ்ணத்³வேஷீ ப³லாத்ததா³ |
ந்ருபாந்ஸர்வாந்ஸமாஹூய ப்ரோவாச ந்ருபஸம்ஸதி³ ||3-91-2

ஜிதா ச ப்ருதி²வீ ஸர்வா ஜிதாஷ்²ச ந்ருபஸத்தமா꞉ |
வ்ருஷ்ணயஸ்தே ப³லோந்மத்தா꞉ க்ருஷ்ணமாஷ்²ரித்ய க³ர்விதா꞉ ||3-91-3

தா³ஸ்யந்தி மே கரம் ஸர்வே ந ஹி தே க்ருஷ்ணஸம்ஷ்²ரயாத் |
ஸ து க்ருஷ்ணஷ்²சக்ரப³லாந்மாமவஜ்ஞாய திஷ்ட²தி ||3-91-4

அஹம் சக்ரீதி க³ர்வோ(அ)பூ⁴த்தஸ்ய கோ³பஸ்ய ஸர்வதா³ |
ஷ²ங்கீ² சக்ரீ க³தீ³ ஷா²ர்ங்கீ³ ஷ²ரீ தூணீ ஸஹாயவான் ||3-91-5

ஏவமாதி³ர்மஹாக³ர்வஸ்தஸ்ய ஸம்ப்ரதி வர்ததே |
லோகே ச மம யாந்நாம வாஸுதே³வேதி விஷ்²ருதம் ||3-91-6

அக்³ருஹ்ணாந்மம தந்நாம கோ³போ மத³ப³லாந்வித꞉ |
தஸ்ய சக்ரஸ்ய யச்சக்ரம் மமாபி நிஷி²தம் மஹத் ||3-91-7

க³ர்வஹந்த்ரு ஸதா³ தஸ்ய நாம்நா சாபி ஸுத³ர்ஷ²நம் |
ஸஹஸ்ராரம் மஹாகோ⁴ரம் தஸ்ய சக்ரஸ்ய நாஷ²நம் ||3-91-8

அநேகமஹதம் சக்ரம் கோ³பஜஸ்ய ந்ருபோத்தமா꞉ |
மமாப்யேதத்³த⁴நுர்தி³வ்யம் ஷா²ர்ங்க³ம் நாம மஹாரவம் ||3-91-9

க³தா³ கௌமோத³கீ நாம மமேயம் ப்³ருஹதீ த்³ருடா⁴ |
காலாயஸஸஹஸ்ரஸ்ய பா⁴ரேண ஸுக்ருதா மயா ||3-91-10

க²ட்³கோ³ நந்த³கநாமாஸௌ மமாயம் விபுலோ த்³ருட⁴꞉ |
அந்தகஸ்யாந்தகோ கோ⁴ரஸ்தஸ்ய க²ட்³க³ஸ்ய நஷ²க꞉ ||3-91-11

தத்ராயம் ச கா³தீ³ க²ட்³கீ³ ஷ²ங்கீ² சக்ரீ தநுத்ரவான் |
யுதி⁴ ஜேதா ச க்ருஷ்ணஸ்ய நாத்ர கார்யா விசாரணா ||3-91-12

மாம் ச ப்³ரூத ந்ருபாஷ்²சைவ க³தி³நம் சக்ரிணம் ததா² |
ஷ²ங்கி²நம் ஷா²ர்ங்கி³ணம் வீரம் ப்³ரூத நித்யம் ந்ருபோத்தமா꞉ ||3-91-13

வாஸுதே³வேதி மாம் ப்³ரூத ந து கோ³பம் யதூ³த்தமம் |
ஏகோ(அ)ஹம் வாஸுதே³வோ ஹி ஹத்வா தம் கோ³பதா³ரகம் ||3-91-14

ஸக்²யுர்மம ப³லாத்³த⁴ந்தா நரகஸ்ய மஹாத்மந꞉ |
மாம் ததா² யதி³ ந ப்³ரூத த³ண்ட்³யா பா⁴ரஷ²தை꞉ ஷ²தம் ||3-91-15

ஸுவர்ணஸ்ய ச நிஷ்கஸ்ய தா⁴ந்யஸ்ய ப³ஹுஷ²ஸ்ததா³ |
ததா² ப்³ருவதி ராஜேந்த்³ரே மநஸா து³ஸ்ஸஹம் யதா² ||3-91-16

கேசில்லஜ்ஜாஸமாயுக்தா ஆஸம்ஸ்தே ப³லவத்தரா꞉ |
ரஸஜ்ஞா ப³லவீர்யஸ்ய ராஜாநஸ்தே ஸதா³ ந்^இப ||3-91-17

அபரே து ந்ருபா ராஜந்நேவமேவேதி சுக்ருஷு²꞉ |
அந்யே ப³லமதோ³த்ஸிக்தா ஜேஷ்²யாம꞉ கேஷ²வம் ரணே ||3-91-18

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
பௌண்ட்³ரகோக்தௌ ஏகநவதிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_091_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 91 Paundraka's  Boast
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
December 24, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

athaikanavatitamo.adhyAyaH
pauNDrakavR^ittAntarAmbhaH

vaishampAyana uvAcha
etasminneva kAle tu pauNDro nR^ipavarottamaH | 
balavAnsattvasaMpanno yoddhA vipulavikramaH ||3-91-1

vR^iShNishatrustadA rAjA kR^iShNadveShI balAttadA |
nR^ipAnsarvAnsamAhUya provAcha nR^ipasaMsadi ||3-91-2

jitA cha pR^ithivI sarvA jitAshcha nR^ipasattamAH |
vR^iShNayaste balonmattAH kR^iShNamAshritya garvitAH ||3-91-3

dAsyanti me karaM sarve na hi te kR^iShNasaMshrayAt |
sa tu kR^iShNashchakrabalAnmAmavaj~nAya tiShThati ||3-91-4

ahaM chakrIti garvo.abhUttasya gopasya sarvadA |
sha~NkhI chakrI gadI shAr~NgI sharI tUNI sahAyavAn ||3-91-5

evamAdirmahAgarvastasya saMprati vartate |
loke cha mama yAnnAma vAsudeveti vishrutaM ||3-91-6

agR^ihNAnmama tannAma gopo madabalAnvitaH |
tasya chakrasya yachchakraM mamApi nishitaM mahat ||3-91-7

garvahantR^i sadA tasya nAmnA chApi sudarshanaM |
sahasrAraM mahAghoraM tasya chakrasya nAshanaM ||3-91-8

anekamahataM chakraM gopajasya nR^ipottamAH |
mamApyetaddhanurdivyaM shAr~NgaM nAma mahAravaM ||3-91-9

gadA kaumodakI nAma mameyaM bR^ihatI dR^iDhA |
kAlAyasasahasrasya bhAreNa sukR^itA mayA ||3-91-10

khaDgo nandakanAmAsau mamAyaM vipulo dR^iDhaH |
antakasyAntako ghorastasya khaDgasya nashakaH ||3-91-11

tatrAyaM cha gAdI khaDgI sha~NkhI chakrI tanutravAn |
yudhi jetA cha kR^iShNasya nAtra kAryA vichAraNA ||3-91-12

mAm cha brUta nR^ipAshchaiva gadinaM chakriNaM tathA |
sha~NkhinaM shAr~NgiNaM vIraM brUta nityaM nR^ipottamAH ||3-91-13

vAsudeveti mAM brUta na tu gopaM yadUttamam |
eko.ahaM vAsudevo hi hatvA taM gopadArakam ||3-91-14

sakhyurmama balAddhantA narakasya mahAtmanaH |
mAM tathA yadi na brUta daNDyA bhArashataiH shatam ||3-91-15

suvarNasya cha niShkasya dhAnyasya bahushastadA |
tathA bruvati rAjendre manasA dussahaM yathA ||3-91-16

kechillajjAsamAyuktA AsaMste balavattarAH |
rasaj~nA balavIryasya rAjAnaste sadA n^ipa ||3-91-17

apare tu nR^ipA rAjannevameveti chukrushuH |
anye balamadotsiktA jeshyAmaH keshavaM raNe ||3-91-18

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
pauNDrakoktau ekanavatitamo.adhyAyaH        

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்