Saturday 18 December 2021

மஹாதே³வேந க்ருஷ்ணஸ்வரூபவர்ணநம் | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 89 (20)

அத² நவாஷீ²திதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

மஹாதே³வேந க்ருஷ்ணஸ்வரூபவர்ணநம்

Lord Shiva, Devas and Sages

வைஷ²ம்பாயந உவாச
இத்யுக்த்வா தே³வதே³வேஷ²ம் முநீநாஹ புந꞉ ஷி²வ꞉ |
ஏவம் ஜாநீத ஹே விப்ரா யே ப⁴க்தா த்³ரஷ்டுமாக³தா꞉ ||3-89-1

ஏததே³வ பரம் வஸ்து நைதஸ்மாத்பரமஸ்தி வ꞉ |
ஏததே³வ விஜாநீத்⁴வமேதத்³வ꞉ பரமம் தப꞉ ||3-89-2

ஏததே³வ ஸதா³ விப்ரா த்⁴யேயம் ஸததமாநஸை꞉ |
ஏதத்³வ꞉ பரமம் ஷ்²ரேய ஏதத்³வ꞉ பரமம் த⁴நம் ||3-89-3

ஏதத்³வோ ஜந்மந꞉ க்ருத்யமேதத்³வஸ்தபஸ꞉ ப²லம் |
ஏஷ வ꞉ புண்யநிலய ஏஷ த⁴ர்ம꞉ ஸநாதந꞉ ||3-89-4

ஏஷ வோ மோக்ஷதா³தா ச ஏஷ மார்க³ உதா³ஹ்ருத꞉ |
ஏஷ புண்யப்ரத³꞉ ஸாக்ஷாதே³தத்³வ꞉ கர்மணாம் ப²லம் ||3-89-5

ஏததே³வ ப்ரஷ²ம்ஸந்தி வித்³வாம்ஸோ ப்³ரஹ்மவாதி³ந꞉ |
ஏஷ த்ர்யயீக³திர்விப்ரா꞉ ப்ரார்த்²யோ ப்³ரஹ்மவிதா³ம் ஸதா³ ||3-89-6

ஏததே³வ ப்ரஷ²ம்ஸந்தி ஸாங்க்²யயோக³ஸமாஷ்²ரிதா꞉ |
ஏஷ ப்³ரஹ்மவிதா³ம் மார்க³꞉ கதி²தோ வேத³வாதி³பி⁴꞉ ||3-89-7

ஏவமேஷ விஜாணீத நாத்ர கார்யா விசாரணா |
ஹரிரேக꞉ ஸதா³ த்⁴யேயோ ப⁴வத்³பி⁴꞉ ஸத்த்வமாஸ்தி²தை꞉ ||3-89-8

நாந்யோ ஜக³தி தே³வோ(அ)ஸ்தி விஷ்ணோர்நாராயத்ணாபர꞉ |
ஓமித்யேவம் ஸதா³ விப்ரா பட²த த்⁴யாத கேஷ²வம் ||3-89-9

ததோ நி꞉ஷ்²ரேயஸப்ராப்திர்ப⁴விஷ்²யதி ந ஸம்ஷ²ய꞉ |
ஏவம் த்⁴யாதோ ஹரி꞉ ஸாக்ஷாத்ப்ரஸந்நோ வோ ப⁴விஷ்²யதி ||3-89-10

ப⁴வநாஷ²மயம் தே³வ꞉ கரிஷ்²யதி த்³ருட⁴ம் ஹரி꞉ |
ஸதா³ த்⁴யாத ஹரிம் விப்ரா யதீ³ச்சா² ப்ராப்துமச்யுதம் ||3-89-11

ஏஷ ஸம்ஸாரவிப⁴வம் விநாஷ²யதி வோ கு³ரு꞉ |
ஸ்மரத்⁴வம் ஸததம் விஷ்ணும் பட²த்⁴வம் த்ரிஷ²ரீரிணம் ||3-89-12

மந꞉ஸம்யமநம் விப்ரா꞉ குருத்⁴வம் யத்நத꞉ ஸதா³ |
ஷு²த்³தே⁴(அ)ந்த꞉கரணே விஷ்ணு꞉ ப்ரஸீத³தி தபோத⁴நா꞉ ||3-89-13

த்⁴யாத்வா மாம் ஸர்வயத்நேந ததோ ஜாநீத கேஷ²வம் |
உபாஸ்யோ(அ)ஹம் ஸதா³ விப்ரா உபாஸ்யோ(அ)ஸ்மிந்ஹரௌ ஸ்ம்ருத꞉ ||3-89-14

உபாயோ(அ)யம் மயா ப்ரோக்தோ நாத்ர ஸந்தே³ஹ இத்யபி |
அயம் மாயீ ஸதா³ விப்ரா யதத்⁴வமக⁴நாஷ²நே ||3-89-15

யதா² வோ பு³த்³தி⁴ரகி²லா ஷு²த்³தா⁴ ப⁴வதி யத்நத꞉ |
ததா² குருத விப்ரேந்த்³ரா யதா² தே³வ꞉ ப்ரஸீத³தி ||3-89-16

வைஷ²ம்பாயந உவாச
ஏவமுக்தாஸ்தத꞉ ஸர்வே முநய꞉ புண்யஷீ²லிந꞉ |
யதா²வது³பக்³ருஹ்ணாநா நிரஸந்ஸம்ஷ²யம் ந்ருப ||3-89-17

ஏவமேவேதி தம் விப்ரா꞉ ப்ராஹு꞉ ப்ராஞ்ஜலயோ ஹரம்|
சி²ந்நோ ந꞉ ஸம்ஷ²ய꞉ ஸர்வே க்³ருஹீதோ(அ)ர்த²꞉ ஸ தாத்³ருஷ²꞉ ||3-89-18

ஏதத³ர்த²ம் ஸமாயாதா வயமத்³ய தவாலயம் |
ஸங்க³மாத்³யுவயோ꞉ ஸர்வோ நஷ்டோ மோஹோ மஹாநிஹ ||3-89-19

யதா² வத³ஸி தே³வேஷ² ததா² ந꞉ ஷ்²ரேயஸே பரம் |
யதா²(ஆ)ஹ ப⁴க³வாந்ருத்³ரோ யதாம꞉ ஸததம் ஹரௌ |
இதி தே முநய꞉ ப்ரீதா꞉ ப்ரணேமு꞉ கேஷ²வம் ஹரிம் ||3-89-20

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி கைலாஸயாத்ராயாம்
ருஷ்யுபதே³ஷே² நவாஷீ²திதமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_089_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 89 Shiva's exhortation to the Rishis
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel@wanadoo.fr
August 9, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------


atha navAshItitamo.adhyAyaH
mahAdevena kR^iShNasvarUpavarNanam

vaishampAyana uvAcha
ityuktvA devadeveshaM munInAha punaH shivaH |
evaM jAnIta he viprA ye bhaktA draShTumAgatAH ||3-89-1

etadeva paraM vastu naitasmAtparamasti vaH |
etadeva vijAnIdhvametadvaH paramaM tapaH ||3-89-2

etadeva sadA viprA dhyeyaM satatamAnasaiH |
etadvaH paramaM shreya etadvaH paramaM dhanam ||3-89-3

etadvo janmanaH kR^ityametadvastapasaH phalam |
eSha vaH puNyanilaya eSha dharmaH sanAtanaH ||3-89-4

eSha vo mokShadAtA cha eSha mArga udAhR^itaH |
eSha puNyapradaH sAkShAdetadvaH karmaNAM phalam ||3-89-5

etadeva prashaMsanti vidvAMso brahmavAdinaH |
eSha tryayIgatirviprAH prArthyo brahmavidAM sadA ||3-89-6

etadeva prashaMsanti sA~NkhyayogasamAshritAH |
eSha brahmavidAM mArgaH kathito vedavAdibhiH ||3-89-7

evameSha vijANIta nAtra kAryA vichAraNA |
harirekaH sadA dhyeyo bhavadbhiH sattvamAsthitaiH ||3-89-8

nAnyo jagati devo.asti viShNornArAyatNAparaH |
omityevaM sadA viprA paThata dhyAta keshavam ||3-89-9

tato niHshreyasaprAptirbhavishyati na saMshayaH |
evam dhyAto hariH sAkShAtprasanno vo bhavishyati ||3-89-10

bhavanAshamayaM devaH karishyati dR^iDhaM hariH |
sadA dhyAta hariM viprA yadIchChA prAptumachyutam ||3-89-11

eSha saMsAravibhavaM vinAshayati vo guruH |
smaradhvaM satataM viShNuM paThadhvaM trisharIriNam ||3-89-12

manaHsaMyamanaM viprAH kurudhvaM yatnataH sadA |
shuddhe.antaHkaraNe viShNuH prasIdati tapodhanAH ||3-89-13

dhyAtvA mAM sarvayatnena tato jAnIta keshavam |
upAsyo.ahaM sadA viprA upAsyo.asminharau smR^itaH ||3-89-14

upAyo.ayaM mayA prokto nAtra saMdeha ityapi |
ayaM mAyI sadA viprA yatadhvamaghanAshane ||3-89-15

yathA vo buddhirakhilA shuddhA bhavati yatnataH |
tathA kuruta viprendrA yathA devaH prasIdati ||3-89-16

vaishampAyana uvAcha
evamuktAstataH sarve munayaH puNyashIlinaH |
yathAvadupagR^ihNAnA nirasansamshayaM nR^ipa ||3-89-17

evameveti taM viprAH prAhuH prA~njalayo haram|
Chinno naH saMshayaH sarve gR^ihIto.arthaH sa tAdR^ishaH ||3-89-18

etadarthaM samAyAtA vayamadya tavAlayam |
sa~NgamAdyuvayoH sarvo naShTo moho mahAniha ||3-89-19

yathA vadasi devesha tathA naH shreyase param |
yathA.a.aha bhagavAnrudro yatAmaH satataM harau |
iti te munayaH prItAH praNemuH keshavaM harim ||3-89-20

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi kailAsayAtrAyAM
R^iShyupadeshe navAshItitamo.adhyAyaH       

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்