Saturday 18 December 2021

ஷ்²ரீஷி²வக்ருதா விஷ்ணுஸ்துதி꞉ | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 88 (67)

அத² அஷ்டாஷீ²திதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

ஷ்²ரீஷி²வக்ருதா விஷ்ணுஸ்துதி꞉

siva-pracetas

வைஷ²ம்பாயந உவாச
ததோ வ்ருஷத்⁴வஜோ தே³வ꞉ ஷூ²லீ ஸாக்ஷாது³மாபதி꞉ |
கரம் கரேண ஸம்ஸ்ப்ருஷ்²ய விஷ்ணோஷ்²சக்ரத⁴ரஸ்ய ஹ ||3-88-1

ப்ரோவாச ப⁴க³வாந்ருத்³ர꞉ கேஷ²வம் க³ருட³த்⁴வஜம் |
ஷ்²ருண்வதாம் ஸர்வதே³வாநாம் முநீநாம் பா⁴விதாத்மநாம் ||3-88-2

கிமித³ம் தே³வதே³வேஷ² சக்ரபாணே ஜநார்த³ந |
தபஷ்²சர்யா கிமர்த²ம் தே ப்ரார்த²நா தவ கா விபோ⁴ ||3-88-3

ஸ்வயம் விஷ்ணுர்ப⁴வாந்நித்யஸ்தபஸ்த்வம் தபஸாம் ஹரே |
புத்ரார்த²ம் யதி³ தே தே³வ தபஷ்²சர்யா ஜநார்த³ந ||3-88-4

புத்ரோ த³த்தோ மயா தே³வ பூர்வமேவ ஜக³த்பதே |
ஷ்²ருணு தத்ராபி ப⁴க³வந்காரணம் காரணாத்மக ||3-88-5

தபஷ்²சர்தும் ப்ரவ்ருத்தோ(அ)ஹம் குதஷ்²சித்காரணாத்³த⁴ரே |
வர்ஷாயுதம் மஹாகோ⁴ரம் புரா க்ருதயுகே³ ததா³ ||3-88-6

ப⁴வாநீ தத்ர மே தே³வ பரிசர்தும் ததா³ப⁴வத் |
பித்ரா நியுக்தா தே³வேஷ² உமைஷா வரவர்ணிநீ ||3-88-7

பீ⁴த இந்த்³ரஸ்ததா³ தே³வ மாரம் மாம் ப்ரைஷயத்ததா³ |
மது⁴நா ஸஹ ஸம்யுக்தே மாரோ மாமாக³தஸ்ததா³ ||3-88-8

லக்ஷ்யம் மாமகரோத்தத்ர பா³ணஸ்ய ப்ரேஷிதஸ்ய ஹ |
ஏஷா மாம் ஸேவதே தத்ர தா³நாத்புஷ்பாதி³நாம் ஹரே ||3-88-9

தத꞉ க்ருத்³தோ⁴(அ)ஹமப⁴வம் த்³ருஷ்ட்வா மாரம் ததா²வித⁴ம் |
க்ருத்³த்⁴யதோ மம தே³வேஷ² நேத்ராத³க்³நி꞉ பபாத ஹ ||3-88-10

ஸோ(அ)யமக்³நிஸ்ததா³ மாரம் ப⁴ஸ்மஸாத்க்ருதவாந்ஹரே |
அசிந்தயம் ததா³ விஷ்ணோ ஷ²க்ரஸ்யைதச்சிகீர்ஷிதம் ||3-88-11

தத꞉ ப்ரப்⁴ருதி தே³வேஷ² த³யா தம் ப்ரதி வர்ததே |
ப்³ரஹ்மணா ச நியுக்தோ(அ)ஸ்மி ப்ரீதஸ்தத்ர ஜநார்த³ந ||3-88-12

நியுக்த꞉ புத்ரரூபேண ஸ தே தே³வ ஜக³த்பதே |
ஜ்யேஷ்ட²ஸ்தவ ஸுதோ தே³வ ப்ரத்³யும்நேத்யபி⁴விஷ்²ருத꞉ ||3-88-13

ஸ்மரம் தம் வித்³தி⁴ தே³வேஷ² நாத்ர கார்யா விசாரணா |
இத்யுக்த்வா புநராஹேத³ம் யாதா²த்ம்யம் த³ர்ஷ²யந்நிவ ||3-88-14

முநீநாம் ஷ்²ரோதுகாமாநாம் யதா²த்ம்யம் தத்ர ஸத்தம꞉ |
அஞ்ஜலிம் ஸம்புடம் க்ருத்வா விஷ்ணுமுத்³தி³ஷ்²ய ஷ²ங்கர꞉ ||3-88-15

உமயா ஸார்த⁴மீஷா²நோ யதா²த்ம்யம் வக்துமைஹத |
ஹரே குர்வதி தத்ரைவமஞ்ஜலிம் குருஸத்தம ||3-88-16

முநயோ தே³வக³ந்த⁴ர்வா꞉ ஸித்³தா⁴ஷ்²ச ஸஹகிந்நரா꞉ |
அஞ்ஜலிம் சக்ரிரே விஷ்ணோர்தே³வதே³வேஷ்²வரே ஹரௌ ||3-88-17

மஹேஷ்²வர உவாச
யத்தத்காரணமாஹுஸ்தத்ஸாங்க்²யா꞉ ப்ரக்ருதிஸஞ்ஜ்ஞகம் |
ததோ மஹாந்ஸமுத்பந்ந꞉ ப்ரக்ருதிர்யஸ்ய காரணம் ||3-88-18

த்ரிதா⁴ பூ⁴தம் ஜக³த்³யோநிம் ப்ரதா⁴நம் காரணாத்மகம் |
ஸத்த்வம் ரஜஸ்தமோ விஷ்ணோ ஜக³த³ண்ட³ம் ஜநார்த³ந꞉ ||3-88-19

தஸ்ய காரணமாஹுஸ்த்வம் ஸாங்க்²யப்ரக்ருதிஸ~ஜ்ஞகம் |
தத்³ரூபேண ப⁴வாந்விஷ்ணோ பரிணம்யாதி⁴திஷ்ட²தி ||3-88-20

தஸ்மாத்து மஹதோ கோ⁴ராத³ஹங்காரோ மஹாநபூ⁴த் |
ஸ த்வமாதௌ³ ஜக³ந்நாத² பரிணாமஸ்ததா² ஹி ஸ꞉ ||3-88-21

அஹங்காராத்ப்ரபோ⁴ தே³வ காரணாநி மஹாந்தி ச |
தந்மாத்ராணி ததா² பஞ்ச பூ⁴தாநி ப்ரப⁴வந்த்யுத ||3-88-22

தாநி த்வாமாஹுரீஷா²நம் பூ⁴தாநீஹ ஜக³த்பதே |
ப்ருதி²வீ வாயுராகாஷ²மாபோ ஜ்யோதிஷ்²ச பஞ்சமம் ||3-88-23

சக்ஷுர்க்⁴ராணம் ததா² ஸ்பர்ஷோ² ரஸநம் ஷ்²ரோத்ரமேவ ச |
மந꞉ ஷஷ்ட²ம் ததா² தே³வ ப்ரேரகம் தத்ர தத்ர ஹ ||3-88-24

கர்மேந்த்³ரியாணி சாந்யாநி வாகா³தீ³நி ஜநார்த³ந |
த்வமேவ தாநி ஸர்வாநி கரோஷி நியதாத்மவான் ||3-88-25

ஸ்வேஷு ஸ்வேஷு ஜக³ந்நாத² விஷயேஷு ததா² ஹரே |
நிவேஷ²யஸி தே³வேஷ² யோக்³யாமிந்த்³ரியபத்³த⁴திம் ||3-88-26

யதா³ த்வம் ரஜஸா யுக்தஸ்ததா³ பூ⁴தாநி ஸ்ருஷ்டவான் |
யதா³ ச ஸத்த்வயுக்தோ(அ)ஸி ததா³ பாதா ஜக³த்த்ரயம் ||3-88-27

யதா³ த்வம் தமஸா(ஆ)க்ருஷ்டஸ்ததா³ ஸம்ஹரஸே ஜக³த் |
த்ரிபி⁴ரேவ கு³ணைர்யுக்த꞉ ஸ்ருஷ்டிரக்ஷாவிநாஷ²நே ||3-88-28

வர்தஸே த்ரிவிதா⁴ம் பூ⁴திமாதா³ய நிததாத்மவான் |
இந்த்³ரியாணீந்த்³ரியார்தே²ஷு நியோஜயஸி மாத⁴வ ||3-88-29

ப்ராணிநாமுபபோ⁴கா³ர்த²மந்த꞉ ஸ்தி²த்வா ஜக³த்³கு³ரோ |
தஸ்மாத்ஸர்வத்ர பூ⁴தேஷு வர்ததே ஸர்வபோ⁴க³வான் ||3-88-30

ப்³ரஹ்மா த்வம் ஸ்ருஷ்டிகாலே து ஸ்தி²தௌ விஷ்ணுரஸி ப்ரபோ⁴ |
ஸம்ஹாரே ருத்³ரநாமாஸி த்ரிதா⁴மா த்வமஸி ப்ரபோ⁴ ||3-88-31

பூ⁴மிராபோ(அ)நலோ வாயு꞉ க²ம் மநோ பு³த்³தி⁴ரேவ ச |
ஏதா꞉ ப்ரக்ருதயோ தே³வ பி⁴ந்நா꞉ ஸர்வத்ர தே ஹரே ||3-88-32

ஸஹஸ்ரஷீ²ர்ஷா புருஷ꞉ ஸஹஸ்ராக்ஷ꞉ ஸஹஸ்ரபாத் |
ஸஹஸ்ரதா⁴ர꞉ ஸாஹஸ்ரீ ஸஹஸ்ராத்மா தி³வஸ்பதி꞉ ||3-88-33

ப்³꞉ஊமிம் ஸர்வாமிமாம் ப்ராப்ய ஸப்தத்³வீபாம் ஸஸாக³ராம் |
அணு꞉ ஸர்வத்ரகோ³ பூ⁴த்வா அத்யதிஷ்ட²த்³த³ஷா²ங்கு³லம் ||3-88-34

த்வமேவேத³ம் ஜக³த்ஸர்வம் யத்³பூ⁴தம் யத்³ப⁴விஷ்யதி |
த்வத்தோ விராட்ப்ராது³ரபூ⁴த்ஸம்ராட்சைவ ஜநார்த³ந ||3-88-35

தவ வக்த்ராஜ்ஜக³ந்நாத² ப்³ராஹ்மணோ லோகரக்ஷக꞉ |
ப்ராது³ராஸீத்புராணாத்மந்ஷட்கர்மநிரத꞉ ஸதா³ ||3-88-36

ராஜந்யஸ்து ததா² பா³ஹ்வோராஸீத்ஸம்ரக்ஷணே ரத꞉ |
ஊர்வோர்வைஷ்²யஸ்ததா² விஷ்²ணோ꞉ பாதா³ச்சூ²த்³ர உதா³ஹ்ருத꞉ ||3-88-37

ஏவம் வர்ணா ஜக³ந்நாத² தவ தே³ஹாஜ்ஜநார்த³ந |
மநஸஸ்தவ தே³வேஷ² சந்த்³ரமா꞉ ஸமபத்³யத ||3-88-38

ஸுக²க்ருத்ஸர்வபூ⁴தாநாம் ஷீ²தாம்ஷு²ரமிதப்ரப⁴꞉ |
அக்ஷ்ணோ꞉ ஸூர்ய꞉ ஸமுத்பந்ந꞉ ஸர்வப்ராணிவிலோசந꞉ ||3-88-39

யஸ்ய பா⁴ஸா ஜக³த்ஸர்வம் பா⁴ஸதே பா⁴நுமாநஸௌ |
முகா²தி³ந்த்³ரஷ்²ச அக்³நிஷ்²ச ப்ராணாத்³வாயுரஜாயத ||3-88-40

நாபே⁴ரபூ⁴த³ந்தரிக்ஷம் தவ தே³வ ஜநார்த³ந |
த்³யௌராஸீத்து மஹாகோ⁴ரா ஷி²ரஸஸ்தவ கோ³பதே ||3-88-41

பத்³ப்⁴யாம் பூ⁴மி꞉ ஸமுத்பந்நா தி³ஷ²꞉ ஷ்²ரோத்ராஜ்ஜக³த்பதே |
ஏவம் ஸ்ருஷ்ட்வா ஜக³த்ஸர்வம் வ்யாப்ய ஸர்வம் வ்யவாஸ்தி²த꞉ ||3-88-42

வ்யாப்ய ஸர்வாநிமாம்ˮல்லோகாந்ஸ்தி²த꞉ ஸர்வத்ர கேஷ²வ |
ததஷ்²ச விஷ்ணுநாமாஸி தா⁴தோர்வ்யாப்தேஷ்²ச த³ர்ஷ²நாத் ||3-88-43

நாரா ஆப꞉ ஸமாக்²யாதாஸ்தாஸாமயநமாதி³த꞉ |
யதஸ்த்வம் பூ⁴தப⁴வ்யேஷ² தந்நாராயணஷ²ப்³தி³த꞉ ||3-88-44

ஹரஸி ப்ராணிநோ தே³வ ததோ ஹரிரிதி ஸ்ம்ருத꞉ |
ஷ²ங்கரோ(அ)ஸி ஸதா³ தே³வ தத꞉ ஷ²ங்கரதாம் க³த꞉ ||3-88-45

ப்³ருஹத்த்வாத்³ப்³ரும்ஹணத்வாச்ச தஸ்மாத்³ப்³ரஹ்மேதி ஷ²ப்³தி³த꞉ |
மது⁴ரிந்த்³ரியநாமேதி ததோ மது⁴நிஷூத³ந꞉ ||3-88-46

ஹ்ருஷீகாணீந்த்³ரியாண்யாஹுஸ்தேஷாமீஷோ² யதோ ப⁴வான் |
ஹ்ருஷீகேஷ²ஸ்ததோ விஷ்ணோ க்²யாதோ தே³வேஷு கேஷ²வ ||3-88-47

க இதி ப்³ரஹ்மணோ நாம ஈஷோ²(அ)ஹம் ஸர்வதே³ஹிநாம் |
ஆவாம் தவாங்க³ஸம்பூ⁴தௌ தஸ்மாத்கேஷ²வநாமவான் ||3-88-48

மா வித்³யா ச ஹரே ப்ரோக்தா தஸ்யா ஈஷோ² யதோ ப⁴வான் |
தஸ்மாந்மாத⁴வநாமாஸி த⁴வ꞉ ஸ்வாமீதி ஷ²ப்³தி³த꞉ ||3-88-49

கௌ³ரேஷா து யதோ வாணீ தாம் ச வேத³ யதோ ப⁴வான் |
 கோ³விந்த³ஸ்து ததோ தே³வ முநிபி⁴꞉ கத்²யதே ப⁴வான் ||3-88-50

த்ரிரித்யேவ த்ரயோ தே³வா꞉ கீர்திதா முநிஸத்தமை꞉  |
க்ரமதே தாம்ஸ்ததா² ஸர்வாஸ்த்ரிவிக்ரம இதி ஷ்²ருத꞉ ||3-88-51

அணுர்வாமநநாமாஸி யதஸ்த்வம் வாமநாக்²யயா |
மநநாந்முநிரேவாஸி யமநாத்³யதிருச்யஸே ||3-88-52

தபஷ்²சரஸி யஸ்மாத்த்வம் தபஸ்வீதி ச ஷ²ப்³தி³த꞉ |
வஸந்தி த்வயி பூ⁴தநி பூ⁴தாவாஸஸ்ததோ ஹரே ||3-88-53

ஈஷ²ஸ்த்வம் ஸர்வபூ⁴தாநாமீஷ்²வரோ(அ)ஸி ததோ ஹரே |
ப்ரணவ꞉ ஸர்வவேதா³நாம் கா³யத்ரீ ச²ந்த³ஸாம் ப்ரபோ⁴ ||3-88-54

அக்ஷராணாமகாரஸ்த்வம் ஸ்போ²டஸ்த்வம் வர்ணஸம்ஷ்²ரய꞉ |
ருத்³ராணாமஹமேவாஸி வஸூநாம் பாவகோ ப⁴வான் ||3-88-55

அஷ்²வத்தோ² வ்ருக்ஷஜாதீநாம் ப்³ரஹ்மா லோககு³ருர்ப⁴வான் |
மேருஸ்த்வம் பர்வதேந்த்³ராணாம் தே³வர்ஷீணாம் ச நாரத³꞉ ||3-88-56

தா³நவாநாம் ப⁴வாந்தை³த்ய꞉ ப்ரஹ்ராதோ³ ப⁴க்தவத்ஸல꞉ |
ஸர்பாணாமேவ ஸர்வேஷாம் ப⁴வாந்வாஸுகிஸஞ்ஜ்ஞித꞉ ||3-88-57

கு³ஹ்யகாநாம் ச ஸர்வேஷாம் ப⁴வாந்த⁴நத³ ஏவ ச |
வருணோ யாத³ஸாம் ராஜா க³ங்கா³ த்ரிபத²பா⁴க்³ப⁴வான் ||3-88-58

ஆதி³ஸ்த்வம் ஸர்வபூ⁴தாநாம் மத்⁴யமந்தஸ்ததா² ப⁴வான் |
த்வத்த꞉ ஸமப⁴வத்³விஷ்²வம் த்வயி ஸர்வம் ப்ரலீயதே ||3-88-59

அஹம் த்வம் ஸர்வகோ³ தே³வ த்வமேவாஹம் ஜநார்த³ந |
ஆவயோரந்தரம் நாஸ்தி ஷ²ப்³தை³ரர்தை²ர்ஜக³த்பதே ||3-88-60

நாமாநி தவ கோ³விந்த³ யாநி லோகே மஹாந்தி ச |
தாந்யேவ மம நாமாநி நாத்ர கார்யா விசாரணா ||3-88-61

த்வது³பாஸா ஜக³ந்நாத² ஸைவாஸ்து மம கோ³பதே |
யஷ்²ச த்வாம் த்³வேஷ்டி தே³வேஷ² ஸ மாம் த்³வேஷ்டி ந ஸம்ஷ²ய꞉ ||3-88-62

த்வத்³விஸ்தாரோ யதோ தே³வ அஹம் பூ⁴தபதிஸ்தத꞉ |
ந தத³ஸ்தி விநா தே³வ யத்தே விரஹிதம் ஹரே ||3-88-63

யதா³ஸீத்³வர்ததே யச்ச யச்ச பா⁴வி ஜக³த்பதே |
ஸர்வம் த்வமேவ தே³வேஷ² விநா கிஞ்சித்த்வயா ந ஹி ||3-88-64

ஸ்துவந்தி தே³வா꞉ ஸததம் ப⁴வந்தம் ஸ்வைர்கு³ணை꞉ ப்ரபோ⁴ |
ருக்ச த்வம் யஜுரேவாஸி ஸாமாஸி ஸததம் ப்ரபோ⁴ ||3-88-65

கிமுச்யதே மயா தே³வ ஸர்வம் த்வம் பூ⁴தபா⁴வந |
நம꞉ ஸர்வாத்மநா தே³வ விஷ்ணோ மாத⁴வ கேஷ²வ ||3-88-66

நமஸ்கரோமி ஸர்வாத்மந்நமஸ்தே(அ)ஸ்து ஸதா³ ஹரே |
நம꞉ புஷ்கரநாபா⁴ய வந்தே³ த்வாமஹமீஷ்²வர ||3-88-67

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி கைலாஸயாத்ராயாம்
ஷி²வக்ருதவிஷ்ணுஸ்துதௌ அஷ்டாஷீ²திதமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_088_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 88 Shiva praises Vishnu
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
August 9, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha aShTAshItitamo.adhyAyaH
shrIshivakR^itA viShNustutiH

vaishampAyana uvAcha
tato vR^iShadhvajo devaH shUlI sAkShAdumApatiH |
karaM kareNa saMspR^ishya viShNoshchakradharasya ha ||3-88-1

provAcha bhagavAnrudraH keshavaM garuDadhvajam |
shR^iNvatAM sarvadevAnAM munInAM bhAvitAtmanAm ||3-88-2

kimidaM devadevesha chakrapANe janArdana |
tapashcharyA kimarthaM te prArthanA tava kA vibho ||3-88-3

svayaM viShNurbhavAnnityastapastvaM tapasAM hare |
putrArthaM yadi te deva tapashcharyA janArdana ||3-88-4

putro datto mayA deva pUrvameva jagatpate |
shR^iNu tatrApi bhagavankAraNaM kAraNAtmaka ||3-88-5

tapashchartuM pravR^itto.ahaM kutashchitkAraNAddhare |
varShAyutaM mahAghoraM purA kR^itayuge tadA ||3-88-6

bhavAnI tatra me deva parichartuM tadAbhavat |
pitrA niyuktA devesha umaiShA varavarNinI ||3-88-7

bhIta indrastadA deva mAraM mAM praiShayattadA |
madhunA saha saMyukte mAro mAmAgatastadA ||3-88-8

lakShyaM mAmakarottatra bANasya preShitasya ha |
eShA mAM sevate tatra dAnAtpuShpAdinAM hare ||3-88-9

tataH kruddho.ahamabhavaM dR^iShTvA mAraM tathAvidham |
kruddhyato mama devesha netrAdagniH papAta ha ||3-88-10

so.ayamagnistadA mAraM bhasmasAtkR^itavAnhare |
achintayaM tadA viShNo shakrasyaitachchikIrShitam ||3-88-11

tataH prabhR^iti devesha dayA taM prati vartate |
brahmaNA cha niyukto.asmi prItastatra janArdana ||3-88-12

niyuktaH putrarUpeNa sa te deva jagatpate |
jyeShThastava suto deva pradyumnetyabhivishrutaH ||3-88-13

smaraM taM viddhi devesha nAtra kAryA vichAraNA |
ityuktvA punarAhedaM yAthAtmyaM darshayanniva ||3-88-14

munInAM shrotukAmAnAM yathAtmyaM tatra sattamaH |
a~njaliM saMpuTaM kR^itvA viShNumuddishya sha~NkaraH ||3-88-15

umayA sArdhamIshAno yathAtmyaM vaktumaihata |
hare kurvati tatraivama~njaliM kurusattama ||3-88-16

munayo devagandharvAH siddhAshcha sahakinnarAH |
a~njaliM chakrire viShNordevadeveshvare harau ||3-88-17

maheshvara uvAcha
yattatkAraNamAhustatsA~NkhyAH prakR^itisaMj~nakam |
tato mahAnsamutpannaH prakR^itiryasya kAraNam ||3-88-18

tridhA bhUtaM jagadyoniM pradhAnaM kAraNAtmakam |
sattvaM rajastamo viShNo jagadaNDaM janArdanaH ||3-88-19

tasya kAraNamAhustvaM sA~NkhyaprakR^itisa~j~nakam |
tadrUpeNa bhavAnviShNo pariNamyAdhitiShThati ||3-88-20

tasmAttu mahato ghorAdaha~NkAro mahAnabhUt |
sa tvamAdau jagannAtha pariNAmastathA hi saH ||3-88-21

aha~NkArAtprabho deva kAraNAni mahAnti cha |
tanmAtrANi tathA pa~ncha bhUtAni prabhavantyuta ||3-88-22

tAni tvAmAhurIshAnaM bhUtAnIha jagatpate |
pR^ithivI vAyurAkAshamApo jyotishcha pa~nchamam ||3-88-23

chakShurghrANaM tathA sparsho rasanaM shrotrameva cha |
manaH ShaShThaM tathA deva prerakaM tatra tatra ha ||3-88-24

karmendriyANi chAnyAni vAgAdIni janArdana |
tvameva tAni sarvAni karoShi niyatAtmavAn ||3-88-25

sveShu sveShu jagannAtha viShayeShu tathA hare |
niveshayasi devesha yogyAmindriyapaddhatiM ||3-88-26

yadA tvaM rajasA yuktastadA bhUtAni sR^iShTavAn |
yadA cha sattvayukto.asi tadA pAtA jagattrayam ||3-88-27

yadA tvaM tamasA.a.akR^iShTastadA saMharase jagat |
tribhireva guNairyuktaH sR^iShTirakShAvinAshane ||3-88-28

vartase trividhAM bhUtimAdAya nitatAtmavAn |
indriyANIndriyArtheShu niyojayasi mAdhava ||3-88-29

prANinAmupabhogArthamantaH sthitvA jagadguro |
tasmAtsarvatra bhUteShu vartate sarvabhogavAn ||3-88-30

brahmA tvaM sR^iShTikAle tu sthitau viShNurasi prabho |
saMhAre rudranAmAsi tridhAmA tvamasi prabho ||3-88-31

bhUmirApo.analo vAyuH khaM mano buddhireva cha |
etAH prakR^itayo deva bhinnAH sarvatra te hare ||3-88-32

sahasrashIrShA puruShaH sahasrAkShaH sahasrapAt |
sahasradhAraH sAhasrI sahasrAtmA divaspatiH ||3-88-33

bHUmiM sarvAmimAM prApya saptadvIpAM sasAgarAm |
aNuH sarvatrago bhUtvA atyatiShThaddashA~Ngulam ||3-88-34

tvamevedaM jagatsarvaM yadbhUtaM yadbhaviShyati |
tvatto virATprAdurabhUtsamrATchaiva janArdana ||3-88-35

tava vaktrAjjagannAtha brAhmaNo lokarakShakaH |
prAdurAsItpurANAtmanShaTkarmanirataH sadA ||3-88-36

rAjanyastu tathA bAhvorAsItsaMrakShaNe rataH |
UrvorvaishyastathA vishNoH pAdAchChUdra udAhR^itaH ||3-88-37

evaM varNA jagannAtha tava dehAjjanArdana |
manasastava devesha chandramAH samapadyata ||3-88-38

sukhakR^itsarvabhUtAnAM shItAMshuramitaprabhaH |
akShNoH sUryaH samutpannaH sarvaprANivilochanaH ||3-88-39

yasya bhAsA jagatsarvaM bhAsate bhAnumAnasau |
mukhAdindrashcha agnishcha prANAdvAyurajAyata ||3-88-40

nAbherabhUdantarikShaM tava deva janArdana |
dyaurAsIttu mahAghorA shirasastava gopate ||3-88-41

padbhyAM bhUmiH samutpannA dishaH shrotrAjjagatpate |
evaM sR^iShTvA jagatsarvaM vyApya sarvam vyavAsthitaH ||3-88-42

vyApya sarvAnimA.NllokAnsthitaH sarvatra keshava |
tatashcha viShNunAmAsi dhAtorvyApteshcha darshanAt ||3-88-43

nArA ApaH samAkhyAtAstAsAmayanamAditaH |
yatastvaM bhUtabhavyesha tannArAyaNashabditaH ||3-88-44

harasi prANino deva tato haririti smR^itaH |
sha~Nkaro.asi sadA deva tataH sha~NkaratAM gataH ||3-88-45

bR^ihattvAdbR^iMhaNatvAchcha tasmAdbrahmeti shabditaH |
madhurindriyanAmeti tato madhuniShUdanaH ||3-88-46

hR^iShIkANIndriyANyAhusteShAmIsho yato bhavAn |
hR^iShIkeshastato viShNo khyAto deveShu keshava ||3-88-47

ka iti brahmaNo nAma Isho.ahaM sarvadehinAm |
AvAm tavA~NgasaMbhUtau tasmAtkeshavanAmavAn ||3-88-48

mA vidyA cha hare proktA tasyA Isho yato bhavAn |
tasmAnmAdhavanAmAsi dhavaH svAmIti shabditaH ||3-88-49

gaureShA tu yato vANI tAM cha veda yato bhavAn |
 govindastu tato deva munibhiH kathyate bhavAn ||3-88-50

trirityeva trayo devAH kIrtitA munisattamaiH  |
kramate tAMstathA sarvAstrivikrama iti shrutaH ||3-88-51

aNurvAmananAmAsi yatastvaM vAmanAkhyayA |
mananAnmunirevAsi yamanAdyatiruchyase ||3-88-52

tapashcharasi yasmAttvaM tapasvIti cha shabditaH |
vasanti tvayi bhUtani bhUtAvAsastato hare ||3-88-53

IshastvaM sarvabhUtAnAmIshvaro.asi tato hare |
praNavaH sarvavedAnAM gAyatrI ChandasAM prabho ||3-88-54

akSharANAmakArastvaM sphoTastvaM varNasaMshrayaH |
rudrANAmahamevAsi vasUnAM pAvako bhavAn ||3-88-55

ashvattho vR^ikShajAtInAM brahmA lokagururbhavAn |
merustvaM parvatendrANAM devarShINAM cha nAradaH ||3-88-56

dAnavAnAM bhavAndaityaH prahrAdo bhaktavatsalaH |
sarpANAmeva sarveShAM bhavAnvAsukisaMj~nitaH ||3-88-57

guhyakAnAM cha sarveShAM bhavAndhanada eva cha |
varuNo yAdasAM rAjA ga~NgA tripathabhAgbhavAn ||3-88-58

AdistvaM sarvabhUtAnAM madhyamantastathA bhavAn |
tvattaH samabhavadvishvaM tvayi sarvaM pralIyate ||3-88-59

ahaM tvaM sarvago deva tvamevAham janArdana |
AvayorantaraM nAsti shabdairarthairjagatpate ||3-88-60

nAmAni tava govinda yAni loke mahAnti cha |
tAnyeva mama nAmAni nAtra kAryA vichAraNA ||3-88-61

tvadupAsA jagannAtha saivAstu mama gopate |
yashcha tvAM dveShTi devesha sa mAM dveShTi na saMshayaH ||3-88-62

tvadvistAro yato deva ahaM bhUtapatistataH |
na tadasti vinA deva yatte virahitaM hare ||3-88-63

yadAsIdvartate yachcha yachcha bhAvi jagatpate |
sarvaM tvameva devesha vinA kiMchittvayA na hi ||3-88-64

stuvanti devAH satataM bhavantaM svairguNaiH prabho |
R^ikcha tvaM yajurevAsi sAmAsi satataM prabho ||3-88-65

kimuchyate mayA deva sarvaM tvaM bhUtabhAvana |
namaH sarvAtmanA deva viShNo mAdhava keshava ||3-88-66

namaskaromi sarvAtmannamaste.astu sadA hare |
namaH puShkaranAbhAya vande tvAmahamIshvara ||3-88-67

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi kailAsayAtrAyAM
shivakR^itaviShNustutau aShTAshItitamo.adhyAyaH      

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்