Thursday 16 December 2021

ஷ்²ரீவிஷ்ணுக்ருதா ஷி²வஸ்துதி꞉ | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 87 (38)

அத² ஸப்தாஷீ²திதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

ஷ்²ரீவிஷ்ணுக்ருதா ஷி²வஸ்துதி꞉

Lord Shiva சிவன்

வைஷ²ம்பாயந உவாச
ஏவம் ப³ஹுவிதை⁴ர்பூ⁴தை꞉ பிஷா²சைருரகை³꞉ ஸஹ |
ஆக³த்ய ப⁴க³வாந்ருத்³ர꞉ ஷ²ங்கரோ வ்ருஷ²வாஹந꞉ ||3-87-1

த³த³ர்ஷ² விஷ்ணும் தே³வேஷ²ம் தபந்தம் தப உத்தமம் |
ஜுஹ்வாநமக்³நிம் விதி⁴வத்³த்³ரவ்யைர்மேத்⁴யைர்ஜக³த்பதிம் ||3-87-2

க³ருடா³ஹ்ருதகாஷ்ட²ம் து ஜடிலம் சீரவாஸஸம் |
சக்ரேணாநீதகுஸுமம் க²ட்³கா³ணீதகுஷ²ம் ததா² ||3-87-3

க³தா³க்ருதஸமாசாரம் தே³வதே³வம் ஜநார்த³நம் |
இந்த்³ராத்³யைர்தே³வஸங்கை⁴ஷ்²ச வ்ருதம் முநிக³ணை꞉ ஸஹ ||3-87-4

அசிந்த்யம் ஸர்வபூ⁴தாநாம் த்⁴யாயந்தம் கிமபி ப்ரபு⁴ம் |
அவருஹ்ய வ்ருஷாச்ச²ர்வோ ப⁴க³வாந்பூ⁴தபா⁴வந꞉ ||3-87-5

தத꞉ ப்ரீத꞉ ப்ரஸந்நாத்மா லலாடாக்ஷ உமாபதி꞉ |
ததோ பூ⁴தபிஷா²சாஷ்²ச ராக்ஷஸா கு³ஹ்யகாஸ்ததா² ||3-87-6

முநயோ விப்ரவர்யாஷ்²ச ஜயஷ²ப்³த³ம் ப்ரசக்ரிரே |
ஜய தே³வ ஜக³ந்நாத² ஜய ருத்³ர ஜநார்த³ந ||3-87-7

ஜய விஷ்ணோ ஹ்ருஷீகேஷ² நாராயண பராயண |
ஜய ருத்³ர புராணாத்மஞ்ஜய தே³வ ஹரேஷ்²வர ||3-87-8

ஆதி³தே³வ ஜக³ந்நாத² ஜய ஷ²ங்கர பா⁴வந |
ஜய கௌஸ்துப⁴தீ³ப்தாங்க³ ஜய ப⁴ஸ்மவிராஜித ||3-87-9

ஜய சக்ரக³தா³பாணே ஜய ஷூ²லிம்ஸ்த்ரிலோசந |
ஜய மௌக்திகதீ³ப்தாங்க³ ஜய நாக³விபூ⁴ஷண ||3-87-10

இதி தே முநய꞉ ஸர்வே ப்ரணாமம் சக்ரிரே ஹரிம் |
தத உத்தா²ய ப⁴க³வாந்த்³ருஷ்ட்வா தே³வமவஸ்தி²தம் ||3-87-11

வ்ருஷத்³வஜம் விரூபாக்ஷம் ஷ²ங்கரம் நீலலோஹிதம் |
ததோ ஹ்ருஷ்டமநா விஷ்ணுஸ்துஷ்டாவ ஹரமீஷ்²வரம் ||3-87-12

ஷ்²ரீப⁴க³வாநுவாச
நமஸ்தே ஷி²திகண்டா²ய நீலக்³ரீவாய வேத⁴ஸே |
நமஸ்தே ஷோ²சிஷே அஸ்து நமஸ்தே உபவாஸிநே ||3-87-13

நமஸ்தே மீடு⁴ஷே அஸ்து நமஸ்தே க³தி³நே ஹர |
நமஸ்தே விஷ்²வதநவே வ்ருஷாய வ்ருஷரூபிணே ||3-87-14

அமூர்தாய ச தே³வாய நமஸ்தே(அ)ஸ்து பிநாகிநே |
நம꞉ குப்³ஜாய கூபாய ஷி²வாய ஷி²வரூபிணே ||3-87-15

நமஸ்துஷ்டாய துண்டா³ய நமஸ்துடிதுடாய ச |
நம꞉ ஷி²வாய ஷா²ந்தாய கி³ரிஷா²ய ச தே நம꞉ ||3-87-16

நமோ ஹராய ஹிப்ராய நமோ ஹரிஹராய ச |
நமோ(அ)கோ⁴ராய கோ⁴ராய கோ⁴ரகோ⁴ரப்ரியாய ச ||3-87-17

நமோ(அ)க⁴ண்டாய க⁴ண்டாய நமோ க⁴டிக⁴டாய ச |
நம꞉ ஷி²வாய ஷா²ந்தாய கி³ரிஷா²ய ச தே நம꞉ ||3-87-18

நமோ விரூபரூபாய புராய புரஹாரிணே |
நம ஆத்³யாய பீ³ஜாய ஷு²சயே(அ)ஷ்டஸ்வரூபிணே ||3-87-19

நம꞉ பிநாகஹஸ்தாய நம꞉ ஷூ²லாஸிதா⁴ரிணே |
நம꞉ க²ட்வாங்க³ஹஸ்தாய நமஸ்தே க்ருத்திவாஸஸே ||3-87-20

நமஸ்தே தே³வதே³வாய நம ஆகாஷ²மூர்தயே |
ஹராய ஹரிரூபாய நமஸ்தே திக்³மதேஜஸே ||3-87-21

ப⁴க்தப்ரியாய ப⁴க்தாய ப⁴க்தாநாம் வரதா³யிநே |
நமோ(அ)ப்⁴ரமூர்தயே தே³வ ஜக³ந்மூர்தித⁴ராய ச ||3-87-22

நமஷ்²சந்த்³ராய தே³வாய ஸூர்யாய ச நமோ நம꞉ |
நம꞉ ப்ரதா⁴நதே³வாய பூ⁴தாநாம் பதயே நம꞉ ||3-87-23

கராலாய ச முண்டா³ய விக்ருதாய கபர்தி³நே |
அஜாய ச நமஸ்துப்⁴யம் பூ⁴தபா⁴வநபா⁴வந ||3-87-24

நமோ(அ)ஸ்து ஹரிகேஷா²ய பிங்க³லாய நமோ நம꞉ |
நமஸ்தே(அ)பீ⁴ஷுஹஸ்தாய பீ⁴ருபீ⁴ருஹராய ச ||3-87-25

ஹராய பீ⁴திரூபாய கோ⁴ராணாம் பீ⁴திதா³யிநே |
நமோ த³க்ஷமக²க்⁴நாய ப⁴க³நேத்ராபஹாரிணே ||3-87-26

உமாபதே நமஸ்துப்⁴யம் கைலாஸநிலயாய ச |
ஆதி³தே³வாய தே³வாய ப⁴வாய ப⁴வரூபிணே ||3-87-27

நம꞉ கபாலஹஸ்தாய நமோ(அ)ஜமத²நாய ச |
த்ர்யம்ப³காய நமஸ்துப்⁴யம் த்ர்யக்ஷாய ச ஷி²வாய ச ||3-87-28

வரதா³ய வரேண்யாய நமஸ்தே சந்த்³ரஷே²க²ர |
நம இத்⁴மாய ஹவிஷே த்⁴ருவாய ச க்ருஷா²ய ச ||3-87-29

நமஸ்தே ஷ²க்தியுக்தாய நாக³பாஷ²ப்ரியாய ச |
விரூபாய ஸுரூபாய மத்³யபாநப்ரியாய ச ||3-87-30

ஷ்²மஷா²நரதயே நித்யம் ஜயஷ²ப்³த³ப்ரியாய ச |
க²ரப்ரியாய க²ர்வாய க²ராய க²ரரூபிணே ||3-87-31

ப⁴த்³ரப்ரியாய ப⁴த்³ராய ப⁴த்³ரரூபத⁴ராய ச |
விரூபாய ஸுரூபாய மஹாகோ⁴ராய தே நம꞉ ||3-87-32

க⁴ண்டாய க⁴ண்டபூ⁴ஷாய க⁴ண்டபூ⁴ஷணபூ⁴ஷிணே |
தீவ்ராய தீவ்ரரூபாய தீவ்ரரூபப்ரியாய ச ||3-87-33

நக்³நாய நக்³நரூபாய நக்³நரூபப்ரியாய ச |
பூ⁴தாவாஸ  நமஸ்துப்⁴யம் ஸர்வாவாஸ நமோ நம꞉ ||3-87-34

நம꞉ ஸர்வாத்மநே துப்⁴யம் நமஸ்தே பூ⁴திதா³யக |
நமஸ்தே வாமதே³வாய மஹாதே³வாய தே நம꞉ ||3-87-35

கா நு வாக்ஸ்துதிரூபா தே கோ நு ஸ்தோதும் ப்ரஷ²க்நுயாத் |
கஸ்ய வா ஸ்பு²ரதே ஜிஹ்வா ஸ்துதௌ ஸ்துதிமதாம் வர ||3-87-36

க்ஷமஸ்வ ப⁴க³வந்தே³வ ப⁴க்தோ(அ)ஹம் த்ராஹி மாம் ஹர |
ஸர்வாத்மந்ஸர்வபூ⁴தேஷ² த்ராஹி மாம் ஸததம் ஹர||3-87-37

ரக்ஷ தே³வ ஜக³ந்நாத² லோகாந்ஸர்வாத்மநா ஹர |
த்ராஹி ப⁴க்தாந்ஸதா³ தே³வ ப⁴க்தப்ரிய ஸதா³ ஹர ||3-87-38

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி கைலாஸயாத்ராயாம்
விஷ்ணுக்ருதேஷ்²வரஸ்துதௌ ஸப்தாஷீ²திதமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_087_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 87 Krishna's  Hymn  to  Shiva
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
August 7, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha saptAshItitamo.adhyAyaH
shrIviShNukR^itA shivastutiH

vaishampAyana uvAcha
evaM bahuvidhairbhUtaiH pishAchairuragaiH saha |
Agatya bhagavAnrudraH sha~Nkaro vR^ishavAhanaH ||3-87-1

dadarsha viShNuM deveshaM tapantaM tapa uttamam |
juhvAnamagniM vidhivaddravyairmedhyairjagatpatim ||3-87-2

garuDAhR^itakAShThaM tu jaTilaM chIravAsasam |
chakreNAnItakusumaM khaDgANItakushaM tathA ||3-87-3

gadAkR^itasamAchAraM devadevaM janArdanam |
indrAdyairdevasa~Nghaishcha vR^itaM munigaNaiH saha ||3-87-4

achintyaM sarvabhUtAnAM dhyAyantaM kimapi prabhum |
avaruhya vR^iShAchCharvo bhagavAnbhUtabhAvanaH ||3-87-5

tataH prItaH prasannAtmA lalATAkSha umApatiH |
tato bhUtapishAchAshcha rAkShasA guhyakAstathA ||3-87-6

munayo vipravaryAshcha jayashabdaM prachakrire |
jaya deva jagannAtha jaya rudra janArdana ||3-87-7

jaya viShNo hR^iShIkesha nArAyaNa parAyaNa |
jaya rudra purANAtma~njaya deva hareshvara ||3-87-8

Adideva jagannAtha jaya sha~Nkara bhAvana |
jaya kaustubhadIptA~Nga jaya bhasmavirAjita ||3-87-9

jaya chakragadApANe jaya shUliMstrilochana |
jaya mauktikadIptA~Nga jaya nAgavibhUShaNa ||3-87-10

iti te munayaH sarve praNAmaM chakrire harim |
tata utthAya bhagavAndR^iShTvA devamavasthitam ||3-87-11

vR^iShadvajaM virUpAkShaM sha~NkaraM nIlalohitam |
tato hR^iShTamanA viShNustuShTAva haramIshvaram ||3-87-12

shrIbhagavAnuvAcha
namaste shitikaNThAya nIlagrIvAya vedhase |
namaste shochiShe astu namaste upavAsine ||3-87-13

namaste mIDhuShe astu namaste gadine hara |
namaste vishvatanave vR^iShAya vR^iSharUpiNe ||3-87-14

amUrtAya cha devAya namaste.astu pinAkine |
namaH kubjAya kUpAya shivAya shivarUpiNe ||3-87-15

namastuShTAya tuNDAya namastuTituTAya cha |
namaH shivAya shAntAya girishAya cha te namaH ||3-87-16

namo harAya hiprAya namo hariharAya cha |
namo.aghorAya ghorAya ghoraghorapriyAya cha ||3-87-17

namo.aghaNTAya ghaNTAya namo ghaTighaTAya cha |
namaH shivAya shAntAya girishAya cha te namaH ||3-87-18

namo virUparUpAya purAya purahAriNe |
nama AdyAya bIjAya shuchaye.aShTasvarUpiNe ||3-87-19

namaH pinAkahastAya namaH shUlAsidhAriNe |
namaH khaTvA~NgahastAya namaste kR^ittivAsase ||3-87-20

namaste devadevAya nama AkAshamUrtaye |
harAya harirUpAya namaste tigmatejase ||3-87-21

bhaktapriyAya bhaktAya bhaktAnAM varadAyine |
namo.abhramUrtaye deva jaganmUrtidharAya cha ||3-87-22

namashchandrAya devAya sUryAya cha namo namaH |
namaH pradhAnadevAya bhUtAnAM pataye namaH ||3-87-23

karAlAya cha muNDAya vikR^itAya kapardine |
ajAya cha namastubhyaM bhUtabhAvanabhAvana ||3-87-24

namo.astu harikeshAya pi~NgalAya namo namaH |
namaste.abhIShuhastAya bhIrubhIruharAya cha ||3-87-25

harAya bhItirUpAya ghorANAM bhItidAyine |
namo dakShamakhaghnAya bhaganetrApahAriNe ||3-87-26

umApate namastubhyaM kailAsanilayAya cha |
AdidevAya devAya bhavAya bhavarUpiNe ||3-87-27

namaH kapAlahastAya namo.ajamathanAya cha |
tryambakAya namastubhyaM tryakShAya cha shivAya cha ||3-87-28

varadAya vareNyAya namaste chandrashekhara |
nama idhmAya haviShe dhruvAya cha kR^ishAya cha ||3-87-29

namaste shaktiyuktAya nAgapAshapriyAya cha |
virUpAya surUpAya madyapAnapriyAya cha ||3-87-30

shmashAnarataye nityaM jayashabdapriyAya cha |
kharapriyAya kharvAya kharAya khararUpiNe ||3-87-31

bhadrapriyAya bhadrAya bhadrarUpadharAya cha |
virUpAya surUpAya mahAghorAya te namaH ||3-87-32

ghaNTAya ghaNTabhUShAya ghaNTabhUShaNabhUShiNe |
tIvrAya tIvrarUpAya tIvrarUpapriyAya cha ||3-87-33

nagnAya nagnarUpAya nagnarUpapriyAya cha |
bhUtAvAsa  namastubhyaM sarvAvAsa namo namaH ||3-87-34

namaH sarvAtmane tubhyam namaste bhUtidAyaka |
namaste vAmadevAya mahAdevAya te namaH ||3-87-35

kA nu vAkstutirUpA te ko nu stotuM prashaknuyAt |
kasya vA sphurate jihvA stutau stutimatAM vara ||3-87-36

kShamasva bhagavandeva bhakto.ahaM trAhi mAM hara |
sarvAtmansarvabhUtesha trAhi mAM satatam hara||3-87-37

rakSha deva jagannAtha lokAnsarvAtmanA hara |
trAhi bhaktAnsadA deva bhaktapriya sadA hara ||3-87-38

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi kailAsayAtrAyAM
viShNukR^iteshvarastutau saptAshItitamo.adhyAyaH     

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்