Tuesday 14 December 2021

ஷ்²ரீக்ருஷ்ணஸமீபே ஷி²வாக³மநம் | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 86 (18)

அத² ஷட³ஷீ²திதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

ஷ்²ரீக்ருஷ்ணஸமீபேஷி²வாக³மநம்

Shiva Ganas

வைஷ²ம்பாயந உவாச
தஸ்யாக்³ரே ஸமபத்³யந்த பூ⁴தஸங்கா⁴꞉ ஸஹஸ்ரஷ²꞉ |
க⁴ண்டாகர்ணோ விரூபாக்ஷ꞉ குண்ட³தா⁴ர꞉ குமுத்³வஹ꞉ ||3-86-1

தீ³ர்க⁴ரோமா தீ³ர்க⁴பு⁴ஜோ தீ³ர்க⁴பா³ஹுர்நிரஞ்ஜந꞉ |
உருநேத்ர꞉ ஷ²தமுக²꞉ ஷ²தக்³ரீவ꞉ ஷ²தோத³ர꞉ ||3-86-2

குண்டோ³த³ரோ மஹாக்³ரீவ꞉ ஸ்தூ²லஜிஹ்வோ த்³விபா³ஹுக꞉ |
பார்ஷ்²வவக்த்ர꞉ ஸிம்ஹமுக² உந்நதாம்ஸோ மஹாஹநு꞉ ||3-86-3

த்ரிபா³ஹு꞉ பஞ்சபா³ஹுஷ்²ச வ்யாக்⁴ரவக்த்ர꞉ ஸிதாநந꞉ |
ஏதே சாந்யே ச ப³ஹவோ தீ³ர்கா⁴ஸ்யா தீ³ர்க⁴லோசநா꞉ ||3-86-4

ந்ருத்யந்த꞉ ப்ரஹஸந்தஷ்²ச ஸ்போ²டயந்த꞉ பரஸ்பரம் |
ததா²ந்யே கோ⁴ரரூபாஷ்²ச ததா²ந்யே விக்ருதாநநா꞉ ||3-86-5

ப்ரேதப⁴க்ஷா꞉ ப்ரேதவாஹா மாம்ஸஷோ²ணிதபோ⁴ஜநா꞉ |
ஷ²வாநி ஸுப³ஹூந்யாஷு² ப⁴க்ஷயந்தஸ்ததஸ்தத꞉ ||3-86-6

பிப³ந்தோ ருதி⁴ரம் கோ⁴ரம் க²ண்ட³யந்த꞉ ஷ²வாந்ப³ஹூன் |
கராலா விததா தீ³ர்கா⁴ த⁴மநிஸ்நாயுஸந்ததா꞉ ||3-86-7

நாநாவிதா⁴꞉ ஸுவீராஷ்²ச ஷூ²லாக்³ரப்ரோதமாநுஷா꞉ |
ஷி²லாமாலாவ்ருதா꞉ கேசிதா³ந்த்ரபாஷா²வபாஷி²தா꞉ ||3-86-8

டி³ண்டி³மைரட்டஹாஸைஷ்²ச நாத³யந்தோ வஸுந்த⁴ராம் |
கபாலிநோ பை⁴ரவாஷ்²ச ஜடிலா முண்டி³நஸ்ததா² ||3-86-9

ஏவம் ப³ஹுவிதா⁴ கோ⁴ரா꞉ பிஷா²சா விக்ருதாநநா꞉ |
ததா²ந்யே முநிவீராஷ்²ச த்⁴யாயந்த꞉ பரமேஷ்²வரம் ||3-86-10

பட²ந்தோ தே³வவாக்யாநி ஸாங்கா³நி விவிதா⁴நி ச |
குண்டி³காஸ்த²கரா꞉ கேசித்கேசித்குஷ²விசாரிண꞉ ||3-86-11

கௌபீநவஸநா꞉ கேசித்கேசித்கார்பாஸஸம்வ்ருதா꞉ |
ஸ்துவந்த꞉ ஷ²ஞ்கரம் ப⁴க்த்யா ஸ்தோத்ரைர்மாஹேஷ்²வரைஸ்ததா² ||3-86-12

ஏகத்ர தே முநிக³ணா அபரத்ர க³ணாஸ்ததா² |
அந்யத்ர ஸித்³த⁴க³ந்த⁴ர்வா꞉ ப்ரியாபி⁴꞉ ஸஹ ஸங்க³தா꞉ ||3-86-13

ந்ருத்யந்தி ந்ருத்யகுஷ²லா கா³யந்தி ஸ்ம ச கந்யகா꞉ |
வித்³யாத⁴ராஸ்ததா²ந்யத்ர ஸ்துவந்த꞉ ஷ²ங்கரம் ஷி²வம் ||3-86-14

நந்ருதுஸ்தஸ்ய புரதோ க³ச்ச²ந்தோ(அ)ப்ஸரஸாம் க³ணா꞉ |
ஏவமேதைர்மஹாகோ⁴ரை꞉ பிஷா²சைர்பூ⁴தகிந்நரை꞉ ||3-86-15

முநிபி³ஷ்²சைவ ப்ரமதை²꞉ ஸமம் ஷ²ர்வ꞉ ஸமாயயௌ |
யத்ர விஷ்²வேஷ்²வரோ விஷ்ணுஸ்தபஸ்தேபே ஸுதா³ருணம் ||3-86-16

யத்ர தே லோகபாலாஷ்²ச திஷ்ட²ந்தி ஸ்ம தி³த்³ருக்ஷயா |
உமயா லோகபா⁴விந்யா க³ங்க³யா சந்த்³ரஷே²க²ர꞉ ||3-86-17

ஸ ஸர்வலோகப்ரப⁴வோ ப⁴வோ விபு⁴-
ர்ஜடீ ச ஸாக்ஷாத்ப்ரணவாத்மக꞉ க்ருதீ |
த்³ரஷ்டும் ஹரிம் விஷ்ணுமுதா³ரவிக்ரமோ
யயௌ யதே²ஷ்டம் பிஷி²தாஷ²நைர்வ்ருத꞉ ||3-86-18

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி கைலாஸயாத்ராயாம்
மஹாதே³வாக³மநே ஷட³ஷீ²திதமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_085_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 86 Shri Shiva  Arrives
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel@wanadoo.fr
August 6, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha ShaDashItitamo.adhyAyaH
shrIkR^iShNasamIpe shivAgamanam

vaishampAyana uvAcha
tasyAgre samapadyanta bhUtasa~NghAH sahasrashaH |
ghaNTAkarNo virUpAkShaH kuNDadhAraH kumudvahaH ||3-86-1

dIrgharomA dIrghabhujo dIrghabAhurnira~njanaH |
urunetraH shatamukhaH shatagrIvaH shatodaraH ||3-86-2

kuNDodaro mahAgrIvaH sthUlajihvo dvibAhukaH |
pArshvavaktraH siMhamukha unnatAMso mahAhanuH ||3-86-3

tribAhuH pa~nchabAhushcha vyAghravaktraH sitAnanaH |
ete chAnye cha bahavo dIrghAsyA dIrghalochanAH ||3-86-4

nR^ityantaH prahasantashcha sphoTayantaH parasparam |
tathAnye ghorarUpAshcha tathAnye vikR^itAnanAH ||3-86-5

pretabhakShAH pretavAhA mAMsashoNitabhojanAH |
shavAni subahUnyAshu bhakShayantastatastataH ||3-86-6

pibanto rudhiraM ghoraM khaNDayantaH shavAnbahUn |
karAlA vitatA dIrghA dhamanisnAyusaMtatAH ||3-86-7

nAnAvidhAH suvIrAshcha shUlAgraprotamAnuShAH |
shilAmAlAvR^itAH kechidAntrapAshAvapAshitAH ||3-86-8

DiNDimairaTTahAsaishcha nAdayanto vasundharAm |
kapAlino bhairavAshcha jaTilA muNDinastathA ||3-86-9

evaM bahuvidhA ghorAH pishAchA vikR^itAnanAH |
tathAnye munivIrAshcha dhyAyantaH parameshvaram ||3-86-10
paThanto devavAkyAni sA~NgAni vividhAni cha |
kuNDikAsthakarAH kechitkechitkushavichAriNaH ||3-86-11

kaupInavasanAH kechitkechitkArpAsasaMvR^itAH |
stuvantaH sha~nkaraM bhaktyA stotrairmAheshvaraistathA ||3-86-12

ekatra te munigaNA aparatra gaNAstathA |
anyatra siddhagandharvAH priyAbhiH saha sa~NgatAH ||3-86-13

nR^ityanti nR^ityakushalA gAyanti sma cha kanyakAH |
vidyAdharAstathAnyatra stuvantaH sha~NkaraM shivam ||3-86-14

nanR^itustasya purato gachChanto.apsarasAM gaNAH |
evametairmahAghoraiH pishAchairbhUtakinnaraiH ||3-86-15

munibishchaiva pramathaiH samaM sharvaH samAyayau |
yatra vishveshvaro viShNustapastepe sudAruNam ||3-86-16

yatra te lokapAlAshcha tiShThanti sma didR^ikShayA |
umayA lokabhAvinyA ga~NgayA chandrashekharaH ||3-86-17

sa sarvalokaprabhavo bhavo vibhu-
rjaTI cha sAkShAtpraNavAtmakaH kR^itI |
draShTuM hariM viShNumudAravikramo
yayau yatheShTaM pishitAshanairvR^itaH ||3-86-18

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi kailAsayAtrAyAM
mahAdevAgamane ShaDashItitamo.adhyAyaH    

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்