Monday 13 December 2021

ஷ்²ரீக்ருஷ்ணஸமீபே இந்த்³ராதி³தே³வஆநாமாக³மநம் | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 85 (22)

அத² பஞ்சாஷீ²திதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

ஷ்²ரீக்ருஷ்ணஸமீபே இந்த்³ராதி³தே³வஆநாமாக³மநம்

Lord Krishna Meditating

வைஷ²ம்பாயந உவாச
தத இந்த்³ர꞉ ஸ்வயம் தத்ர ஆருஹ்ய க³ஜமுத்தமம் |
த்³ரஷ்டும் ஸர்வேஷ்²வரம் விஷ்ணும் தபஸ்யந்தம் ஸமாயயௌ ||3-85-1

ததோ யமஸ்து ப⁴க³வாநாருஹ்ய மஹிஷம் வரம் |
கிங்கரைஷ்²ச ஸ்வயம் ஸாக்ஷாதா³யயௌ நக³முத்தமம் || 3-85-2

ப்ரசேதா ஹம்ஸமாருஹ்ய வாருணைஷ்²ச ஸமந்வித꞉ |
ஷ்²வேதச்ச²த்ரஸமாயுக்த꞉ ஷ்²வேதவ்யஜநவீஜித꞉ || 3-85-3

யயௌ கைலாஸஷி²க²ரம் த்³ரஷ்டும் கேஷ²வமஞ்ஜஸா |
அந்யே சாபி ததா² தே³வா ஆதி³த்யா வஸவஸ்ததா² || 3-85-4

ருத்³ராஷ்²சைவ ததா² ரஜந்த்³ரஷ்டும் கேஷ²வமாயயு꞉ |
ஸித்³தா⁴ஷ்²ச முநயஷ்²சைவ க³ந்த⁴ர்வா யக்ஷகிந்நரா꞉ ||3-85-5

ஸர்வாஷ்²சாப்ஸரஸோ ராஜந்ந்ருத்யகீ³தவிஷா²ரதா³꞉ |
ததோ தே³வக³ணா꞉ ஸர்வே கைலாஸம் ஸமபத்³யத || 3-85-6

பர்வதோ நாரத³ஷ்²சைவ ததா²ந்யே முநிஸத்தமா꞉ |
விஸ்ம்யஸ்தி²தலோலாக்ஷா꞉ ஸர்வதே³வக³ணாஸ்ததா² ||3-85-7

ஆஷ்²சர்யம் க²லு பஷ்²யத்³வம் ந பூ⁴தம் ந ப⁴விஷ்யதி |
யோகி³த்⁴யேய꞉ ஸ்வயம் க்ருஷ்ணோ யத்தப்யதி கு³ரு꞉ஸ்வயம் |
கோ ந்வத்ர ஸமயோ பூ⁴யாதி³தி தே மேநிரே க³ணா꞉ ||3-85-8

தத꞉ ஸமாப்தே ஸகலே ஜக³த்பதே-
ர்வ்ரதே ஸமூலே ஸகலேஷ்²வர꞉ ஷி²வ꞉ |
த்³ரஷ்டும் ஹரிம் லோகஹிதைஷிணம் ப்ரபு⁴ம்
யயௌ ப⁴வாந்யா ஸஹ பூ⁴தஸங்கை⁴꞉ ||3-85-9

ஸார்த⁴ம் குபே³ரேண ஸகு³ஹ்யகேந
ஸக்²யா ப்ரியேண ப்ரபு⁴ரீஷ்²வர꞉ ஷி²வ꞉ |
ஸ்வயம் ஜடீ பூ⁴தபிஷா²சஸம்வ்ருதா꞉ 
ஷ²ரீ ச க²ட்³கீ³ ஷ²ஷி²க²ண்ட³ஷே²க²ர꞉ ||3-85-10

கரேண பி³ப்⁴ரத்ஸஹ த⁴ர்ப⁴குண்டி³காம்
கரேண ஸாக்ஷாத³பரேண தீ³பிகாம் |
அந்யேந பி³ப்⁴ரந்மஹதீம் ஸ டி³ண்டி³மாம்
ஷூ²லம் ச பி³ப்⁴ரந்நபரேண பா³ஹுநா ||3-85-11

கு³ணாந்ஸ ருத்³ராக்ஷக்ருதான் ஸமுத்³வஹ-
ஞ்ஜடாபி⁴ராபிங்க³லதாம்ரமூர்தி꞉ |
விராஜமாந꞉ ப்ரபு⁴ரிந்து³ஷே²க²ரோ
வ்ருஷேண யுக்த꞉ ஸ ஸிதேந ஷ²ங்கர꞉ ||3-85-12

உமாஸ்தநத்³வந்த்³வஸமர்பிதாநந-
ஸ்ததா² ஸமாஷ்²லிஷ்ய நிபீடி³தாத⁴ர꞉ |
க³ங்கா³ம்பு⁴விக்ஷாலிதசந்த்³ரஷே²க²ர-
ஸ்தாம் சாபி வீக்ஷந்ப³ஹுஷ²ஸ்ததா³ ஷி²வ꞉ ||3-85-13

ப⁴ஸ்மாங்க³ராகை³ரநுலேபிதாநநோ
மஹோரகை³ர்ப³த்³த⁴ஜட꞉ ஸநாதந꞉ |
ஷி²ர꞉கபாலை꞉ பரிஷோ²பி⁴தஸ்ததா³ 
த்³ரஷ்டும் ஹரிம் கேஷ²வமப்⁴யயாச்சி²வ꞉ ||3-85-14

யமாஹுரக்³ர்யம் புருஷம் மஹாந்தம்
புராதநம் ஸாங்க்²யநிப³த்³த⁴த்³ருஷ்டய꞉ |
யஸ்யாபி தே³வஸ்ய கு³ணாந்ஸமக்³ராம்-
ஸ்தத்த்வாம்ஷ்²சதுர்விம்ஷ²திமாஹுரேகே ||3-85-15

யமாஹுரேகம் புருஷம் புராதநம்
கணாத³நாமாநமஜம் மஹேஷ்²வரம் |
த³க்ஷஸ்ய யஜ்ஞம் விநிஹத்ய யோ வை
விநாஷ்²ய தே³வாநஸுராந்ஸநாதந꞉ ||3-85-16

யம் விது⁴ர்பூ⁴ததத்த்வஜ்ஞம் பூ⁴தேஷம் பூ⁴தபா⁴வநம் |
வாமதே³வம் விரூபாக்ஷமாஹுஸ்தத்த்வவிதோ³ ஜந꞉ ||3-85-17

மஹாதே³வம் ஸஹஸ்ராக்ஷம் காலமூர்திம் சதுர்பு⁴ஜம் |
ருத்³ரம் ரோத³நநாமாநமாஹுர்விஷ்²வேஷ்²வரம் ஷி²வம் ||3-85-18

அப்ரமேயமநாதா⁴ரமாஹுர்மாஹஷ்²வரா ஜநா꞉ |
நக்³நம் நக்³நபரீதம் து நாகி³நம் த்வக்³நிவர்சஸம் | 3-85-19

ஆஹுர்விஷ்²வேஷ்²வரம் ஷா²ந்தம் ஷி²வமாதி³ம் ஸநாதநம் |
தஸ்ய மூர்திரிமா꞉ ஸர்வா த⁴ராத்³யா꞉ ஸகலா ந்ருப ||3-85-20

பூ⁴மிராபோ(அ)நலோ வாயு꞉ க²ம் ஸூர்யஷ்²ச ததா² ஷ²ஷீ² |
அக்³நிஷ்²ச யஜமாநஷ்²ச ப்ரக்ருதிஷ்²சைவமஷ்டதா⁴ ||3-85-21

மஹாதே³வோ மஹாயோகீ³ கி³ரீஷோ² நீலலோஹித꞉ |
ஆதி³கர்தா மஹாப⁴ர்தா ஷூ²லபாணிருமாபதி꞉ |
த்³ரஷ்டும் விஷ்²வேஷ்²வரம் விஷ்ணும் பூ⁴தஸங்கை⁴꞉ ஸமாயயௌ ||3-85-22

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி கைலாஸயாத்ராயாம்
ஷி²வக³மநகத²நே பஞ்சாஷீ²திதமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_085_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 85 Indra and Others Come to Watch
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel@wanadoo.fr
August 4, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha pa~nchAshItitamo.adhyAyaH
shrIkR^iShNasamIpe indrAdidevaAnAmAgamanam

vaishampAyana uvAcha
tata indraH svayaM tatra Aruhya gajamuttamam |
draShTuM sarveshvaraM viShNuM tapasyantaM samAyayau ||3-85-1

tato yamastu bhagavAnAruhya mahiShaM varam |
ki~Nkaraishcha svayaM sAkShAdAyayau nagamuttamam ||3-85-2

prachetA haMsamAruhya vAruNaishcha samanvitaH |
shvetachChatrasamAyuktaH shvetavyajanavIjitaH ||3-85-3

yayau kailAsashikharaM draShTuM keshavama~njasA |
anye chApi tathA devA AdityA vasavastathA ||3-85-4

rudrAshchaiva tathA rajandraShTuM keshavamAyayuH |
siddhAshcha munayashchaiva gandharvA yakShakinnarAH ||3-85-5

sarvAshchApsaraso rAjannR^ityagItavishAradAH |
tato devagaNAH sarve kailAsaM samapadyata || 3-85-6

parvato nAradashchaiva tathAnye munisattamAH |
vismyasthitalolAkShAH sarvadevagaNAstathA ||3-85-7

AshcharyaM khalu pashyadvaM na bhUtaM na bhaviShyati |
yogidhyeyaH svayaM kR^iShNo yattapyati guruHsvayam |
ko nvatra samayo bhUyAditi te menire gaNAH ||3-85-8

tataH samApte sakale jagatpate-
rvrate samUle sakaleshvaraH shivaH |
draShTuM hariM lokahitaiShiNaM prabhuM
yayau bhavAnyA saha bhUtasa~NghaiH ||3-85-9

sArdhaM kubereNa saguhyakena
sakhyA priyeNa prabhurIshvaraH shivaH |
svayaM jaTI bhUtapishAchasaMvR^itAH 
sharI cha khaDgI shashikhaNDashekharaH ||3-85-10

kareNa bibhratsaha dharbhakuNDikAM
kareNa sAkShAdapareNa dIpikAm |
anyena bibhranmahatIM sa DiNDimAM
shUlaM cha bibhrannapareNa bAhunA ||3-85-11

guNAnsa rudrAkShakR^itAn samudvaha-
~njaTAbhirApi~NgalatAmramUrtiH |
virAjamAnaH prabhurindushekharo
vR^iSheNa yuktaH sa sitena sha~NkaraH ||3-85-12

umAstanadvandvasamarpitAnana-
stathA samAshliShya nipIDitAdharaH |
ga~NgAmbhuvikShAlitachandrashekhara-
stAM chApi vIkShanbahushastadA shivaH ||3-85-13

bhasmA~NgarAgairanulepitAnano
mahoragairbaddhajaTaH sanAtanaH |
shiraHkapAlaiH parishobhitastadA 
draShTuM hariM keshavamabhyayAchChivaH ||3-85-14

yamAhuragryaM puruShaM mahAntaM
purAtanaM sA~NkhyanibaddhadR^iShTayaH |
yasyApi devasya guNAnsamagrAM-
stattvAMshchaturviMshatimAhureke ||3-85-15

yamAhurekaM puruShaM purAtanaM
kaNAdanAmAnamajaM maheshvaram |
dakShasya yaj~naM vinihatya yo vai
vinAshya devAnasurAnsanAtanaH ||3-85-16

yaM vidhurbhUtatattvaj~naM bhUteShaM bhUtabhAvanam |
vAmadevaM virUpAkShamAhustattvavido janaH ||3-85-17

mahAdevaM sahasrAkShaM kAlamUrtiM chaturbhujam |
rudraM rodananAmAnamAhurvishveshvaram shivam ||3-85-18

aprameyamanAdhAramAhurmAhashvarA janAH |
nagnaM nagnaparItaM tu nAginam tvagnivarchasam |V3-85-19

AhurvishveshvaraM shAntaM shivamAdiM sanAtanam |
tasya mUrtirimAH sarvA dharAdyAH sakalA nR^ipa ||3-85-20

bhUmirApo.analo vAyuH khaM sUryashcha tathA shashI |
agnishcha yajamAnashcha prakR^itishchaivamaShTadhA ||3-85-21

mahAdevo mahAyogI girIsho nIlalohitaH |
AdikartA mahAbhartA shUlapANirumApatiH |
draShTum vishveshvaraM viShNuM bhUtasa~NghaiH samAyayau ||3-85-22

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi kailAsayAtrAyAM
shivagamanakathane pa~nchAshItitamo.adhyAyaH   

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்