Wednesday 3 November 2021

க⁴ண்டாகர்ணஸ்ய முக்தி꞉ | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 83 (32)

அத² த்ர்யஷீ²திதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

க⁴ண்டாகர்ணஸ்ய முக்தி꞉


பாற்கடலில் விஷ்ணு லக்ஷ்மி பிரம்மா

வைஷ²ம்பாயந உவாச
விஹஸ்ய விக்ருதம் பூ⁴ய꞉ ப்ரந்ருத்ய ச யதா²ப³லம் |
ப்³ராஹ்மணஸ்ய ஹதஸ்யாத² ஷ²வமாதா³ய ஸத்வர꞉ ||3-83-1

த்³விதா⁴க்ருத்ய மஹாகோ⁴ரம் பிஷி²தம் கேஷ²ஷா²ட்³வலம் |
தத꞉ க²ண்ட³ம் ஸமாதா³ய அத்³பி⁴ரப்⁴யுக்ஷ்ய யத்நத꞉ ||3-83-2

விதா⁴ய பாத்ரே ஸுஷு²பே⁴ நமஸ்க்ருத்ய ஜநார்த³நம் |
இத³ம் ப்ரோவாச தே³வேஷ²ம் ப்ராஞ்ஜலி꞉ ப்ரணத꞉ ஸ்தி²த꞉ ||3-83-3

க்³ருஹாண மே ஜக³ந்நாத² ப⁴க்ஷ்யம் யோக்³யம் தவ ப்ரபோ⁴ |
ப⁴வாத்³ருஷை²ர்ஜக³ந்நாத² க்³ராஹ்யம் ஸர்வாத்மநா ஹரே ||3-83-4

ப⁴க்திநம்ரா வயம் விஷ்ணோ நாத்ர கார்யா விசாரணா |
த³த்தம் யத்³ப⁴க்திநம்ரேண க்³ராஹ்யம் தத்ஸ்வாமிநா ஹரே ||3-83-5

நவம் ஸுஸம்ஸ்க்ருதம் ப⁴க்ஷ்யம் ப்³ரஹ்மண்யம் ஷ²வமுத்தமம் |
அஸ்மாகம் பிஷி²தாஷா²நாம் ஷா²ஸ்த்ரே நியதமேவ ஹி ||3-83-6

தஸ்மாத்³க்³ருஹாண ப⁴க³வந்யதி³ தோ³ஷோ ந வித்³யதே |
இத்யுக்த்வா விக்ருதம் பூ⁴யோ விஹஸ்ய ஸ து காமத꞉ ||3-83-7

தா³துமைச்ச²த்ததா³ க²ண்ட³மஸ்ப்ருஷ்²யம் து ஷ²வஸ்ய ஹ |
தத꞉ ப்ரீதோ(அ)ப⁴வத்தஸ்மை மநஸாபூஜயச்ச தம் ||3-83-8

அஹோ(அ)ஸ்ய ஸ்நேஹகாருண்யம் மயி ஸர்வத்ர வர்ததே |
இதி ஸஞ்சிந்த்ய மநஸா ப்ரோவாச யது³புங்க³வ꞉ ||3-83-9

அலமேதேந ஸர்வத்ர பிஷா²ச பிஷி²தாஷ²ந |
அஸ்ப்ருஷ்²யம் மாத்³ருஷை²ரேதத்³ப்³ராஹ்மண்யம் ஷ²வமுத்தமம் ||3-83-10

ப்³ராஹ்மண꞉ ஸர்வதா² பூஜ்யோ ஜந்துபி⁴ர்த⁴ர்மகாங்க்ஷிபி⁴꞉ |
பிஷா²சா கோ⁴ரகர்மாணோ யதந்தே ப்³ரஹ்மஹிம்ஸநே ||3-83-11

ந ஹந்தவ்யா꞉ ஸதா³ விப்ராஸ்தத்³தி⁴ம்ஸா நரகாவஹா |
தஸ்மாத³ஸ்ப்ருஷ்²யமஸ்மாபி⁴ர்நாத்ர கார்யா விசாரணா ||3-83-12

ப⁴க்த்யா ப்ரீதோ(அ)ஸ்மி ப⁴த்³ரம் தே மநோ நிர்மலதா மயா |
மந꞉ஷு²த்³தி⁴ம் யதா³ யத்நம் தத꞉ ப்ரீதோ(அ)ஸ்மி மாம்ஸப ||3-83-13

அஸ்மத்ஸங்கீர்தநாச்ச²ஷ்²வச்சு²த்³த⁴ம் ஹி கரணம் தவ |
அதீவ மநஸா ப்ரீத இத்யுக்த்வா ப⁴க³வாந்ஹரி꞉ ||3-83-14

பஸ்பர்ஷா²ங்க³ம் ததா³ விஷ்ணு꞉ பிஷா²சஸ்யாத² ஸர்வத꞉ |
கரேண ம்ருது³நா தே³வ꞉ பாபாந்நிர்மோசயத்³த⁴ரி꞉ ||3-83-15

ததஸ்தஸ்யாப⁴வத்³ரூபம் காமரூபஸமப்ரப⁴ம் |
தீ³ர்க⁴குஞ்சிதகேஷா²ட்⁴யோ தீ³ர்க⁴பா³ஹு꞉ ஸுலோசந꞉ ||3-83-16

ஸமாங்கு³லி꞉ ஸமநக²꞉ ஸமவக்த்ர꞉ ஸமுந்நஸ꞉ |
பத்³மாக்ஷ꞉ பத்³மவர்ணாப⁴꞉ பத்³மகேஷ²ரபூ⁴ஷண꞉ ||3-83-17

கேயூரீ சாங்க³தீ³ சைவ கௌஷே²யவஸநஸ்ததா³ |
ஜ்ஞாநவாந்ஸத்த்வஸம்பந்ந꞉ ஸாக்ஷாதி³ந்த்³ர இவாபர꞉ ||3-83-18

க³ந்த⁴ர்வ இவ கா³யம்ஸ்து ஸித்³த⁴꞉ ஸித்³த⁴ இவ ஸ்வயம் |
ஸாக்ஷத்ஸ்ப்ருஷ்டம் ததா³ விஷ்ணோ꞉ கரேண ம்ருது³பூர்வகம் ||3-83-19

ந நூநம் தாத்³ருஷ²ம் ரூபமாஸீத்காலாந்தரேஷ்வாபி |
அத்³யாபி நைவ முநயோ லப⁴ந்தே தாத்³ருஷ²ம் வபு꞉ ||3-83-20

க்ருத்வா ஸுப³ஹுஷோ² கோ⁴ரம் தப꞉ பரமத³ருணம் |
யச்ச லப்³த⁴ம் ததா³ தேந பிஷா²சேந ந்ருபோத்தம ||3-83-21

கோ நு நாம ஜக³ந்நாத²மாஷ்²ரித꞉ ஸீத³தே ந்ருப |
ஸ ஹி ஸர்வத்ர கல்யாணோ யோ ஹி நித்யம் ஜநார்த³நம் ||3-83-22

த்⁴யாயந்பட²ஞ்ஜபந்வாபி தஸ்ய கிம் நாஸ்தி பூ⁴பதே |
தத꞉ ப்ரோவாச ப⁴க³வாந்ஸ்தி²தம் காமமிவாபரம் ||3-83-23

அக்ஷய꞉ ஸ்வர்க³வாஸஸ்தே யவாதி³ந்த்³ரோ வஸிஷ்யதி |
தாவத்ஸ்வர்கீ³ ப⁴வாநஸ்து ஷா²ஸநாந்மம நாந்யத꞉ ||3-83-24

நஷ்தே சக்ரே தத꞉ ஸ்வர்கா³த்ஸாயுஜ்யம் மம க³ச்ச²து |
யோ(அ)யம் ப்⁴ராதா தவ ஸ்வர்கீ³ யாவதி³ந்த்³ரோ ப⁴வேத்ததா³ ||3-83-25

வரம் வரய ப⁴த்³ரம் தே யஸ்தே மநஸி வர்ததே |
தா³தாஸ்மி ஸர்வம் ஸர்வத்ர நாத்ர கார்யா விசாரணா ||3-83-26

க⁴ந்டாகர்ண உவாச
யஷ்²சேமம் ஸங்க³மம் தே³வ ஸம்ஸ்மரந்நியதாத்மவான் |
ப⁴க்திஸ்தஸ்யாசலா தே³வ த்வயி பூ⁴யஜ்ஜநார்த³ந ||3-83-27

மந꞉ஷு²த்³தி⁴ர்ப⁴வேத்தஸ்ய மா பூ⁴த்கலுஷதா ஹரே |
காலுஷ்யம் மநஸஸ்தஸ்ய மா பூ⁴தே³ஷ வரோ மம ||3-83-28

ஏவமஸ்த்விதி தே³வேஷ²꞉ ஸ்வர்க³ம் க³ச்சே²தி கேஷ²வ꞉ |
இந்த்³ராதிதி²ர்ப⁴வாநஸ்து த்வாம் ப்ரதீக்ஷ்ய ஹரி꞉ ஸ்தி²த꞉ ||3-83-29

இத்யுக்த்வா ப⁴க³வாந்க்ருஷ்ந உத்தா²ப்ய ப்³ராஹ்மணம் ததா³ |
தேந ஸ்துதோ ஜக³ந்நாத²꞉ பூஜயித்வா ச தம் த்³விஜம் ||3-83-30

ததோ விஸ்ருஜ்ய கோ³விந்த³ஸ்தஸ்மாத்³தே³ஷா²து³பாக³மத் |
யத்ர தே முநய꞉ ஸித்³தா⁴ அக்³நிஹோத்ரஸமந்விதா꞉ ||3-83-31

ஸ ச ஸ்வர்கீ³ தத꞉ ஸ்வர்க³மாஜ்ஞயா கேஷ²வஸ்ய ஹ |
தஸ்மாத்பட² ஸதா³ ராஜந்மந꞉ஷு²த்³தி⁴ம் யதீ³ச்ச²ஸி |
மநஷ்²ச ஷு²த்³த⁴ம் ப⁴வதி பட²தஸ்தே ஜக³த்பதே ||3-83-32

இதி ஷ்²ரீமாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
க⁴ண்டாகர்ணமுக்திப்ரதா³நே த்ர்யஷீ²திதமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_083_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 83 Ghatakarna Attains Liberation 
Itranslated by G. Shchhaufelberger schhaufel@wanadoo.fr
August 2, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha tryashItitamo.adhyAyaH
ghaNTAkarNasya muktiH

vaishampAyana uvAcha
vihasya vikR^itaM bhUyaH pranR^itya cha yathAbalam |
brAhmaNasya hatasyAtha shavamAdAya satvaraH ||3-83-1

dvidhAkR^itya mahAghoram pishitaM keshashADvalam |
tataH khaNDaM samAdAya adbhirabhyukShya yatnataH ||3-83-2

vidhAya pAtre sushubhe namaskR^itya janArdanam |
idaM provAcha deveshaM prA~njaliH praNataH sthitaH ||3-83-3

gR^ihANa me jagannAtha bhakShyaM yogyaM tava prabho |
bhavAdR^ishairjagannAtha grAhyaM sarvAtmanA hare ||3-83-4

bhaktinamrA vayaM viShNo nAtra kAryA vichAraNA |
dattaM yadbhaktinamreNa grAhyaM tatsvAminA hare ||3-83-5

navaM susaMskR^itaM bhakShyaM brahmaNyaM shavamuttamam |
asmAkaM pishitAshAnAM shAstre niyatameva hi ||3-83-6

tasmAdgR^ihANa bhagavanyadi doSho na vidyate |
ityuktvA vikR^itaM bhUyo vihasya sa tu kAmataH ||3-83-7

dAtumaichChattadA khaNDamaspR^ishyaM tu shavasya ha |
tataH prIto.abhavattasmai manasApUjayachcha tam ||3-83-8

aho.asya snehakAruNyaM mayi sarvatra vartate |
iti sa~nchintya manasA provAcha yadupu~NgavaH ||3-83-9

alametena sarvatra pishAcha pishitAshana |
aspR^ishyaM mAdR^ishairetadbrAhmaNyaM shavamuttamam ||3-83-10

brAhmaNaH sarvathA pUjyo jantubhirdharmakA~NkShibhiH |
pishAchA ghorakarmANo yatante brahmahiMsane ||3-83-11

na hantavyAH sadA viprAstaddhimsA narakAvahA |
tasmAdaspR^ishyamasmAbhirnAtra kAryA vichAraNA ||3-83-12

bhaktyA prIto.asmi bhadraM te mano nirmalatA mayA |
manaHshuddhiM yadA yatnaM tataH prIto.asmi mAMsapa ||3-83-13

asmatsa~NkIrtanAchChashvachChuddhaM hi karaNaM tava |
atIva manasA prIta ityuktvA bhagavAnhariH ||3-83-14

pasparshA~NgaM tadA viShNuH pishAchasyAtha sarvataH |
kareNa mR^idunA devaH pApAnnirmochayaddhariH ||3-83-15

tatastasyAbhavadrUpaM kAmarUpasamaprabham |
dIrghaku~nchitakeshADhyo dIrghabAhuH sulochanaH ||3-83-16

samA~NguliH samanakhaH samavaktraH samunnasaH |
padmAkShaH padmavarNAbhaH padmakesharabhUShaNaH ||3-83-17

keyUrI chA~NgadI chaiva kausheyavasanastadA |
j~nAnavAnsattvasaMpannaH sAkShAdindra ivAparaH ||3-83-18

gandharva iva gAyaMstu siddhaH siddha iva svayam |
sAkShatspR^iShTaM tadA viShNoH kareNa mR^idupUrvakam ||3-83-19

na nUnaM tAdR^ishaM rUpamAsItkAlAntareShvApi |
adyApi naiva munayo labhante tAdR^ishaM vapuH ||3-83-20

kR^itvA subahusho ghoraM tapaH paramadaruNam |
yachcha labdhaM tadA tena pishAchena nR^ipottama ||3-83-21

ko nu nAma jagannAthamAshritaH sIdate nR^ipa |
sa hi sarvatra kalyANo yo hi nityaM janArdanam ||3-83-22

dhyAyanpaTha~njapanvApi tasya kiM nAsti bhUpate |
tataH provAcha bhagavAnsthitaM kAmamivAparam ||3-83-23

akShayaH svargavAsaste yavAdindro vasiShyati |
tAvatsvargI bhavAnastu shAsanAnmama nAnyataH ||3-83-24

naShte chakre tataH svargAtsAyujyaM mama gachChatu |
yo.ayaM bhrAtA tava svargI yAvadindro bhavettadA ||3-83-25

varaM varaya bhadraM te yaste manasi vartate |
dAtAsmi sarvaM sarvatra nAtra kAryA vichAraNA ||3-83-26

ghanTAkarNa uvAcha
yashchemaM sa~NgamaM deva saMsmaranniyatAtmavAn |
bhaktistasyAchalA deva tvayi bhUyajjanArdana ||3-83-27

manaHshuddhirbhavettasya mA bhUtkaluShatA hare |
kAluShyaM manasastasya mA bhUdeSha varo mama ||3-83-28

evamastviti deveshaH svargaM gachCheti keshavaH |
indrAtithirbhavAnastu tvAM pratIkShya hariH sthitaH ||3-83-29

ityuktvA bhagavAnkR^iShna utthApya brAhmaNaM tadA |
tena stuto jagannAthaH pUjayitvA cha taM dvijam ||3-83-30

tato visR^ijya goviMdastasmAddeshAdupAgamat |
yatra te munayaH siddhA agnihotrasamanvitAH ||3-83-31

sa cha svargI tataH svargamAj~nayA keshavasya ha |
tasmAtpaTha sadA rAjanmanaHshuddhiM yadIchChasi |
manashcha shuddhaM bhavati paThataste jagatpate ||3-83-32

iti shrImAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
ghaNTAkarNamuktipradAne tryashItitamo.adhyAyaH  

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்