Tuesday 19 October 2021

ஷ்²ரீக்ருஷ்ணஸ்ய ஸமாதி⁴꞉ கோலாஹலஷ்²ச | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 78 (26)

அத² அஷ்டஸப்ததிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

ஷ்²ரீக்ருஷ்ணஸ்ய ஸமாதி⁴꞉ கோலாஹலஷ்²ச

Krishna Meditating

வைஷ²ம்பாயந உவாச
தத꞉ ஸ ப⁴க³வான் விஷ்ணுர்து³ர்விஜ்ஞேயக³தி꞉ ப்ரபு⁴꞉ |
தத்ர பூர்வம் தபஸ்தப்தமாத்மநா யாத³வேஷ்²வர꞉ ||3-78-1

க³ங்கா³யாஷ்²சோத்தரே தீரே தே³ஷ²ம் த்³ரஷ்டுமுபாக³த꞉ |
ஸ்வயமேவ ஹரி꞉ ஸாக்ஷாத்ப்ரவிவேஷ² தபோவநம் ||3-78-2

ப்ரவிஷ்²ய ஸுசிரம் தே³ஷ²ம் த³த³ர்ஷ² ச மநோரமம் | 
நிஷஸாத³ ததஸ்தஸ்மிந்நாஷ்²ரமே புண்யவர்த்³த⁴ந꞉ ||3-78-3

ஸமாதௌ⁴ யோஜயாமாஸ மந꞉ பத்³மநிபே⁴க்ஷண꞉ |
கிமப்யேஷ ஜக³ந்நாதோ² த்⁴யாத்வா தே³வேஷ்²வர꞉ ஸ்தி²த꞉ ||3-78-4

ஸ்தி²தே தே³வகு³ரௌ தத்ர ஸமாதௌ⁴ தீ³பவத்³த⁴ரௌ |
தத்ர ஷ²ப்³தோ³ மஹாகோ⁴ர꞉ ப்ராது³ராஸீத்ஸமந்தத꞉ ||3-78-5

கா²த³ கா²த³தா மோதே³த யாத யாத ம்ருகா³நிமான் |
ப்ரேஷயேஹ புந꞉ ஸர்வாந்ப்ரஸாதா³ச்சா²ர்ங்க³த⁴வ்நந꞉ ||3-78-6

ஏஷ விஷ்ணுரயம் க்ருஷ்ணோ ஹரிரீஷ² இதோ(அ)ச்யுத꞉ |
நமோ(அ)ஸ்து விஷ்ணோ தே³வேஷ² ஸ்வாமிந்மாத⁴வ கேஷ²வ ||3-78-7

இத்யாதி³ஷ²ப்³த³꞉ ஸுமஹாநாவிராஸித்ததா³ நிஷி² |
ததஷ்²ச ஸுமஹாநாத³꞉ ஸிம்ஹாநாம் ம்ருக³வித்³த்³விஷாம் ||3-78-8

தா⁴வதாம்சஷு²நாம் ராஜந்ம்ருகா³ணாம் விநர்த³தாம் |
ம்ருகா³நாம் பீ⁴தியுக்தாநாம்ருக்ஷாணாம் த்³வீபிநாம் ததா² ||3-78-9

க³ஜாநாம் நத³தாம் ராஜந்ப்³ரும்ஹிதம் ச ததஸ்தத꞉ |
மஹாவாதஸமுத்³பூ⁴தக்ஷுபி⁴தஸ்யேவ வாரிதே⁴꞉ ||3-78-10

நாத³ஸ்த்ரைலோக்யவித்ராஸ꞉ ப்ராது³ராஸீத்ததா³ நிஷி² |
ஷ்²ருத்வா ஷ²ப்³த³ம் ஹரிர்தே³வஸ்தாத்³ருஷ²ம் தத்ர தி⁴ஷ்டி²த꞉ ||3-78-11

ஸமாதி⁴க்ஷோப⁴மாஸாத்³ய விஷ்²வஸ்ய ச ஜக³த்பதி꞉| 
தத꞉ ஸ சிந்தயாமாஸ கோ(அ)யமேஷ மஹாஸ்வந꞉ ||3-78-12

கஸ்யாயமீத்³ருஷ²꞉ ஷ²ப்³த³꞉ ஸ்துதியுக்தோ மம த்விதி|
அஹோ(அ)ஸ்மிந்ம்ருக³யா ஷ²ப்³த³꞉ ஷு²நாம் ஸஞ்சரதாம் வநே||3-78-13

ம்ருகா³ணாமத² ஸர்வேஷாம் நாத³ஷ்²ச ஸுமஹாநயம் |
வ்யாமிஷ்²ரஸ்துதியுக்தாபி⁴ர்வாக்³பி⁴ர்மம ஸமந்தத꞉ || 3-78-14

இதி ஸஞ்சிந்த்ய மநஸா தி³ஷோ² விப்ரேக்ஷ்ய ஸர்வத꞉ | 
தத ஆஸ்தே ஹரிஸ்தத்ர ஜ்ஞாதும் தத்ர ஸமுத்³ப⁴வம் ||3-78-15

ததோ ம்ருக³꞉ ஸமாதா⁴வந்யத்ர திஷ்டதி கேஷ²வ꞉ |
தாம்ஷ்²சைவாநுசரோ ராஜந்ஸக³ண꞉ ஸமபத்³யத ||3-78-16

அத² வை தீ³பிகா ராஜஞ்ச²தஷோ²(அ)த² ஸஹஸ்ரஷ²꞉ |
ததஸ்தஸ்மோ(அ)பி வ்யநஸ்தா³த்³தி³வேவ ஸமபத்³யத ||3-78-17

ததோம்உ பூ⁴தஸங்கா⁴ஷ்²ச ஸமத்³ருஷ்²யந்த தத்ர ஹ |
பிஷா²சாஷ்²ச மஹாகோ⁴ரா நர்த³ந்தோ ப³ஹு விஸ்வநம் ||3-78-18

ப⁴க்ஷயந்தோ(அ)த² பிஷி²தம்பிப³ந்தோ ருதி⁴ரம் ப³ஹு |
ப்ராது³ராஸந்மஹாகோ⁴ரா꞉ பிஷா²சா விக்ருதாநநா꞉ ||3-78-19

ஹந்யமாநா ஹதா ராஜந்பதந்த꞉ பதிதா ம்ருகா³꞉ |
இதஷ்²சேதஷ்²சதா⁴வந்தோ பா³ணைர்வித்³தா⁴ ம்ருகா³ த்³விப꞉ ||3-78-20

ததோ ம்ருக³ஸஹஸ்ராணி ஸமிதீ³ர்ணாநி பா⁴ரத| 
யத்ராஸௌ திஷ்ட²தே தே³வஸ்தத்ர யாதா நிரந்தரம் ||3-78-21

அந்தரீக்ருத்ய தே³வேஷ²ம்ஸ்தி²தாநீத்யநுஷு²ஷ்²ரும |
பிஷா²ச்யோ விக்ருதாகாரா꞉ கராலா ரோமஹர்ஷணா꞉ ||3-78-22

புத்ரவத்ய꞉ ஸமாபேதுர்யத்ர திஷ்ட²தி கேஷ²வ꞉ | 
ஷ்²வக³ணஸ்தத்ர ராஜேந்த்³ர சரத்யேவ ததஸ்தத꞉ ||3-78-23

தத꞉ ஸ ப⁴க³வாந்விஷ்ணு꞉ ஸர்வமாலோக்ய விஷ்டி²த꞉ | 
விஸ்மயம் பரமம் க³த்வா பஷ்²யந்நாஸ்தே ஸ்ம கேஷ²வ꞉ ||3-78-24

கஸ்யைஷா விஸ்ருதோ நாத³꞉ கஸ்ய வாயம் ஜநோ(அ)பதத் | 
கோ நு மாம் ஸ்தௌதி ப⁴க்த்யா வை ப⁴விஷ்யே ப்ரீதிமாநஹம் ||3-78-25

கஸ்ய முக்தி꞉ ஸமாயாதா ப்ரீதே மயி ஸுது³ர்லபா⁴ |
இதி ஸஞ்சிந்த்ய ப⁴க³வாநாஸ்தே ப்ராக்ருதவத்³த⁴ரி꞉ ||3-78-26 

இதி ஷ்²ரீமாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி
கைலாஸயாத்ராயாம் அஷ்டஸப்ததிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_078_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 78 Samadhi of Krishna
Itranslated by G. Shchhaufelberger schhaufel@wanadoo.fr
July 22, 2008##

If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha aShTasaptatitamo.adhyAyaH
shrIkR^iShNasya samAdhiH kolAhalashcha


vaishampAyana uvAcha
tataH sa bhagavAn viShNurdurvij~neyagatiH prabhuH |
tatra pUrvaM tapastaptamAtmanA yAdaveshvaraH ||3-78-1

ga~NgAyAshchottare tIre deshaM draShTumupAgataH |
svayameva hariH sAkShAtpravivesha tapovanam ||3-78-2

pravishya suchiraM deshaM dadarsha cha manoramam | 
niShasAda tatastasminnAshrame puNyavarddhanaH ||3-78-3

samAdhau yojayAmAsa manaH padmanibhekShaNaH |
kimapyeSha jagannAtho dhyAtvA deveshvaraH sthitaH ||3-78-4

sthite devagurau tatra samAdhau dIpavaddharau |
tatra shabdo mahAghoraH prAdurAsItsamantataH ||3-78-5

khAda khAdatA modeta yAta yAta mR^igAnimAn |
preShayeha punaH sarvAnprasAdAchChAr~NgadhavnanaH ||3-78-6

eSha viShNurayaM kR^iShNo harirIsha ito.achyutaH |
namo.astu viShNo devesha svAminmAdhava keshava ||3-78-7

ityAdishabdaH sumahAnAvirAsittadA nishi |
tatashcha sumahAnAdaH siMhAnAM mR^igaviddviShAm ||3-78-8

dhAvatAmchashunAM rAjanmR^igANAM vinardatAm |
mR^igAnAM bhItiyuktAnAmR^ikShANAM dvIpinAM tathA ||3-78-9

gajAnAm nadatAM rAjanbR^iMhitaM cha tatastataH |
mahAvAtasamudbhUtakShubhitasyeva vAridheH ||3-78-10

nAdastrailokyavitrAsaH prAdurAsIttadA nishi |
shrutvA shabdaM harirdevastAdR^ishaM tatra dhiShThitaH ||3-78-11

samAdhikShobhamAsAdya vishvasya cha jagatpatiH| 
tataH sa chintayAmAsa ko.ayameSha mahAsvanaH ||3-78-12

kasyAyamIdR^ishaH shabdaH stutiyukto mama tviti|
aho.asminmR^igayA shabdaH shunAM sa~ncharatAM vane||3-78-13

mR^igANAmatha sarveShAM nAdashcha sumahAnayam |
vyAmishrastutiyuktAbhirvAgbhirmama samaMtataH || 3-78-14

iti sa~nchintya manasA disho viprekShya sarvataH | 
tata Aste haristatra j~nAtuM tatra samudbhavaM ||3-78-15

tato mR^igaH samAdhAvanyatra tiShTati keshavaH |
tAMshchaivAnucharo rAjansagaNaH samapadyata ||3-78-16

atha vai dIpikA rAja~nChatasho.atha sahasrashaH |
tatastasmo.api vyanasdAddiveva samapadyata ||3-78-17

tato.nu bhUtasa~NghAshcha samadR^ishyanta tatra ha |
pishAchAshcha mahAghorA nardanto bahu visvanam ||3-78-18

bhakShayanto.atha pishitaMpibanto rudhiraM bahu |
prAdurAsanmahAghorAH pishAchA vikR^itAnanAH ||3-78-19

hanyamAnA hatA rAjanpatantaH patitA mR^igAH |
itashchetashchadhAvanto bANairviddhA mR^igA dvipaH ||3-78-20

tato mR^igasahasrANi samidIrNAni bhArata| 
yatrAsau tiShThate devastatra yAtA nirantaram ||3-78-21

antarIkR^itya deveshaMsthitAnItyanushushruma |
pishAchyo vikR^itAkArAH karAlA romaharShaNAH ||3-78-22

putravatyaH samApeturyatra tiShThati keshavaH | 
shvagaNastatra rAjendra charatyeva tatastataH ||3-78-23

tataH sa bhagavAnviShNuH sarvamAlokya viShThitaH | 
vismayaM paramaM gatvA pashyannAste sma keshavaH ||3-78-24

kasyaiShA visR^ito nAdaH kasya vAyaM jano.apatat | 
ko nu mAM stauti bhaktyA vai bhaviShye prItimAnahaM ||3-78-25

kasya muktiH samAyAtA prIte mayi sudurlabhA |
iti sa~nchintya bhagavAnAste prAkR^itavaddhariH ||3-78-26 

iti shrImAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi
kailAsayAtrAyAM aShTasaptatitamo.adhyAyaH             

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்