Saturday 16 October 2021

ஷ்²ரீக்ருஷ்ணஸ்ய ப³த³ரிகாஷ்²ரமே ஆதித்²யஸ்வீகார꞉ | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 77 (20)

ஆத² ஸப்தஸப்ததிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

ஷ்²ரீக்ருஷ்ணஸ்ய ப³த³ரிகாஷ்²ரமே ஆதித்²யஸ்வீகார꞉


Nara Narayana in Badrikashrama

வைஷ²ம்பாயந உவாச
ததோ முநிக³ணா த்³ருஷ்ட்வா தே³வதே³வமுபஸ்தி²தம் |
ஸமாப்ய சாக்³நிஹோத்ராணி ஸம்பூஜ்யாதிதி²ஸத்தமான் ||3-77-1

முநயோ தீ³ர்க⁴தபஸ꞉ ஸமாதௌ⁴ க்ருதநிஷ்²சயா꞉  | 
ஜடிநோ முண்டி³ந꞉ கேசிச்சி²ராத⁴மநிஸந்ததா꞉ ||3-77-2

நிர்மஜ்ஜா நீரஸா꞉ கேசித்³வேதாலா இவ கேசந | 
அஷ்²மகுட்டாஷ²நபரா꞉ பர்ணப⁴க்ஷாஸ்ததா² பரே ||3-77-3

வேத³வித்³யாவ்ரதஸ்நாதா நிராஹாரா மஹாதபா꞉ |
ஸ்மரந்த꞉ ஸர்வதா³ விஷ்ணும் தத்³ப⁴க்தாஸ்தத்பராயணா꞉ ||3-77- 4

ஆஸந்நமுக்தய꞉ கேசித்கேசித்³த்⁴யாநைகதத்பரா꞉ |
த்⁴யாநேந மநஸா விஷ்ணும் த்³ருஷ்டவந்தஸ்தபோத⁴நா꞉ ||3-77-5

ஸம்வத்ஸராஷி²ந꞉ கேச்தித்கேசிஜ்ஜலவிசாரிண꞉ |  
ஷ²க்ரஸ்ய ப⁴யதா³தார꞉ ஷ்²ருதிஸ்ம்ருதிபராயநா꞉ ||3-77-6

வஸிஷ்டோ வாமதே³வஷ்²ச ரைப்⁴யோ தூ⁴ம்ரஸ்ததை²வ ச |
ஜாபா³லி꞉ காஷ்²யப꞉ கண்வோ ப⁴ரத்³வாஜோ(அ)த² கௌ³தம꞉ ||3-77-7

அத்ரிரஷ்²வஷி²ரா ப⁴த்³ர꞉ ஷ²ங்க²꞉ ஷ²ங்க²நிதி⁴꞉ குணி꞉  |
பாராஷ²ர்ய꞉ பவித்ராக்ஷோ யாஜ்ஞவல்க்யோ மஹாமநா꞉ ||3-77-8

கக்ஷீவாநங்கி³ராஷ்²சைவ முநிர்தீ³ப்ததபாஸ்ததா² | 
அஸிதோ தே³வலஸ்தாத வால்மீகிஷ்²ச மஹாதபா꞉ ||3-77-9

ஏதே சாந்யே ச முநயோ த்³ரஷ்டுமீஷ்²வரமவ்யயம் |
ஆதா³யார்க்⁴யம் யதா²யோக³முடஜாத்ஸ்வாத்ஸமாயயு꞉ ||3-77-10

தே ச க³த்வா ஹரிம் க்ருஷ்ணம் விஷ்ணுமீஷ²ம் ஜநார்த³நம் | 
ப⁴க்திநம்ராஸ்ததா³ தே³வம் ப்ரணேமுர்ப⁴க்தவத்ஸலம் ||3-77-11

நமோ(அ)ஸ்து க்ருஷ்ண க்ருஷ்ணேதி தே³வதே³வேதி கேஷ²வம் |
ப்ரணவாத்மஞ்ஜக³ந்நாத² நதா꞉ ஸ்ம ஷி²ரஸா ஹரே ||3-77-12

க்ருஷ்ண விஷ்ணோ ஹ்ருஷீகேஷ² கேஷ²வேதி ச ஸர்வதா³ |
ப்ரணாமப்ரவணா விப்ரா꞉ ப்ராஹுரித்த²ம் ஜக³த்பதிம் ||3-77-13

இத³மர்க்⁴யமித³ம் பாத்³யமித³ம் விஷ்டரமேவ ச | 
க்ருதார்தா²꞉ ஸர்வதா³ தே³வ ப்ரஸந்நோ நோ ஜக³த்பதி꞉ ||3-77-14 

கிம் குர்ம꞉ கிம் நு ந꞉ க்ருத்யம் கஷ்²சித்³ரோஷ꞉ ப்ரபோ⁴ ஹரே |
இதி ப்ராஞ்ஜலய꞉ ஸர்வே ப்ராஹுர்தே³வஸ்ய பஷ்²யத꞉ ||3-77-15

க்ருஷ்ணோ(அ)பி தத்³யதா²யோக³முபயுஜ்ய ஸஹாமரை꞉ |
க்ருதம் ஸர்வம் முநிவரா வர்த⁴தாம் தப உத்தமம் ||3-77-16

இதி ப்³ருவந்புராணாத்மா ப்ரீதஸ்தேந க³ருத்மதா |
ஆஸநம் லம்ப⁴யாமாஸ ராத்ரௌ தே³வோ ஜநார்த³ந꞉ ||3-77-17

குஷ²லம் ப்ருஷ்டவாந்ப்⁴ஹூயா முநீநாம் பா⁴விதாத்மநாம் | 
அக்³நிஹோத்ரேஷு தபஸி ததா² ப்⁴ருத்யேஷு ஸர்வத꞉ ||3-77-18

ஏவமாதி³ ஜக³ந்நாத²꞉ ப்ருஷ்டவாநீஷ்²வரஸ்ததா³ |
ஸர்வத்ர குஷ²லம் தே(அ)த்ர ப்³ரூயு꞉ க்ருஷ்ணஸ்ய ஸர்வத꞉ ||3-77-19

ஆதித்த்²யம் சக்ரிரே தே து நீவாரை꞉ ப²லமூலகை꞉ |
தே³வாநாமத² ஸர்வேஷாம் விஷ்ணோ꞉ க்ருஷ்ணஸ்ய யத்நத꞉ |
ஆதித்²யமுபயுஞ்ஜாநஸ்தத꞉ ப்ரீதோ(அ)ப⁴வத்³த⁴ரி꞉ ||3-77-20
 
ஈதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே ப⁴விஷ்யபர்வணி
கைலாஸயாத்ராயாம் ஸப்தஸப்ததிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_077_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 77 Krishna welcomed at Badarika ashram 
Itranslated by G. Shchhaufelberger schhaufel@wanadoo.fr
July 20, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

Atha saptasaptatitamo.adhyAyaH
shrIkR^iShNasya badarikAshrame AtithyasvIkAraH

vaishampAyana uvAcha
tato munigaNA dR^iShTvA devadevamupasthitam |
samApya chAgnihotrANi saMpUjyAtithisattamAn ||3-77-1

munayo dIrghatapasaH samAdhau kR^itanishchayAH  | 
jaTino muNDinaH kechichChirAdhamanisaMtatAH ||3-77-2

nirmajjA nIrasAH kechidvetAlA iva kechana | 
ashmakuTTAshanaparAH parNabhakShAstathA pare ||3-77-3

vedavidyAvratasnAtA nirAhArA mahAtapAH |
smarantaH sarvadA viShNuM tadbhaktAstatparAyaNAH ||3-77- 4

AsannamuktayaH kechitkechiddhyAnaikatatparAH |
dhyAnena manasA viShNuM dR^iShTavantastapodhanAH ||3-77-5

saMvatsarAshinaH kechtitkechijjalavichAriNaH |  
shakrasya bhayadAtAraH shrutismR^itiparAyanAH ||3-77-6

vasiShTo vAmadevashcha raibhyo dhUmrastathaiva cha |
jAbAliH kAshyapaH kaNvo bharadvAjo.atha gautamaH ||3-77-7

atrirashvashirA bhadraH sha~NkhaH sha~NkhanidhiH kuNiH  |
pArAsharyaH pavitrAkSho yAj~navalkyo mahAmanAH ||3-77-8

kakShIvAna~NgirAshchaiva munirdIptatapAstathA | 
asito devalastAta vAlmIkishcha mahAtapAH ||3-77-9

ete chAnye cha munayo draShTumIshvaramavyayam |
AdAyArghyaM yathAyogamuTajAtsvAtsamAyayuH ||3-77-10

te cha gatvA hariM kR^iShNaM viShNumIshaM janArdanam | 
bhaktinamrAstadA devaM praNemurbhaktavatsalam ||3-77-11

namo.astu kR^iShNa kR^iShNeti devadeveti keshavam |
praNavAtma~njagannAtha natAH sma shirasA hare ||3-77-12

kR^iShNa viShNo hR^iShIkesha keshaveti cha sarvadA |
praNAmapravaNA viprAH prAhuritthaM jagatpatim ||3-77-13

idamarghyamidam pAdyamidaM viShTarameva cha | 
kR^itArthAH sarvadA deva prasanno no jagatpatiH ||3-77-14 

kiM kurmaH kiM nu naH kR^ityaM kashchidroShaH prabho hare |
iti prA~njalayaH sarve prAhurdevasya pashyataH ||3-77-15

kR^iShNo.api tadyathAyogamupayujya sahAmaraiH |
kR^itaM sarvaM munivarA vardhatAM tapa uttamam ||3-77-16

iti bruvanpurANAtmA prItastena garutmatA |
AsanaM lambhayAmAsa rAtrau devo janArdanaH ||3-77-17

kushalaM pR^iShTavAnbhhUyA munInAM bhAvitAtmanAm | 
agnihotreShu tapasi tathA bhR^ityeShu sarvataH ||3-77-18

evamAdi jagannAthaH pR^iShTavAnIshvarastadA |
sarvatra kushalaM te.atra brUyuH kR^iShNasya sarvataH ||3-77-19

AtitthyaM chakrire te tu nIvAraiH phalamUlakaiH |
devAnAmatha sarveShAM viShNoH kR^iShNasya yatnataH |
Atithyamupayu~njAnastataH prIto.abhavaddhariH ||3-77-20
 
Iti shrImahAbhArate khileShu harivaMShe bhaviShyaparvaNi
kailAsayAtrAyAM saptasaptatitamo.adhyAyaH             

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்