Thursday 8 July 2021

வாமநஸ்ய ப³லியஜ்ஞே க³மநம் த்ரிபாத³பூ⁴மிலாப⁴꞉ த்ரிவிக்ரமமூர்திதா⁴ரணம் ச | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 71 (46)

அதை²கஸப்ததிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

வாமநஸ்ய ப³லியஜ்ஞே க³மநம் த்ரிபாத³பூ⁴மிலாப⁴꞉ த்ரிவிக்ரமமூர்திதா⁴ரணம் ச


Vamana as Trivikrama

வைஷ²ம்பாயந உவாச
அஹோ யஜ்ஞே(அ)ஸுரேஷ²ஸ்ய ப³ஹுப⁴க்ஷ꞉ ஸுஸம்ஸ்க்ருத꞉ |
பிதாமஹஸ்யேவ புரா யஜத꞉ பரமேஷ்டி²ந꞉ ||3-71-1

ஸுரேஷ²ஸ்ய ச ஷ²க்ரஸ்ய யமஸ்ய வருணஸ்ய ச |
விஷே²ஷிதஸ்த்வயா யஜ்ஞோ தா³நவேந்த்³ர மஹாப³ல ||3-71-2

யஜதா வாஜிமேதே⁴ந க்ரதூநாம் ப்ரவரேண து |
ஸர்வபாபவிநாஷா²ய த்வயா ஸ்வர்க³ப்ரத³ர்ஷி²நா ||3-71-3

ஸர்வகாமமயோ ஹ்யேஷ ஸம்மதோ ப்³ரஹ்மவாதி³நாம் |
க்ரதூநாம் ப்ரவர꞉ ஷ்²ரீமாநஷ்²வமேத⁴ இதி ஷ்²ருதி꞉ ||3-71-4

ஸுவர்ணஷ்²ருங்கோ³ ஹி மஹாநுபா⁴வோ 
லோஹக்ஷுரோ வாயுஜவோ மஹாரத²꞉ |
ஸ்வர்கே³க்ஷண꞉ காஞ்சநக³ர்ப⁴கௌ³ர꞉ 
ஸ விஷ்²வயோநி꞉ பரமோ ஹி மேத்⁴ய꞉ ||3-71-5

ஆஸ்தா²ய வை வாஜிநமஷ்²வமேத⁴-
மிஷ்ட்வா நரா து³ஷ்க்ருதமுத்தரந்தி |
ஆஹுஷ்²ச யம் வேத³விதோ³ த்³விஜேந்த்³ரா 
வைஷ்²வாநரம் வாஜிநமஷ்²வமேத⁴ம் ||3-71-6

யதா²(ஆ)ஷ்²ரமாணாம் ப்ரவரோ க்³ருஹாஷ்²ரமோ 
யதா² நராணாம் ப்ரவரா த்³விஜாதய꞉ |
யதா²ஸுராணாம் ப்ரவரோ ப⁴வாநிஹ 
ததா² க்ரதூநாம் ப்ரவரோ(அ)ஷ்²வமேத⁴꞉ ||3-71-7

வைஷ²ம்பாயப³ உவாச
ஏதச்ச்²ருத்வா து வசநம் வாமநேந ஸமீரிதம் |
முதா³ பரமயா யுக்த꞉ ப்ராஹ தை³த்யபதிர்ப³லி꞉ ||3-71-8

ப³லிருவாச
கஸ்யாஸி ப்³ராஹ்மணஷ்²ரேஷ்ட²  கிமிச்ச²ஸி த³தா³மி தே |
வரம் வரய ப⁴த்³ரம் தே யதே²ஷ்டம் காமமாப்நுஹி ||3-71-9

வாமந உவாச
ந ராஜ்யம் ந ச யாநாநி ந ரத்நாநி ந ச ஸ்த்ரிய꞉ |
காமயே யதி³ துஷ்டோ(அ)ஸி த⁴ர்மே ச யதி³ தே மதி꞉ ||3-71-10

கு³ர்வர்த²ம் மே ப்ரயச்ச²ஸ்வ பதா³நி த்ரீணி தா³நவ |
த்வமக்³நிஷ²ரணார்தா²ய ஏஷ மே ப்ரவரோ வர꞉ |
வாமநஸ்ய வச꞉ ஷ்²ருத்வா ப்ராஹ தை³த்யபதிர்ப³லி꞉ ||3-71-11

ப³லிருவாச
த்ரிபி⁴꞉ கிம் தவ விப்ரேந்த்³ர பதை³꞉ ப்ரவத³தாம் வர |
ஷ²தம் ஷ²தஸஹஸ்ராணாம் பதா³நாம் மார்க³தாம் ப⁴வான் ||3-71-12

ஷு²க்ர உவாச 
மா த³த³ஸ்வ மஹாபா³ஹோ ந த்வம் வேத்ஸி மஹாஸுர |
ஏஷ மாயாப்ரதிச்ச²ந்நோ ப⁴க³வான் ப்ரவரோ ஹரி꞉ ||3-71-13

வாமநம் ரூபமாஸ்தா²ய ஷ²க்ரப்ரியஹிதேப்ஸயா |
த்வாம் வஞ்சயிதுமாயாதோ ப³ஹுரூபத⁴ரோ விபு⁴꞉ ||3-71-14

ஏவமுக்த꞉ ஸ ஷு²க்ரேண சிரம் ஸஞ்சிந்த்ய வை ப³லி꞉ |
ப்ரஹர்ஷேண ஸமாயுக்த꞉ கிமத꞉ பாத்ரமிஷ்யதே ||3-71-15
ப்ரக்³ருஹ்ய ஹஸ்தே ஸம்ப்⁴ராந்தோ ப்⁴ருங்கா³ரம் கநகோத்³ப⁴வம் |

ப³லிருவாச
விப்ரேந்த்³ர ப்ராஞ்முக²ஸ்திஷ்ட² ஸ்தி²தோ(அ)ஸ்மி கமலேக்ஷண ||3-71-16

ப்ரதீச்ச² தே³ஹி கிம் பூ⁴மிம் கிம் மாத்ரா போ⁴꞉ பத³த்ரயம் |
த³த்தம் ச பாதய ஜலம் நைவ மித்²யா ப⁴வேத்³கு³ரு꞉ ||3-71-17

ஷு²க்ர உவாச
போ⁴ ந தே³யம் க்ருதோ தை³த்ய விஜ்ஞாதோ(அ)யம் மயா த்⁴ருவம் |
கோ(அ)யம் விஷ்ணுரஹோ ப்ரீதிர்வஞ்சிதஸ்த்வம் ந வஞ்சித꞉ ||3-71-18

ப³லிருவாச
கத²ம் ஸ நாதோ²(அ)யம் விஷ்ணுர்யஜ்ஞே ஸ்வயமுபஸ்தி²த꞉ |
தா³ஸ்யாமி தே³வதே³வாய யத்³யதி³ச்ச²த்யயம் விபு⁴꞉ ||3-71-19

கோ வாந்ய꞉ பாத்ரபூ⁴தோ(அ)ஸ்மாத்³விஷ்ணோ꞉ பரதரோ ப⁴வேத் |
ஏவமுக்த்வா ப³லி꞉ ஷீ²க்⁴ரம் பாதயாமாஸ வை ஜலம் ||3-71-20

வாமந உவாச 
பதா³நி த்ரீணி தை³த்யேந்த்³ர பர்யாப்தாநி மமாநக⁴ |
யந்மயா பூர்வமுக்தம் ஹி தத்ததா² ந தத³ந்யதா² ||3-71-21

வைஷ²ம்பாயந உவாச
இத்யேதத்³வசநம் ஷ்²ருத்வா வாமநஸ்ய மஹௌஜஸ꞉ |
க்ருஷ்ணாஜிநோத்தரீயம் ஸ க்ருத்வா வைரோசநிஸ்ததா³ ||3-71-22

ஏவமஸ்த்விதி தை³த்யேஷோ² வாக்யமுக்த்வாரிஸூத³ந꞉ |
ததோ வாரிஸமாபூர்ணம் ப்⁴ருங்கா³ரம் ஸ பராம்ருஷ²த் ||3-71-23

வாமநோ ஹ்யஸுரேந்த்³ரஸ்ய சிகீர்ஷு꞉ கத³நம் மஹத் |
க்ஷிப்ரம் ப்ரஸாரயாமாஸ தை³த்யக்ஷயகரம் கரம் ||3-71-24

ப்ராஞ்முக²ஷ்²சாபி தை³த்யேஷ²ஸ்தஸ்மை ஸுமநஸா ஜலம் |
தா³துகாம꞉ கரே யாவத்தாவத்தம் ப்ரத்யஷேத⁴யத் ||3-71-25

தஸ்ய தத்³ரூபமாலோக்ய ஹ்யசிந்த்யம் ச மஹாத்மந꞉ |
அபூ⁴தபூர்வம் ச ஹரேர்ஜிஹீர்ஷோ꞉ ஷ்²ரியமாஸுரீம் ||3-71-26 

இங்கி³தஜ்ஞோ(அ)க்³ரத꞉ ஸ்தி²த்வா ப்ரஹ்ராத³ஸ்த்வப்³ரவீத்³வச꞉ |

ப்ரஹ்ராத³ உவாச
மா த³த³ஸ்வ ஜலம் ஹஸ்தே வடோர்வாமநரூபிண꞉ ||3-71-27

ஸ த்வஸௌ யேந தே பூர்வம் நிஹத꞉ ப்ரபிதாமஹ꞉ |
விஷ்ணுரேஷ மஹாப்ரஜ்ஞஸ்த்வாம் வஞ்சயிதுமாக³த꞉ ||3-71-28

ப³லிருவாச
ஹந்த தஸ்மை ப்ரதா³ஸ்யாமி தே³வாயேமம் ப்ரதிக்³ரஹம் |
அநுக்³ரஹகரம் தே³வமீத்³ருஷ²ம் ஜக³த꞉ ப்ரபு⁴ம் ||3-71-29

ப்³ரஹ்மணோ(அ)பி க³ரீயாம்ஸம் பாத்ரம் லப்ஸ்யாமஹே வயம் |
அவஷ்²யம் சாஸுரஷ்²ரேஷ்ட² தா³தவ்யம் தீ³க்ஷிதேந வை ||3-71-30

இத்யுக்த்வாஸுரஸங்கா⁴நாம் மத்⁴யே வைரோசநிஸ்தத³ |
தே³வாய ப்ரத³தௌ³ தஸ்மை பதா³நி த்ரீணி விஷ்ணவே ||3-71-31

ப்ரஹ்ராதௌ³வாச
தா³நவேஷ்²வர மா தா³ஸ்த்வம் விப்ராயாஸ்மை ப்ரதிக்³ரஹம் |
நேமம் விப்ரஷி²ஷு²ம் மந்யே நேத்³ருஷோ² ப⁴வதி த்³விஜ꞉ ||3-71-32

ரூபேணாநேந தை³த்யேந்த்³ர ஸத்யமேவ ப்³ரவீமி தே |
நாரஸிம்ஹமஹம் மந்யே தமேவ புநராக³தம் ||3-71-33

ஏவமுக்தஸ்ததா³ தேந ப்ரஹ்ராதே³நாமிதௌஜஸா |
ப்ரஹ்ராத³மப்³ரவீத்³வாக்யமித³ம் நிர்ப⁴ர்த்ஸயந்நிவ ||3-71-34

ப³லிருவாச
தே³ஹீதி யாசதே யோ ஹி ப்ரத்யாக்²யாதி ச யோ(அ)ஸுர |
உப⁴யோரப்யலக்ஷ்ம்யா வை பா⁴க³ஸ்தம் விஷ²தே நரம் ||3-71-35

ப்ரதிஜ்ஞாய து யோ விப்ரே ந த³தா³தி ப்ரதிக்³ரஹம் |
ஸ யாதி நரகம் பாபீ மித்ரகோ³த்ரஸமந்வித꞉ ||3-71-36

அலக்ஷ்மீப⁴யபீ⁴தோ(அ)ஹம் த³தா³ம்யஸ்மை வஸுந்த⁴ராம் |
ப்ரதிக்³ரஹீதா சாப்யந்ய꞉ கஷ்²சித³ஸ்மாத்³த்³விஜோ(அ)த² வை ||3-71-37

நாதி⁴கோ வித்³யதே யஸ்மாத்தத்³த³தா³மி வஸுந்த⁴ராம் |
ஹ்ருத³யஸ்ய ச மே துஷ்டி꞉ பரா ப⁴வதி தா³நவ ||3-71-38

த்³ருஷ்ட்வா வாமநரூபேண யாசந்தம் த்³விஜபுங்க³வம் |
ஏஷ தஸ்மாத்ப்ரதா³ஸ்யாமி ந ஸ்தா²ஸ்யாமி நிவாரித꞉ ||3-71-39

பூ⁴யஷ்²ச ப்ராப்³ரவீதே³வம் வாமநம் விப்ரரூபிணம் |
ஸ்வல்பை꞉ ஸ்வல்ல்பமதே கிம் தே பதை³ஸ்த்ரிபி⁴ரநுத்தமம் ||3-71-40
க்ருத்ஸ்நாம் த³தா³மி தே விப்ர ப்ருதி²வீம் ஸாக³ரைர்வ்ருதாம் |

வாமந உவாச
ந ப்ருத்²வீம் காமயே க்ருத்ஸ்நாம் ஸந்துஷ்டோ(அ)ஸ்மி பதை³ஸ்த்ரிபி⁴꞉ |
ஏஷ ஏவ ருசிஷ்யோ மே வரோ தா³நவஸத்தம ||3-71-41

வைஷ²ம்பாயந உவாச 
ததா²ஸ்த்விதி ப³லி꞉ ப்ரோச்ய ஸ்பர்ஷ²யாமாஸ தா³நவ꞉ |
பதா³நி த்ரீணி தே³வாய விஷ்ணவே(அ)மிததேஜஸே ||3-71-42

தோயே து பதிதே ஹஸ்தே வாமநோ(அ)பூ⁴த³வாமந꞉ |
ஸர்வதே³வமயம் ரூபம் த³ர்ஷ²யாமாஸ வை விபு⁴꞉ ||3-71-43

பூ⁴꞉ பாதௌ³ த்³யௌ꞉ ஷி²ரஷ்²சாஸ்ய சந்த்³ராதி³த்யௌ ச சக்ஷுஷீ |
பாதா³ங்கு³ல்ய꞉ பிஷா²சாஷ்²ச ஹஸ்தாங்கு³ல்யஷ்²ச கு³ஹ்யகா꞉ ||3-71-44

விஷ்²வேதே³வாஷ்²ச ஜாநுஸ்தா² ஜங்கே⁴ ஸாத்⁴யா꞉ ஸுரோத்தமா꞉ |
யக்ஷா நகே²ஷு ஸம்பூ⁴தா லேகா²ஷ்²சாப்ஸரஸஸ்ததா² ||3-71-45

தடி³த்³வ்ருஷ்டி꞉ ஸுவிபுலா கேஷா²꞉ ஸூர்யாம்ஷ²வஸ்ததா² |
தாரகா ரோமகூபாணி ரோமாணி ச மஹர்ஷய꞉ ||3-71-46

பா³ஹவோ விதி³ஷ²ஷ்²சாஸ்ய தி³ஷ²꞉ ஷ்²ரோத்ரே ததை²வ ச |
அஷ்²விநௌ ஷ்²ரவநௌ சாஸ்ய நாஸா வாயுர்மஹாப³ல꞉ ||3-71-47

ப்ரஸாத³ஷ்²சந்த்³ரமாஷ்²சைவ மநோ த⁴ர்மஸ்ததை²வ ச |
ஸத்யமஸ்யாப⁴வத்³வாணீ ஜிஹ்வா தே³வீ ஸரஸ்வதீ ||3-71-48

க்³ரீவா தி³திர்மஹாதே³வீ தாலு꞉ ஸூர்யஷ்²ச தீ³ப்திமான் |
த்³வாரம் ஸ்வர்க³ஸ்ய நாபி⁴ர்வை மித்ரஸ்த்வஷ்டா ச வை பு⁴வௌ ||3-71-49

முக²ம் வைஷ்²வாநரஷ்²சாஸ்ய வ்ருஷணௌ து ப்ரஜாபதி꞉ |
ஹ்ருத³யம் ப⁴க³வாந்ப்³ரஹ்மா பும்ஸ்த்வம் வை விஷ்²வதோ முநி꞉ ||3-71-50

ப்ருஷ்டே²(அ)ஸ்ய வஸவோ தே³வா மருத꞉ பாத³ஸந்தி⁴ஷு |
ஸர்வச்ச²ந்தா³ம்ஸி த³ஷ²நா ஜ்யோதீம்ஷி விமலா꞉ ப்ரபா⁴꞉ ||3-71-51

ஊரூ ருத்³ரோ மஹாதே³வோ தை⁴ர்யம் சாஸ்ய மஹார்ணவ꞉ |
ஊத³ரே சாஸ்ய க³ந்த⁴ர்வா பு⁴ஜகா³ஷ்²ச மஹாப³லா꞉ ||3-71-52

லக்ஷ்மீர்மேதா⁴ த்⁴ருதி꞉ காந்தி꞉ ஸர்வவித்³யா ச வை கடி꞉ |
லலாடமஸ்ய பரமஸ்தா²நம் ச பரமாத்மந꞉ ||3-71-53

ஸர்வஜ்யோதீம்ஷி யாநீஹ தப꞉ ஷ²க்ரஸ்து தே³வராட் |
தஸ்ய தே³வாதி⁴தே³வஸ்ய தேஜோ ஹ்யாஹுர்மஹாத்மந꞉ ||3-71-54

ஸ்தநௌ கக்ஷௌ ச வேதா³ஷ்²ச ஓஷ்டௌ² சாஸ்ய மகா²꞉ ஸ்தி²தா꞉ |
இஷ்டய꞉ பஷு²ப³ந்தா⁴ஷ்²ச த்³விஜாநாம் சேஷ்டிதாநி ச ||3-71-55

தஸ்ய தே³வமயம் ரூபம் த்³ருஷ்ட்வா விஷ்ணோர்மஹாஸுரா꞉ |
அப்⁴யஸர்பந்த ஸங்க்ருத்³தா⁴꞉ பதங்கா³ இவ பாவகம் ||3-71-56

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
வாமநப்ராது³ர்பா⁴வே விஷ்²வரூபப்ரகாஷே² 
ஏகஸப்ததிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_071_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 71  Vamana Transforms to Trivikrama
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
December 17, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

athaikasaptatitamo.adhyAyaH

vAmanasya baliyaj~ne gamanaM tripAdabhUmilAbhaH 
trivikramamUrtidhAraNaM cha

vaishampAyana uvAcha
aho yaj~ne.asureshasya bahubhakShaH susaMskR^itaH |
pitAmahasyeva purA yajataH parameShThinaH ||3-71-1

sureshasya cha shakrasya yamasya varuNasya cha |
visheShitastvayA yaj~no dAnavendra mahAbala ||3-71-2

yajatA vAjimedhena kratUnAM pravareNa tu |
sarvapApavinAshAya tvayA svargapradarshinA ||3-71-3

sarvakAmamayo hyeSha saMmato brahmavAdinAm |
kratUnAM pravaraH shrImAnashvamedha iti shrutiH ||3-71-4

suvarNashR^i~Ngo hi mahAnubhAvo 
lohakShuro vAyujavo mahArathaH |
svargekShaNaH kA~nchanagarbhagauraH 
sa vishvayoniH paramo hi medhyaH ||3-71-5

AsthAya vai vAjinamashvamedha-
miShTvA narA duShkR^itamuttaranti |
Ahushcha yaM vedavido dvijendrA 
vaishvAnaraM vAjinamashvamedham ||3-71-6

yathA.a.ashramANAM pravaro gR^ihAshramo 
yathA narANAM pravarA dvijAtayaH |
yathAsurANAM pravaro bhavAniha 
tathA kratUnAM pravaro.ashvamedhaH ||3-71-7

vaishampAyaba uvAcha
etachChrutvA tu vachanaM vAmanena samIritam |
mudA paramayA yuktaH prAha daityapatirbaliH ||3-71-8

baliruvAcha
kasyAsi brAhmaNashreShTha  kimichChasi dadAmi te |
varaM varaya bhadraM te yatheShTaM kAmamApnuhi ||3-71-9

vAmana uvAcha
na rAjyaM na cha yAnAni na ratnAni na cha striyaH |
kAmaye yadi tuShTo.asi dharme cha yadi te matiH ||3-71-10

gurvarthaM me prayachChasva padAni trINi dAnava |
tvamagnisharaNArthAya eSha me pravaro varaH |
vAmanasya vachaH shrutvA prAha daityapatirbaliH ||3-71-11

baliruvAcha
tribhiH kiM tava viprendra padaiH pravadatAM vara |
shataM shatasahasrANAM padAnAM mArgatAM bhavAn ||3-71-12

shukra uvAcha 
mA dadasva mahAbAho na tvaM vetsi mahAsura |
eSha mAyApratichChanno bhagavAn pravaro hariH ||3-71-13

vAmanaM rUpamAsthAya shakrapriyahitepsayA |
tvAM va~nchayitumAyAto bahurUpadharo vibhuH ||3-71-14

evamuktaH sa shukreNa chiraM sa~nchintya vai baliH |
praharSheNa samAyuktaH kimataH pAtramiShyate ||3-71-15
pragR^ihya haste saMbhrAnto bhR^i~NgAraM kanakodbhavam |

baliruvAcha
viprendra prA~nmukhastiShTha sthito.asmi kamalekShaNa ||3-71-16

pratIchCha dehi kiM bhUmiM kiM mAtrA bhoH padatrayam |
dattaM cha pAtaya jalaM naiva mithyA bhavedguruH ||3-71-17

shukra uvAcha
bho na deyaM kR^ito daitya vij~nAto.ayaM mayA dhruvam |
ko.ayaM viShNuraho prItirva~nchitastvaM na va~nchitaH ||3-71-18

baliruvAcha
kathaM sa nAtho.ayaM viShNuryaj~ne svayamupasthitaH |
dAsyAmi devadevAya yadyadichChatyayaM vibhuH ||3-71-19

ko vAnyaH pAtrabhUto.asmAdviShNoH parataro bhavet |
evamuktvA baliH shIghraM pAtayAmAsa vai jalam ||3-71-20

vAmana uvAcha 
padAni trINi daityendra paryAptAni mamAnagha |
yanmayA pUrvamuktaM hi tattathA na tadanyathA ||3-71-21

vaishampAyana uvAcha
ityetadvachanaM shrutvA vAmanasya mahaujasaH |
kR^iShNAjinottarIyaM sa kR^itvA vairochanistadA ||3-71-22

evamastviti daityesho vAkyamuktvArisUdanaH |
tato vArisamApUrNaM bhR^i~NgAraM sa parAmR^ishat ||3-71-23

vAmano hyasurendrasya chikIrShuH kadanaM mahat |
kShipraM prasArayAmAsa daityakShayakaraM karam ||3-71-24

prA~nmukhashchApi daityeshastasmai sumanasA jalam |
dAtukAmaH kare yAvattAvattaM pratyaShedhayat ||3-71-25

tasya tadrUpamAlokya hyachintyaM cha mahAtmanaH |
abhUtapUrvaM cha harerjihIrShoH shriyamAsurIm ||3-71-26 

i~Ngitaj~no.agrataH sthitvA prahrAdastvabravIdvachaH |

prahrAda uvAcha
mA dadasva jalaM haste vaTorvAmanarUpiNaH ||3-71-27

sa tvasau yena te pUrvaM nihataH prapitAmahaH |
viShNureSha mahApraj~nastvAM va~nchayitumAgataH ||3-71-28

baliruvAcha
hanta tasmai pradAsyAmi devAyemaM pratigraham |
anugrahakaraM devamIdR^ishaM jagataH prabhum ||3-71-29

brahmaNo.api garIyAMsaM pAtraM lapsyAmahe vayam |
avashyaM chAsurashreShTha dAtavyaM dIkShitena vai ||3-71-30

ityuktvAsurasa~NghAnAM madhye vairochanistada |
devAya pradadau tasmai padAni trINi viShNave ||3-71-31

prahrAdauvAcha
dAnaveshvara mA dAstvaM viprAyAsmai pratigraham |
nemaM viprashishuM manye nedR^isho bhavati dvijaH ||3-71-32

rUpeNAnena daityendra satyameva bravImi te |
nArasiMhamahaM manye tameva punarAgatam ||3-71-33

evamuktastadA tena prahrAdenAmitaujasA |
prahrAdamabravIdvAkyamidaM nirbhartsayanniva ||3-71-34

baliruvAcha
dehIti yAchate yo hi pratyAkhyAti cha yo.asura |
ubhayorapyalakShmyA vai bhAgastaM vishate naram ||3-71-35

pratij~nAya tu yo vipre na dadAti pratigraham |
sa yAti narakaM pApI mitragotrasamanvitaH ||3-71-36

alakShmIbhayabhIto.ahaM dadAmyasmai vasuMdharAm |
pratigrahItA chApyanyaH kashchidasmAddvijo.atha vai ||3-71-37

nAdhiko vidyate yasmAttaddadAmi vasuMdharAm |
hR^idayasya cha me tuShTiH parA bhavati dAnava ||3-71-38

dR^iShTvA vAmanarUpeNa yAchantaM dvijapu~Ngavam |
eSha tasmAtpradAsyAmi na sthAsyAmi nivAritaH ||3-71-39

bhUyashcha prAbravIdevaM vAmanaM viprarUpiNam |
svalpaiH svallpamate kiM te padaistribhiranuttamam ||3-71-40
kR^itsnAM dadAmi te vipra pR^ithivIM sAgarairvR^itAm |

vAmana uvAcha
na pR^ithvIM kAmaye kR^itsnAM saMtuShTo.asmi padaistribhiH |
eSha eva ruchiShyo me varo dAnavasattama ||3-71-41

vaishampAyana uvAcha 
tathAstviti baliH prochya sparshayAmAsa dAnavaH |
padAni trINi devAya viShNave.amitatejase ||3-71-42

toye tu patite haste vAmano.abhUdavAmanaH |
sarvadevamayaM rUpaM darshayAmAsa vai vibhuH ||3-71-43

bhUH pAdau dyauH shirashchAsya chandrAdityau cha chakShuShI |
pAdA~NgulyaH pishAchAshcha hastA~Ngulyashcha guhyakAH ||3-71-44

vishvedevAshcha jAnusthA ja~Nghe sAdhyAH surottamAH |
yakShA nakheShu saMbhUtA lekhAshchApsarasastathA ||3-71-45

taDidvR^iShTiH suvipulA keshAH sUryAMshavastathA |
tArakA romakUpANi romANi cha maharShayaH ||3-71-46

bAhavo vidishashchAsya dishaH shrotre tathaiva cha |
ashvinau shravanau chAsya nAsA vAyurmahAbalaH ||3-71-47

prasAdashchandramAshchaiva mano dharmastathaiva cha |
satyamasyAbhavadvANI jihvA devI sarasvatI ||3-71-48

grIvA ditirmahAdevI tAluH sUryashcha dIptimAn |
dvAraM svargasya nAbhirvai mitrastvaShTA cha vai bhuvau ||3-71-49

mukhaM vaishvAnarashchAsya vR^iShaNau tu prajApatiH |
hR^idayaM bhagavAnbrahmA puMstvaM vai vishvato muniH ||3-71-50

pR^iShThe.asya vasavo devA marutaH pAdasandhiShu |
sarvachChandAMsi dashanA jyotIMShi vimalAH prabhAH ||3-71-51

UrU rudro mahAdevo dhairyaM chAsya mahArNavaH |
Udare chAsya gandharvA bhujagAshcha mahAbalAH ||3-71-52

lakShmIrmedhA dhR^itiH kAntiH sarvavidyA cha vai kaTiH |
lalATamasya paramasthAnaM cha paramAtmanaH ||3-71-53

sarvajyotIMShi yAnIha tapaH shakrastu devarAT |
tasya devAdhidevasya tejo hyAhurmahAtmanaH ||3-71-54

stanau kakShau cha vedAshcha oShThau chAsya makhAH sthitAH |
iShTayaH pashubandhAshcha dvijAnAM cheShTitAni cha ||3-71-55

tasya devamayaM rUpaM dR^iShTvA viShNormahAsurAH |
abhyasarpanta sa~NkruddhAH pata~NgA iva pAvakam ||3-71-56

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
vAmanaprAdurbhAve vishvarUpaprakAshe 
ekasaptatitamo.adhyAyaH   

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்