Thursday 8 July 2021

வாமநப்ராது³ர்பா⁴வ꞉ | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 70 (45)

அத² ஸப்ததிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

வாமநப்ராது³ர்பா⁴வ꞉

mahabali-and-vamana-anup-roy

வைஷ²ம்பாயந உவாச
ப்ரஜாநாம் பதய꞉ ஸப்த ஸப்த சைவ மஹர்ஷய꞉ |
தஸ்ய தே³வஸ்ய ஜாதஸ்ய நமஸ்காரம் ப்ரசக்ரிரே||3-70-1

பா⁴ரத்⁴வாஜ꞉ கஷ்²யபோ கௌ³தமஷ்²ச
விஷ்²வாமித்ரோ ஜமத³க்³நிர்வஸிஷ்ட²꞉ |
யஷ்²சோதி³தோ பா⁴ஸ்கரே ஸம்ப்ரநஷ்டே
ஸோ(அ)ப்யத்ராத்ரிர்ப⁴க³வாநாஜகா³ம ||3-70-2

மரீசிரங்கி³ராஷ்²சைவ புலஸ்த்ய꞉ புலஹ꞉ க்ரது꞉ |
த³க்ஷப்ரஜாபதிஷ்²சைவ நமஸ்காரம் ப்ரசக்ரிரே ||3-70-3

ஔர்வோ வஸிஷ்ட²புத்ரஷ்²ச ஸ்தம்ப³꞉ காஷ்²யப ஏவ ச |
கபீவாந்கபீவாம்ஷ்²ச த³த்தோ நிஷ்²ச்யவநஸ்ததா² ||3-70-4

வஸிஷ்ட²புத்ரா꞉ ஸப்தாஸந்வாஸிஷ்டா² இதி விஷ்²ருதா꞉ |
ஹிரண்யக³ர்ப⁴ஸ்ய ஸுதா꞉ பூர்வஜாதா꞉ ஸுதேஜஸ꞉ ||3-70-5

கா³ர்க்³ய꞉ ப்ருது²ஸ்ததை²வாந்யோ ஜந்யோ வாமந ஏவ ச |
தே³வபா³ஹுர்யது³த்⁴ரஷ்²ச பர்ஜந்யஷ்²சைவ ஸோமஜ꞉ ||3-70-6

ஹிரண்யரோமா வேத³ஷி²ரா꞉ ஸப்தநேத்ரஸ்ததை²வ ச |
விஷ்²வோ(அ)திவிஷ்²வஷ்²ச்யவந꞉ ஸுதா⁴மா விரஜாஸ்ததா² ||3-70-7

அதிநாமா ஸஹிஷ்ணுஷ்²ச நமஸ்காரமகுர்வத |
உத்³த்³யோதமாநா வபுஷா ஸர்வாப⁴ரணபூ⁴ஷிதா꞉ ||3-70-8

உபந்ருத்யந்தி தே³வேஷம் விஷ்ணுமப்ஸரஸாம் வரா꞉ |
ததோ க³ந்த⁴ர்வதூர்யேஷு ப்ரணத³த்ஸு விஹாயஸி ||3-7-9

ப³ஹுபி⁴꞉ ஸஹ க³ந்த⁴ர்வை꞉ ப்ராகா³யத ச தும்பு³ரு꞉ |
மஹாஷ்²ருதிஷ்²சித்ரஷி²ரா ஊர்ணாயுரநக⁴ஸ்ததா² ||3-70-10

கோ³மாயு꞉ ஸூர்யவர்சாஷ்²ச ஸோமவர்சாஷ்²ச ஸப்தம꞉ |
யுக³பஸ்த்ருணப꞉ கார்ஷ்ணிர்நந்தி³ஷ்²ச த்ரிஷி²ராஸ்ததா² ||3-70-11

த்ரயோத³ஷ²꞉ ஷா²லிஷி²ரா꞉ பர்ஜந்யஷ்²ச சதுர்த³ஷ²꞉ |
கலி꞉ பஞ்சத³ஷ²ஷ்²சாத்ர தத்ரைவ து மஹீபதே ||3-70-12

த³ஷ² பஞ்ச த்விமே ப்ரோக்தா நாரத³ஷ்²சைவ ஷோட³ஷ²꞉ |
ஹாஹா ஹூஹூஷ்²ச க³ந்த⁴ர்வௌ ஹம்ஸஷ்²சைவ மஹாத்³யுதி꞉ ||3-70-13

ஸர்வே தே தே³வக³ந்த⁴ர்வா உபகா³யந்தி கேஷ²வம் |
ததை²வாப்ஸரஸோ ஹ்ருஷ்டா꞉ ஸர்வாலங்காரபூ⁴ஷிதா꞉ ||3-70-14

வபுஷ்மந்த꞉ ஸுஜக⁴நா꞉ ஸர்வாங்க³ஷு²ப⁴த³ர்ஷ²நா꞉ |
நந்ருதுஷ்²ச மஹாபா⁴கா³ ஜகு³ஷ்²சாயதலோசநா꞉ ||3-70-15

ஸுமத்⁴யாஷ்²சாருமத்⁴யாஷ்²ச ப்ரியமுக்²யோ வராநநா꞉ |
அநூகாத² ததா² ஜாமீ மிஷ்²ரகேஷீ² த்வலம்பு³ஷா ||3-70-16

மரீசி꞉ ஷூ²சிகாஷ்²சைவ வித்³யுத்பூர்ணா திலோத்தமா |
அத்³ரிகா லக்ஷணா சைவ ரம்பா⁴ தத்³வந்மநோரமா  ||3-70-17

அஸிதா ச ஸுபா³ஹுஷ்²ச ஸுப்ரியா ஸுப⁴கா³ ததா² |
உர்வஷீ² சித்ரலேகா² ச ஸுக்³ரீவா ச ஸுலோசநா ||3-70-18

புண்ட³ரீகா ஸுக³ந்தா⁴ ச ஸுரதா² ச ப்ரமாதி²நீ |
நந்தா³ ஷா²ரத்³வதீ சைவ ததா²ந்யாஸ்தத்ர ஸங்க⁴ஷ²꞉ ||3-70-19

மேநகா ஸஹஜந்யா ச பர்ணிகா புஞ்ஜிகஸ்த²லா |
ஏதாஷ்²சாப்ஸரஸோ(அ)ந்யாஷ்²ச ப்ரந்ருத்யந்தி ஸஹஸ்ரஷ²꞉ ||3-70-20

தா⁴தார்யமா ச மிஷ்²ரஷ்²ச வருணோ(அ)ம்ஷோ² ப⁴க³ஸ்ததா² |
இந்த்³ரோ விவஸ்வாந்பூஷா ச த்வஷ்டா ச ஸவிதா ததா² ||3-70-21

கதி²தோ விஷ்ணுரித்யேவம் காஷ்²யபேயோ க³ணஸ்ததா² |
இத்யேதே த்³வாத³ஷா²தி³த்யா ஜ்வலந்த꞉ ஸூர்யவர்சஸ꞉ ||3-70-22

சக்ருஸ்தஸ்ய ஸுரேஷ²ஸ்ய நமஸ்காரம் மஹாத்மந꞉ |
ம்ருக³வ்யாத⁴ஷ்²ச ஸர்பஷ்²ச நிர்ருதிஷ்²ச மஹாப³ல꞉ ||3-70-23

அஜைகபாத³ஹிர்பு³த்⁴ந்ய꞉ பிநாகீ சாபராஜித꞉ |
த³ஹநோ(அ)தே²ஷ்²வரஷ்²சைவ கபாலீ ச விஷ²ம்பதே ||3-70-24

ஸ்தா²ணுர்ப⁴க³ஷ்²ச ப⁴க³வாந்ருத்³ராஸ்தத்ராவதஸ்தி²ரே |
அஷ்²விநௌ வஸவஷ்²சாஷ்டௌ மருதஷ்²ச மஹாப³லா꞉ ||3-70-25

விஷ்²வேதே³வாஷ்²ச ஸாத்⁴யாஷ்²ச தஸ்ய ப்ராஞ்ஜலய꞉ ஸ்தி²தா꞉ |
ஷே²ஷாநுஜா மஹாபா⁴கா³ வாஸுகிப்ரமுகா²ஸ்ததா² ||3-70-26

கச்ச²பஷ்²சாபஹர்தா ச தக்ஷகஷ்²ச மஹாப³ல꞉ |
அத்⁴ருஷ்டாஸ்தேஜஸா யுக்தா மஹாக்ரோதா⁴ மஹாப³லா꞉ ||3-70-27

ஏதே நாகா³ மஹாத்மாநஸ்தஸ்மை ப்ராஞ்ஜலய꞉ ஸ்தி²தா꞉ |
தார்க்ஷ்யஷ்²சாரிஷ்டநேமிஷ்²ச க³ருட³ஷ்²ச மஹாப³ல꞉ ||3-70-28

அருணஷ்²சாருணிஷ்²சைவ வைநதேயா ஹ்யுபஸ்தி²தா꞉ |
பிதாமஹஷ்²ச ப⁴க³வாந்ஸ்வயமாக³ம்ய லோகக்ருத் |
ப்ராஹ சைவம் கு³ரு꞉ ஷ்²ரீமாந்ஸஹ ஸர்வைர்மஹாத்மபி⁴꞉ ||3-70-29

ப்³ரஹ்மோவாச 
யஸ்மாத்ப்ரஸூயதே லோக꞉ ப்ரப⁴விஷ்ணு꞉ ஸநாதந꞉ |
தஸ்மால்லோகேஷ்²வர꞉ ஷ்²ரீமாந்விஷ்ணுரேவ ப⁴வத்வயம் ||3-70-30

ஏவமுக்த்வா து ப⁴க³வாந்ஸார்த⁴ம் தே³வர்ஷிபி⁴꞉ ப்ரபு⁴꞉ |
நமஸ்க்ருத்வா ஸுரேஷா²ய ஜகா³ம த்ரிதி³வம் புந꞉ ||3-70-31

ஸ து ஜாத꞉ ஸுரேஷா²ந꞉ கஷ்²யபஸ்யாத்மஜ꞉ ப்ரபு⁴꞉ |
நவது³ர்தி³நமேகா⁴போ⁴ ரக்தாக்ஷோ வாமநாக்ருதி꞉ ||3-70-32

ஷ்²ரீவத்ஸேநோரஸி ஷ்²ரீமாந்ரோமஜாதேந ராஜதா |
உத்பு²ல்லலோசநா꞉ ஸர்வா꞉ பஷ்²யந்த்யப்ஸரஸஸ்ததா³ ||3-70-33

தி³வி ஸூர்யஸஹஸ்ரஸ்ய ப⁴வேத்³யுக³பது³த்தி²தா |
யதி³ பா⁴꞉ ஸத்³ருஷீ² ஸா ஸ்யாத்³பா⁴ஸா தஸ்ய மஹாத்மந꞉ ||3-70-34

ஸுரர்ஷிப்ரதிம꞉ ஷ்²ரீமாந்பூ⁴ர்பு⁴வோ பூ⁴தபா⁴வந꞉ |
ஷு²சிரோமா மஹாஸ்கந்த⁴꞉ ஸர்வதேஜோமய꞉ ப்ரபு⁴꞉ ||3-70-35

யா க³தி꞉ புண்யகீர்தீநாமக³தி꞉ பாபகர்மணாம் |
யோக³ஸித்³தா⁴ மஹாத்மாநோ யம் விது³ர்யோக³முத்தமம் ||3-70-36

யஸ்யாஷ்டகு³ணமைஷ்²வர்யம் யமாஹுர்தே³வஸத்தமம் |
யம் ப்ராப்ய ஷ²ஷ்²வதம் விப்ரா நியதாமோக்ஷகாங்க்ஷிண꞉ ||3-70-37

ஜந்மநோ மரணாச்சைவ முச்யந்தே ப⁴வபீ⁴ரவ꞉ |
யதே³தத்தப இத்யாஹு꞉ ஸர்வாஷ்²ரமநிவாஸிந꞉ ||3-70-38

ஸேவந்தே யம் யதாஹாரா து³ஷ்²சரம் வ்ரதமாஸ்தி²தா꞉ |
யோ(அ)நந்த இதி நாகே³ஷு ஸேவ்யதே ஸர்வபோ⁴கி³பி⁴꞉ ||3-70-39

ஸஹஸ்ரமூர்தா⁴ ரக்தாக்ஷ꞉ ஷே²ஷாதி³பி⁴ரநுத்தமை꞉ |
யோ யஜ்ஞ இதி விப்ரேந்த்³ரைரிஜ்யதே ஸ்வர்க³லிப்ஸுபி⁴꞉ ||3-70-40

நாநாஸ்தா²நக³த꞉ ஷ்²ரீமாநேக꞉ கவிரநுத்தம꞉ |
யம் வேதா³ கா³ந்தி வேத்தாரம் யஜ்ஞபா⁴க³ப்ரதா³யிநம் ||3-70-41

வ்ருஷார்சிஷ்²சந்த்³ரஸூர்யாக்ஷம் தே³வமாகாஷ²விக்³ரஹம் |
ஸ ப்ராஹ த்ரித³ஷா²ந்ஸர்வாந்வாசா வை பரயா விபு⁴꞉ ||3-70-42

ஜாநந்நபி மஹாதேஜா க³தோ யோகே³ந பா³லதாம் |
கிம் கரோமி ஸுரஷ்²ரேஷ்டா²꞉ கம் வரம் ச த³தா³மி வ꞉ ||3-70-43

யத்காங்க்ஷிதம் வை ஸர்வேஷாம் தத்³வை ப்³ரூத முதா³ யுதா꞉ |
தஸ்ய தத்³வசநம் ஷ்²ருத்வா வாமநஸ்ய மஹாத்மந꞉ ||3-70-44

ஸர்வே தே ஹ்ருஷ்டமநஸோ தே³வா꞉ கஷ்²யபநந்த³நம் |
ஊசு꞉ ப்ராஞ்ஜலயோ விஷ்ணும் ஸுரா꞉ ஷ²க்ரபுரோக³மா꞉ ||3-70-45

ப்³ரஹ்மணோ வரதா³நேந ஹ்ருதம் நோ நிகி²லம் ஜக³த் |
தபஸா மஹதா சைவ விக்ரமேண த³மேந ச ||3-70-46

ப³லிநா தை³த்யமுக்²யேந ஸர்வஜ்ஞேந மஹாத்மநா |
அவத்⁴ய꞉ கில ஸோ(அ)ஸ்மாகம் ஸர்வேஷாம் தே³வஸத்தம ||3-70-47

ப⁴வாந்ப்ரப⁴வதே தஸ்ய நாந்ய꞉ கஷ்²சந ஸுவ்ரத |
யத்ப்ரபத்³யாமஹே ஸர்வே ப⁴வந்தம் ஷ²ரணார்தி²ந꞉ |
ஷ²ரண்யம் வரத³ம் தே³வம் ஸர்வதே³வப⁴யாபஹம் ||3-70-48

ருஷீணாம் ச ஹிதார்தா²ய லோகாநாம் ச ஸுரேஷ்²வர |
ப்ரியார்த²ம் ச ததா²தி³த்யா꞉ கஷ்²யபஸ்ய ததை²வ ச ||3-70-49

கவ்யம் பித்ரூணாம்உசிதம் ஸுராணாம் ஹவ்யமுத்தமம் |
ப்ரவர்தேத மஹாப³ஹோ யதா²பூர்வம் ஸுரோத்தம ||3-70-50

ஆந்ருண்யார்த²ம் ஸுரேஷ²ஸ்ய வாஸவஸ்ய மஹாத்மந꞉ |
ப்ரத்யாநய மஹேந்த்³ரஸ்ய த்ரைலோக்யமித³மவ்யயம் ||3-70-51

க்ரதுநா வாஜிமேதே⁴ந யஜதே ஸ ஹி தா³நவ꞉ |
யத்ப்ரத்யாநயநே யுக்தம் லோகாநாம் தத்³விசிந்தய ||3-70-52

வைஷ²ம்பாயந உவாச 
ஏவமுக்தஸ்ததா³ தே³வைர்விஷ்ணுர்வாமநரூபத்⁴ருக் |
ப்ரஹர்ஷயந்நுவாசாத² ஸர்வாந்தே³வாநித³ம் வச꞉ ||3-70-53

விஷ்ணுருவாச
தஸ்ய யஜ்ஞஸகாஷ²ம் மாம் மஹர்ஷிர்வேத³பாரக³꞉ |
ப்³ருஹஸ்பதிர்மஹாதேஜா நயத்வங்கி³ரஸ꞉ ஸுத꞉ ||3-70-54

தஸ்யாஹம் ஸமநுப்ராப்தோ யஜ்ஞவாடம் ஸுரோத்தமா꞉ |
விசரிஷ்யே யதா²யுக்தம் த்ரைலோக்யஹரணாய வை ||3-70-55

வைஷ²ம்பாயந உவாச
ததோ ப்³ருஹஸ்பதிர்தீ⁴மாநநயத்³வாமநம் ப்ரபு⁴ம் |
யஜ்ஞவாடம் மஹாதேஜா தா³நவேந்த்³ரஸ்ய தீ⁴மத꞉ ||3-70-56

மௌஞ்ஜீ யஜ்ஞோபவீதீ ச ச்ச²த்ரீ த³ண்டீ³ த்⁴வஜீ ததா² |
வாமநோ தூ⁴ம்ரரக்தாக்ஷோ ப⁴க³வாந்பா³லரூபத்⁴ருக் ||3-70-57

தம் க³த்வா யஜ்ஞவாடம் ச ப்³ரஹ்மர்ஷிக³ணஸங்குலம் |
ஆத்மநா சைவ ப⁴க³வாந்வர்ணயாமாஸ தம் க்ரதும் ||3-70-58

லோகேஷ்²வரேஷ்²வர꞉ ஷ்²ரீமாந்ஸுரைர்ப்³ரஹ்மபுரோக³மை꞉ |
அத்⁴யாஸ்யமாநோ ப⁴க³வாநவ்ருத்³தோ⁴(அ)ப்யத² வ்ருத்³த⁴வத் ||3-70-59

தா³நவாதி⁴பதேஸ்தஸ்ய ப³லேர்வைரோசநஸ்ய ச |
யஜ்ஞவாடமசிந்த்யாத்மா ஜகா³ம ஸுரஸத்தம꞉ ||3-70-60

பாலிதோ(அ)பி ஹி தை³தேய꞉ ஸாங்க்³ராமிகபரிச்ச²தை³꞉ |
த்³வாரே தா³நவஸம்பா³தே⁴ ஸஹஸைவ விவேஷ² ஹ ||3-70-61

ருஷிபி⁴ஷ்²சைவ மந்த்ராத்³யை꞉ ஸர்வத꞉ பரிவாரிதம் |
தை³த்யதா³நவராஜேந்த்³ரமுபதஸ்தே² ப³லிம் ப³லீ ||3-70-62

வர்ணயித்வா யதா²ந்யாயம் யஜ்ஞம் யஜ்ஞ꞉ ஸநாதந꞉ |
விஸ்தரேண நரஷ்²ரேஷ்ட² ப்ரயோகை³ர்விவிதை⁴ஸ்ததா² ||3-70-63

ஷு²க்ராதீ³ந்ருத்விஜஷ்²சாபி யஜ்ஞகர்மவிசக்ஷணான் |
ஸர்வாநேவ நிஜக்³ராஹ சகார ச நிருத்தரான் ||3-70-64

ஆராத³த² ப³லேஸ்தஸ்ய ருத்விஜாமபி⁴தஸ்ததா² |
யஜ்ஞமாத்மாநமேவாஸௌ ஹேதுபி⁴꞉ காரணம் விபு⁴꞉ ||3-70-65

வைதி³கைரப்ரகாஷை²ஷ்²ச புநரப்யத² பா⁴ரத |
ப்ரத்யக்ஷம்ருஷிஸங்கா⁴நாம் வர்ணயாமாஸ சித்ரகு³꞉ ||3-70-66

ததோ நிருத்தராந்த்³ருஷ்ட்வா ஸோபாத்⁴யாயாந்ருஷீம்ஷ்²ச தான் |
அவ்ருத்³தே⁴நாபி வ்ருத்³தா⁴ம்ஸ்தாந்வாமநேந மஹௌஜஸா ||3-70-67

அத்³பு⁴தம் சாபி மேநே ஸ விரோசநஸுதோ ப³லீ |
மூர்த்⁴நா க்ருதாஞ்ஜலிஷ்²சேத³மப்³ரவீத்³விஸ்மிதோ வச꞉ ||3-70-68

கூடஸ்த்வம் கோ(அ)ஸி கஸ்யாஸி கிம் தேஹாஸ்தி ப்ரயோஜநம் |
நைவம்வித⁴꞉ பரிஜ்ஞாதோ த்³ருஷ்டபூர்வோ மயா த்³விஜ꞉ ||3-70-69

பா³லோ மதிமதாம் ஷ்²ரேஷ்டோ² ஜ்ஞாநவிஜ்ஞாநகோவித³꞉ |
ஷி²ஷ்டவாக்³ரூபஸம்பந்நோ மநோஜ்ஞ꞉ ப்ரியத³ர்ஷ²ந꞉ ||3-70-70

நேத்³ருஷா²꞉ ஸந்தி தே³வாநாம்ருஷீணாமபி ஸூநவ꞉ |
ந நாகா³நாம் ந யக்ஷாணாம் நாஸுராணாம் ந ரக்ஷஸாம் ||3-70-71

ந பித்ரூணாம் ந ஸித்³தா⁴நாம் க³ந்த⁴ர்வாணாம் ததை²வ ச |
யோ(அ)ஸி ஸோ(அ)ஸி நமஸ்தே(அ)ஸ்து ப்³ரூஹி கிம் கரவாணி தே ||3-70-72

வைஷ²ம்பாய்யந உவாச
உக்த ஏவம் ஹ்யசிந்த்யாத்மா ப³லிநா வாமநஸ்ததா³ |
ப்ரோவாசோபாயதத்த்வஜ்ஞ꞉ ஸ்மிதபூர்வமித³ம் வச꞉ ||3-70-73

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
வாமநப்ராது³ர்பா⁴வே ஸப்ததிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_070_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 70  Birth of Vamana
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
December 12, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha saptatitamo.adhyAyaH

vAmanaprAdurbhAvaH

vaishampAyana uvAcha
prajAnAM patayaH sapta sapta chaiva maharShayaH |
tasya devasya jAtasya namaskAraM prachakrire||3-70-1

bhAradhvAjaH kashyapo gautamashcha
vishvAmitro jamadagnirvasiShThaH |
yashchodito bhAskare saMpranaShTe
so.apyatrAtrirbhagavAnAjagAma ||3-70-2

marIchira~NgirAshchaiva pulastyaH pulahaH kratuH |
dakShaprajApatishchaiva namaskAraM prachakrire ||3-70-3

aurvo vasiShThaputrashcha stambaH kAshyapa eva cha |
kapIvAnkapIvAMshcha datto nishchyavanastathA ||3-70-4

vasiShThaputrAH saptAsanvAsiShThA iti vishrutAH |
hiraNyagarbhasya sutAH pUrvajAtAH sutejasaH ||3-70-5

gArgyaH pR^ithustathaivAnyo janyo vAmana eva cha |
devabAhuryadudhrashcha parjanyashchaiva somajaH ||3-70-6

hiraNyaromA vedashirAH saptanetrastathaiva cha |
vishvo.ativishvashchyavanaH sudhAmA virajAstathA ||3-70-7

atinAmA sahiShNushcha namaskAramakurvata |
uddyotamAnA vapuShA sarvAbharaNabhUShitAH ||3-70-8

upanR^ityanti deveShaM viShNumapsarasAM varAH |
tato gandharvatUryeShu praNadatsu vihAyasi ||3-7-9

bahubhiH saha gandharvaiH prAgAyata cha tumburuH |
mahAshrutishchitrashirA UrNAyuranaghastathA ||3-70-10

gomAyuH sUryavarchAshcha somavarchAshcha saptamaH |
yugapastR^iNapaH kArShNirnandishcha trishirAstathA ||3-70-11

trayodashaH shAlishirAH parjanyashcha chaturdashaH |
kaliH pa~nchadashashchAtra tatraiva tu mahIpate ||3-70-12

dasha pa~ncha tvime proktA nAradashchaiva ShoDashaH |
hAhA hUhUshcha gandharvau haMsashchaiva mahAdyutiH ||3-70-13

sarve te devagandharvA upagAyanti keshavam |
tathaivApsaraso hR^iShTAH sarvAla~NkArabhUShitAH ||3-70-14

vapuShmantaH sujaghanAH sarvA~NgashubhadarshanAH |
nanR^itushcha mahAbhAgA jagushchAyatalochanAH ||3-70-15

sumadhyAshchArumadhyAshcha priyamukhyo varAnanAH |
anUkAtha tathA jAmI mishrakeshI tvalambuShA ||3-70-16

marIchiH shUchikAshchaiva vidyutpUrNA tilottamA |
adrikA lakShaNA chaiva rambhA tadvanmanoramA  ||3-70-17

asitA cha subAhushcha supriyA subhagA tathA |
urvashI chitralekhA cha sugrIvA cha sulochanA ||3-70-18

puNDarIkA sugandhA cha surathA cha pramAthinI |
nandA shAradvatI chaiva tathAnyAstatra saMghashaH ||3-70-19

menakA sahajanyA cha parNikA pu~njikasthalA |
etAshchApsaraso.anyAshcha pranR^ityanti sahasrashaH ||3-70-20

dhAtAryamA cha mishrashcha varuNo.aMsho bhagastathA |
indro vivasvAnpUShA cha tvaShTA cha savitA tathA ||3-70-21

kathito viShNurityevaM kAshyapeyo gaNastathA |
ityete dvAdashAdityA jvalantaH sUryavarchasaH ||3-70-22

chakrustasya sureshasya namaskAraM mahAtmanaH |
mR^igavyAdhashcha sarpashcha nirR^itishcha mahAbalaH ||3-70-23

ajaikapAdahirbudhnyaH pinAkI chAparAjitaH |
dahano.atheshvarashchaiva kapAlI cha vishaMpate ||3-70-24

sthANurbhagashcha bhagavAnrudrAstatrAvatasthire |
ashvinau vasavashchAShTau marutashcha mahAbalAH ||3-70-25

vishvedevAshcha sAdhyAshcha tasya prA~njalayaH sthitAH |
sheShAnujA mahAbhAgA vAsukipramukhAstathA ||3-70-26

kachChapashchApahartA cha takShakashcha mahAbalaH |
adhR^iShTAstejasA yuktA mahAkrodhA mahAbalAH ||3-70-27

ete nAgA mahAtmAnastasmai prA~njalayaH sthitAH |
tArkShyashchAriShTanemishcha garuDashcha mahAbalaH ||3-70-28

aruNashchAruNishchaiva vainateyA hyupasthitAH |
pitAmahashcha bhagavAnsvayamAgamya lokakR^it |
prAha chaivaM guruH shrImAnsaha sarvairmahAtmabhiH ||3-70-29

brahmovAcha 
yasmAtprasUyate lokaH prabhaviShNuH sanAtanaH |
tasmAllokeshvaraH shrImAnviShNureva bhavatvayam ||3-70-30

evamuktvA tu bhagavAnsArdhaM devarShibhiH prabhuH |
namaskR^itvA sureshAya jagAma tridivaM punaH ||3-70-31

sa tu jAtaH sureshAnaH kashyapasyAtmajaH prabhuH |
navadurdinameghAbho raktAkSho vAmanAkR^itiH ||3-70-32

shrIvatsenorasi shrImAnromajAtena rAjatA |
utphullalochanAH sarvAH pashyantyapsarasastadA ||3-70-33

divi sUryasahasrasya bhavedyugapadutthitA |
yadi bhAH sadR^ishI sA syAdbhAsA tasya mahAtmanaH ||3-70-34

surarShipratimaH shrImAnbhUrbhuvo bhUtabhAvanaH |
shuchiromA mahAskandhaH sarvatejomayaH prabhuH ||3-70-35

yA gatiH puNyakIrtInAmagatiH pApakarmaNAm |
yogasiddhA mahAtmAno yaM viduryogamuttamam ||3-70-36

yasyAShTaguNamaishvaryaM yamAhurdevasattamam |
yaM prApya shashvataM viprA niyatAmokShakA~NkShiNaH ||3-70-37

janmano maraNAchchaiva muchyante bhavabhIravaH |
yadetattapa ityAhuH sarvAshramanivAsinaH ||3-70-38

sevante yaM yatAhArA dushcharaM vratamAsthitAH |
yo.ananta iti nAgeShu sevyate sarvabhogibhiH ||3-70-39

sahasramUrdhA raktAkShaH sheShAdibhiranuttamaiH |
yo yaj~na iti viprendrairijyate svargalipsubhiH ||3-70-40

nAnAsthAnagataH shrImAnekaH kaviranuttamaH |
yaM vedA gAnti vettAraM yaj~nabhAgapradAyinam ||3-70-41

vR^iShArchishchandrasUryAkShaM devamAkAshavigraham |
sa prAha tridashAnsarvAnvAchA vai parayA vibhuH ||3-70-42

jAnannapi mahAtejA gato yogena bAlatAm |
kiM karomi surashreShThAH kaM varaM cha dadAmi vaH ||3-70-43

yatkA~NkShitaM vai sarveShAM tadvai brUta mudA yutAH |
tasya tadvachanaM shrutvA vAmanasya mahAtmanaH ||3-70-44

sarve te hR^iShTamanaso devAH kashyapanandanam |
UchuH prA~njalayo viShNuM surAH shakrapurogamAH ||3-70-45

brahmaNo varadAnena hR^itaM no nikhilaM jagat |
tapasA mahatA chaiva vikrameNa damena cha ||3-70-46

balinA daityamukhyena sarvaj~nena mahAtmanA |
avadhyaH kila so.asmAkaM sarveShAM devasattama ||3-70-47

bhavAnprabhavate tasya nAnyaH kashchana suvrata |
yatprapadyAmahe sarve bhavantaM sharaNArthinaH |
sharaNyaM varadaM devaM sarvadevabhayApaham ||3-70-48

R^iShINAM cha hitArthAya lokAnAM cha sureshvara |
priyArthaM cha tathAdityAH kashyapasya tathaiva cha ||3-70-49

kavyaM pitR^INAMuchitaM surANAM havyamuttamam |
pravarteta mahAbaho yathApUrvaM surottama ||3-70-50

AnR^iNyArthaM sureshasya vAsavasya mahAtmanaH |
pratyAnaya mahendrasya trailokyamidamavyayam ||3-70-51

kratunA vAjimedhena yajate sa hi dAnavaH |
yatpratyAnayane yuktaM lokAnAM tadvichintaya ||3-70-52

vaishampAyana uvAcha 
evamuktastadA devairviShNurvAmanarUpadhR^ik |
praharShayannuvAchAtha sarvAndevAnidaM vachaH ||3-70-53

viShNuruvAcha
tasya yaj~nasakAshaM mAM maharShirvedapAragaH |
bR^ihaspatirmahAtejA nayatva~NgirasaH sutaH ||3-70-54

tasyAhaM samanuprApto yaj~navATaM surottamAH |
vichariShye yathAyuktaM trailokyaharaNAya vai ||3-70-55

vaishampAyana uvAcha
tato bR^ihaspatirdhImAnanayadvAmanaM prabhuM |
yaj~navATaM mahAtejA dAnavendrasya dhImataH ||3-70-56

mau~njI yaj~nopavItI cha chChatrI daNDI dhvajI tathA |
vAmano dhUmraraktAkSho bhagavAnbAlarUpadhR^ik ||3-70-57

taM gatvA yaj~navATaM cha brahmarShigaNasa~Nkulam |
AtmanA chaiva bhagavAnvarNayAmAsa taM kratum ||3-70-58

lokeshvareshvaraH shrImAnsurairbrahmapurogamaiH |
adhyAsyamAno bhagavAnavR^iddho.apyatha vR^iddhavat ||3-70-59

dAnavAdhipatestasya balervairochanasya cha |
yaj~navATamachintyAtmA jagAma surasattamaH ||3-70-60

pAlito.api hi daiteyaH sA~NgrAmikaparichChadaiH |
dvAre dAnavasaMbAdhe sahasaiva vivesha ha ||3-70-61

R^iShibhishchaiva mantrAdyaiH sarvataH parivAritam |
daityadAnavarAjendramupatasthe baliM balI ||3-70-62

varNayitvA yathAnyAyaM yaj~naM yaj~naH sanAtanaH |
vistareNa narashreShTha prayogairvividhaistathA ||3-70-63

shukrAdInR^itvijashchApi yaj~nakarmavichakShaNAn |
sarvAneva nijagrAha chakAra cha niruttarAn ||3-70-64

ArAdatha balestasya R^itvijAmabhitastathA |
yaj~namAtmAnamevAsau hetubhiH kAraNaM vibhuH ||3-70-65

vaidikairaprakAshaishcha punarapyatha bhArata |
pratyakShamR^iShisa~NghAnAM varNayAmAsa chitraguH ||3-70-66

tato niruttarAndR^iShTvA sopAdhyAyAnR^iShIMshcha tAn |
avR^iddhenApi vR^iddhAMstAnvAmanena mahaujasA ||3-70-67

adbhutaM chApi mene sa virochanasuto balI |
mUrdhnA kR^itA~njalishchedamabravIdvismito vachaH ||3-70-68

kUTastvaM ko.asi kasyAsi kiM tehAsti prayojanam |
naivaMvidhaH parij~nAto dR^iShTapUrvo mayA dvijaH ||3-70-69

bAlo matimatAM shreShTho j~nAnavij~nAnakovidaH |
shiShTavAgrUpasaMpanno manoj~naH priyadarshanaH ||3-70-70

nedR^ishAH santi devAnAmR^iShINAmapi sUnavaH |
na nAgAnAM na yakShANAM nAsurANAM na rakShasAM ||3-70-71

na pitR^INAM na siddhAnAM gandharvANAM tathaiva cha |
yo.asi so.asi namaste.astu brUhi kiM karavANi te ||3-70-72

vaishampAyyana uvAcha
ukta evaM hyachintyAtmA balinA vAmanastadA |
provAchopAyatattvaj~naH smitapUrvamidaM vachaH ||3-70-73

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
vAmanaprAdurbhAve saptatitamo.adhyAyaH   

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்