Friday 9 July 2021

விஷ்ணோராதே³ஷா²த் ப³லே꞉ பாதாலப்ரவேஷ²꞉ தத்க்ருதவிஷ்ணுஸ்தவ꞉ ப³லிம் ப்ரதி க³ருட³ஸ்ய உக்திப்ரத்யுக்தீ வாமநஸ்தவப²லகத²நம் ச | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 72 (47)

அத² த்³விஸப்ததிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

விஷ்ணோராதே³ஷா²த் ப³லே꞉ பாதாலப்ரவேஷ²꞉ தத்க்ருதவிஷ்ணுஸ்தவ꞉ ப³லிம் ப்ரதி க³ருட³ஸ்ய உக்திப்ரத்யுக்தீ வாமநஸ்தவப²லகத²நம் ச


Mahabali in sutala patala

வைஷ²ம்பாயந உவாச
ஷ்²ருணு நாமாநி ஸர்வேஷாம் ரூபாண்யபி⁴ஜநாநி ச |
ஆயுதா⁴நி ச முக்²யாநி தா³நவாநாம் மஹாத்மநாம் ||3-72-1

விப்ரசித்தி꞉ ஷி²பி³꞉ ஷ²ங்குரய꞉ஷ²ங்குஸ்ததை²வ ச |
அய꞉ஷி²ரா அஷ்²வஷி²ரா ஹயக்³ரீவஷ்²ச வீர்யவான் ||3-72-2

வேக³வாந்கேதுமாநுக்³ர꞉ ஸோக்³ரவ்யக்³ரோ மஹாஸுர꞉ |
புஷ்கர꞉ புஷ்கலஷ்²சைவ ஸாஷ்²வோ(அ)ஷ்²வபதிரேவ ச ||3-72-3

ப்ரஹ்ராதோ³(அ)ஷ்²வஷி²ரா꞉ கும்ப⁴꞉ ஸம்ஹ்ராதோ³ க³க³நப்ரிய꞉ |
அநுஹ்ராதோ³ ஹரிஹரௌ வாராஹ꞉ ஸம்ஹரோ ருஜ꞉ ||3-72-4

வ்ருஷபர்வா விரூபாக்ஷோ அதிசந்த்³ர꞉ ஸுலோசந꞉ |
நிஷ்ப்ரப⁴꞉ ஸுப்ரப⁴꞉ ஷ்²ரீமாம்ஸ்ததை²வ ச நிரூத³ர꞉ ||3-72-5

ஏகவக்த்ரோ மஹாவக்த்ரோ த்³விவக்த்ர꞉ காலஸம்நிப⁴꞉ 
ஷ²ரப⁴꞉ ஷ²லப⁴ஷ்²சைவ குணப꞉ குலப꞉ க்ரத²꞉ ||3-72-6

ப்³ருஹத்கீர்திர்மஹாக³ர்ப⁴꞉ ஷ²ங்குகர்ணோ மஹாத்⁴வநி꞉ |
தீ³ர்க⁴ஜிஹ்வோ(அ)ர்கவத³நோ ம்ருது³பா³ஹுர்ம்ருது³ப்ரிய꞉ ||3-72-7

வாயுர்க³விஷ்டோ² நமுசி꞉ ஷ²ம்ப³ரோ விக்ஷரோ மஹான் |
சந்த்³ரஹந்தா க்ரோத⁴ஹந்தா க்ரோத⁴வர்த⁴ந ஏவ ச ||3-72-8

காலக꞉ காலகாக்ஷஷ்²ச வ்ருத்ர꞉ க்ரோதோ⁴ விமோக்ஷண꞉ |
க³விஷ்ட²ஷ்²ச ஹவிஷ்ட²ஷ்²ச ப்ரலம்போ³ நரக꞉ ப்ருது²꞉ ||3-72-9

சந்த்³ரதாபநவாதாபீ கேதுமாந்ப³லத³ர்பித꞉ |
அஸிலோமா புலோமா ச பா³ஷ்கல꞉ ப்ரமதோ³ மத³꞉ ||3-72-10

ஷ்²ருகா³லவத³நஷ்²சைவ கரால꞉ கேஷி²ரேவ ச |
ஏகாக்ஷஷ்²சைகபா³ஹுஷ்²ச துஹுண்ட³꞉ ஸ்ருமல꞉ ஸ்ருப꞉ ||3-72-11

ஏதே சாந்யே ச ப³ஹவ꞉ க்ரமமாணம் த்ரிவிக்ரமம் |
உபதஸ்து²ர்மஹாத்மாநாம் விஷ்ணும் தை³த்யக³ணாஸ்ததா³ ||3-72-12

ப்ராஸோத்³யதகரா꞉ கேசித்³வ்யாதி³தாஸ்யா꞉ க²ரஸ்வநா꞉ |
ஷ²தக்⁴நீசக்ரஹஸ்தாஷ்²ச வஜ்ரஹஸ்தாஸ்ததா² பரே ||3-72-13

க²ட்³க³பட்டிஷ²ஹஸ்தாஷ்²ச பரஷ்²வத⁴த⁴ரா꞉ பரே |
ப்ராஸமுத்³க³ரஹஸ்தாஷ்²ச ததா² பரிக⁴பாணய꞉ ||3-72-14

மஹாஷ²நிவ்யக்³ரகரா மௌஷ²லாஸ்து மஹாப³லா꞉ |
மஹாவ்ருக்ஷோத்³யதகராஸ்ததை²வ ச த⁴நுர்த⁴ரா꞉ ||3-72-15

க³தா³பு⁴ஷு²ண்டி³ஹஸ்தாஷ்²ச வஜ்ரஹஸ்தாஸ்ததா² பரே |
மஹாபட்டிஷ²ஹஸ்தாஷ்²ச ததா² பரிக⁴பாணய꞉ ||3-72-16

அஸிகம்பநஹஸ்தாஷ்²ச தா³நவா யுத்³த⁴து³ர்மதா³꞉ |
நாநாப்ரஹரணா கோ⁴ரா நாநாவேஷா மஹாப³லா꞉ ||3-72-17

கூர்மகுக்குடவக்த்ராஷ்²ச ஹஸ்திவக்த்ராஸ்ததா² பரே |
க²ரோஷ்ட்ரவத³நாஷ்²சைவ வராஹவத³நாஸ்ததா² ||3-72-18

பீ⁴மா மகரவக்த்ராஷ்²ச ஷி²ஷு²மாரமுகா²ஸ்ததா² |
மார்ஜாரஷு²கவக்த்ராஷ்²ச தீ³ர்க⁴வக்த்ராஷ்²ச தா³நவா꞉ ||3-72-19

க³ருடா³நநா꞉ க²ட்³க³முகா² மயூரவத³நாஸ்ததா² |
அஷ்²வவக்த்ரா ப³ப்⁴ருவக்த்ரா கோ⁴ரா ம்ருக³முகா²ஸ்ததா² ||3-72-20

உஷ்ட்ரஷ²ல்யகவக்த்ராஷ்²ச தீ³ர்க⁴வக்த்ராஷ்²ச தா³நவா꞉ |
நகுலஸ்யேவ வக்த்ராஷ்²ச பாராவதமுகா²ஸ்ததா² ||3-72-21

சக்ரவாகமுகா²ஷ்²சைவ கோ³த⁴வக்த்ராஸ்ததா² பரே |
ததா² ம்ருகா³நநா꞉ ஷூ²ரா கோ³ஜாதி³மஹிஷாநநா꞉ ||3-72-22

க்ருகலாஸமுகா²ஷ்²சைவ வ்யாக்⁴ரவக்த்ராஸ்ததா² பரே |
ருக்ஷஷா²ர்தூ³லவக்த்ராஷ்²ச ஸிம்ஹவக்த்ராஸ்ததா² பரே ||3-72-23

க³ஜேந்த்³ரசர்மவஸநாஸ்ததா² க்ருஷ்ணாஜிநாம்ப³ரா꞉ |
சீரஸம்வ்ருதகா³த்ராஷ்²ச ததா² ப²லகவாஸஸ꞉ ||3-72-24

உஷ்ணீஷிணோ முகுடிநஸ்ததா² குண்ட³லிநோ(அ)ஸுரா꞉ |
கிரீடிநோ லம்ப³ஷி²கா²꞉ கம்பு³க்³ரீவா꞉ ஸுவர்சஸ꞉ ||3-72-25

நாநாவேஷத⁴ரா தை³த்யா நாநாமால்யாநுலேபநா꞉ |
ஸ்வாந்யாயுதா⁴நி தீ³ப்தாநி ப்ரக்³ருஹ்யாஸுரஸத்தமா꞉ ||3-72-26

க்ரமமாணம் ஹ்ருஷிகேஷ²முபாதிஷ்ட²ந்த தா³நவா꞉ |
ப்ரமத்²ய ஸர்வாந்தை³தேயாந்பாத³ஹஸ்ததலை꞉ ப்ரபு⁴꞉ ||3-72-27

ரூபம் க்ருத்வா மஹாகாயம் ஜஹாராஷு² ஸ மேதி³நீம் |
த்ரைலோக்யம் க்ரமமாணஸ்ய த்³யுதிராதி³த்யஸம்ப⁴வா ||3-72-28

தஸ்ய விக்ரமதோ பூ⁴மிம் சந்த்³ராதி³தௌ ஸ்தநாந்தரே |
நப⁴꞉ ப்ரக்ரமமாணஸ்ய ஸக்தி²தே³ஷே² வ்யவஸ்தி²தௌ |
பரம் விக்ரமமாணஸ்ய ஜாநுதே³ஷே² வ்யவஸ்தி²தௌ ||3-72-29

விஷ்ணோரமிதவீர்யஸ்ய வத³ந்த்யேவம் த்³விஜாதய꞉ |
ஜித்வா லோகத்ரயம் க்ருத்ஸ்நம் ஹத்வா சாஸுரபுங்க³வான் ||3-72-30

த³தௌ³ ஷ²க்ராய வஸுதா⁴ம் ஹரிர்லோகநமஸ்க்ருத꞉ |
ஸுதலம் நாம பாதாலமத⁴ஸ்தாத்³வஸுதா⁴தலே ||3-72-31

ப³லேர்த³த்தம் ப⁴க³வதா விஷ்ணுநா ப்ரப⁴விஷ்ணுநா |
தத³வாப்யாஸுரஷ்²ரேஷ்ட²ஷ்²சகார மதிமுத்தமாம் ||3-72-32

ரஸாதலதலே வாஸமகரோத³ஸுராதி⁴ப꞉ |
தத்ரஸ்த²ஷ்²ச மஹாதேஜா த்⁴யாநம் பரமமாஸ்தி²த꞉ ||3-72-33

உவாச வசநம் தீ⁴மாந்விஷ்ணும் லோகநமஸ்க்ருதம் |
கிம் மயா தே³வ கர்தவ்யம் ப்³ரூஹி ஸர்வமஷே²ஷத꞉ |
ததோ தை³த்யாதி⁴பம் ப்ராஹ தே³வோ விஷ்ணு꞉ ஸுரோத்தம꞉ ||3-72-34

விஷ்ணுருவாச
த³தா³மி தே மஹாபா⁴க³ பரிதுஷ்டோ(அ)ஸ்மி தே(அ)ஸுர |
வரம் வரய ப⁴த்³ரம் தே யதே²ஷ்டம் காமமாப்நுஹி ||3-72-35

மா ச ஷ²க்ரஸ்ய வசநம் ப்ரதிஹாஸீ꞉ கத²ஞ்சந |
அஹமாஜ்ஞாபயாமி த்வாம் ஷ்²ரேயஷ்²சைவமவாப்ஸ்யஸி ||3-72-36

அத² தை³த்யாதி⁴பம் ப்ராஹ விஷ்ணுர்தே³வாதி⁴பாநுஜ꞉ |
வாசா பரமயா தே³வோ வரேண்ய꞉ ப்ரபு⁴ரீஷ்²வர꞉ ||3-72-37

யத்த்வயா ஸலிலம் த³த்தம் க்³ருஹீதம் பாணிநா மயா |
தஸ்மாத்தே தை³த்ய தே³வேப்⁴யோ நாஸ்தி ஜாது ப⁴யம் க்வசித் ||3-72-38

ஸுதலம் நாம பாதாலம் தத்ர த்வம் ஸாநுகோ³ வஸ |
ஸர்வதை³த்யக³ணை꞉ ஸார்த⁴ம் மத்ப்ரஸாதா³ந்மஹாஸுர ||3-72-39

ந ச தே தே³வதே³வஸ்ய ஷ²க்ரஸ்யாமிததேஜஸ꞉ |
ஷா²ஸநம் ப்ரதிஹந்தவ்யம் ஸ்மரதா ஷா²ஸநம் மம ||3-72-40

தே³வதாஷ்²சாபி தே ஸர்வா꞉ பூஜ்யா ஏவ மஹாஸுர |
போ⁴கா³ம்ஷ்²ச விவித⁴ந்ஸம்யக்³யஜ்ஞாம்ஷ்²ச ஸஹத³க்ஷிணான் ||3-72-41

ப்ராப்ஸ்யஸே ச மஹாபா⁴க³ தி³வ்யாந்காமாந்யதே²ப்ஸிதான் |
இஹ சாமுத்ர சாக்ஷய்யாந்விவிதா⁴ம்ஷ்²ச பரிச்ச²தா³ன் |
தை³த்யாதி⁴பத்யம் ச ஸதா³ மத்ப்ரஸாதா³த³வாப்ஸ்யஸி ||3-72-42

யதா³ ச தாம் மயா ப்ரோக்தாம் மர்யாதா³ம் சாலயிஷ்யஸி |
வதி⁴ஷ்யந்தி ததா³ ஹி த்வாம் நாக³பாஷை²ர்மஹாப³லா꞉ ||3-72-43

நமஸ்கார்யாஷ்²ச தே நித்யம் மஹேந்த்³ராத்³யா தி³வௌகஸ꞉ |
மம ஜ்யேஷ்ட²꞉ ஸுரஷ்²ரேஷ்ட² ஷா²ஸநம் ப்ரதிக்³ருஹ்யதாம் ||3-72-44

ப³லிருவாச 
தே³வதே³வ மஹாபா⁴க³ ஷ²ங்க²சக்ரக³தா³த⁴ர |
ஸுராஸுரகு³ரோ ஷ்²ரேஷ்ட² ஸர்வலோகமஹேஷ்²வர |
தத்ராஸதோ மே பாதாலே பா⁴க³ம் ப்³ரூஹி ஸுரோத்தம ||3-72-45

மமாந்நமஷ²நம் தே³வ ப்ராஷ²நார்த²மரிந்த³ம |
தத்³வத³ஸ்வ ஸுரஷ்²ரேஷ்ட² த்ருப்திர்யேந மமாக்ஷயா ||3-72-46

ஷ்²ரீப⁴க³வாநுவாச 
அஷ்²ரோத்ரியம் ஷ்²ராத்³த⁴மதீ⁴தமவ்ரத-
மத³க்ஷிணம் யஜ்ஞமநர்த்விஜா ஹுதம் |
அஷ்²ரத்³த⁴யா த³த்தமஸம்ஸ்க்ருதம் ஹவி-
ரேதே ப்ரத³த்தாஸ்தவ தை³த்ய பா⁴கா³꞉ ||3-72-47

புண்யம் மத்³வேஷிணாம் யச்ச மத்³ப⁴க்தத்³வேஷிணாம் ததா² |
க்ரயவிக்ரயஸக்தாநாம் புண்யம் யச்சாக்³நிஹோத்ரிணாம் ||3-72-48

அஷ்²ரத்³த⁴யா ச யத்³தா³நம் த³த³தாம் யஜதாம் ததா² |
தத்ஸர்வம் தவ தை³த்யேந்த்³ர மத்ப்ரஸாதா³த்³ப⁴விஷ்யதி VV3-72-49

வைஷ²ம்பாயந உவாச
ஏதச்ச்²ருத்வா து வசநம் ப³லிர்விஷ்ணோர்மஹாத்மந꞉ |
ஏவமஸ்த்விதி தம் ப்ரோக்த்வா பாதாலமஸுரோத்தம꞉ |
ப்ரவிவேஷ² மஹாநாதோ³ தே³வாஜ்ஞாம் ப்ரதிபாலயன் ||3-72-50

ஏதஸ்மிந்நந்தரே சாபி விஷ்ணுஸ்த்ரித³ஷ²பூஜித꞉ |
ப⁴க³வாநபி ராஜ்யாநாம் ப்ரவிபா⁴கா³ம்ஷ்²சகார ஹ ||3-72-51

த³தௌ³ பூர்வாம் தி³ஷ²ம் சைந்த்³ரீம் ஷ²க்ராயாமிததேஜஸே |
யாம்யாம் யமாய தே³வாய பித்ருராஜ்ஞே மஹாத்மநே ||3-72-52

பஷ்²சிமாம் து தி³ஷ²ம் ப்ராதா³த்³வருணாய மஹாத்மநே |
உத்தராம் ச குபே³ராய யக்ஷாதி⁴பதயே தி³ஷ²ம் ||3-72-53

அத⁴꞉ஸ்தா²ம் நாக³ராஜாய ஸோமாயோர்த்⁴வாம் தி³ஷ²ம் த³தௌ³ |
ஏவம் விப⁴ஜ்ய த்ரைலோக்யம் விஷ்ணுர்ப³லவதாம் வர꞉ ||3-72-54

ஜகா³ம த்ரிதி³வம் தே³வ꞉ பூஜ்யமாநோ மஹர்ஷிபி⁴꞉ |
வாமந꞉ ஸர்வபூ⁴தேஷ²꞉ ப்ரதிஷ்டா²ப்ய ச வாஸவம் ||3-72-55

தஸ்மிந்ப்ரயாதே து³ர்த⁴ர்ஷே வாமநே(அ)மிததேஜஸி |
ஸர்வே முமுதி³ரே தே³வா꞉ புரஸ்க்ருத்ய ஷ²தக்ரதும் ||3-72-56

வைஷ²ம்பாயந உவாச
க³தே து த்ரிதி³வம் க்ருஷ்ணே ப³த்³த்⁴வா வைரோசநிம் ப³லிம் |
நாகை³꞉ ஸப்தஷி²ரோபி⁴ஷ்²ச கம்ப³லாஷ்²வதராதி³பி⁴꞉ ||3-72-57

நாக³ப³ந்த⁴நது³꞉கா²ர்தம் ப³லிம் வைரோசநிம் தத꞉ |
யத்³ருச்ச²யாஸௌ தே³வர்ஷிர்நாரத³꞉ ப்ரத்யபத்³யத ||3-72-58

ஸ தம் க்ருச்ச்²ரக³தம் த்³ருஷ்ட்வா க்ருபயாபி⁴பரிப்லுத꞉ |
உவாச தா³நவஷ்²ரேஷ்ட²ம் மோக்ஷோபாயம் த³தா³மி தே ||3-72-59

ஸ்தவம் தே³வாதி⁴தே³வஸ்ய வாஸுதே³வஸ்ய தீ⁴மத꞉ |
அநாதி³நித⁴நஸ்யாஸ்ய அக்ஷயஸ்யாவ்யயஸ்ய ச ||3-72-60

தமதீ⁴ஷ்வாத² தை³த்யேந்த்³ர விஷு²த்³தே⁴நாந்தராத்மநா |
தத்³க³தஸ்தந்மநா பூ⁴த்வா த்³ருதம் மோக்ஷமவாப்ஸ்யஸி ||3-72-61

ததோ விரோசநஸுத꞉ ப்ரயத꞉ ப்ராஞ்ஜலி꞉ ஷு²சி꞉ |
மோக்ஷவிம்ஷ²கமவ்யக்³ரோ நாரதா³த்ஸமதீ⁴தவான் ||3-72-62

தமதீ⁴த்ய ஸ்தவம் தி³வ்யம் நாரதே³ந ஸமீரிதம் |
ப்ருதி²வீ சோத்³த்⁴ருதா யேந தம் ஜஜாப மஹாஸுர꞉ ||3-72-63

ஓம் நமோ(அ)ஸ்த்வநந்தபதயே அக்ஷயாய மஹாத்மநே |
ஜலேஷ²யாய தே³வாய பத்³மநபா⁴ய விஷ்ணவே ||3-72-64

ஸப்தஸூர்யவபு꞉ க்ருத்வா த்ரீம்ˮல்லோகாந்காந்தவாநஸி |
ப⁴க³வந்காலகாலஸ்த்வம் தேந ஸத்யேந மோக்ஷய ||3-72-65

நஷ்டசந்த்³ரார்கக³க³நே க்ஷீணயஜ்ஞதப꞉க்ரியே |
புநஷ்²சிந்தயஸே லோகாம்ஸ்தேந ஸத்யேந மோக்ஷய ||3-72-66

ப்³ரஹ்மருத்³ரேந்த்³ரவாய்வக்³நிஸரித்³பு⁴ஜக³பர்வதா꞉ |
த்வத்ஸ்தா² த்³ருஷ்ட்வா த்³விஜேந்த்³ரேண தேந ஸத்யேந மோக்ஷய ||3-72-67

மார்கண்டே³ந புரா கல்பே ப்ரவிஷ்²ய ஜட²ரம் தவ |
சராசரக³தம் த்³ருஷ்டம் தேந ஸத்யேந மோக்ஷய ||3-72-68

ஏகோ வித்³யாஸஹாயஸ்த்வம் யோகீ³ யோக³முபாக³த꞉ |
புநஸ்த்ரைலோக்யமுத்ஸ்ருஜ்ய தேந ஸத்யேந மோக்ஷய ||3-72-69

ஜலஷ²ய்யாமுபாஸீநோ யோக³நித்³ராமுபாக³த꞉ |
லோகாம்ஷ்²சிந்தயஸே பூ⁴யஸ்தேந ஸத்யேந மோக்ஷய ||3-72-70

வாராஹம் ரூபமாஸ்தா²ய வேத³யஜ்ஞபுரஸ்க்ருதம் |
த⁴ரா ஜலோத்³த்⁴ருதா யேந தேந ஸத்யேந மோக்ஷய ||3-72-71

உத்³த்⁴ருத்ய த³ம்ஷ்ட்ரயா யஜ்ஞாம்ஸ்த்ரீந்பிண்டா³ந்க்ருதவாநஸி |
த்வம் பித்ரூணாமபி ஹரே தேந ஸத்யேந மோக்ஷய ||3-72-72

ப்ரது³த்³ருவு꞉ ஸுரா꞉ ஸர்வே ஹிரண்யாக்ஷப⁴யார்தி³தா꞉ |
பரித்ராதாஸ்த்வயா தே³வ தேந ஸத்யேந மோக்ஷய ||3-72-73 

தீ³ர்க⁴வக்த்ரேண ரூபேண ஹிரண்யாக்ஷஸ்ய ஸம்யுகே³ |
ஷி²ரோ ஜஹார சக்ரேண தேந ஸத்யேந மோக்ஷய ||3-72-74

ப⁴க்³நமூர்தா⁴ஸ்தி²மஸ்திஷ்கோ ஹிரண்யகஷி²பு꞉ புரா |
ஹுங்காரேண ஹதோ தை³த்யஸ்தேந ஸத்யேந மோக்ஷய ||3-72-75

தா³நவாப்⁴யாம் ஹ்ருதா வேதா³ ப்³ரஹ்மண꞉ பஷ்²யத꞉ புரா |
பரித்ராதாஸ்த்வயா தே³வ தேந ஸத்யேந மோக்ஷய ||3-72-76

க்ருத்வா ஹயஷி²ரோரூபம் ஹத்வா து மது⁴கைடபௌ⁴ |
ப்³ரஹ்மணே தே(அ)ர்பிதா வேதா³ஸ்தேந ஸத்யேந மோக்ஷய ||3-72-77

தே³வதா³நவக³ந்த⁴ர்வா யக்ஷஸித்³த⁴மஹோரகா³꞉ |
அந்தம் தவ ந பஷ்²யந்தி தேந ஸத்யேந மோக்ஷய ||3-72-78

அபாந்தரதமா நாம ஜாதோ தே³வஸ்ய வை ஸுத꞉ |
க்ருதாஷ்²ச தேந வேதா³ர்தா²ஸ்தேந ஸத்யேந மோக்ஷய ||3-72-79

வேத³யஜ்ஞாக்³நிஹோத்ராணி பித்ருயஜ்ஞஹவீம்ஷி ச |
ரஹஸ்யம் தவ தே³வஸ்ய தேந ஸத்யேந மோக்ஷய ||3-72-80

ருஷிர்தீ³ர்க⁴தமா நாம ஜாத்யந்தோ⁴ கு³ருஷா²பத꞉ |
த்வத்ப்ரஸாதா³ச்ச சக்ஷுஷ்மாம்ஸ்தேந ஸத்யேந மோக்ஷய ||3-72-81

க்³ராஹக்³ரஸ்தம் க³ஜேந்த்³ரம் ச தீ³நம் ம்ருத்யுவஷ²ம் க³தம் |
ப⁴க்தம் மோக்ஷிதவாம்ஸ்த்வம் ஹி தேந ஸத்யேந மோக்ஷய ||3-72-82

அக்ஷயஷ்²சாவ்யயஷ்²ச த்வம் ப்³ரஹ்மண்யோ ப⁴க்தவத்ஸல꞉ |
உச்ச்²ரிதாநாம் நியந்தாஸி தேந ஸத்யேந மோக்ஷய ||3-72-83

ஷ²ங்க²ம் சக்ரம் க³தா³ம் பத்³மம் ஷா²ர்ங்க³ம் க³ருட³மேவ ச |
ப்ரஸாத³யாமி  ஷி²ரஸா தே ப³ந்தா⁴ந்மோக்ஷயந்து மாம் ||3-72-84

ஷ²ங்க²சக்ரக³தா³தூணஷா²ர்ங்க³ம் ச க³ருடா³த³ய꞉ |
ப்ரஸாத³யாமாஸுர்ஹரிம் ப³லிம் மோக்ஷய ப³ந்த⁴நாத் ||3-72-85

தத꞉ ப்ரஸந்நோ ப⁴க³வாநாதி³தே³ஷ² க²கே³ஷ்²வரம் |
க³ருட³ம் நாக³ஹந்தாரம் ப³லிம் மோக்ஷய ப³ந்த⁴நாத் ||3-72-86

ததோ விக்ஷிப்ய க³ருட³꞉ பக்ஷாவதுலவிக்ரம꞉ |
ஜகா³ம வஸுதா⁴மூலம் யத்ராஸ்தே ஸம்யதோ ப³லி꞉ ||3-72-87

ஆக³மம் தஸ்ய விஜ்ஞாய நாகா³ முக்த்வா மஹாஸுரம் |
யயு꞉ புரீம் போ⁴க³வதீம் வைநதேயப⁴யார்தி³தா꞉ ||3-72-88

முக்தம் க்ருஷ்ணப்ரஸாதே³ந சிந்தயாநமதோ⁴முக²ம் |
ப்⁴ரஷ்டஷ்²ரியமுவாசேத³ம் க³ருத்மாந்பந்நகா³ஷ²ந꞉ ||3-72-89

க³ருட³ உவாச
தா³நவேந்த்³ர மஹாபா³ஹோ விஷ்ணுஸ்த்வாமப்³ரவீத்ப்ரபு⁴꞉ |
முக்தோ நிவஸ பாதாலே ஸபுத்ரஜநபா³ந்த⁴வ꞉ ||3-72-90

இதஸ்த்வயா ந க³ந்தவ்யம் க³வ்யூதிமபி தா³நவ |
ஸமயம் யதி³ பி⁴ந்த்⁴யாஸ்த்வம் மூர்தா⁴ தே ஷ²ததா⁴ ப⁴வேத் ||3-72-91

பக்ஷீந்த்³ரவசநம் ஷ்²ருத்வா தா³நவேந்த்³ரோ(அ)ப்³ரவீதி³த³ம் |
ஸ்தி²தோ(அ)ஸ்மி ஸமயே தஸ்ய அநந்தஸ்ய மஹாத்மந꞉ ||3-72-92

ஜீவ்யோபாயம் து ப⁴க³வாந்மம கிஞ்சித்கரோது ஸ꞉ |
இஹஸ்தோ²(அ)ஹம் ஸுகா²ஸீநோ யேநாப்யாயே க²கே³ஷ்²வர ||3-72-93

ப³லேஸ்து வசநம் ஷ்²ருத்வா க³ருத்மாநித³மப்³ரவீத் |
பூர்வமேவ க்ருதஸ்தேந ஜீவ்யோபாயோ மஹாத்மநா ||3-72-94

வர்தயிஷ்யந்தி யே யஜ்ஞா விதி⁴ஹீநா ந ருத்விஜ꞉ |
ப்ராயஷ்²சித்தமஜாநந்தோ யஜ்ஞபா⁴க³ஸ்ததஸ்தவ ||3-72-95

ந தேஷாம் யஜ்ஞபா⁴க³ம் வை ப்ரதிக்³ருஹ்ணந்தி தே³வதா꞉ |
அநேநாப்யாயிதப³ல꞉ ஸுக²மாத்ரம் நிவத்ஸ்யஸி ||3-72-96

வைஷ²ம்பாயந உவாச 
ஸந்தே³ஷ²மேதம் ப⁴க³வாந்த³த்தவாந்கஷ்²யபாத்மஜ꞉ |
தா³நவேந்த்³ர மஹாபா³ஹோ விஷ்ணுஸ்த்ரைலோக்யபா⁴வந꞉ ||3-72-97

இமம் ஸ்தவமநந்தஸ்ய ஸர்வபாபப்ரமோசநம் |
ய꞉ படே²த நரோ ப⁴க்த்யா தஸ்ய நஷ்²யதி கில்பி³ஷம் ||3-72-98

கோ³ஹத்யாயா꞉ ப்ரமுச்யேத ப்³ரஹ்மக்⁴நோ ப்³ரஹ்மஹத்யயா |
அபுத்ரோ லப⁴தே புத்ரம் கந்யா சைவேப்ஸிதம் பதிம் ||3-72-99

ஸத்³யோ க³ர்பா⁴த்ப்ரமுச்யேத க³ர்பி⁴ணீ ஜநயேத்ஸுதம் |
யே ச மோக்ஷைஷிணோ லோகே யோகி³ந꞉ ஸாங்க்²யகாபிலா꞉ ||3-72-100

ஸ்தவேநாநேந க³ச்ச²ந்தி ஷ்²வேதத்³விபமகல்மஷா꞉ |
ஸர்வகாமப்ரதோ³ ஹ்யேஷ ஸ்தவோ(அ)நந்தஸ்ய கீர்த்யதே ||3-72-101

ய꞉ படே²த்ப்ராதருத்தா²ய ஷு²சி꞉ ப்ரயதமாநஸ꞉ |
ஸர்வாந்காமாநவாப்நோதி மாநவோ நாத்ர ஸம்ஷ²ய꞉ ||3-72-102

ஏஷ வை வாமநோ நாம ப்ராது³ர்பா⁴வோ மஹாத்மந꞉ |
வேத³வித்³பி⁴ர்த்³விஜைரேவ பட்²யதே வைஷ்ணவம் யஷ²꞉ ||3-72-103

யஸ்த்விமம் வாமநம் தி³வ்யம் ப்ராது³ர்பா⁴வம் மஹாத்மந꞉ |
ஷ்²ருணுயாந்நியதோ ப⁴க்த்யா ஸதா³ பர்வஸு பர்வஸு ||3-72-104

பராந்விஜயதே ராஜா யதா² விஷ்ணுர்மஹாப³ல꞉ |
யஷோ² விமலமாப்நோதி விபுலம் சாப்நுதே வஸு ||3-72-105

ப்ரியோ ப⁴வதி பூ⁴தாநாம் ஸர்வேஷாம் வாமநோ யதா² |
புத்ரபௌத்ராஷ்²ச வர்த⁴ந்தே ஆரோக்³யம் கு³ணஸம்பத³꞉ ||3-72-106

ப்ரீயதே பட²தஷ்²சாஸ்ய தே³வதே³வோ ஜநர்த³ந꞉ |
ஸர்வகாமயுதஷ்²சைவ க்ருஷ்ணத்³வைபாயநோ(அ)ப்³ரவீத் ||3-72-107

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
வாமநப்ராது³ர்பா⁴வே த்³விஸப்ததிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_072_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 72  Bali Banished to the Netherworld 
i-translated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
December 19, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
13, 14, 16, 18: tathA pare -> tathApare??
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha dvisaptatitamo.adhyAyaH

viShNorAdeshAt baleH pAtAlapraveshaH tatkR^itaviShNustavaH 
baliM prati garuDasya uktipratyuktI vAmanastavaphalakathanaM cha

vaishampAyana uvAcha
shR^iNu nAmAni sarveShAM rUpANyabhijanAni cha |
AyudhAni cha mukhyAni dAnavAnAM mahAtmanAm ||3-72-1

viprachittiH shibiH sha~NkurayaHsha~Nkustathaiva cha |
ayaHshirA ashvashirA hayagrIvashcha vIryavAn ||3-72-2

vegavAnketumAnugraH sogravyagro mahAsuraH |
puShkaraH puShkalashchaiva sAshvo.ashvapatireva cha ||3-72-3

prahrAdo.ashvashirAH kumbhaH saMhrAdo gaganapriyaH |
anuhrAdo hariharau vArAhaH saMharo rujaH ||3-72-4

vR^iShaparvA virUpAkSho atichandraH sulochanaH |
niShprabhaH suprabhaH shrImAMstathaiva cha nirUdaraH ||3-72-5

ekavaktro mahAvaktro dvivaktraH kAlasaMnibhaH 
sharabhaH shalabhashchaiva kuNapaH kulapaH krathaH ||3-72-6

bR^ihatkIrtirmahAgarbhaH sha~NkukarNo mahAdhvaniH |
dIrghajihvo.arkavadano mR^idubAhurmR^idupriyaH ||3-72-7

vAyurgaviShTho namuchiH shambaro vikSharo mahAn |
chandrahantA krodhahantA krodhavardhana eva cha ||3-72-8

kAlakaH kAlakAkShashcha vR^itraH krodho vimokShaNaH |
gaviShThashcha haviShThashcha pralambo narakaH pR^ithuH ||3-72-9

chandratApanavAtApI ketumAnbaladarpitaH |
asilomA pulomA cha bAShkalaH pramado madaH ||3-72-10

shR^igAlavadanashchaiva karAlaH keshireva cha |
ekAkShashchaikabAhushcha tuhuNDaH sR^imalaH sR^ipaH ||3-72-11

ete chAnye cha bahavaH kramamANaM trivikramam |
upatasthurmahAtmAnAM viShNuM daityagaNAstadA ||3-72-12

prAsodyatakarAH kechidvyAditAsyAH kharasvanAH |
shataghnIchakrahastAshcha vajrahastAstathA pare ||3-72-13

khaDgapaTTishahastAshcha parashvadhadharAH pare |
prAsamudgarahastAshcha tathA parighapANayaH ||3-72-14

mahAshanivyagrakarA maushalAstu mahAbalAH |
mahAvR^ikShodyatakarAstathaiva cha dhanurdharAH ||3-72-15

gadAbhushuNDihastAshcha vajrahastAstathA pare |
mahApaTTishahastAshcha tathA parighapANayaH ||3-72-16

asikampanahastAshcha dAnavA yuddhadurmadAH |
nAnApraharaNA ghorA nAnAveShA mahAbalAH ||3-72-17

kUrmakukkuTavaktrAshcha hastivaktrAstathA pare |
kharoShTravadanAshchaiva varAhavadanAstathA ||3-72-18

bhImA makaravaktrAshcha shishumAramukhAstathA |
mArjArashukavaktrAshcha dIrghavaktrAshcha dAnavAH ||3-72-19

garuDAnanAH khaDgamukhA mayUravadanAstathA |
ashvavaktrA babhruvaktrA ghorA mR^igamukhAstathA ||3-72-20

uShTrashalyakavaktrAshcha dIrghavaktrAshcha dAnavAH |
nakulasyeva vaktrAshcha pArAvatamukhAstathA ||3-72-21

chakravAkamukhAshchaiva godhavaktrAstathA pare |
tathA mR^igAnanAH shUrA gojAdimahiShAnanAH ||3-72-22

kR^ikalAsamukhAshchaiva vyAghravaktrAstathA pare |
R^ikShashArdUlavaktrAshcha siMhavaktrAstathA pare ||3-72-23

gajendracharmavasanAstathA kR^iShNAjinAmbarAH |
chIrasaMvR^itagAtrAshcha tathA phalakavAsasaH ||3-72-24

uShNIShiNo mukuTinastathA kuNDalino.asurAH |
kirITino lambashikhAH kambugrIvAH suvarchasaH ||3-72-25

nAnAveShadharA daityA nAnAmAlyAnulepanAH |
svAnyAyudhAni dIptAni pragR^ihyAsurasattamAH ||3-72-26

kramamANaM hR^iShikeshamupAtiShThanta dAnavAH |
pramathya sarvAndaiteyAnpAdahastatalaiH prabhuH ||3-72-27

rUpaM kR^itvA mahAkAyaM jahArAshu sa medinIm |
trailokyaM kramamANasya dyutirAdityasaMbhavA ||3-72-28

tasya vikramato bhUmiM chandrAditau stanAntare |
nabhaH prakramamANasya sakthideshe vyavasthitau |
paraM vikramamANasya jAnudeshe vyavasthitau ||3-72-29

viShNoramitavIryasya vadantyevaM dvijAtayaH |
jitvA lokatrayaM kR^itsnaM hatvA chAsurapu~NgavAn ||3-72-30

dadau shakrAya vasudhAM harirlokanamaskR^itaH |
sutalaM nAma pAtAlamadhastAdvasudhAtale ||3-72-31

balerdattaM bhagavatA viShNunA prabhaviShNunA |
tadavApyAsurashreShThashchakAra matimuttamAm ||3-72-32

rasAtalatale vAsamakarodasurAdhipaH |
tatrasthashcha mahAtejA dhyAnaM paramamAsthitaH ||3-72-33

uvAcha vachanaM dhImAnviShNuM lokanamaskR^itam |
kiM mayA deva kartavyaM brUhi sarvamasheShataH |
tato daityAdhipaM prAha devo viShNuH surottamaH ||3-72-34

viShNuruvAcha
dadAmi te mahAbhAga parituShTo.asmi te.asura |
varaM varaya bhadraM te yatheShTaM kAmamApnuhi ||3-72-35

mA cha shakrasya vachanaM pratihAsIH kathaMchana |
ahamAj~nApayAmi tvAm shreyashchaivamavApsyasi ||3-72-36

atha daityAdhipaM prAha viShNurdevAdhipAnujaH |
vAchA paramayA devo vareNyaH prabhurIshvaraH ||3-72-37

yattvayA salilaM dattaM gR^ihItaM pANinA mayA |
tasmAtte daitya devebhyo nAsti jAtu bhayaM kvachit ||3-72-38

sutalaM nAma pAtAlaM tatra tvaM sAnugo vasa |
sarvadaityagaNaiH sArdhaM matprasAdAnmahAsura ||3-72-39

na cha te devadevasya shakrasyAmitatejasaH |
shAsanaM pratihantavyaM smaratA shAsanaM mama ||3-72-40

devatAshchApi te sarvAH pUjyA eva mahAsura |
bhogAMshcha vividhansamyagyaj~nAMshcha sahadakShiNAn ||3-72-41

prApsyase cha mahAbhAga divyAnkAmAnyathepsitAn |
iha chAmutra chAkShayyAnvividhAMshcha parichChadAn |
daityAdhipatyaM cha sadA matprasAdAdavApsyasi ||3-72-42

yadA cha tAM mayA proktAM maryAdAM chAlayiShyasi |
vadhiShyanti tadA hi tvAM nAgapAshairmahAbalAH ||3-72-43

namaskAryAshcha te nityaM mahendrAdyA divaukasaH |
mama jyeShThaH surashreShTha shAsanaM pratigR^ihyatAm ||3-72-44

baliruvAcha 
devadeva mahAbhAga sha~NkhachakragadAdhara |
surAsuraguro shreShTha sarvalokamaheshvara |
tatrAsato me pAtAle bhAgaM brUhi surottama ||3-72-45

mamAnnamashanaM deva prAshanArthamariMdama |
tadvadasva surashreShTha tR^iptiryena mamAkShayA ||3-72-46

shrIbhagavAnuvAcha 
ashrotriyaM shrAddhamadhItamavrata-
madakShiNaM yaj~namanartvijA hutaM |
ashraddhayA dattamasaMskR^itaM havi-
rete pradattAstava daitya bhAgAH ||3-72-47

puNyaM madveShiNAM yachcha madbhaktadveShiNAM tathA |
krayavikrayasaktAnAM puNyaM yachchAgnihotriNAm ||3-72-48

ashraddhayA cha yaddAnaM dadatAM yajatAM tathA |
tatsarvaM tava daityendra matprasAdAdbhaviShyati VV3-72-49

vaishampAyana uvAcha
etachChrutvA tu vachanaM balirviShNormahAtmanaH |
evamastviti taM proktvA pAtAlamasurottamaH |
pravivesha mahAnAdo devAj~nAM pratipAlayan ||3-72-50

etasminnantare chApi viShNustridashapUjitaH |
bhagavAnapi rAjyAnAM pravibhAgAMshchakAra ha ||3-72-51

dadau pUrvAM dishaM chaindrIM shakrAyAmitatejase |
yAmyAM yamAya devAya pitR^irAj~ne mahAtmane ||3-72-52

pashchimAM tu dishaM prAdAdvaruNAya mahAtmane |
uttarAM cha kuberAya yakShAdhipataye disham ||3-72-53

adhaHsthAM nAgarAjAya somAyordhvAM dishaM dadau |
evaM vibhajya trailokyaM viShNurbalavatAM varaH ||3-72-54

jagAma tridivaM devaH pUjyamAno maharShibhiH |
vAmanaH sarvabhUteshaH pratiShThApya cha vAsavam ||3-72-55

tasminprayAte durdharShe vAmane.amitatejasi |
sarve mumudire devAH puraskR^itya shatakratum ||3-72-56

vaishampAyana uvAcha
gate tu tridivaM kR^iShNe baddhvA vairochaniM balim |
nAgaiH saptashirobhishcha kambalAshvatarAdibhiH ||3-72-57

nAgabandhanaduHkhArtaM baliM vairochaniM tataH |
yadR^ichChayAsau devarShirnAradaH pratyapadyata ||3-72-58

sa taM kR^ichChragataM dR^iShTvA kR^ipayAbhipariplutaH |
uvAcha dAnavashreShThaM mokShopAyaM dadAmi te ||3-72-59

stavaM devAdhidevasya vAsudevasya dhImataH |
anAdinidhanasyAsya akShayasyAvyayasya cha ||3-72-60

tamadhIShvAtha daityendra vishuddhenAntarAtmanA |
tadgatastanmanA bhUtvA drutaM mokShamavApsyasi ||3-72-61

tato virochanasutaH prayataH prA~njaliH shuchiH |
mokShaviMshakamavyagro nAradAtsamadhItavAn ||3-72-62

tamadhItya stavaM divyaM nAradena samIritam |
pR^ithivI choddhR^itA yena taM jajApa mahAsuraH ||3-72-63

oM namo.astvanantapataye akShayAya mahAtmane |
jaleshayAya devAya padmanabhAya viShNave ||3-72-64

saptasUryavapuH kR^itvA trI.NllokAnkAntavAnasi |
bhagavankAlakAlastvaM tena satyena mokShaya ||3-72-65

naShTachandrArkagagane kShINayaj~natapaHkriye |
punashchintayase lokAMstena satyena mokShaya ||3-72-66

brahmarudrendravAyvagnisaridbhujagaparvatAH |
tvatsthA dR^iShTvA dvijendreNa tena satyena mokShaya ||3-72-67

mArkaNDena purA kalpe pravishya jaTharaM tava |
charAcharagataM dR^iShTaM tena satyena mokShaya ||3-72-68

eko vidyAsahAyastvaM yogI yogamupAgataH |
punastrailokyamutsR^ijya tena satyena mokShaya ||3-72-69

jalashayyAmupAsIno yoganidrAmupAgataH |
lokAMshchintayase bhUyastena satyena mokShaya ||3-72-70

vArAhaM rUpamAsthAya vedayaj~napuraskR^itam |
dharA jaloddhR^itA yena tena satyena mokShaya ||3-72-71

uddhR^itya daMShTrayA yaj~nAMstrInpiNDAnkR^itavAnasi |
tvaM pitR^INAmapi hare tena satyena mokShaya ||3-72-72

pradudruvuH surAH sarve hiraNyAkShabhayArditAH |
paritrAtAstvayA deva tena satyena mokShaya ||3-72-73 

dIrghavaktreNa rUpeNa hiraNyAkShasya saMyuge |
shiro jahAra chakreNa tena satyena mokShaya ||3-72-74

bhagnamUrdhAsthimastiShko hiraNyakashipuH purA |
huMkAreNa hato daityastena satyena mokShaya ||3-72-75

dAnavAbhyAM hR^itA vedA brahmaNaH pashyataH purA |
paritrAtAstvayA deva tena satyena mokShaya ||3-72-76

kR^itvA hayashirorUpaM hatvA tu madhukaiTabhau |
brahmaNe te.arpitA vedAstena satyena mokShaya ||3-72-77

devadAnavagandharvA yakShasiddhamahoragAH |
antaM tava na pashyanti tena satyena mokShaya ||3-72-78

apAntaratamA nAma jAto devasya vai sutaH |
kR^itAshcha tena vedArthAstena satyena mokShaya ||3-72-79

vedayaj~nAgnihotrANi pitR^iyaj~nahavIMShi cha |
rahasyaM tava devasya tena satyena mokShaya ||3-72-80

R^iShirdIrghatamA nAma jAtyandho gurushApataH |
tvatprasAdAchcha chakShuShmAMstena satyena mokShaya ||3-72-81

grAhagrastaM gajendraM cha dInaM mR^ityuvashaM gatam |
bhaktaM mokShitavAMstvaM hi tena satyena mokShaya ||3-72-82

akShayashchAvyayashcha tvaM brahmaNyo bhaktavatsalaH |
uchChritAnAM niyantAsi tena satyena mokShaya ||3-72-83

sha~NkhaM chakraM gadAM padmaM shAr~NgaM garuDameva cha |
prasAdayAmi  shirasA te bandhAnmokShayantu mAm ||3-72-84

sha~NkhachakragadAtUNashAr~NgaM cha garuDAdayaH |
prasAdayAmAsurhariM baliM mokShaya bandhanAt ||3-72-85

tataH prasanno bhagavAnAdidesha khageshvaram |
garuDaM nAgahantAraM baliM mokShaya bandhanAt ||3-72-86

tato vikShipya garuDaH pakShAvatulavikramaH |
jagAma vasudhAmUlaM yatrAste saMyato baliH ||3-72-87

AgamaM tasya vij~nAya nAgA muktvA mahAsuram |
yayuH purIM bhogavatIM vainateyabhayArditAH ||3-72-88

muktaM kR^iShNaprasAdena chintayAnamadhomukham |
bhraShTashriyamuvAchedaM garutmAnpannagAshanaH ||3-72-89

garuDa uvAcha
dAnavendra mahAbAho viShNustvAmabravItprabhuH |
mukto nivasa pAtAle saputrajanabAndhavaH ||3-72-90

itastvayA na gantavyaM gavyUtimapi dAnava |
samayaM yadi bhindhyAstvaM mUrdhA te shatadhA bhavet ||3-72-91

pakShIndravachanaM shrutvA dAnavendro.abravIdidam |
sthito.asmi samaye tasya anantasya mahAtmanaH ||3-72-92

jIvyopAyaM tu bhagavAnmama ki~nchitkarotu saH |
ihastho.ahaM sukhAsIno yenApyAye khageshvara ||3-72-93

balestu vachanaM shrutvA garutmAnidamabravIt |
pUrvameva kR^itastena jIvyopAyo mahAtmanA ||3-72-94

vartayiShyanti ye yaj~nA vidhihInA na R^itvijaH |
prAyashchittamajAnanto yaj~nabhAgastatastava ||3-72-95

na teShAM yaj~nabhAgaM vai pratigR^ihNanti devatAH |
anenApyAyitabalaH sukhamAtraM nivatsyasi ||3-72-96

vaishampAyana uvAcha 
saMdeshametaM bhagavAndattavAnkashyapAtmajaH |
dAnavendra mahAbAho viShNustrailokyabhAvanaH ||3-72-97

imaM stavamanantasya sarvapApapramochanam |
yaH paTheta naro bhaktyA tasya nashyati kilbiSham ||3-72-98

gohatyAyAH pramuchyeta brahmaghno brahmahatyayA |
aputro labhate putraM kanyA chaivepsitaM patim ||3-72-99

sadyo garbhAtpramuchyeta garbhiNI janayetsutam |
ye cha mokShaiShiNo loke yoginaH sA~NkhyakApilAH ||3-72-100

stavenAnena gachChanti shvetadvipamakalmaShAH |
sarvakAmaprado hyeSha stavo.anantasya kIrtyate ||3-72-101

yaH paThetprAtarutthAya shuchiH prayatamAnasaH |
sarvAnkAmAnavApnoti mAnavo nAtra saMshayaH ||3-72-102

eSha vai vAmano nAma prAdurbhAvo mahAtmanaH |
vedavidbhirdvijaireva paThyate vaiShNavaM yashaH ||3-72-103

yastvimaM vAmanaM divyaM prAdurbhAvaM mahAtmanaH |
shR^iNuyAnniyato bhaktyA sadA parvasu parvasu ||3-72-104

parAnvijayate rAjA yathA viShNurmahAbalaH |
yasho vimalamApnoti vipulaM chApnute vasu ||3-72-105

priyo bhavati bhUtAnAM sarveShAM vAmano yathA |
putrapautrAshcha vardhante ArogyaM guNasaMpadaH ||3-72-106

prIyate paThatashchAsya devadevo janardanaH |
sarvakAmayutashchaiva kR^iShNadvaipAyano.abravIt ||3-72-107

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
vAmanaprAdurbhAve dvisaptatitamo.adhyAyaH   

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்