Thursday 8 July 2021

கஷ்²யபாதி³ந்ப்ரதி மஹாவிஷ்நோர்வரப்ரதா³நகதா²வதார꞉ | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 69 (44)

அதை²கோநஸப்ததிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

கஷ்²யபாதீ³ந்ப்ரதி ப்³ரஹ்மவாக்யம் க்ஷிரோத³ஸ்யோத்தரே கஷ்²யபாதி³ந்ப்ரதி மஹாவிஷ்நோர்வரப்ரதா³நகதா²வதார꞉


Promise of Vishnu

வைஷ²ம்பாயந உவாச
நாராயணஸ்து ப⁴க³வா~ச்²ருத்வைதத்பரமம் ஸ்தவம் |
ப்³ரஹ்மஜ்ஞேந த்³விஜேந்த்³ரேண கஷ்²யபேந ஸமீரிதம் ||3-69-1

ஸ்நிக்³த⁴க³ம்பீ³ரநிர்கோ⁴ஷஜீமூதஸ்வநநி꞉ஸ்வநம் |
மநஸா ப்ரீதியுக்தேந விபு³தா⁴நாம் மஹாத்மநாம் ||3-69-2

உவாச வசநம் ஸம்யக்³-ஹ்ருஷ்டபுஷ்டபதா³க்ஷரம் |
ஆகாஷா²ச்சு²ஷ்²ருவே ஷ²ப்³தோ³ த³ர்ஷ²நம் நோபலப்⁴யதே |
ஷ்²ரீமாந்ப்ரீதமநா தே³வ꞉ ப்ரோவாச ப்ரபு⁴ரீஷ்²வர꞉ ||3-69-3

விஷ்ணுருவாச
ப்ரீதோ(அ)ஸ்மி வ꞉ ஸுரஷ்²ரேஷ்டா²꞉ ஸர்வே மத்தோ விநிஷ்²சயம் |
வரம் வ்ருணுத ப⁴த்³ரம் வோ வரதோ³(அ)ஸ்மி ஸுரோத்தமா꞉ ||3-69-4

கஷ்²யப உவாச
யதை³வ ப⁴க³வாந்ப்ரீத꞉ ஸர்வேஷாமமரோத்தம꞉ |
ததை³வ க்ருதக்ருத்யா꞉ ஸ்ம த்வம் ஹி ந꞉ பரமா க³தி꞉ ||3-69-5

யதி³ ப்ரஸந்நோ ப⁴க³வாந்தா³தவ்யோ வா வரோ யதி³ |
வாஸவஸ்யாநுஜோ ப்⁴ராதா ஜ்ஞாதீநாம் நந்தி³வர்த⁴ந꞉ |
அதி³த்யாம் வாமந꞉ ஷ்²ரீமாந்ப⁴க³வாநஸ்து வ꞉ ஸுர꞉ ||3-69-6

வைஷ²ம்பாயந உவாச
அதி³திர்தே³வமாதா ச ஏதமேவார்த²முத்தமம் |
புத்ரார்தே² வரத³ம் ப்ராஹ ப⁴க³வந்தம் வரார்தி²நீ ||3-69-7

அதி³திருவாச
யாசே த்வாம் புத்ரகாமா வை ப⁴வாந்புத்ரோ ப⁴வத்விதி |
நி꞉ஷ்²ரேயஸாய ஸர்வேஷாம் தே³வாநாம் ஹி மஹாத்மநாம் ||3-69-8

தே³வா ஊசு꞉ 
ப்⁴ராதா ப⁴ர்தா ச தா³தா ச ஷ²ரணம் ச ப⁴வஸ்வ ந꞉ |
அதி³த்யா꞉ புத்ரதாம் யாதே த்வயி தே³வா꞉ ஸவாஸவா꞉ |
தே³வஷ²ப்³த³ம் வஹிஷ்யந்தி கஷ்²யபஸ்யாத்மஜோ ப⁴வ ||3-69-9

வைஷ²ம்பாயந உவாச 
ததஸ்தாநப்³ரவீத்³விஷ்ணுர்தே³வாந்கஷ்²யபமேவ ச |
ஏவம் ப⁴வது ப⁴த்³ரம் வோ யதே²ஷ்டம் காமமாப்நுத |
ஸர்வேஷாமேவ யுஷ்மாகம் யே ப⁴விஷ்யந்தி ஷ²த்ரவ꞉ ||3-69-10

முஹூர்தமபி தே ஸர்வே ந ஸ்தா²ஸ்யந்தி மமாக்³ரத꞉ |
ஹத்வாஸுரக³ணாந்ஸர்வாந்யே சாந்யே தே³வஷ²த்ரவ꞉ ||3-69-11

கரிஷ்யே தே³வதா꞉ ஸர்வா யஜ்ஞபா⁴கா³க்³ரபோ⁴ஜிந꞉ |
ஹவ்யாதா³ம்ஷ்²ச ஸுராந்ஸர்வாந்க்ரவ்யாதா³ம்ஷ்²ச பித்ரூநபி ||3-69-12

கரிஷ்யே விபு³த⁴ஷ்²ரேஷ்டா²꞉ பாரமேஷ்ட்²யேந கர்மணா |
யதா²க³தேந மார்கே³ண நிவர்தத்⁴வம் ஸுரோத்தமா꞉ ||3-69-13

தே³வமாதுஸ்ததா²தி³த்யா꞉ கஷ்²யபஸ்யாமிதாத்மந꞉ |
யதா²மநீஷிதம் கர்தா க³ச்ச²த்⁴வம் ஸ்வம் ஸ்வமாலயம் ||3-69-14

வைஷ²ம்பாயந உவாச
ஏவமுக்தே து வசநே விஷ்ணுநா ப்ரப⁴விஷ்ணுநா |
தே³வா꞉ ப்ரஹ்ருஷ்டமநஸ꞉ பூஜயந்தி ஸ்ம ஸர்வஷ²꞉ ||3-69-15

விஷ்²வேதே³வா மஹாத்மாந꞉ கஷ்²யபோ(அ)தி³திரேவ ச |
ஸாத்⁴யா மருத்³க³ணாஷ்²சைவ ஷ²க்ரஷ்²சைவ மஹாப³ல꞉ |
நமஸ்க்ருத்ய ஸுரேஷா²ய தஸ்மை தே³வாய ரம்ஹஸே ||3-69-16

ப்ரயாதா꞉ ப்ராக்³தி³ஷ²ம் தி³வ்யம் விபுலம் கஷ்²யபாஷ்²ரமம் |
க³த்வா தே ஆஷ்²ரமம் தத்ர ப்³ரஹ்மர்ஷிக³ணஸேவிதம் |
சேரு꞉ ஸ்வாத்⁴யாயநியதா அதி³த்யா க³ர்ப⁴மீப்ஸவவ꞉ ||3-69-17

அதி³திர்தே³வமாதா ச க³ர்ப⁴ம் த³த்⁴நே(அ)திதேஜஸம் |
பூ⁴தாத்மாநம் மஹாத்மாநம் தி³வ்யம் வர்ஷ²ஸஹஸ்ரகம் ||3-69-18

பூர்ணே வர்ஷ²ஸஹஸ்ரே து ப்ரஸூதா க³ர்ப⁴முத்தமம் |
ஸுராணாம் ஷ²ரணம் தே³வமஸுராணாம் விநாஷ²நம் ||3-69-19

க³ர்ப⁴ஸ்தே²ந து தே³வேந பரித்ராதா꞉ ஸுராஸ்ததா³ |
ஆத³தா³நேந தேஜாம்ஸி த்ரைலோக்யஸ்ய மஹாத்மநா ||3-69-20

தஸ்மிஞ்ஜாதே து தே³வேஷ² த்ரைலோக்யஸ்ய ஸுகா²வஹே |
ப⁴யதே³ தை³த்யஸங்கா⁴நாம் ஸுராணாம் நந்தி³வர்த⁴நே ||3-69-21

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
வாமநப்ராது³ர்பா⁴வே ஏகோநஸப்ததிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_069_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 69 A Pleased Vishnu Grants Kashyapa's Wish  
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel@wanadoo.fr
December 10, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

athaikonasaptatitamo.adhyAyaH

kashyapAdinprati mahAviShnorvarapradAnakathAvatAraH 

vaishampAyana uvAcha
nArAyaNastu bhagavA~ChrutvaitatparamaM stavam |
brahmaj~nena dvijendreNa kashyapena samIritam ||3-69-1

snigdhagambIranirghoShajImUtasvananiHsvanam |
manasA prItiyuktena vibudhAnAM mahAtmanAm ||3-69-2

uvAcha vachanaM samyag-hR^iShTapuShTapadAkSharam |
AkAshAchChushruve shabdo darshanaM nopalabhyate |
shrImAnprItamanA devaH provAcha prabhurIshvaraH ||3-69-3

viShNuruvAcha
prIto.asmi vaH surashreShThAH sarve matto vinishchayam |
varaM vR^iNuta bhadram vo varado.asmi surottamAH ||3-69-4

kashyapa uvAcha
yadaiva bhagavAnprItaH sarveShAmamarottamaH |
tadaiva kR^itakR^ityAH sma tvaM hi naH paramA gatiH ||3-69-5

yadi prasanno bhagavAndAtavyo vA varo yadi |
vAsavasyAnujo bhrAtA j~nAtInAM nandivardhanaH |
adityAM vAmanaH shrImAnbhagavAnastu vaH suraH ||3-69-6

vaishampAyana uvAcha
aditirdevamAtA cha etamevArthamuttamam |
putrArthe varadaM prAha bhagavantaM varArthinI ||3-69-7

aditiruvAcha
yAche tvAM putrakAmA vai bhavAnputro bhavatviti |
niHshreyasAya sarveShAM devAnAM hi mahAtmanAm ||3-69-8

devA UchuH 
bhrAtA bhartA cha dAtA cha sharaNaM cha bhavasva naH |
adityAH putratAM yAte tvayi devAH savAsavAH |
devashabdaM vahiShyanti kashyapasyAtmajo bhava ||3-69-9

vaishampAyana uvAcha 
tatastAnabravIdviShNurdevAnkashyapameva cha |
evaM bhavatu bhadraM vo yatheShTaM kAmamApnuta |
sarveShAmeva yuShmAkaM ye bhaviShyanti shatravaH ||3-69-10

muhUrtamapi te sarve na sthAsyanti mamAgrataH |
hatvAsuragaNAnsarvAnye chAnye devashatravaH ||3-69-11

kariShye devatAH sarvA yaj~nabhAgAgrabhojinaH |
havyAdAMshcha surAnsarvAnkravyAdAMshcha pitR^Inapi ||3-69-12

kariShye vibudhashreShThAH pArameShThyena karmaNA |
yathAgatena mArgeNa nivartadhvaM surottamAH ||3-69-13

devamAtustathAdityAH kashyapasyAmitAtmanaH |
yathAmanIShitaM kartA gachChadhvaM svaM svamAlayam ||3-69-14

vaishampAyana uvAcha
evamukte tu vachane viShNunA prabhaviShNunA |
devAH prahR^iShTamanasaH pUjayanti sma sarvashaH ||3-69-15

vishvedevA mahAtmAnaH kashyapo.aditireva cha |
sAdhyA marudgaNAshchaiva shakrashchaiva mahAbalaH |
namaskR^itya sureshAya tasmai devAya raMhase ||3-69-16

prayAtAH prAgdishaM divyaM vipulaM kashyapAshramam |
gatvA te AshramaM tatra brahmarShigaNasevitaM |
cheruH svAdhyAyaniyatA adityA garbhamIpsavavaH ||3-69-17

aditirdevamAtA cha garbhaM dadhne.atitejasam |
bhUtAtmAnaM mahAtmAnaM divyaM varshasahasrakam ||3-69-18

pUrNe varshasahasre tu prasUtA garbhamuttamam |
surANAM sharaNaM devamasurANAM vinAshanam ||3-69-19

garbhasthena tu devena paritrAtAH surAstadA |
AdadAnena tejAMsi trailokyasya mahAtmanA ||3-69-20

tasmi~njAte tu devesha trailokyasya sukhAvahe |
bhayade daityasa~NghAnAM surANAM nandivardhane ||3-69-21

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
vAmanaprAdurbhAve ekonasaptatitamo.adhyAyaH   

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்