Saturday 3 July 2021

ந்ருஸிம்ஹம் த்³ருஷ்ட்வா தா³நவாநாம் விஸ்மய꞉ ப்ரஹ்ராத³வாக்யம் ச | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 43 (38)

அத² த்ரிசத்வாரிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉

ந்ருஸிம்ஹம் த்³ருஷ்ட்வா தா³நவாநாம் விஸ்மய꞉ ப்ரஹ்ராத³வாக்யம் ச


Lord Narasimha Baktha Prahlada Hiranyakashipu

வைஷ²ம்பாயந உவாச
ததோ த்³ருஷ்ட்வா மஹாபா³ஹும் காலசக்ரமிவாக³தம் |
நாரஸிம்ஹவபுஷ்²ச²ந்நம் ப⁴ஸ்மாச்ச²ந்நமிவாநலம் ||3-43-1

விகுஞ்சிதஸடம் தஸ்ய நாரஸிம்ஹஸ்ய பா⁴ரத |
ரூபௌதா³ர்யம் ப³பௌ⁴ தத்ர ஸஹஸ்ரஷ²ஷி²ஸாந்நிப⁴ம் ||3-43-2

அஹோ ரூபமித³ம் சித்ரம் ஷ²ங்க²குந்தே³ந்து³ஸந்நிப⁴ம் |
அப்³ருவந்தா³நவா꞉ ஸர்வே ஹிரண்யகஷி²புஷ்²ச ஸ꞉ ||3-43-3

ஏவம்  ஹி ப்³ருவதாம் தேஷாம் நிர்த³க்³தா⁴நாம் மஹாத்மநாம் |
நாரஸிம்ஹேந சக்ஷுர்ப்⁴யாம் சோதி³தா꞉ காலத⁴ர்மணா ||3-43-4

ஹிரண்யகஷி²போ꞉ புத்ர꞉ ப்ரஹ்ராதோ³ நாம வீர்யவான் |
தி³வ்யேந சக்ஷுஷா ஸிம்ஹமபஷ்²யத்³தே³வமாக³தம் ||3-43-5

தம் த்³ருஷ்ட்வ ருக்மஷை²லாப⁴மபூர்வம் தநுமாஸ்தி²தம் |
விஸ்மிதா தா³நவா꞉ ஸர்வே ஹிரண்யகஷி²புஷ்²ச ஸ꞉ ||3-43-6

ப்ரஹ்ராத³ உவாச
மஹாராஜ மஹாபா³ஹோ தை³த்யாநாமாதி³ஸம்ப⁴வ |
ந ஷ்²ருதம் நைவ த்³ருஷ்டம் ச நாரஸிம்ஹமித³ம் வபு꞉ ||3-43-7

அவ்யக்தப்ரப⁴வம் தி³வ்யம் கிமித³ம் ரூபமத்³பு⁴தம் |
தை³த்யாந்தகரணம் கோ⁴ரம் ஷ²ம்ஸதீவ மநாம்ஸி ந꞉ ||3-43-8

அஸ்ய தே³வா꞉ ஷ²ரீரஸ்தா²꞉ ஸாக³ரா꞉ ஸரிதஸ்ததா² |
ஹிமவாந்பாரியாத்ரஷ்²ச யே சாந்யே குலபர்வதா꞉ ||3-43-9

சந்த்³ரமா꞉ ஸஹ நக்ஷத்ரைராதி³த்யாஷ்²சாஷ்²விநௌ ததா² |
த⁴நதோ³ வருணஷ்²சைவ யம꞉ ஷ²க்ர꞉ ஷ²சீபதி꞉ ||3-43-10

மருதோ தே³வக³ந்த⁴ர்வா முநயஷ்²ச தபோத⁴நா꞉ |
நாகா³ யக்ஷா꞉ பிஷா²சாஷ்²ச ராக்ஷஸா பீ⁴மவிக்ரமா꞉ ||3-43-11

ப்³ரஹ்மதே³வ꞉ பஷு²பதிர்லலாடஸ்தா² விபா⁴ந்தி வை |
ஸ்தா²வராணி ச பூ⁴தாநி ஜங்க³மாநி ததை²வ ச ||3-43-12

ப⁴வாம்ஷ்²ச ஸஹிதோ(அ)ஸ்மாபி⁴꞉ ஸர்வைர்தை³த்யக³ணைர்வ்ருத꞉ |
விமாநஷ²தஸங்கீர்ணா ததா²ப்⁴யந்தரஜா ஸபா⁴ ||3-43-13

ஸர்வம் த்ரிபு⁴வநம் ராஜம்ˮல்லோகத⁴ர்மஷ்²ச ஷா²ஷ்²வத꞉ |
த்³ருஷ்²யதே நாரஸிம்ஹே(அ)ஸ்மிந்யதேந்தௌ³ விமலம் ஜக³த் ||3-43-14

ப்ரஜாபதிஷ்²சாத்ர மநுர்மஹாத்மா
க்³ரஹாஷ்²ச யோகா³ஷ்²ச மஹீ நப⁴ஷ்²ச |
உத்பாதகாலஷ்²ச த்⁴ருதி꞉ ஸ்ம்ருதிஷ்²ச
ரஜஷ்²ச ஸத்த்வம் ச தபோ த³மஷ்²ச ||3-43-15

ஸநத்குமாரஷ்²ச மஹாநுபா⁴வோ
விஷ்²வே ச தே³வாப்ஸரஸஷ்²ச ஸர்வா꞉ |
க்ரோத⁴ஷ்²ச காமஷ்²ச ததை²வ ஹர்ஷோ
த³ர்பஷ்²ச மோஹ꞉ பிதரஷ்²ச ஸர்வே ||3-43-16

இத்யேவமுக்தா ஸ ச தை³த்யராஜம்
ஹிரண்யநாமாநமவிஸ்மயேந |
த³த்⁴யௌ ச தை³த்யேஷ்²வரபுத்ர உக்³ரம்
மஹாமதி꞉ கிஞ்சித³தோ⁴முக²꞉ ப்ராக் ||3-43-17

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
நாரஸிம்ஹே ப்ரஹ்ராத³வாக்யே த்ரிசத்வாரிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_043_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 43 Asuras surprised, but Prahrada recognises Vishnu in Narasimha
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
October 23, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha trichatvAriMsho.adhyAyaH

nR^isiMhaM dR^iShTvA dAnavAnAM vismayaH prahrAdavAkyaM cha

vaishampAyana uvAcha
tato dR^iShTvA mahAbAhuM kAlachakramivAgatam |
nArasiMhavapushChannaM bhasmAchChannamivAnalam ||3-43-1

viku~nchitasaTaM tasya nArasiMhasya bhArata |
rUpaudAryaM babhau tatra sahasrashashisAnnibham ||3-43-2

aho rUpamidaM chitraM sha~Nkhakundendusannibham |
abruvandAnavAH sarve hiraNyakashipushcha saH ||3-43-3

evaM  hi bruvatAM teShAM nirdagdhAnAM mahAtmanAm |
nArasiMhena chakShurbhyAM choditAH kAladharmaNA ||3-43-4

hiraNyakashipoH putraH prahrAdo nAma vIryavAn |
divyena chakShuShA siMhamapashyaddevamAgatam ||3-43-5

taM dR^iShTva rukmashailAbhamapUrvaM tanumAsthitam |
vismitA dAnavAH sarve hiraNyakashipushcha saH ||3-43-6

prahrAda uvAcha
mahArAja mahAbAho daityAnAmAdisaMbhava |
na shrutaM naiva dR^iShTaM cha nArasiMhamidaM vapuH ||3-43-7

avyaktaprabhavaM divyaM kimidaM rUpamadbhutam |
daityAntakaraNaM ghoraM shaMsatIva manAMsi naH ||3-43-8

asya devAH sharIrasthAH sAgarAH saritastathA |
himavAnpAriyAtrashcha ye chAnye kulaparvatAH ||3-43-9

chandramAH saha nakShatrairAdityAshchAshvinau tathA |
dhanado varuNashchaiva yamaH shakraH shachIpatiH ||3-43-10

maruto devagandharvA munayashcha tapodhanAH |
nAgA yakShAH pishAchAshcha rAkShasA bhImavikramAH ||3-43-11

brahmadevaH pashupatirlalATasthA vibhAnti vai |
sthAvarANi cha bhUtAni ja~NgamAni tathaiva cha ||3-43-12

bhavAMshcha sahito.asmAbhiH sarvairdaityagaNairvR^itaH |
vimAnashatasa~NkIrNA tathAbhyantarajA sabhA ||3-43-13

sarvaM tribhuvanaM rAja.Nllokadharmashcha shAshvataH |
dR^ishyate nArasiMhe.asminyatendau vimalaM jagat ||3-43-14

prajApatishchAtra manurmahAtmA
grahAshcha yogAshcha mahI nabhashcha |
utpAtakAlashcha dhR^itiH smR^itishcha
rajashcha sattvaM cha tapo damashcha ||3-43-15

sanatkumArashcha mahAnubhAvo
vishve cha devApsarasashcha sarvAH |
krodhashcha kAmashcha tathaiva harSho
darpashcha mohaH pitarashcha sarve ||3-43-16

ityevamuktA sa cha daityarAjaM
hiraNyanAmAnamavismayena |
dadhyau cha daityeshvaraputra ugram
mahAmatiH ki~nchidadhomukhaH prAk ||3-43-17

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
nArasiMhe prahrAdavAkye trichatvAriMsho.adhyAyaH   

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்