Saturday 3 July 2021

ஹிரண்யகஷி²புஸபா⁴வர்ணநம் | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 42 (37a)

அத² த்³விசத்வாரிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉

ஹிரண்யகஷி²புஸபா⁴வர்ணநம்


Lord Narasimha

வைஷ²ம்பாயந உவாச
தஸ்யாம் ஸபா⁴யாம் தை³த்யேந்த்³ரோ ஹிரண்யகஷி²பு꞉ ப்ரபு⁴꞉ |
ஆஸீந ஆஸநே தி³வ்யே நல்வமாத்ரே ப்ரமாணத꞉ ||3-42-1

தி³வாகரநிபே⁴ ரம்யே தி³வ்யாஸ்தரணஸம்ப்⁴ருதே |
ரராஜ ஸுசிரம் ராஜஞ்ஜ்வலத்காஞ்சநகுண்ட³ல꞉ ||3-42-2

தஸ்ய தை³த்யபதேர்மந்த³ம் விரஜஸ்கம் ஸமந்தத꞉ |
தி³வ்யக³ந்த⁴வஹஸ்தத்ர மாருத꞉ ஸுமுகோ² வவௌ ||3-42-3

தத்ர தே³வா꞉ ஸக³ந்த⁴ர்வா க³ணைரப்ஸரஸாம் வ்ருதா꞉ |
தி³வ்யதாலேந தி³வ்யாநி ஜகு³ர்கீ³தாநி கா³யநா꞉ ||3-42-4

விஷ்²வாசீ ஸஹஜந்ய ச ப்ரம்லோசேத்யபி⁴விஷ்²ருதா |
தி³வ்யா ச ஸௌரபே⁴யா ச ஸமீசீ புஞ்ஜிகஸ்த²லா ||3-42-5

மிஷ்²ரகேஷீ² ச ரம்யா ச சித்ரஸேநா ஷு²சிஸ்மிதா |
சாருநேத்ரா க்⁴ருதாசீ ச மேநகா சோர்வஷீ² ததா² ||3-42-6

ஏதா꞉ ஸஹஸ்ரஷ²ஷ்²சாந்யா ந்ருத்யகீ³தவிஷா²ரதா³꞉ |
உபதிஷ்ட²ந்தி ராஜாநம் ஹிரண்யகஷி²பும் ததா³ ||3-42-7

ஹிரண்யகஷி²புஸ்தத்ர விசித்ராப⁴ரணாம்ப³ர꞉ |
ஸ்த்ரீஸஹஸ்ரை꞉ பரிவ்ருதஸ்தஸ்தௌ² ஜ்வலிதகுண்ட³ல꞉ ||3-42-8

தத்ராஸீநம் மஹாபா³ஹும் ஹிரண்யகஷி²பும் ப்ரபு⁴ம் |
உபாஸந்தி தி³தே꞉ புத்ரா꞉ ஸர்வே லப்³த⁴வரா꞉ புரா ||3-42-9

ப³லிர்வைரோசநஸ்தத்ர நரக꞉ ப்ருதி²வீஜய꞉ |
ப்ரஹ்ராதோ³ விப்ரசித்திஷ்²ச க³விஷ்ட²ஷ்²ச மஹாஸுர꞉ ||3-42-10

அஹந்தா க்ரோத⁴ஹந்தா ச ஸுமநா꞉ ஸுமதி꞉ க²ர꞉ |
க⁴டோத³ரோ மஹாபார்ஷ்²வ꞉ க்ரத²ந꞉ பிட²ரஸ்ததா² ||3-42-11

விஷ்²வரூபஷ்²ச ரூபஷ்²ச விரூபஷ்²ச மஹாத்³யுதி꞉ |
த³ஷ²க்³ரீவஷ்²ச வாலீ ச மேக⁴வாஸா மஹாரவ꞉ ||3-42-12

கடாபோ⁴ விகடாப⁴ஷ்²ச ஸம்ஹ்ராத³ஷ்²சேந்த்³ரதாபந꞉ |
தை³த்யதா³நவஸங்கா⁴ஷ்²ச ஸர்வே ஜ்வலிதகுண்ட³லா꞉ ||3-42-13

ஸ்ரக்³விணோ வாக்³மிந꞉ ஸர்வே ஸர்வே ஸுசரிதவ்ரதா꞉ |
ஸர்வே லப்³த⁴வரா꞉ ஷூ²ரா꞉ ஸர்வே விக³தம்ருத்யவ꞉ ||3-42-14

ஏதே சாந்யே ச ப³ஹவோ ஹிரண்யகஷி²பும் ப்ரபு⁴ம் |
உபாஸந்தே மஹாத்மாநம் ஸர்வே தி³வ்யபரிச்ச²தா³꞉ ||3-42-15

விமாநைர்விவிதை⁴ரக்³ர்யைர்ப்⁴ராஜந்மாநைரிவார்சிபி⁴꞉ |
ஸ்ரக்³விணோ பூ⁴ஷணத⁴ரா யாந்தி சாயாந்தி ஹேலயா ||3-42-16

விசித்ராப⁴ரணோபேதா விசித்ரவஸநாஸ்ததா² |
விசித்ரஷ²ஸ்த்ரகவசா விசித்ரத்⁴வ்ஜவாஹநா꞉ ||3-42-17

மஹேந்த்³ரசாபஸங்காஷை²ர்விசித்ரைரங்க³தை³ர்வரை꞉ |
பூ⁴ஷிதாங்கா³ தி³தே꞉ புத்ராஸ்தமுபாஸந்தி நித்யஷ²꞉ ||3-42-18

தஸ்யாம் ஸபா⁴யாம் தி³வ்யாயாமஸுரா꞉ பர்வதோபமா꞉ |
ஹிரண்யமுகுடா꞉ ஸர்வே தி³வாகரஸமப்ரபா⁴꞉ ||3-42-19

கநகமணிவிசித்ரவேதி³காயா-
முபஹிதரத்நஸஹாஸ்ரவீதி²காயாம் |
ஸ த³த³ர்ஷ² ம்ருகா³தி⁴ப꞉ ஸபா⁴யாம்
ஸுரசிரத³ந்தக³வாக்ஷஸம்வ்ருதாயாம் ||3-42-20

கநகவிமலஹாரபூ⁴ஷிதாங்க³ம்
தி³திதநயம் ஸ ம்ருகா³தி⁴போ த³த³ர்ஷ² |
தி³நகரகரப்ரப⁴ம் ஜ்வலந்த-
மஸுரஸஹஸ்ரக³ணைர்நிஷேவ்யமாணம் ||3-42-21

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
நாரஸிம்ஹே த்³விசத்வாரிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_042_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 42  Description of Hranyakashipu's Court
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
October 23, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha dvichatvAriMsho.adhyAyaH

hiraNyakashipusabhAvarNanam 

vaishampAyana uvAcha
tasyAM sabhAyAM daityendro hiraNyakashipuH prabhuH |
AsIna Asane divye nalvamAtre pramANataH ||3-42-1

divAkaranibhe ramye divyAstaraNasaMbhR^ite |
rarAja suchiraM rAja~njvalatkA~nchanakuNDalaH ||3-42-2

tasya daityapatermandaM virajaskaM samantataH |
divyagandhavahastatra mArutaH sumukho vavau ||3-42-3

tatra devAH sagandharvA gaNairapsarasAM vR^itAH |
divyatAlena divyAni jagurgItAni gAyanAH ||3-42-4

vishvAchI sahajanya cha pramlochetyabhivishrutA |
divyA cha saurabheyA cha samIchI pu~njikasthalA ||3-42-5

mishrakeshI cha ramyA cha chitrasenA shuchismitA |
chArunetrA ghR^itAchI cha menakA chorvashI tathA ||3-42-6

etAH sahasrashashchAnyA nR^ityagItavishAradAH |
upatiShThanti rAjAnaM hiraNyakashipuM tadA ||3-42-7

hiraNyakashipustatra vichitrAbharaNAmbaraH |
strIsahasraiH parivR^itastasthau jvalitakuNDalaH ||3-42-8

tatrAsInaM mahAbAhuM hiraNyakashipuM prabhum |
upAsanti diteH putrAH sarve labdhavarAH purA ||3-42-9

balirvairochanastatra narakaH pR^ithivIjayaH |
prahrAdo viprachittishcha gaviShThashcha mahAsuraH ||3-42-10

ahantA krodhahantA cha sumanAH sumatiH kharaH |
ghaTodaro mahApArshvaH krathanaH piTharastathA ||3-42-11

vishvarUpashcha rUpashcha virUpashcha mahAdyutiH |
dashagrIvashcha vAlI cha meghavAsA mahAravaH ||3-42-12

kaTAbho vikaTAbhashcha saMhrAdashchendratApanaH |
daityadAnavasa~NghAshcha sarve jvalitakuNDalAH ||3-42-13

sragviNo vAgminaH sarve sarve sucharitavratAH |
sarve labdhavarAH shUrAH sarve vigatamR^ityavaH ||3-42-14

ete chAnye cha bahavo hiraNyakashipuM prabhum |
upAsante mahAtmAnaM sarve divyaparichChadAH ||3-42-15

vimAnairvividhairagryairbhrAjanmAnairivArchibhiH |
sragviNo bhUShaNadharA yAnti chAyAnti helayA ||3-42-16

vichitrAbharaNopetA vichitravasanAstathA |
vichitrashastrakavachA vichitradhvjavAhanAH ||3-42-17

mahendrachApasa~NkAshairvichitraira~NgadairvaraiH |
bhUShitA~NgA diteH putrAstamupAsanti nityashaH ||3-42-18

tasyAM sabhAyAM divyAyAmasurAH parvatopamAH |
hiraNyamukuTAH sarve divAkarasamaprabhAH ||3-42-19

kanakamaNivichitravedikAyA-
mupahitaratnasahAsravIthikAyAm |
sa dadarsha mR^igAdhipaH sabhAyAM
surachiradantagavAkShasaMvR^itAyAm ||3-42-20

kanakavimalahArabhUShitA~NgaM
dititanayaM sa mR^igAdhipo dadarsha |
dinakarakaraprabham jvalanta-
masurasahasragaNairniShevyamANam ||3-42-21

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
nArasiMhe dvichatvAriMsho.adhyAyaH   

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்