Saturday 3 July 2021

ந்ருஸிம்ஹாவதார꞉ | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 41 (37)

அதை²கசத்வாரிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉

ந்ருஸிம்ஹாவதார꞉


Hiranyakashipu Threatens Prahlada

வைஷ²ம்பாயந உவாச
வாராஹ ஏஷ கதி²தோ நாரஸிம்ஹமத꞉ ஷ்²ருணு |
யத்ர பூ⁴த்வா ம்ருகே³ந்த்³ரேண ஹிரண்யகஷி²புர்ஹத꞉ ||3-41-1

புரா க்ருதயுகே³ ராஜந்ஹிரண்யகஷி²பு꞉ ப்ரபு⁴꞉ |
தை³த்யாநாமாதி³புருஷஷ்²சகார ஸுமஹத்தப꞉ ||3-41-2

த³ஷ² வர்ஷஸஹஸ்ராணி ஷ²தாநி த³ஷ² பஞ்ச ச |
ஜலவாஸீ ஸமப⁴வத்ஸ்தா²நமௌநவ்ரதஸ்தி²த꞉ ||3-41-3

தத꞉ ஷ²மத³மாப்⁴யாம் ச ப்³ரஹ்மசர்யேண சைவ ஹி |
ப்³ரஹ்மா ப்ரீதோ(அ)ப⁴வத்தஸ்ய தபஸா நியமேந ச ||3-41-4

தத꞉ ஸ்வயம்பூ⁴ர்ப⁴க³வாந்ஸ்வயமாக³த்ய தத்ர ஹ |
விமாநேநார்கவர்ணேந ஹம்ஸயுக்தேந பா⁴ஸ்வதா ||3-41-5

ஆதி³த்யைர்வஸுபி⁴꞉ ஸாத்⁴யைர்மருத்³பி⁴ர்தை³வதை꞉ ஸஹ |
ருத்³ரைர்விஷ்²வஸஹாயைஷ்²ச யக்ஷராக்ஷஸகிந்நரை꞉ ||3-41-6

தி³க்³பி⁴ஷ்²சாத² விதி³க்³பி⁴ஷ்²ச நதீ³பி⁴꞉ ஸாக³ரைஸ்ததா² |
நக்ஷத்ரைஷ்²ச முஹூர்தைஷ்²ச கே²சரைஷ்²ச மஹாக்³ரஹை꞉ ||3-41-7

தே³வைர்ப்³ரஹ்மர்ஷிபி⁴꞉ ஸார்த⁴ம் ஸித்³தை⁴꞉ ஸப்தர்ஷிபி⁴ஸ்ததா² |
ராஜர்ஷிபி⁴꞉ புண்யக்ருத்³பி⁴ர்க³ந்த⁴ர்வைரப்ஸரோக³ணை꞉ ||3-41-8

சராசரகு³ரு꞉ ஷ்²ரீமாந்வ்ருதோ தே³வக³ணை꞉ ஸஹ |
ப்³ரஹ்மா ப்³ரஹ்மவிதா³ம் ஷ்²ரேஷ்டோ² தை³த்யம் வசநமப்³ரவீத் ||3-41-9

ப்³ரஹ்மோவாச
ப்ரீதோ(அ)ஸ்மி தவ ப⁴க்தஸ்ய தபஸாநேந ஸுவ்ரத |
வரம் வரய ப⁴த்³ரம் தே யதே²ஷ்டம் காமமாப்நுஹி ||3-41-10

ததோ ஹிரண்யகஷி²பு꞉ ப்ரீதாத்மா தா³நவோத்தம꞉ |
க்ருதாஞ்ஜலிபுட꞉ ஷ்²ரீமாந்வசநம் சேத³மப்³ரவீத் ||3-41-11

ஹிரண்யகஷி²புருவாச
ந தே³வாஸுரக³ந்த⁴ர்வா ந யக்ஷோரக³ராக்ஷஸா꞉ |
ந மாநுஷா꞉ பிஷா²சாஷ்²ச நிஹந்யுர்மாம் கத²ஞ்சந ||3-41-12

ருஷயோ நைவ மாம் க்ருத்³தா⁴꞉ ஸர்வலோகபிதாமஹ |
ஷ²பேயுஸ்தபஸா யுக்தா வர ஏஷ வ்ருதோ மயா ||3-41-13

ந ஷ²ஸ்த்ரேண ந சாஸ்த்ரேண கி³ரிணா பாத³பேந ச |
ந ஷு²ஷ்கேண ந சார்த்³ரேண ஸ்யாந்ந சாந்யேந மே வத⁴꞉ ||3-41-14

ந ஸ்வர்கே³(அ)ப்யத² பாதாலே நாகாஷே² நாவநிஸ்த²லே |
ந சாப்⁴யந்தரராத்ர்யஹ்நோர்ந சாப்யந்யேந மே வத⁴꞉ ||3-41-15

பாணிப்ரஹாரேணைகேந ஸப்⁴ருத்யப³லவாஹநம் |
யோ மாம் நாஷ²யிதும் ஷ²க்த꞉ ஸ மே ம்ருத்யுர்ப⁴விஷ்யதி ||3-41-16

ப⁴வேயமஹமேவார்க꞉ ஸோமோ வாயுர்ஹுதாஷ²ந꞉ |
ஸலிலம் சாந்தரிக்ஷம் ச நக்ஷத்ராணி தி³ஷோ² த³ஷ² |
அஹம் க்ரோத⁴ஷ்²ச வாமஷ்²ச வருணோ வாஸவோ யம꞉ ||3-41-17

த⁴நத³ஷ்²ச த⁴நாத்⁴யக்ஷோ யக்ஷா கிம்புருஷாதி⁴ப꞉ |
மூர்திமந்தி ச தி³வ்யாநி மமாஸ்த்ராணி மஹாஹவே |
உபதிஷ்ட²ந்து தே³வேஷ² ஸர்வலோகபிதாமஹ ||3-41-18

பிதாமஹ உவாச
ஏதே தி³வ்யா வராஸ்தாத மயா த³த்தாஸ்தவாத்³பு⁴தா꞉ |
ஸர்வாந்காமாநல்பபா⁴வாத்ப்ராப்ஸ்யஸி த்வம் ந ஸம்ஷ²ய꞉ ||3-41-19

வைஷ²ம்பாயந உவாச
ஏவமுக்த்வா ஸ ப⁴க³வாஞ்ஜகா³மாகாஷ²மேவ ச |
வைராஜ்யம் ப்³ரஹ்மஸத³நம் ப்³ரஹ்மர்ஷிக³ணஸேவிதம் ||3-41-20

ததோ தே³வாஷ்²ச நாகா³ஷ்²ச க³ந்த⁴ர்வா முநிபி⁴꞉ ஸஹ |
வரப்ரதா³நம் ஷ்²ருத்வைவ பிதாமஹமுஓஅஸ்தி²தா꞉ ||3-41-21

தே³வா ஊசு꞉
வரேணநேந ப⁴க³வாந்வதி⁴ஷ்யதி ஸ நோ(அ)ஸுர꞉ |
தத்ப்ரஸீத³ஸ்வ ப⁴க³வந்வதோ⁴(அ)ப்யஸ்ய விசிந்த்யதாம் ||3-41-22

வைஷ²ம்பாயந உவாச
ப⁴க³வாந்ஸர்வபூ⁴தாநாமாதி³கர்தா ஸ்வயம் ப்ரபு⁴꞉ |
ஸ்ரஷ்டா ச ஹவ்யகவ்யாநாமவ்யக்தப்ரக்ருதிர்த்⁴ருவ꞉ ||3-41-23

ஸர்வலோகஹிதம் வாக்யம் ஷ்²ருத்வா தே³வ꞉ ப்ரஜாபதி꞉ |
ஆஷ்²வாஸயாமாஸ ஸுராந்ஸஷீ²தைர்வசநாம்பு³பி⁴꞉ ||3-41-24

அவஷ்²யம் த்ரித³ஷா²ஸ்தேந ப்ராப்தவ்யம் தபஸ꞉ ப²லம் |
தபஸோ(அ)ந்தே ஸ ப⁴க³வாந்வத⁴ம் விஷ்ணு꞉ கரிஷ்யதி ||3-41-25

ஏதச்ச்²ருத்வா ஸுரா꞉ ஸர்வே வாக்யம் பங்கஜஜந்மந꞉ |
ஸ்வாநி ஸ்தா²நாநி தி³வ்யாநி ப்ரதிஜக்³முர்முதா³ந்விதா꞉ ||3-41-26

லப்³த⁴மாத்ரே வரே தஸ்மிந்ஸர்வா꞉ ஸோ(அ)பா³த⁴த ப்ரஜா꞉ |
ஹிரண்யகஷி²புர்தை³த்யோ வரதா³நேந த³ர்பித꞉ ||3-41-27

ஆஷ்²ரமேஷு முநீந்ஸர்வாந்ப்³ராஹ்மணாந்ஸம்ஷி²தவ்ரதான் |
ஸத்யத⁴ர்மரதாந்தா³ந்தாந்த⁴ர்ஷ²யாமாஸ வீர்யவான் ||3-41-28

தே³வாம்ஸ்த்ரிபு⁴வநஸ்தா²ம்ஷ்²ச பராஜித்ய மஹாஸுர꞉ |
த்ரைலோக்யம் வஷ²மாநீய ஸ்வர்கே³ வஸதி தா³நவ꞉ ||3-41-29

யதா³ வரமதோ³ந்மத்தஷ்²சோதி³தஆ꞉ காலத⁴ர்மணா |
யஜ்ஞியாநகரோத்³தை³த்யாந்தை³வதாநப்யயஜ்ஞியான் ||3-41-30

ததா³தி³த்யாஷ்²ச ஸாத்⁴யாஷ்²ச விஷ்²வே ச வஸவஸ்ததா² |
ருத்³ரா தே³வக³ணா யக்ஷா தே³வத்³விஜமஹர்ஷய꞉ ||3-41-31

ஷ²ரண்யம் ஷ²ரணம் விஷ்ணுமுபதஸ்து²ர்மஹாப³லம் |
தே³வம் தே³வமயம் யஜ்ஞம் ப்³ரஹ்ம தை³வம் ஸநாதநம் ||3-41-32

பூ⁴தம் ப⁴வ்யம் ப⁴விஷ்யம் ச ப்ரஜாலோகநமஸ்க்ருதம் |

தே³வா ஊசு꞉
நாராயண மஹாபா⁴க³ தே³வ த்வாம் ஷ²ரணம் க³தா꞉ ||3-41-33


த்வம் ஹி ந꞉ பரமோ தா⁴தா த்வம் ஹி ந꞉ பரமோ கு³ரு꞉ |
த்வம் ஹி ந꞉ பரமோ தே³வோ ப்³ரஹ்மாதீ³நாம் ஸுரோத்தம ||3-41-34

த்வம் பத்³மாமலபத்ராக்ஷ ஷ²த்ருபக்ஷப⁴யாவஹ |
க்ஷயாய தி³திவம்ஷ²ஸ்யாக்ஷயாய ப⁴வ ந꞉ பபோ⁴ ||3-41-35

த்ராயஸ்வ ஜஹி தை³த்யேந்த்³ரம் ஹிரண்யகஷி²பும் ப்ரபோ⁴ |

விஷ்ணுருவாச
ப⁴யம் த்யஜத்⁴வமமரா அப⁴யம் வோ த³தா³ம்யஹம் ||3-41-36

ததை²வ த்ரிதி³வம் தே³வா꞉ ப்ரதிபத்ஸ்யத² மா சிரம் |
ஏஷ தம் ஸக³ணம் தை³த்யம் வரதா³நேந த³ர்பிதம் ||3-41-37

அவத்⁴யமமரேந்த்³ராணாம் தா³நவேந்த்³ரம் நிஹந்ம்யஹம் |

வைஷ²ம்பாயந உவாச
ஏவமுக்த்வா ஸ ப⁴க³வாந்விஸ்ருஜ்ய த்ரிதி³வௌகஸ꞉ ||3-41-38

வத⁴ம் ஸங்கல்பயித்வா து ஹிரண்யகஷி²போ꞉ ப்ரபு⁴꞉ ||3-41-39

ஸோ(அ)சிரேணைவ காலேந ஹிமவத்பார்ஷ்²வமாக³த꞉ |
கிம் நு ரூபம் ஸமாஸ்தா²ய நிஹந்ம்யேநம் மஹாஸுரம் ||3-41-40

யத்ஸித்³தி⁴கரமாஷு² ஸ்யாத்³வதா⁴ய விபு³த⁴த்³விஷ꞉ |
அநுத்பந்நம் ததஷ்²சக்ரே ஸோ(அ)த்யந்தம் ரூபமாஸ்தி²த꞉ ||3-41-41

நாரஸிம்ஹமநாத்⁴ருஷ்யம் தை³த்யதா³நவரக்ஷஸாம் |
ஸஹாயம் து மஹாபா³ஹுர்ஜக்³ராஹோங்காரமேவ ச ||3-41-42

அதோ²ங்காரஸஹாயோ(அ)ஸௌ ப⁴க³வாந்விஷ்ணுரவ்யய꞉ |
ஹிரண்யகஷி²போ꞉ ஸ்தா²நம் ஜகா³ம ப்ரபு⁴ரீஷ்²வர꞉ ||3-41-43

தேஜஸா பா⁴ஸ்கராகார꞉ காந்த்யா சந்த்³ர இவாபர꞉ |
நரஸ்ய க்ருத்வார்த⁴தநும் ஸிம்ஹஸ்யார்த⁴தநும் விபு⁴꞉ ||3-41-44

நாரஸிம்ஹேந வபுஷா பாணிம் ஸம்ஸ்ப்ருஷ்²ய பாணிநா |
ததோ(அ)பஷ்²யத விஸ்தீர்ணாம் தி³வ்யாம் ரம்யாம் மநோரமாம் ||3-41-45

ஸர்வகாமயுதாம் ஷு²ப்⁴ராம் ஹிரண்யகஷி²போ꞉ ஸபா⁴ம் |
விஸ்தீர்ணாம் யோஜநஷ²தம் ஷ²தமத்⁴யர்த⁴முச்ச்²ரிதாம் ||3-41-46

விஹாயஸீம் காமக³மாம் பஞ்சயோஜநமுச்ச்²ரிதாம் |
ஜராஷோ²கக்லமத்யக்தாம் நிஷ்ப்ரகம்பாம் ஷி²வாம் ஷு²பா⁴ம் |
ஷு²பா⁴ஸநவதீம் ரம்யாம் ஜ்வலந்தீமிவ தேஜஸா ||3-41-47

அந்த꞉ஸலிலஸம்யுக்தாம் விஹிதாம் விஷ்²வகர்மணா |
தி³வ்யரத்நமயைர்வ்ருக்ஷை꞉ ப²லபுஷ்பப்ரதை³ர்யுதாம் ||3-41-48

நீலபீதாஸிதஷ்²யாமை꞉ ஸிதைர்லோஹிதகைரபி |
அவதாநைஸ்ததா² கு³ல்மைர்மஞ்ஜரீஷ²ததா⁴ரிபி⁴꞉ ||3-41-49

ஸிதாப்⁴ரக⁴நஸங்காஷா² ப்லவந்தீவாப்ஸு த்³ருஷ்²யதே |
த⁴ந்யாஸநவதீ ரம்யா ஜ்வலந்தீ இவ தேஜஸா ||3-41-50

ப்ரபா⁴வதீ பா⁴ஸ்வரா ச தி³வ்யக³ந்த⁴மநோரமா |
நாஸுகா² ந ச து³꞉கா² ஸா ந ஷீ²தா ந ச க⁴ர்மதா³ ||3-41-51

ந க்ஷுத்பிபாஸே ந க்³லாநிம் ப்ராப்ய தாம் ப்ராப்நுவந்தி ஹி |
நாநாரூபைர்விரசிதா விசித்ரைரதிபா⁴ஸ்வரை꞉ ||3-41-52

ஸ்தம்பை⁴ர்மணிமயைர்தி³வ்யை꞉ ஷா²ஷ்²வதீ சாக்ஷதா ச ஸா |
அதிசந்த்³ரம் ச ஸூர்யம் ச பாவகம் ச ஸ்வயம்ப்ரபா⁴ ||3-41-53

தீ³ப்யதே நாகப்ருஷ்ட²ஸ்தா² ப⁴ர்த்ஸயந்தீவ பா⁴ஸ்கரம் |
ஸர்வே ச காமா꞉ ப்ரசுரா யே தி³வ்யா யே ச மாநுஷா꞉ ||3-41-54

ரஸவந்த꞉ ப்ரபூ⁴தாஷ்²ச ப⁴க்ஷ்யபோ⁴ஜ்யம் ததா²க்ஷயம் |
புண்யக³ந்தா⁴꞉ ஸ்ரஜஸ்தத்ர நித்யபுஷ்பப²லத்³ருமா꞉ ||3-41-55

உஷ்நே ஷீ²தாநி தோயாநி ஷீ²தே சோஷ்ணாநி ஸந்தி வை |
புஷ்பிதாக்³ராந்மஹாஷா²கா²ந்ப்ரவாலாங்குரதா⁴ரிண꞉ ||3-41-56

லதாவிதாநஸஞ்ச்ச²ந்நாந்ஸரித்ஸு ச ஸர꞉ஸு ச |
மநோஹராம்ஷ்²ச விவிதா⁴ந்த³த³ர்ஷ² ஸ ததா³ ப்ரபு⁴꞉ ||3-41-57

த்³ருமாந்ப³ஹுவிதா⁴ம்ஸ்தத்ர ம்ருகே³ந்த்³ரோ த³த்³ருஷே² த்³ருதம் |
க³ந்த⁴வந்தி ச புஷ்பாணி ரஸவந்தி ப²லாநி ச ||3-41-58

தாநி ஷீ²தாநி தோயாநி தத்ர தத்ர ஸராம்ஸி ச |
அபஷ்²யத்ஸர்வதீர்தா²நி ஸபா⁴யாம் ஷ²ததோ விபு⁴꞉ ||3-41-59

நலிநை꞉ புண்ட³ரீகைஷ்²ச ஷ²தபத்ரை꞉ ஸுக³ந்தி⁴பி⁴꞉ |
ரக்தை꞉ குவலயைர்நீலை꞉ குமுதை³꞉ ஸம்யுதாநி ச ||3-41-60

ஸகாந்தைர்தா⁴ர்தராஷ்ட்ரைஷ்²ச ராஜஹம்ஸை꞉ ஸுரப்ரியை꞉ |
காத³ம்பை³ஷ்²சக்ரவாகைஷ்²ச ஸாரஸை꞉ குரரைரபி ||3-41-61

விமலஸ்ப²டிகாபா⁴நி பாண்டு³ராஷ்டத³லாநி ச |
கலஹம்ஸோபகீ³தாநி ஸாரிகாபி⁴ருதாநி ச ||3-41-62

க³ந்த⁴வத்ய꞉ ஷு²பா⁴ஸ்தத்ர புஷ்பமஞ்ஜரிதா⁴ரிநீ꞉ |
த்³ருஷ்டவாந்பாத³பாக்³ரேஷு நாநாபுஷ்பத⁴ரா லதா꞉ ||3-41-63

கேதகாஷோ²கஸரலா꞉ புந்நாக³திலகார்ஜுநா꞉ |
சூதா நீபா நாக³புஷ்பா꞉ கத³ம்ப³ப³குலா த⁴வா꞉ ||3-41-64

ப்ரியங்கு³பாடலீவ்ருக்ஷா꞉ ஷா²ல்மல்ய꞉ ஸஹரித்³ரகா꞉ |
ஷா²லாஸ்தாலா꞉ ப்ரியாலாஷ்²ச சம்பகாஷ்²ச மநோரமா꞉ ||3-41-65

ததா² சாந்யே வ்யராஜந்த ஸபா⁴யாம் புஷ்பிதா த்³ருமா꞉ |
வைத்³ருமாஷ்²ச த்³ருமாநீகா தா³வாக்³நிஜ்வலிதப்ரபா⁴꞉ ||3-41-66

ஸ்கந்த⁴வந்த꞉ ஸுஷா²கா²ஷ்²ச ப³ஹுதாலஸமுச்ச்²ரயா꞉ |
அஞ்ஜநாஷோ²கவர்ணாபா⁴ பா⁴ந்தி வஞ்ஜுலகா த்³ருமா꞉ ||3-41-67

வரணா வத்ஸநாபா⁴ஷ்²ச பநஸாஷ்²சந்த³நை꞉ ஸஹ |
நீலா꞉ ஸுமநஸஷ்²சைவ பீதாம்லாஷ்²வத்த²திந்து³கா꞉ ||3-41-68

ப்ராசீநாமலகா லோத்⁴ரா மல்லிகா ப⁴த்³ரதா³ரவ꞉ |
ஆம்ராதகாஸ்ததா² ஜம்பூ³லகுசா꞉ ஷை²லவாலுகா꞉ ||3-41-69

ஸர்ஜார்ஜுநா꞉ கந்து³ரவா꞉ பதங்கா³꞉ குடஜாஸ்ததா² |
ரக்தா꞉ குரப³காஷ்²சைவ நீபாஷ்²சாக³ருபி⁴꞉ ஸஹ ||3-41-70

கத³ம்பா³ஷ்²சைவ ப⁴வ்யாஷ்²ச தா³டி³மீபீ³ஜபூரகா꞉ |
காலீயகா து³கூலாஷ்²ச ஹிங்க³வஸ்தைலபர்ணிகா꞉ ||3-41-71

க²ர்ஜூரா நாலிகேராஷ்²ச பூக³வ்ருக்ஷா ஹரீதகீ |
மதூ⁴கா꞉ ஸப்தபர்ணாஷ்²ச பி³ல்வா꞉ பாராவதாஸ்ததா² ||3-41-72

பநஸாஷ்²ச தமாலாஷ்²ச நாநாகு³ல்மலதாவ்ருதா꞉ |
லதாஷ்²ச விவிதா⁴காரா꞉ பத்ரபுஷ்பப²லோபகா³꞉ ||3-41-73

ஏதே சாந்யே ச ப³ஹவஸ்தத்ர காநநஜா த்³ருமா꞉ |
நாநாபுஷ்பப²லோபேதா வ்யராஜந்த ஸமந்தத꞉ ||3-41-74

சகோரா꞉ ஷ²தபத்ராஷ்²ச மத்தகோகிலஸாரிகா꞉ |
புஷ்பிதாந்ப²லிதாக்³ராம்ஷ்²ச ஸம்பதந்தி மஹாத்³ருமான் ||3-41-75

ரக்தபீதாருணாஸ்தத்ர பாத³பாக்³ரக³தா த்³விஜா꞉ |
பரஸ்பரமவைக்ஷந்த ப்ரஹ்ருஷ்டா ஜீவஜீவகா꞉ ||3-41-76

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
நாரஸிம்ஹே ஹிரண்யகஷி²புஸபா⁴வர்ணநே ஏகசத்வாரிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_041_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 41 Incarnation as Narasimha  & Description of Hiranyakashipu's
Capital
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel@wanadoo.fr
October 22, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

athaikachatvAriMsho.adhyAyaH

nR^isiMhAvatAraH 
  

vaishampAyana uvAcha
vArAha eSha kathito nArasiMhamataH shR^iNu |
yatra bhUtvA mR^igendreNa hiraNyakashipurhataH ||3-41-1

purA kR^itayuge rAjanhiraNyakashipuH prabhuH |
daityAnAmAdipuruShashchakAra sumahattapaH ||3-41-2

dasha varShasahasrANi shatAni dasha pa~ncha cha |
jalavAsI samabhavatsthAnamaunavratasthitaH ||3-41-3

tataH shamadamAbhyAM cha brahmacharyeNa chaiva hi |
brahmA prIto.abhavattasya tapasA niyamena cha ||3-41-4

tataH svayaMbhUrbhagavAnsvayamAgatya tatra ha |
vimAnenArkavarNena haMsayuktena bhAsvatA ||3-41-5

AdityairvasubhiH sAdhyairmarudbhirdaivataiH saha |
rudrairvishvasahAyaishcha yakSharAkShasakinnaraiH ||3-41-6

digbhishchAtha vidigbhishcha nadIbhiH sAgaraistathA |
nakShatraishcha muhUrtaishcha khecharaishcha mahAgrahaiH ||3-41-7

devairbrahmarShibhiH sArdhaM siddhaiH saptarShibhistathA |
rAjarShibhiH puNyakR^idbhirgandharvairapsarogaNaiH ||3-41-8

charAcharaguruH shrImAnvR^ito devagaNaiH saha |
brahmA brahmavidAM shreShTho daityaM vachanamabravIt ||3-41-9

brahmovAcha
prIto.asmi tava bhaktasya tapasAnena suvrata |
varaM varaya bhadraM te yatheShTaM kAmamApnuhi ||3-41-10

tato hiraNyakashipuH prItAtmA dAnavottamaH |
kR^itA~njalipuTaH shrImAnvachanaM chedamabravIt ||3-41-11

hiraNyakashipuruvAcha
na devAsuragandharvA na yakShoragarAkShasAH |
na mAnuShAH pishAchAshcha nihanyurmAM katha~nchana ||3-41-12

R^iShayo naiva mAM kruddhAH sarvalokapitAmaha |
shapeyustapasA yuktA vara eSha vR^ito mayA ||3-41-13

na shastreNa na chAstreNa giriNA pAdapena cha |
na shuShkeNa na chArdreNa syAnna chAnyena me vadhaH ||3-41-14

na svarge.apyatha pAtAle nAkAshe nAvanisthale |
na chAbhyantararAtryahnorna chApyanyena me vadhaH ||3-41-15

pANiprahAreNaikena sabhR^ityabalavAhanam |
yo mAM nAshayituM shaktaH sa me mR^ityurbhaviShyati ||3-41-16

bhaveyamahamevArkaH somo vAyurhutAshanaH |
salilaM chAntarikShaM cha nakShatrANi disho dasha |
ahaM krodhashcha vAmashcha varuNo vAsavo yamaH ||3-41-17

dhanadashcha dhanAdhyakSho yakShA kiMpuruShAdhipaH |
mUrtimanti cha divyAni mamAstrANi mahAhave |
upatiShThantu devesha sarvalokapitAmaha ||3-41-18

pitAmaha uvAcha
ete divyA varAstAta mayA dattAstavAdbhutAH |
sarvAnkAmAnalpabhAvAtprApsyasi tvaM na saMshayaH ||3-41-19

vaishampAyana uvAcha
evamuktvA sa bhagavA~njagAmAkAshameva cha |
vairAjyaM brahmasadanaM brahmarShigaNasevitam ||3-41-20

tato devAshcha nAgAshcha gandharvA munibhiH saha |
varapradAnaM shrutvaiva pitAmahamuoasthitAH ||3-41-21

devA UchuH
vareNanena bhagavAnvadhiShyati sa no.asuraH |
tatprasIdasva bhagavanvadho.apyasya vichintyatAm ||3-41-22

vaishampAyana uvAcha
bhagavAnsarvabhUtAnAmAdikartA svayaM prabhuH |
sraShTA cha havyakavyAnAmavyaktaprakR^itirdhruvaH ||3-41-23

sarvalokahitaM vAkyaM shrutvA devaH prajApatiH |
AshvAsayAmAsa surAnsashItairvachanAmbubhiH ||3-41-24

avashyaM tridashAstena prAptavyaM tapasaH phalam |
tapaso.ante sa bhagavAnvadhaM viShNuH kariShyati ||3-41-25

etachChrutvA surAH sarve vAkyaM pa~NkajajanmanaH |
svAni sthAnAni divyAni pratijagmurmudAnvitAH ||3-41-26

labdhamAtre vare tasminsarvAH so.abAdhata prajAH |
hiraNyakashipurdaityo varadAnena darpitaH ||3-41-27

AshrameShu munInsarvAnbrAhmaNAnsaMshitavratAn |
satyadharmaratAndAntAndharshayAmAsa vIryavAn ||3-41-28

devAMstribhuvanasthAMshcha parAjitya mahAsuraH |
trailokyaM vashamAnIya svarge vasati dAnavaH ||3-41-29

yadA varamadonmattashchoditaAH kAladharmaNA |
yaj~niyAnakaroddaityAndaivatAnapyayaj~niyAn ||3-41-30

tadAdityAshcha sAdhyAshcha vishve cha vasavastathA |
rudrA devagaNA yakShA devadvijamaharShayaH ||3-41-31

sharaNyaM sharaNaM viShNumupatasthurmahAbalam |
devaM devamayaM yaj~naM brahma daivaM sanAtanam ||3-41-32

bhUtaM bhavyaM bhaviShyaM cha prajAlokanamaskR^itam |

devA UchuH
nArAyaNa mahAbhAga deva tvAM sharaNaM gatAH ||3-41-33


tvaM hi naH paramo dhAtA tvaM hi naH paramo guruH |
tvaM hi naH paramo devo brahmAdInAM surottama ||3-41-34

tvaM padmAmalapatrAkSha shatrupakShabhayAvaha |
kShayAya ditivaMshasyAkShayAya bhava naH pabho ||3-41-35

trAyasva jahi daityendraM hiraNyakashipuM prabho |

viShNuruvAcha
bhayaM tyajadhvamamarA abhayaM vo dadAmyahaM ||3-41-36

tathaiva tridivaM devAH pratipatsyatha mA chiram |
eSha taM sagaNaM daityaM varadAnena darpitam ||3-41-37

avadhyamamarendrANAM dAnavendraM nihanmyaham |

vaishampAyana uvAcha
evamuktvA sa bhagavAnvisR^ijya tridivaukasaH ||3-41-38

vadhaM sa~NkalpayitvA tu hiraNyakashipoH prabhuH ||3-41-39

so.achireNaiva kAlena himavatpArshvamAgataH |
kiM nu rUpaM samAsthAya nihanmyenaM mahAsuram ||3-41-40

yatsiddhikaramAshu syAdvadhAya vibudhadviShaH |
anutpannaM tatashchakre so.atyantaM rUpamAsthitaH ||3-41-41

nArasiMhamanAdhR^iShyaM daityadAnavarakShasAm |
sahAyaM tu mahAbAhurjagrAho~NkArameva cha ||3-41-42

atho~NkArasahAyo.asau bhagavAnviShNuravyayaH |
hiraNyakashipoH sthAnaM jagAma prabhurIshvaraH ||3-41-43

tejasA bhAskarAkAraH kAntyA chandra ivAparaH |
narasya kR^itvArdhatanuM siMhasyArdhatanuM vibhuH ||3-41-44

nArasiMhena vapuShA pANiM saMspR^ishya pANinA |
tato.apashyata vistIrNAM divyAm ramyAM manoramAm ||3-41-45

sarvakAmayutAM shubhrAM hiraNyakashipoH sabhAm |
vistIrNAM yojanashatam shatamadhyardhamuchChritAm ||3-41-46

vihAyasIM kAmagamAM pa~nchayojanamuchChritAm |
jarAshokaklamatyaktAM niShprakampAM shivAM shubhAm |
shubhAsanavatIM ramyAM jvalantImiva tejasA ||3-41-47

antaHsalilasaMyuktAM vihitAM vishvakarmaNA |
divyaratnamayairvR^ikShaiH phalapuShpapradairyutAm ||3-41-48

nIlapItAsitashyAmaiH sitairlohitakairapi |
avatAnaistathA gulmairma~njarIshatadhAribhiH ||3-41-49

sitAbhraghanasa~NkAshA plavantIvApsu dR^ishyate |
dhanyAsanavatI ramyA jvalantI iva tejasA ||3-41-50

prabhAvatI bhAsvarA cha divyagandhamanoramA |
nAsukhA na cha duHkhA sA na shItA na cha gharmadA ||3-41-51

na kShutpipAse na glAniM prApya tAM prApnuvanti hi |
nAnArUpairvirachitA vichitrairatibhAsvaraiH ||3-41-52

stambhairmaNimayairdivyaiH shAshvatI chAkShatA cha sA |
atichandraM cha sUryaM cha pAvakaM cha svayaMprabhA ||3-41-53

dIpyate nAkapR^iShThasthA bhartsayantIva bhAskaram |
sarve cha kAmAH prachurA ye divyA ye cha mAnuShAH ||3-41-54

rasavantaH prabhUtAshcha bhakShyabhojyaM tathAkShayam |
puNyagandhAH srajastatra nityapuShpaphaladrumAH ||3-41-55

uShne shItAni toyAni shIte choShNAni santi vai |
puShpitAgrAnmahAshAkhAnpravAlA~NkuradhAriNaH ||3-41-56

latAvitAnasa~nchChannAnsaritsu cha saraHsu cha |
manoharAMshcha vividhAndadarsha sa tadA prabhuH ||3-41-57

drumAnbahuvidhAMstatra mR^igendro dadR^ishe drutam |
gandhavanti cha puShpANi rasavanti phalAni cha ||3-41-58

tAni shItAni toyAni tatra tatra sarAMsi cha |
apashyatsarvatIrthAni sabhAyAM shatato vibhuH ||3-41-59

nalinaiH puNDarIkaishcha shatapatraiH sugandhibhiH |
raktaiH kuvalayairnIlaiH kumudaiH saMyutAni cha ||3-41-60

sakAntairdhArtarAShTraishcha rAjahaMsaiH surapriyaiH |
kAdambaishchakravAkaishcha sArasaiH kurarairapi ||3-41-61

vimalasphaTikAbhAni pANDurAShTadalAni cha |
kalahaMsopagItAni sArikAbhirutAni cha ||3-41-62

gandhavatyaH shubhAstatra puShpama~njaridhArinIH |
dR^iShTavAnpAdapAgreShu nAnApuShpadharA latAH ||3-41-63

ketakAshokasaralAH punnAgatilakArjunAH |
chUtA nIpA nAgapuShpAH kadambabakulA dhavAH ||3-41-64

priya~NgupATalIvR^ikShAH shAlmalyaH saharidrakAH |
shAlAstAlAH priyAlAshcha champakAshcha manoramAH ||3-41-65

tathA chAnye vyarAjanta sabhAyAM puShpitA drumAH |
vaidrumAshcha drumAnIkA dAvAgnijvalitaprabhAH ||3-41-66

skandhavantaH sushAkhAshcha bahutAlasamuchChrayAH |
a~njanAshokavarNAbhA bhAnti va~njulakA drumAH ||3-41-67

varaNA vatsanAbhAshcha panasAshchandanaiH saha |
nIlAH sumanasashchaiva pItAmlAshvatthatindukAH ||3-41-68

prAchInAmalakA lodhrA mallikA bhadradAravaH |
AmrAtakAstathA jambUlakuchAH shailavAlukAH ||3-41-69

sarjArjunAH kanduravAH pata~NgAH kuTajAstathA |
raktAH kurabakAshchaiva nIpAshchAgarubhiH saha ||3-41-70

kadambAshchaiva bhavyAshcha dADimIbIjapUrakAH |
kAlIyakA dukUlAshcha hi~NgavastailaparNikAH ||3-41-71

kharjUrA nAlikerAshcha pUgavR^ikShA harItakI |
madhUkAH saptaparNAshcha bilvAH pArAvatAstathA ||3-41-72

panasAshcha tamAlAshcha nAnAgulmalatAvR^itAH |
latAshcha vividhAkArAH patrapuShpaphalopagAH ||3-41-73

ete chAnye cha bahavastatra kAnanajA drumAH |
nAnApuShpaphalopetA vyarAjanta samantataH ||3-41-74

chakorAH shatapatrAshcha mattakokilasArikAH |
puShpitAnphalitAgrAMshcha saMpatanti mahAdrumAn ||3-41-75

raktapItAruNAstatra pAdapAgragatA dvijAH |
parasparamavaikShanta prahR^iShTA jIvajIvakAH ||3-41-76

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
nArasiMhe hiraNyakashipusabhAvarNane ekachatvAriMsho.adhyAyaH   

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்