Thursday 24 June 2021

த³க்ஷயஜ்ஞவிநாஷ²꞉ | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 32 (28)

அத² த்³வாத்ரிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉

த³க்ஷயஜ்ஞவிநாஷ²꞉


Daksha and Lord Shiva

வைஷ²ம்பாயந உவாச
ததோ மஹதி வ்ருத்தாந்தே ஸ்தி²தே ராஜ்யே மஹோத³யே |
தே³வதாநாம் மநுஷ்யாணாம் ஸஹவாஸோ(அ)ப⁴வத்ததா³ ||3-32-1

ஏகத꞉ ஸமதீ⁴யந்தி ஸஹிதா꞉ ப்ரருத³ந்தி ச |
ஸ்வயம் ச பா⁴க³ம் க்³ருஹ்ணந்தி யஜ்ஞகர்மணி பா⁴ரத ||3-32-2

ப்ராசேதஸம் ததோ த³க்ஷம் தீ³க்ஷித்வா வை ப்³ருஹஸ்பதி꞉ |
வாஜிமேதா⁴ய ப⁴க³வாந்ருஷிபி⁴꞉ பரிவாரித꞉ ||3-32-3

தஸ்மிந்மாதாமஹே யஜ்ஞம் த³க்ஷஸ்யாவிதி³தாத்மந꞉ |
ஷா²மித்ரமகரோத்³ருத்³ரோ பா⁴கா³ர்தே² ஸஹ நந்தி³நா ||3-32-4

ருத்³ரஸ்யைவ ஹி தத்³ரூபம் த்³விதா⁴பூ⁴தம் ததீ³ப்ஸயா |
ஜாத꞉ பரமத⁴ர்மாத்மா நந்தீ³ புருஷவிக்³ரஹ꞉ ||3-32-5

தேந யோகே³ந ராஜேந்த்³ர யத்தத்³ப்³ரஹ்ம ஸநாதநம் |
விஹிதம் ஸத்யவசநைஸ்தேநைவ பரமாத்மநா ||3-32-6

ஸ்வரூபைஷ்²சாப்யரூபைஷ்²ச விரூபாக்ஷைர்க⁴டோத⁴ரை꞉ |
ஊர்த்⁴வநேத்ரைர்மஹாகாயைர்விகடைர்வாமநைதஸ்தா² ||3-32-7

ஷி²கி²பி⁴ர்ஜடிபி⁴ஷ்²சைவ த்ர்யக்ஷைஷ்²ச ஷ²ங்குகர்ணிபி⁴꞉ |
சீரிபி⁴ஷ்²சர்மிபி⁴ஷ்²சைவ கூடமுத்³க³ரபாணிபி⁴꞉ ||3-32-8

ஸக⁴ண்டாதா⁴ரிபி⁴ஷ்²சைவ முஞ்ஜமேக²லதா⁴ரிபி⁴꞉ |
ஸஹஸ்தகடகைஷ்²சைவ ஸ்வர்ணகுண்ட³லதா⁴ரிபி⁴꞉ ||3-32-9

ஸடி³ண்டி³மை꞉ ஸபே⁴ரீயை꞉ ஸம்ருத³ங்கை³꞉ ஸவேணுபி⁴꞉ |
ஏதை꞉ பரிவ்ருதோ தே³வோ மக²ம் தம் ஸமுபாருஜத் ||3-32-10

ஸஷ²ங்க²முரஜைஷ்²சாபி ஸதாலப²லபாணிபி⁴꞉ |
உக்³ராயுத⁴த⁴ரோ தே³வ꞉ ஸபிநாக இவாந்தக꞉ ||3-32-11

விரராஜார்சிபி⁴ர்தீ³ப்தைர்மகே² மக²வதாம் வர꞉ |
காலாக்³நிரிவ தீ³ப்தார்சிர்ஜக³த்³த³க்³து⁴மிவோத்³யத꞉ ||3-32-12

நந்தீ³ பிநாகபாணிஷ்²ச ஜக்⁴நதுர்மக²முத்தமம் |
யுகா³ந்த இவ காலாக்³நி꞉ க்ஷிப்ரம் த³க்³து⁴மிவோத்³யத꞉ ||3-32-13

யூபமுத்க்ஷிப்ய தா⁴வந்தி நிஷா²சரக³ணாஸ்ததா² |
த்ராஸயந்முநிஸங்கா⁴ம்ஷ்²ச சீரசர்மநிவாஸிந꞉ ||3-32-14

ஹவீம்ஷ்யந்யே பிப³ந்த்யேவ ஜிஹ்வாபி⁴ஸ்தாம்ரலோசநா꞉ |
ப⁴க்ஷயந்தி பஷூ²நந்யே ரஸநாந்தாவலம்பி³பி⁴꞉ ||3-32-15

முமுசுஷ்²சாபரே யூபாந்பஷ²வ꞉ ப்ரஹரந்தி ச |
வஹ்நிமத்⁴யே ப்ரஸிஞ்சந்தி வாரிபி⁴꞉ ப்ரஷ²மாய ச ||3-32-16

ஸோமமந்யே ஜஹு꞉ கேசிந்நேத்ரைஸ்தாம்ரஜபோபமை꞉ |
த³ர்பா⁴ந்கேசித்³விலும்பந்தி ஹஸ்தை꞉ பத்³மத³லப்ரபை⁴꞉ ||3-32-17

ப³ப⁴ஞ்ஜிரே ச யூபாக்³ராந்கலஷா²ம்ஷ்²சாபி சிக்ஷிபு꞉ |
சிச்சி²து³꞉ காஞ்சநாந்வ்ருக்ஷாஞ்சோ²பா⁴ர்த²முபகல்பிதான் ||3-32-18

பி³பி⁴து³ஷ்²சைவ பா³ணைஸ்தே முமுசுஷ்²ச ஹிரண்மயான் |
லுலுபுஷ்²சைவ பாத்ராணி மமந்து²ஷ்²சாரணீமபி ||3-32-19

அருஜம்ஷ்²சைவ ப்ராக்³வம்ஷ²ம் லுலுபுஷ்²ச ஸமாஹிதா꞉ |
சகா²தி³ரே புரோடா³ஷா²ந்நகா²க்³ரைஷ்²சாவவர்திரே ||3-32-20

ஏவம் தி³வா ச ராத்ரௌ ச பி⁴த்³யமாநோ மஹாமக²꞉ |
சுக்ரோஷ² ச மஹாநாதா³ந்பி⁴த்³யமாந இவார்ணவ꞉ ||3-32-21

த⁴நு꞉ ஸஷ²ரமாதா³ய பூர்வத³த்தம் ஸ்வயம்பு⁴வா |
க்ருதம் கீசகவேணுப்⁴யாம் ஸமரே ஸுமஹாரத²꞉ ||3-32-22

ப்ரதிக்³ருஹ்ய மஹாதே³வ꞉ ஸ ஷ²ரை꞉ ஸமயோஜயத் |
த⁴நுர்விக்³ருஹ்ய ஜாநுப்⁴யாம் ஜகா⁴ந ஸ மஹாக்ரதும் ||3-32-23

ஸ வித்³த⁴ஸ்தேந பா³ணேந க²ம் ஸமுத்பதித꞉ க்ரது꞉ |
ம்ருகோ³ பூ⁴த்வா நர்த³மாநோ ப்³ரஹ்மாணமுபதா⁴வதி ||3-32-24

ஷ²ரேணபி⁴ஹதஸ்த்ராணம் ந லேபே⁴ ப்ரஷ²மம் பு⁴வி |
ஷ²ரணார்தீ² ஹ்யயம் ப்ராப்த꞉ ஷ²ரேணாந்தர்க³தேந ச ||3-32-25

தமுவாச ம்ருக³ம் ப்³ரஹ்மா ஷு²ப⁴ம் ஸாநுநயம் வச꞉ |
ஸ்வரேணோத்தமவீர்யேண க³ம்பீ⁴ரேண ஸுபா⁴ஷிணா |
ஏவம்ரூபோ நப⁴ஸி த்வம் ப⁴விஷ்யஸி மஹாம்ருக³꞉ ||3-32-26

விஜிதஷ்²ச த்ரிபர்வேண ஷ²ரேணாநதபர்வணா |
திஷ்ட²ந்நக்ஷத்ரஷி²ரஸி ஸஹ ருத்³ரேண நித்யஷ²꞉ ||3-32-27

ஸோமேந ஸஹ ஸம்யுக்தோ ஹ்யக்ஷயேணாவ்யயேந ச |
தி³வி ஸஞ்சாரபூ⁴தோ வை தாராபி⁴꞉ ஸஹ ஸங்க³த꞉ ||3-32-28

ஜ்யோதிர்பூ⁴தோ ஜ்யோதிஷாம் த்வம் த்⁴ருவஷ்²சைவ மஹாத்⁴ருவ꞉ |
யச்சைதத்³ருதி⁴ரம் தி³வ்யம் க்ஷதஜாத³பி⁴நி꞉ஸ்ருதம் ||3-32-29

நப⁴ஸ்யுத்பதிதம் சைவ ப்ரவேகே³ந ப்ரதா⁴வத꞉ |
க்ஷதஜம் ப³ஹுவர்ணம் ச க்ஷேத்ரம் மண்ட³லஸஞ்ஜ்ஞிதம் |
நிமித்தபூ⁴தம் பூ⁴தாநாம் வர்ஷே வர்ஷப்ரத³ம் ததா² ||3-32-30

ஸுக²ம் து³꞉க²ம் ச பூ⁴தாநாம் த³ர்ஷ²நே ஸம்ப்ரவர்ததே |
இந்த்³ரியஷ்²ரவணாச்சைவ நப⁴ஸீந்த்³ராயுதோ⁴(அ)ப⁴வத் ||3-32-31

சக்ஷுஷீ மாநுஷே ராஜந்விஸ்மயாத்ஸமவைக்ஷத |
அத்³பு⁴தம் ப³ஹுசித்ரம் ச மநஸா ஸம்ப்ரகல்பிதம் ||3-32-32

ந து ராத்ரௌ ப்ரத்³ருஷ்²யேத கே² ஸப்⁴ரஹ்மணி ஸஞ்ஜ்ஞிதம் |
தி³நஸ்யைவ ஸதா³ த்வக்³ரே மஹத்கார்யம் ப்ரத்³ருஷ்²யதே ||3-32-33

பூ⁴மாவேவ ஸமுத்திஷ்டே²தா³காஷே² து விலீயதே |
ஷ²தஷ²ஷ்²ச ஸமம் ஸர்வே ப்ரதா⁴வந்தி ப்ரசேதஸ꞉ ||3-32-34

ப⁴யாத்³ருத்³ரஸ்ய மஹதோ த⁴ந்விநோ பா³ணபாணய꞉ |
நந்தீ³ ருத்³ரக³ணை꞉ ஸார்த⁴ம் பிநாகீ ஸமதிஷ்ட²த |
யுகா³ந்தகாலே ஜ்வலிதோ ப்³ரஹ்மத³ண்ட³ இவோத்³யத꞉ ||3-32-35

விஷ்ணுஸங்க்³ராமஸம்பூ⁴தம் ப்ரக்³ருஹ்ய விபுலம் த⁴நு꞉ |
ப்ரதிஷ்ட²த மஹாபா³ஹு꞉ பாணிநா சக்ரமாத³த⁴த் ||3-32-36

க³தா³ம் ஸக⁴ண்டாமந்யேந க²ட்³க³மந்யேந பாணிநா |
ப்ரக்³ருஹ்ய ஸோ(அ)க்³ரதோ(அ)திஷ்ட²த்³ருத்³ராயோத்³யதபாணயே ||3-32-37

தத꞉ ஷ்²ருங்கா³க்³ரஸம்பூ⁴தம் ப்ரக்³ருஹ்ய விபுலம் த⁴நு꞉ |
ஷ²ங்க²ம் சாப்ரதிமம் லோகே ஷ²ராம்ஷ்²சாநதபர்வண꞉ ||3-32-38

விஷ்ணுரக்³ரஸ்தி²தோ பா⁴தி ஸப³ல꞉ ஸம்ஹதாஞ்ஜலி꞉ |
ப³த்³த⁴கோ³தா⁴ங்கு³லித்ராண꞉ ஸசந்த்³ர இவ தோயத³꞉ ||3-32-39

ஆதி³த்யா வஸவஷ்²சைவ தி³வ்யை꞉ ப்ரஹரணை꞉ ஸஹ |
விஷ்ணுமேவாபி⁴த꞉ ஸர்வே திஷ்ட²ந்தி ஜ்வலநப்ரபா⁴꞉ ||3-32-40

மருதஷ்²சைவ விஷ்²வே ச ருத்³ரமேவாபி⁴பேதி³ரே |
க³ந்த⁴ர்வா꞉ கிந்நராஷ்²சைவ நாகா³ யக்ஷா꞉ ஸபந்நகா³꞉ ||3-32-41

ருஷயோ ந்யஸ்தத³ண்டா³ஷ்²ச உப⁴யோ꞉ பக்ஷயோர்ஹிதா꞉ |
ஜபந்தி ஷா²ந்தயே நித்யம் லோகாநாம் ஹிதகாம்யயா ||3-32-42

ருத்³ர꞉ ஷ²ரேணாப்⁴யஹநத்³விஷ்ணுமேவாக்³ரணீ ரணே |
ஹ்ருதி³ ஸர்வாங்க³ஸந்தீ⁴ஷு தீக்ஷ்ணாக்³ரேண ஸுயந்த்ரிணா ||3-32-43

ந சகம்பே ததா³ விஷ்ணு꞉ ஸர்வாத்மா ப்³ரஹ்மஸம்ப⁴வ꞉ |
ந ச ரோஷமநா நித்யம் வ்ருத꞉ ஸர்வை꞉ ஷடி³ந்த்³ரிய꞉ ||3-32-44

விஷ்ணுஷ்²ச த⁴நுராநம்ய ஷ²ரேண ஸமயோஜயத் |
ஜத்ருதே³ஷே² முமோசாஷு² ப்³ரஹ்மத³ண்ட³மிவோத்³யதம் ||3-32-45

ஸ வித்³த⁴ஸ்தேந பா³ணேந மஹாதே³வோ ந கம்பதே |
வஜ்ரேண ச மஹாஸந்தி⁴ர்மந்த³ரஸ்ய ந சால்யதே ||3-32-46

தத꞉ ப்ரஸப⁴மாப்லுத்ய ருத்³ரம் விஷ்ணு꞉ ஸநாதநம் |
கண்டே ஜக்³ராஹ ப⁴க³வாந்நீலகண்டஸ்ததோ(அ)ப⁴வத் ||3-32-47

அநாதி³நித⁴நோ தே³வோ க்ஷமதாம் ஹி ப⁴வாந்மம |
ஸர்வபூ⁴தாக³மாசர்யமசலத்வாச்ச கர்மணாம் ||3-32-48

கர்மணாம் சைவ கர்தா ச விகர்தா சைவ பா⁴ரத |
அஷே²ஷத்வாச்ச பூ⁴தாநாம் ஸர்வபூ⁴தேஷு சோத்தம꞉ ||3-32-49

ஸ்வயமேவ ஹி யத்கர்ம வித⁴த்தே கர்மயோநிஷு |
தயோ꞉ ஷு²ப⁴தமோ ராஜந்த்ஸ்வயமேவ ததா²கரோத் ||3-32-50

அந்தரிக்ஷாச்சு²பா⁴ வாச꞉ ஷ்²ரூயந்தே பரமாத்³பு⁴தா꞉ |
ஸித்³தா⁴நாம் வத³நோந்முக்தா꞉ ஸநாதந நமோ(அ)ஸ்து தே ||3-32-51

நந்தீ³ பிநாகமுத்³யம்ய ப³லவாந்ருத்³ரஸம்ப⁴வ꞉ |
மூர்த்³த⁴ந்யபி⁴ஜகா⁴நாஜௌ விஷ்ணும் க்ரோதே⁴ந மூர்சி²த꞉ ||3-32-52

தத꞉ ப்ரஹஸிதோ விஷ்ணுர்நந்தீ³ம் த்³ருஷ்ட்வா ஸுரோத்தம꞉ | 
ஸ்தம்ப⁴யாமாஸ ப⁴க³வாந்ஸர்வபூ⁴தபதிர்ஹரி꞉ ||3-32-53

விஷ்ணுர்ப்³ரஹ்மஸமோ பூ⁴த்வா தேஜஸா ப்ரஜ்வலந்நிவ |
க்ஷமயா ச ஸமாயுக்த꞉ ஸ்தி²த꞉ ஸ்தா²ணுரிவாசல꞉ ||3-32-54

அசிந்த்யஷ்²சாப்ரமேயஷ்²ச ஹ்யஜேயஷ்²சாப்யரிந்த³ம꞉ |
யுகா³ந்தாக்³நிஸமோ பூ⁴த்வா ஷா²ந்தாத்மா ஹரிரவ்யய꞉ ||3-32-55

ப்ரஸந்ந꞉ கல்பயாமாஸ பா⁴க³ம் ருத்³ராய தீ⁴மதே |
விஷ்ணுர்த⁴ர்மபரோ நித்யம் த்யக்தகாம꞉ ஸுரோத்தம꞉ ||3-32-56

விஷ்ணுநா சைவ ராஜேந்த்³ர ஸ யஜ்ஞ꞉ ஸந்தி⁴த꞉ புந꞉ |
யதா²பக்ஷம் ச தே ஸர்வே க³ணாஸ்த்வாஸந்மஹீபதே |
தஸ்மிந்யுத்³தே⁴ மஹாகோ⁴ரே விஷ்ணூ ருத்³ரஸ்ய சைவ ஹ ||3-32-57

யதா²பக்ஷம் ப⁴வேத்³யுத்³த⁴ம் த³க்ஷயஜ்ஞவிநாஷ²நே |
விநாஷ²ஷ்²சைவ யஜ்ஞஸ்ய ததா³ லோகே ப்ரதிஷ்டி²த꞉ ||3-32-58

ஸர்வபூ⁴தேஷு ராஜேந்த்³ர ஹிதோ யஜ்ஞ꞉ ஸநாதந꞉ |
த³க்ஷோ யஜ்ஞப²லம் சைவ ப்ராப்தவாந்ஸ ப்ரஜாபதி꞉ ||3-32-59

இமாம் சோதா³ஹ்ருதாம் தி³வ்யாம் கதா²மிதி ஸ பு³த்³தி⁴மான் |
ஷ்²ராவயேத்³யஸ்து விப்ரேப்⁴ய꞉ ஷு²சி꞉ ப்ரயதமாநஸ꞉ ||3-32-60

அதீ⁴த்ய ஸர்வமத்⁴யாத்மம் தே³வலோகே மஹீயதே |
ஏஷ பௌஷ்கரகோ நாம ப்ராது³ர்பா⁴வோ மஹாத்மந꞉ ||3-32-61

புராணே பௌஷ்கரே சைவ மயா த்³வைபாயநேரித꞉ |
யதா²வத³நுபூர்வேண ஸம்ஸ்க்ருத꞉ பரமர்ஷிபி⁴꞉ ||3-32-62

யஷ்²சைநமக்³ர்யம் புருஷம் புராணம் 
ஸதா³ப்ரமத்த꞉ ஷ்²ருணுயாத்³யதோ²க்தம் |
அவாப்ய காமாநிஹ வீதஷோ²க꞉ 
பரத்ர ச ஸ்வர்க³ப²லாநி பு⁴ங்க்தே ||3-32-63

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
பௌஷ்கரே த்³வாத்ரிம்ஷ்²மோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_032_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 32  Destuction Daksha's Yagna
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
September 24, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha dvAtriMsho.adhyAyaH

dakShayaj~navinAshaH

vaishampAyana uvAcha
tato mahati vR^ittAnte sthite rAjye mahodaye |
devatAnAM manuShyANAM sahavAso.abhavattadA ||3-32-1

ekataH samadhIyanti sahitAH prarudanti cha |
svayaM cha bhAgaM gR^ihNanti yaj~nakarmaNi bhArata ||3-32-2

prAchetasaM tato dakShaM dIkShitvA vai bR^ihaspatiH |
vAjimedhAya bhagavAnR^iShibhiH parivAritaH ||3-32-3

tasminmAtAmahe yaj~naM dakShasyAviditAtmanaH |
shAmitramakarodrudro bhAgArthe saha nandinA ||3-32-4

rudrasyaiva hi tadrUpaM dvidhAbhUtaM tadIpsayA |
jAtaH paramadharmAtmA nandI puruShavigrahaH ||3-32-5

tena yogena rAjendra yattadbrahma sanAtanaM |
vihitaM satyavachanaistenaiva paramAtmanA ||3-32-6

svarUpaishchApyarUpaishcha virUpAkShairghaTodharaiH |
UrdhvanetrairmahAkAyairvikaTairvAmanaitasthA ||3-32-7

shikhibhirjaTibhishchaiva tryakShaishcha sha~NkukarNibhiH |
chIribhishcharmibhishchaiva kUTamudgarapANibhiH ||3-32-8

saghaNTAdhAribhishchaiva mu~njamekhaladhAribhiH |
sahastakaTakaishchaiva svarNakuNDaladhAribhiH ||3-32-9

saDiNDimaiH sabherIyaiH samR^ida~NgaiH saveNubhiH |
etaiH parivR^ito devo makhaM taM samupArujat ||3-32-10

sasha~NkhamurajaishchApi satAlaphalapANibhiH |
ugrAyudhadharo devaH sapinAka ivAntakaH ||3-32-11

virarAjArchibhirdIptairmakhe makhavatAM varaH |
kAlAgniriva dIptArchirjagaddagdhumivodyataH ||3-32-12

nandI pinAkapANishcha jaghnaturmakhamuttamam |
yugAnta iva kAlAgniH kShipraM dagdhumivodyataH ||3-32-13

yUpamutkShipya dhAvanti nishAcharagaNAstathA |
trAsayanmunisa~NghAMshcha chIracharmanivAsinaH ||3-32-14

havIMShyanye pibantyeva jihvAbhistAmralochanAH |
bhakShayanti pashUnanye rasanAntAvalambibhiH ||3-32-15

mumuchushchApare yUpAnpashavaH praharanti cha |
vahnimadhye prasi~nchanti vAribhiH prashamAya cha ||3-32-16

somamanye jahuH kechinnetraistAmrajapopamaiH |
darbhAnkechidvilumpanti hastaiH padmadalaprabhaiH ||3-32-17

babha~njire cha yUpAgrAnkalashAMshchApi chikShipuH |
chichChiduH kA~nchanAnvR^ikShA~nChobhArthamupakalpitAn ||3-32-18

bibhidushchaiva bANaiste mumuchushcha hiraNmayAn |
lulupushchaiva pAtrANi mamanthushchAraNImapi ||3-32-19

arujaMshchaiva prAgvaMshaM lulupushcha samAhitAH |
chakhAdire puroDAshAnnakhAgraishchAvavartire ||3-32-20

evaM divA cha rAtrau cha bhidyamAno mahAmakhaH |
chukrosha cha mahAnAdAnbhidyamAna ivArNavaH ||3-32-21

dhanuH sasharamAdAya pUrvadattaM svayaMbhuvA |
kR^itaM kIchakaveNubhyAM samare sumahArathaH ||3-32-22

pratigR^ihya mahAdevaH sa sharaiH samayojayat |
dhanurvigR^ihya jAnubhyAM jaghAna sa mahAkratum ||3-32-23

sa viddhastena bANena khaM samutpatitaH kratuH |
mR^igo bhUtvA nardamAno brahmANamupadhAvati ||3-32-24

shareNabhihatastrANaM na lebhe prashamaM bhuvi |
sharaNArthI hyayaM prAptaH shareNAntargatena cha ||3-32-25

tamuvAcha mR^igaM brahmA shubhaM sAnunayaM vachaH |
svareNottamavIryeNa gambhIreNa subhAShiNA |
evaMrUpo nabhasi tvaM bhaviShyasi mahAmR^igaH ||3-32-26

vijitashcha triparveNa shareNAnataparvaNA |
tiShThannakShatrashirasi saha rudreNa nityashaH ||3-32-27

somena saha saMyukto hyakShayeNAvyayena cha |
divi sa~nchArabhUto vai tArAbhiH saha saMgataH ||3-32-28

jyotirbhUto jyotiShAM tvaM dhruvashchaiva mahAdhruvaH |
yachchaitadrudhiraM divyaM kShatajAdabhiniHsR^itam ||3-32-29

nabhasyutpatitaM chaiva pravegena pradhAvataH |
kShatajaM bahuvarNaM cha kShetraM maNDalasa~nj~nitam |
nimittabhUtaM bhUtAnAM varShe varShapradaM tathA ||3-32-30

sukhaM duHkhaM cha bhUtAnAM darshane saMpravartate |
indriyashravaNAchchaiva nabhasIndrAyudho.abhavat ||3-32-31

chakShuShI mAnuShe rAjanvismayAtsamavaikShata |
adbhutaM bahuchitraM cha manasA saMprakalpitam ||3-32-32

na tu rAtrau pradR^ishyeta khe sabhrahmaNi saMj~nitam |
dinasyaiva sadA tvagre mahatkAryaM pradR^ishyate ||3-32-33

bhUmAveva samuttiShThedAkAshe tu vilIyate |
shatashashcha samaM sarve pradhAvanti prachetasaH ||3-32-34

bhayAdrudrasya mahato dhanvino bANapANayaH |
nandI rudragaNaiH sArdhaM pinAkI samatiShThata |
yugAntakAle jvalito brahmadaNDa ivodyataH ||3-32-35

viShNusa~NgrAmasaMbhUtaM pragR^ihya vipulaM dhanuH |
pratiShThata mahAbAhuH pANinA chakramAdadhat ||3-32-36

gadAM saghaNTAmanyena khaDgamanyena pANinA |
pragR^ihya so.agrato.atiShThadrudrAyodyatapANaye ||3-32-37

tataH shR^i~NgAgrasaMbhUtaM pragR^ihya vipulaM dhanuH |
sha~NkhaM chApratimaM loke sharAMshchAnataparvaNaH ||3-32-38

viShNuragrasthito bhAti sabalaH saMhatA~njaliH |
baddhagodhA~NgulitrANaH sachandra iva toyadaH ||3-32-39

AdityA vasavashchaiva divyaiH praharaNaiH saha |
viShNumevAbhitaH sarve tiShThanti jvalanaprabhAH ||3-32-40

marutashchaiva vishve cha rudramevAbhipedire |
gandharvAH kinnarAshchaiva nAgA yakShAH sapannagAH ||3-32-41

R^iShayo nyastadaNDAshcha ubhayoH pakShayorhitAH |
japanti shAntaye nityaM lokAnAM hitakAmyayA ||3-32-42

rudraH shareNAbhyahanadviShNumevAgraNI raNe |
hR^idi sarvA~NgasandhIShu tIkShNAgreNa suyantriNA ||3-32-43

na chakampe tadA viShNuH sarvAtmA brahmasaMbhavaH |
na cha roShamanA nityam vR^itaH sarvaiH ShaDindriyaH ||3-32-44

viShNushcha dhanurAnamya shareNa samayojayat |
jatrudeshe mumochAshu brahmadaNDamivodyatam ||3-32-45

sa viddhastena bANena mahAdevo na kampate |
vajreNa cha mahAsaMdhirmandarasya na chAlyate ||3-32-46

tataH prasabhamAplutya rudraM viShNuH sanAtanam |
kaNTe jagrAha bhagavAnnIlakaNTastato.abhavat ||3-32-47

anAdinidhano devo kShamatAM hi bhavAnmama |
sarvabhUtAgamAcharyamachalatvAchcha karmaNAm ||3-32-48

karmaNAM chaiva kartA cha vikartA chaiva bhArata |
asheShatvAchcha bhUtAnAM sarvabhUteShu chottamaH ||3-32-49

svayameva hi yatkarma vidhatte karmayoniShu |
tayoH shubhatamo rAjantsvayameva tathAkarot ||3-32-50

antarikShAchChubhA vAchaH shrUyante paramAdbhutAH |
siddhAnAM vadanonmuktAH sanAtana namo.astu te ||3-32-51

nandI pinAkamudyamya balavAnrudrasaMbhavaH |
mUrddhanyabhijaghAnAjau viShNuM krodhena mUrChitaH ||3-32-52

tataH prahasito viShNurnandIM dR^iShTvA surottamaH | 
stambhayAmAsa bhagavAnsarvabhUtapatirhariH ||3-32-53

viShNurbrahmasamo bhUtvA tejasA prajvalanniva |
kShamayA cha samAyuktaH sthitaH sthANurivAchalaH ||3-32-54

achintyashchAprameyashcha hyajeyashchApyariMdamaH |
yugAntAgnisamo bhUtvA shAntAtmA hariravyayaH ||3-32-55

prasannaH kalpayAmAsa bhAgaM rudrAya dhImate |
viShNurdharmaparo nityaM tyaktakAmaH surottamaH ||3-32-56

viShNunA chaiva rAjendra sa yaj~naH saMdhitaH punaH |
yathApakShaM cha te sarve gaNAstvAsanmahIpate |
tasminyuddhe mahAghore viShNU rudrasya chaiva ha ||3-32-57

yathApakShaM bhavedyuddhaM dakShayaj~navinAshane |
vinAshashchaiva yaj~nasya tadA loke pratiShThitaH ||3-32-58

sarvabhUteShu rAjendra hito yaj~naH sanAtanaH |
dakSho yaj~naphalaM chaiva prAptavAnsa prajApatiH ||3-32-59
imAM chodAhR^itAM divyAM kathAmiti sa buddhimAn |
shrAvayedyastu viprebhyaH shuchiH prayatamAnasaH ||3-32-60

adhItya sarvamadhyAtmaM devaloke mahIyate |
eSha pauShkarako nAma prAdurbhAvo mahAtmanaH ||3-32-61

purANe pauShkare chaiva mayA dvaipAyaneritaH |
yathAvadanupUrveNa saMskR^itaH paramarShibhiH ||3-32-62

yashchainamagryaM puruShaM purANaM 
sadApramattaH shR^iNuyAdyathoktam |
avApya kAmAniha vItashokaH 
paratra cha svargaphalAni bhu~Nkte ||3-32-63

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
pauShkare dvAtriMshmo.adhyAyaH   

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்