Monday 21 June 2021

ஹிரண்யகஷி²போ ராஜஸூயவர்ணநம் | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 31 (27)

அதை²கத்ரிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉

ஹிரண்யகஷி²போ ராஜஸூயவர்ணநம்

Vamana and Bali

ஜநமேஜய உவாச
நிஹதே தை³த்யஸங்கா⁴தே விஷ்ணோஷ்²சாதிபராக்ரமே |
தை³தேயா தா³நவேயாஷ்²ச கிமிச்ச²ந்தி பராக்ரமாத் ||3-31-1

வைஷ²ம்பாயந உவாச
தா³நவா ராஜ்யமிச்ச²ந்தி பராக்ரம்ய மஹாப³லா꞉ |
தப இச்ச²ந்தி ஸஹிதா தே³வா꞉ ஸத்யபராக்ரமா꞉ ||3-31-2

ஜநமேஜய உவாச
கத²ம் காலஸ்ய மஹதோ ஹிரண்யகஷி²புஸ்ததா³ |
யஜதே ப்³ரஹ்மண꞉ க்ஷேத்ரே ப்ராப்தைஷ்²வர்ய꞉ ஸ காமத³꞉ ||3-31-3

வைஷ²ம்பாயந உவாச
யஜேத்³ப³ஹுஸுவர்ணேந ராஜஸூயேந பார்தி²வ꞉ |
க்ரதுநா தா³நவஷ்²ரேஷ்டோ² வஸுதா⁴யாம் மஹாப²ல꞉ ||3-31-4

க³ங்கா³யமுநயோர்மத்⁴யே யத³பூ⁴த்³விபுலம் தப꞉ |
ஸமேயுஸ்தத்ர ஸஹிதா யஜமாநே மஹாஸுரே ||3-31-5

ப்³ராஹ்மநா வேத³வித்³வாம்ஸோ மஹாவ்ரதபராயணா꞉ |
யதயஷ்²சாபரே ஸித்³தா⁴ யோக³த⁴ர்மேண பா⁴ரத ||3-31-6

முநயோ வாலகி²ல்யாஷ்²ச த⁴ந்யா த⁴ர்மேண ஷோ²பி⁴தா꞉ |
ப³ஹவோ ஹி த்³விஜா முக்²யா நித்யா த⁴ர்மபராயணா꞉ ||3-31-7

ருஷயஷ்²ச மஹாபா⁴கா³ விப்ரை꞉ பூஜ்யா꞉ ஸஹஸ்ரஷ²꞉ |
விபுலைரத்ர விப⁴வைர்ஹ்ரியமாணைஸ்ததஸ்தத꞉ ||3-31-8

ஷு²க்ரஸ்து ஸஹ புத்ரேண தை³த்யம் யாஜயதே ப்ரபு⁴꞉ |
ஹிரண்யகஷி²பும் மத்⁴யே க³ணாநாம் ப்ரப⁴வ꞉ ப்ரபு⁴꞉ ||3-31-9

ஹிரண்யகஷி²புஷ்²சைவ வ்யாஜஹார ஸரஸ்வதீம் |
காமாத்³வரம் த³தா³தீதி தத்³வை ஸம்ப்ரதிபத்³யதாம் ||3-31-10

விஷ்ணுர்வாமநரூபேந பி⁴க்ஷாம் தாம் ப்ரதிக்³ருஹ்ணதி |
ஹிரண்யகஷி²போர்ஹஸ்தாத்³த்³வே பதே³ பத³மேவ ச ||3-31-11

தத꞉ க்ரமிதுமாரேபே⁴ விஷ்ணு꞉  ஸத்யபராக்ரம꞉ |
த்ரீம்ˮல்லோகாந்முநிபி⁴꞉ க்ராந்தைர்தி³வ்யம் வபுரதா⁴ரயன் ||3-31-12

ஹ்ருதராஜ்யாஷ்²ச தை³தேயா꞉ பாதாலவிவரம் யயு꞉ |
ஸஸைந்யக³ணஸம்ப³த்³தா⁴꞉ ஸப்ராஸா꞉ ஸாஸிதோமரா꞉ ||3-31-13

ஸயந்த்ரலகு³டா³ஷ்²சைவ ஸபாதாகாரத²த்⁴வஜா꞉ |
ஸசர்மவர்மகோஷா²ஷ்²ச ஸாயுதா⁴꞉ ஸபரஷ்²வதா⁴꞉ ||3-31-14

ததே²ந்த்³ரவிஷ்ணுஸஹிதா꞉ ஸத்³யஸ்தே(அ)ப்⁴யுத்தி²தா க³ணா꞉ |
அப்⁴யஷிஞ்சந்ப்ரமுதி³தா லோகாநாமதி⁴பே ஸுரா꞉ ||3-31-15

ஸ தான் ஸ்வதா⁴ம்ருதேநாஷு² பித்ருத்வே ஸமதர்பயத் |
ப்³ரஹ்மா தத³ம்ருதம் தி³வ்யம் மஹேந்த்³ராய ப்ரயச்ச²தி |
அக்ஷயஷ்²சாவ்யயஷ்²சைவ ஸம்வ்ருதஸ்தேந கர்மணா ||3-31-16

தத꞉ ஷ²ங்க²முபாத்⁴மாஸீத்³த்³விஷதாம் லோமஹர்ஷணம் |
பிதாமஹகரோத்³பூ⁴தம் ஜநித்ருப்ரத²மே பதே³ ||3-31-17

தம் ஷ்²ருத்வா ஷ²ஞ்க²ஷ²ப்³த³ம் து த்ரயோ லோகா꞉ ஸமாஹிதா꞉ |
நிவ்ருத்திம் பரமாம் ப்ராப்தா இந்த்³ரம் நாத²மவாப்ய ச ||3-31-18

ஸர்வை꞉ ப்ரஹரணைஷ்²சைவ ஸம்யுக்தா வஹ்நிஸம்ப⁴வை꞉ |
மந்த³ராக்³ரேஷு விஹிதைர்ஜ்வலத்³பி⁴ரிவ பாவகை꞉ ||3-31-19

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
பௌஷ்கரே ஏகத்ரிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_031_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 3-31  Deposition and Reinstatement of Bali
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
September 23, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

athaikatriMsho.adhyAyaH

hiraNyakashipo rAjasUyavarNanam

janamejaya uvAcha
nihate daityasa~NghAte viShNoshchAtiparAkrame |
daiteyA dAnaveyAshcha kimichChanti parAkramAt ||3-31-1

vaishampAyana uvAcha
dAnavA rAjyamichChanti parAkramya mahAbalAH |
tapa ichChanti sahitA devAH satyaparAkramAH ||3-31-2

janamejaya uvAcha
kathaM kAlasya mahato hiraNyakashipustadA |
yajate brahmaNaH kShetre prAptaishvaryaH sa kAmadaH ||3-31-3

vaishampAyana uvAcha
yajedbahusuvarNena rAjasUyena pArthivaH |
kratunA dAnavashreShTho vasudhAyAM mahAphalaH ||3-31-4

ga~NgAyamunayormadhye yadabhUdvipulaM tapaH |
sameyustatra sahitA yajamAne mahAsure ||3-31-5

brAhmanA vedavidvAMso mahAvrataparAyaNAH |
yatayashchApare siddhA yogadharmeNa bhArata ||3-31-6

munayo vAlakhilyAshcha dhanyA dharmeNa shobhitAH |
bahavo hi dvijA mukhyA nityA dharmaparAyaNAH ||3-31-7

R^iShayashcha mahAbhAgA vipraiH pUjyAH sahasrashaH |
vipulairatra vibhavairhriyamANaistatastataH ||3-31-8

shukrastu saha putreNa daityaM yAjayate prabhuH |
hiraNyakashipuM madhye gaNAnAM prabhavaH prabhuH ||3-31-9

hiraNyakashipushchaiva vyAjahAra sarasvatIm |
kAmAdvaraM dadAtIti tadvai saMpratipadyatAm ||3-31-10

viShNurvAmanarUpena bhikShAM tAM pratigR^ihNati |
hiraNyakashiporhastAddve pade padameva cha ||3-31-11

tataH kramitumArebhe viShNuH  satyaparAkramaH |
trI.NllokAnmunibhiH krAntairdivyaM vapuradhArayan ||3-31-12

hR^itarAjyAshcha daiteyAH pAtAlavivaraM yayuH |
sasainyagaNasaMbaddhAH saprAsAH sAsitomarAH ||3-31-13

sayantralaguDAshchaiva sapAtAkArathadhvajAH |
sacharmavarmakoshAshcha sAyudhAH saparashvadhAH ||3-31-14

tathendraviShNusahitAH sadyaste.abhyutthitA gaNAH |
abhyaShi~nchanpramuditA lokAnAmadhipe surAH ||3-31-15

sa tAn svadhAmR^itenAshu pitR^itve samatarpayat |
brahmA tadamR^itaM divyaM mahendrAya prayachChati |
akShayashchAvyayashchaiva saMvR^itastena karmaNA ||3-31-16

tataH sha~NkhamupAdhmAsIddviShatAM lomaharShaNam |
pitAmahakarodbhUtaM janitR^iprathame pade ||3-31-17

taM shrutvA sha~nkhashabdaM tu trayo lokAH samAhitAH |
nivR^ittiM paramAM prAptA indraM nAthamavApya cha ||3-31-18

sarvaiH praharaNaishchaiva saMyuktA vahnisaMbhavaiH |
mandarAgreShu vihitairjvaladbhiriva pAvakaiH ||3-31-19

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
pauShkare ekatriMsho.adhyAyaH   

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்