Wednesday 26 May 2021

ப்ராணாயாமவர்ணநம் | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 23 (21)

அத² த்ரயோவிம்ஷ்²மோ(அ)த்⁴யாய꞉

ப்ராணாயாமவர்ணநம்

Pranayama

வைஷ²ம்பாயந உவாச
பிதாமஹம் புரஸ்க்ருத்ய மேருப்ருஷ்டே² ஸமாஹிதா꞉ |
ஜடாஜிநத⁴ரா விப்ராஸ்த்யக்தக்ரோதா⁴ ஜிதேந்த்³ரியா꞉ ||3-23-1

பர்வதாந்தரஸம்ஸித்³தே⁴ ப³ஹுபாத³பஸம்வ்ருதே |
தா⁴துஸம்ரஞ்ஜிதஷி²லே ஸமே நிஸ்த்ருணகண்டகே ||3-23-2

த்ரயாணாம் ப்³ரஹ்மவேதா³நாம் பஞ்சஸ்வரவிராஜிதே |
மந்த்ரயஜ்ஞபரா நித்யம் நித்யம் வ்ரதஹிதே ரதா꞉ ||3-23-3

ஏகமேவாக்³நிமாதா⁴ய ஸர்வே ப்³ராஹ்மணபுங்க³வா꞉ |
பி³பி⁴து³ர்மந்த்ரவிஷயை꞉ ஸுஸமாஹிதமாநஸா꞉ ||3-23-4

த்ரிதா⁴ ப்ரணீதோ ஜ்வலநோ முநிபி⁴ர்வேத³பாரகை³꞉ |
அதஸ்தே தத்த்வமாபந்நா யதே³கஸ்த்ரிவித⁴꞉ க்ருத꞉ ||3-23-5

ஏக ஏவ மஹாநக்³நிர்ஹவிஷா ஸம்ப்ரவர்ததே |
ஸ்வதா⁴காரேண மந்த்ரஜ்ஞ மந்த்ராணாம் கார்யஸித்³த⁴யே ||3-23-6

ஸ்வயம் ச த³க்ஷஸம்ப்ராப்தோ ப⁴க³வாந்பூ⁴தஸத்க்ருத꞉ |
ப்³ரஹ்மா ப்³ராஹ்மணநிர்மாதா ஸர்வபூ⁴தபிதாமஹ꞉ ||3-23-7

த³ண்டீ³ சர்மீ ஷ²ரீ க²ட்³கீ³ ஷி²கீ² பத்³மநிபா⁴நந꞉ |
அப⁴வந்ந்யஸ்தஸந்தாபோ ஜிதக்ரோதோ⁴ ஜிதேந்த்³ரிய꞉ ||3-23-8

யஜதே புஷ்கரே ப்³ரஹ்மா மேத⁴யா ஸஹ ஸங்க³த꞉ |
இந்த்³ரப்ரோக்தாநி ஸாமாநி கீ³யந்தே ப்³ரஹ்மவாதி³பி⁴꞉ ||3-23-9

க்⁴ருதம் க்ஷீரம் யவா வ்ரீஹி꞉ ஸர்வம் பரமகம் ஹவி꞉ |
வேத³ப்ரோக்தம் மகே² ந்யஸ்தம் கல்பிதம் ப்³ரஹ்மண꞉ பதே³ ||3-23-10

நித்மத்²யாரணிமாக்³நேயீம் ஷ²மீக³ர்ப⁴ஸமுத்தி²தாம் |
ஸ ப்³ரஹ்மா ப்ரத²மம் தஸ்மிந்நக்³நிமந்யம் ப்ரவர்தயத் ||3-23-11

ந ஹ்யல்பம் விஹிதம் த்³ரவ்யம் யதா²க்³நிர்யஜ்ஞகர்மணி |
ப்ரவர்தயேத்³விபா⁴கை³ர்வா ஹுதத்³ரவ்யமயம் ப³லம் ||3-23-12

ப²லாநி தை꞉ ப்ரயுக்தாநி ஹவிம்ஷி விததே(அ)த்⁴வரே |
ப்ரயுஞ்ஜதே ப்ரயோக³ஜ்ஞா முநயோ ப்³ரஹ்மவாதி³ந꞉ ||3-23-13

ஷண்மாஸாம்ஷ்²சதுரோ வேதா³ந்ஸம்ப³பா⁴ஷே ப்³ருஹஸ்பதி꞉ |
ப்³ரஹ்மணோ விததே யஜ்ஞே பரயா ப்³ரஹ்மஸம்பதா³ ||3-23-14

ஷி²க்ஷாக்ஷரஸமேதாயா மது⁴ராயா꞉ ஸமந்தத꞉ |
ஸாநுஸ்வரிதராமாயா꞉ ஸரஸ்வத்யா꞉ ப்ரபா⁴ஷதே ||3-23-15

தேந ப்³ராஹ்மணஷ²ப்³தே³ந ப்³ரஹ்மப்ரோக்தேந பா⁴ரத |
விபா⁴தி ஸ மகோ² வ்யக்தம் ப்³ரஹ்மலோக இவாபர꞉ ||3-23-16

மகோ² ப்³ரஹ்மமுகோ²த்தீர்ணோ ப்³ரஹ்மஷ²ப்³தை³ரநாமயை꞉ |
ப்ரயோகை³꞉ ஸம்ப்ரயுக்தஸ்ய ஜல்பந்நிவ விவர்த⁴தே ||3-23-17

ஸமித்³பி⁴꞉ ஸோமகலஷை²꞉ பாத்ரைஷ்²சைவ ப³ஹி꞉ க²லை꞉ |
யவைர்வ்ரீஹிபி⁴ராஜ்யைஷ்²ச பூர்ணைஷ்²ச ஜலபா⁴ஜநை꞉ ||3-23-18

கர்மப்ராப்தைஷ்²ச பஷு²பி⁴꞉ கர்மபி⁴ஷ்²சாபராந்விதை꞉ |
கோ³பி⁴꞉ பயஸ்விநீபி⁴ஷ்²ச பரிவேஷை²ஷ்²ச கோமலை꞉ ||3-23-19

ப்³ரஹ்மவ்ருத்³தோ⁴ வயோவ்ருத்³த⁴ஸ்தபோவ்ருத்³த⁴ஷ்²ச பா⁴ரத |
ப்³ரஹ்மஜ்ஞாநமயோ தே³வோ வித்³யயா ஸஹ ஸங்க³த꞉ ||3-23-20

மாநஸைஷ்²ச க்ரியாமூர்திர்யே ச பூ⁴தா꞉ ஸ்வயம் ந்ருப |
ப்³ரஹ்மா ஜுஹோதி தாம்ஸ்தஸ்மாந்மருத்³பி⁴꞉ ஸஹிதஸ்ததா³ ||3-23-21

தேஜோமூர்தித⁴ரை ரூபைர்ந ச தத்கர்மணாஸ்ப்ருஷ²த் |
வேத³ப்ரோக்தேந விதி⁴நா ஸர்வப்ராணப்⁴ருதாம் வர ||3-23-22

நிர்மத்²த்யாரணிமாக்³நேயீம் ஷ²மீக³ர்ப⁴ஸமுத்தி²தாம் |
க்ரதுநா யஜதே பூர்ணமக்³நிஷ்டோமேந ஸ ப்ரபு⁴꞉ ||3-23-23

ஸத³ஸ்யைஸ்தத்ஸதோ³ வ்யக்தம் ஷு²ஷு²பே⁴ யஜ்ஞகர்மணி |
ஜல்பந்தி மது⁴ரா வாச꞉ ஸாநுஸாரா꞉ க்ரியாஸ்ததா² ||3-23-24

கர்மபி⁴ஷ்²ச தபோயுக்தைர்வேத³வேதா³ங்க³பாரகை³꞉ |
ஸூர்யேந்து³ஸத்³ருஷை² ராஜந்விரராஜ மஹாக்ரது꞉ ||3-23-25

ப்³ரஹ்மகோ⁴ஷேந மஹதா ப்³ரஹ்மாவாஸ இவாபர꞉ |
வஸுதா⁴மிவ ஸம்ப்ராப்தை꞉ ஸர்வைரேவ தி³வௌகஸை꞉ ||3-23-26

வேத³வேதா³ங்க³வித்³பி⁴ஷ்²ச விநீதைர்ப்³ரஹ்மவாதி³பி⁴꞉ |
க³தாக³தைஸ்தப꞉ஷ்²ராந்தை꞉ ஸ்வர்க³லோகே மஹீயதே ||3-23-27

ஜ்வலத்³பி⁴ரிவ விப்ரைஸ்தைஸ்த்ரிபி⁴ரேவாத்⁴வரே(அ)க்³நிபி⁴꞉ |
ப்³ரஹ்மலோக இவாபா⁴தி ப்³ரஹ்மண꞉ ஸ மஹாக்ரது꞉ ||3-23-28

இந்த்³ரப்ரோக்தாநி ஸாமாநி கா³யந்தி ப்³ரஹ்மவாதி³ந꞉ |
வசநாநி ப்ரயுக்தாநி யஜூம்ஷி விததே(அ)த்⁴வரே ||3-23-29

தப꞉ஷா²ந்தா ப்³ரஹ்மபரா꞉ ஸத்யவ்ரதஸமாஹிதா꞉ |
ஆயயுர்முநய꞉ ஸர்வே மநோபி⁴꞉ ஷ்²ரோத்ரவாதி³பி⁴꞉ ||3-23-30

ஹோதா சைவாப⁴வத்³ராஜந்ப்³ரஹ்மத்வே ச ப்³ருஹஸ்பதி꞉ |
ஸர்வத⁴ர்மவிதா³ம் ஷ்²ரேஷ்ட²꞉ புராணோ ப்³ரஹ்மஸம்ப⁴வ꞉ ||3-23-31

யஜமாநஷ்²ச யஜ்ஞாந்தே விஷ்ணோ꞉ பூஜம் ப்ரயுஜ்ய ச |
ஆதி³த்யா꞉ பஷ்²சிமே க³ர்பே⁴ தபஸா ஸம்வ்ருதே ந்ருப ||3-23-32

பத³ம் விஷ்ணுரஜோ ப்³ரஹ்மா நிர்த்³வந்த்³வம் நிஷ்பரிக்³ரஹம் |
யத꞉ பத³ஸஹஸ்ராணி ப⁴விஷ்யந்த்யுத்³ப⁴வந்தி ச ||3-23-33

அவந்த்⁴யம் சாப்ரமேயம் ச வ்யதிரிக்தம் ச கர்மபி⁴꞉ |
ஆத்மாபி யஸ்ய முநயோ ப⁴வந்தி நிஷ்பரிக்³ரஹா꞉ ||3-23-34

பரிக்³ரஹாஷ்²ச விஷயா தோ³ஷப்ராப்தா மஹீபதே |
தோ³ஷாஷ்²ச யுக³பத்ஸர்வே சா²த³யந்தி மநோப³லாத் ||3-23-35

இந்த்³ரியக்³ராமவிஷயே சரந்தோ நிஷ்பரிக்³ரஹா꞉ |
பரிக்³ரஹம் ஷு²ப⁴ம் த⁴ர்மமவித்³யாலக்ஷணம் விது³꞉ ||3-23-36

வித்³யாலக்ஷணஸம்யோகா³ந்ந மநஷ்²சா²த்³யதே ந்ருப |
யதி³ சேந்முநிஷ²ப்³தே³ந க்³ருஹ்யதே ப்³ரஹ்மவாதி³பி⁴꞉ ||3-23-37

வேத³வித்³யாவ்ரதஸ்நாதைர்நியதை꞉ குருஸத்தம |
தி³வி லோகா꞉ ஸதாம் ஸ்தா²நம் லோகாநாம் லோக உச்யதே ||3-23-38

யத்ர தே³வா ஹவ்யபுஷ்டா ந க்ஷயம் யாந்தி பா⁴ரத |
யஜமாநஷ்²ச போ⁴கை³꞉ ஸ்வை꞉ கர்மப்ராப்தோதி³தே பதே³ |
மோத³தே ஸஹ பத்நீபி⁴ர்விஜ்வரோ வஸுதா⁴தி⁴ப ||3-23-39

யஜ்ஞாவஸாநே ஷை²லேந்த்³ரம் த்³விஜேப்⁴ய꞉ ப்ரத³தௌ³ ப்ரபு⁴꞉ |
த³யயா ஸர்வபூ⁴தாநாம் நிர்மலேநாந்தராத்மநா ||3-23-40

தம் ஷை²லம் ஸர்வகா³த்ராணி பரஸ்பரவிஷே²ஷிண꞉ |
ந ஷே²கு꞉ ப்ரவிபா⁴கா³ர்த²ம் பே⁴த்தும் ஸர்வோத்³யமைரபி ||3-32-41

ததஸ்தே ப்³ராஹ்மணக³ணா நிஷேது³ர்வஸுதா⁴தலே |
ஷ்²ரமேணாபி⁴ஹதா꞉ ஸர்வே விவர்ணவத³நா ந்ருப ||3-23-42

ஸுபார்ஷ்²வோ கி³ரிமுக்²யஸ்து வாக்³பி⁴ர்மது⁴ரபா⁴ஷிதா |
அப்³ரவீத்ப்ரணத꞉ ஸர்வாஞ்சி²ரஸா தாந்த்³விஜோத்தமான் ||3-23-43

ந ஹி ஷ²க்யோ ப³லாத்³பே⁴த்தும் யுஷ்மாபி⁴ரஸுஸங்கி³பி⁴꞉ |
அபி வர்ஷஷ²தைர்தி³வ்யை꞉ பரஸ்பரவிரோதி⁴பி⁴꞉ ||3-23-44

ஏகீபூ⁴தா யதா³ ஸர்வே ப⁴விஷ்யத² ஸமாஹிதா꞉ |
அவிரோதே⁴ந யுக³பத்³விப⁴ஜிஷ்யத² நிர்வ்ருதா꞉ ||3-23-45

ப³லம் ஹி ராக³த்³வேஷாப்⁴யாம் வர்த⁴தே ப்³ரஹ்மஸத்தமா꞉ |
விமுக்தம் ராக³தோ³ஷாப்⁴யாம் ப்³ரஹ்ம வர்த⁴தி ஷா²ஷ்²வதம் ||3-23-46

யதா³ஹம் பே⁴த³யிஷ்யாமி ஸ்வர்க³பி⁴ந்நை꞉ ஷி²லாஷ²தை꞉ |
தா⁴துபி⁴ஷ்²ச விஸர்பத்³பி⁴꞉ ஷி²க²ரைஷ்²சாநுபாதிபி⁴꞉ ||3-23-47

விஷீ²ர்ணை꞉ பார்ஷ்²வவிவரைர்நாகை³ஷ்²ச க³லிதைர்பு⁴வி |
ப³ஹுபி⁴ர்வ்யாலரூபைஷ்²ச சோத்³யமாநோ கு³ஹாஷ²யை꞉ ||3-23-48

ப்ரதிக்³ருஹ்ய ச தத்³வாக்யம் ஷை²லேந்த்³ரஸ்ய ஸுபா⁴ஷிதம் |
தூஷ்ணீம் ப³பூ⁴வுஸ்தே ஸர்வே ததா³ ப்³ராஹ்மணஸத்தமா꞉ ||3-23-49

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
பௌஷ்கரே த்ரயோவிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_023_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 3-23  
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @wanadoo.fr
September 14, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha trayoviMshmo.adhyAyaH

prANAyAmavarNanam

vaishampAyana uvAcha
pitAmahaM puraskR^itya merupR^iShThe samAhitAH |
jaTAjinadharA viprAstyaktakrodhA jitendriyAH ||3-23-1

parvatAntarasaMsiddhe bahupAdapasaMvR^ite |
dhAtusaMra~njitashile same nistR^iNakaNTake ||3-23-2

trayANAM brahmavedAnAM pa~nchasvaravirAjite |
mantrayaj~naparA nityaM nityaM vratahite ratAH ||3-23-3

ekamevAgnimAdhAya sarve brAhmaNapu~NgavAH |
bibhidurmantraviShayaiH susamAhitamAnasAH ||3-23-4

tridhA praNIto jvalano munibhirvedapAragaiH |
ataste tattvamApannA yadekastrividhaH kR^itaH ||3-23-5

eka eva mahAnagnirhaviShA saMpravartate |
svadhAkAreNa mantraj~na mantrANAM kAryasiddhaye ||3-23-6

svayaM cha dakShasaMprApto bhagavAnbhUtasatkR^itaH |
brahmA brAhmaNanirmAtA sarvabhUtapitAmahaH ||3-23-7

daNDI charmI sharI khaDgI shikhI padmanibhAnanaH |
abhavannyastasaMtApo jitakrodho jitendriyaH ||3-23-8

yajate puShkare brahmA medhayA saha saMgataH |
indraproktAni sAmAni gIyante brahmavAdibhiH ||3-23-9

ghR^itaM kShIraM yavA vrIhiH sarvaM paramakaM haviH |
vedaproktaM makhe nyastaM kalpitaM brahmaNaH pade ||3-23-10

nitmathyAraNimAgneyIM shamIgarbhasamutthitAM |
sa brahmA prathamaM tasminnagnimanyaM pravartayat ||3-23-11

na hyalpaM vihitam dravyaM yathAgniryaj~nakarmaNi |
pravartayedvibhAgairvA hutadravyamayaM balam ||3-23-12

phalAni taiH prayuktAni haviMShi vitate.adhvare |
prayu~njate prayogaj~nA munayo brahmavAdinaH ||3-23-13

ShaNmAsAMshchaturo vedAnsaMbabhAShe bR^ihaspatiH |
brahmaNo vitate yaj~ne parayA brahmasampadA ||3-23-14

shikShAkSharasametAyA madhurAyAH samantataH |
sAnusvaritarAmAyAH sarasvatyAH prabhAShate ||3-23-15

tena brAhmaNashabdena brahmaproktena bhArata |
vibhAti sa makho vyaktaM brahmaloka ivAparaH ||3-23-16

makho brahmamukhottIrNo brahmashabdairanAmayaiH |
prayogaiH saMprayuktasya jalpanniva vivardhate ||3-23-17

samidbhiH somakalashaiH pAtraishchaiva bahiH khalaiH |
yavairvrIhibhirAjyaishcha pUrNaishcha jalabhAjanaiH ||3-23-18

karmaprAptaishcha pashubhiH karmabhishchAparAnvitaiH |
gobhiH payasvinIbhishcha pariveshaishcha komalaiH ||3-23-19

brahmavR^iddho vayovR^iddhastapovR^iddhashcha bhArata |
brahmaj~nAnamayo devo vidyayA saha saMgataH ||3-23-20

mAnasaishcha kriyAmUrtirye cha bhUtAH svayaM nR^ipa |
brahmA juhoti tAMstasmAnmarudbhiH sahitastadA ||3-23-21

tejomUrtidharai rUpairna cha tatkarmaNAspR^ishat |
vedaproktena vidhinA sarvaprANabhR^itAM vara ||3-23-22

nirmathtyAraNimAgneyIM shamIgarbhasamutthitAm |
kratunA yajate pUrNamagniShTomena sa prabhuH ||3-23-23

sadasyaistatsado vyaktaM shushubhe yaj~nakarmaNi |
jalpanti madhurA vAchaH sAnusArAH kriyAstathA ||3-23-24

karmabhishcha tapoyuktairvedavedA~NgapAragaiH |
sUryendusadR^ishai rAjanvirarAja mahAkratuH ||3-23-25

brahmaghoShena mahatA brahmAvAsa ivAparaH |
vasudhAmiva saMprAptaiH sarvaireva divaukasaiH ||3-23-26

vedavedA~Ngavidbhishcha vinItairbrahmavAdibhiH |
gatAgataistapaHshrAntaiH svargaloke mahIyate ||3-23-27

jvaladbhiriva vipraistaistribhirevAdhvare.agnibhiH |
brahmaloka ivAbhAti brahmaNaH sa mahAkratuH ||3-23-28

indraproktAni sAmAni gAyanti brahmavAdinaH |
vachanAni prayuktAni yajUMShi vitate.adhvare ||3-23-29

tapaHshAntA brahmaparAH satyavratasamAhitAH |
AyayurmunayaH sarve manobhiH shrotravAdibhiH ||3-23-30

hotA chaivAbhavadrAjanbrahmatve cha bR^ihaspatiH |
sarvadharmavidAM shreShThaH purANo brahmasaMbhavaH ||3-23-31

yajamAnashcha yaj~nAnte viShNoH pUjaM prayujya cha |
AdityAH pashchime garbhe tapasA samvR^ite nR^ipa ||3-23-32

padaM viShNurajo brahmA nirdvandvaM niShparigraham |
yataH padasahasrANi bhaviShyantyudbhavanti cha ||3-23-33

avandhyaM chAprameyaM cha vyatiriktaM cha karmabhiH |
AtmApi yasya munayo bhavanti niShparigrahAH ||3-23-34

parigrahAshcha viShayA doShaprAptA mahIpate |
doShAshcha yugapatsarve ChAdayanti manobalAt ||3-23-35

indriyagrAmaviShaye charanto niShparigrahAH |
parigrahaM shubhaM dharmamavidyAlakShaNaM viduH ||3-23-36

vidyAlakShaNasaMyogAnna manashChAdyate nR^ipa |
yadi chenmunishabdena gR^ihyate brahmavAdibhiH ||3-23-37

vedavidyAvratasnAtairniyataiH kurusattama |
divi lokAH satAM sthAnaM lokAnAM loka uchyate ||3-23-38

yatra devA havyapuShTA na kShayaM yAnti bhArata |
yajamAnashcha bhogaiH svaiH karmaprAptodite pade |
modate saha patnIbhirvijvaro vasudhAdhipa ||3-23-39

yaj~nAvasAne shailendraM dvijebhyaH pradadau prabhuH |
dayayA sarvabhUtAnAM nirmalenAntarAtmanA ||3-23-40

taM shailaM sarvagAtrANi parasparavisheShiNaH |
na shekuH pravibhAgArthaM bhettuM sarvodyamairapi ||3-32-41

tataste brAhmaNagaNA niShedurvasudhAtale |
shrameNAbhihatAH sarve vivarNavadanA nR^ipa ||3-23-42

supArshvo girimukhyastu vAgbhirmadhurabhAShitA |
abravItpraNataH sarvA~nChirasA tAndvijottamAn ||3-23-43

na hi shakyo balAdbhettuM yuShmAbhirasusa~NgibhiH |
api varShashatairdivyaiH parasparavirodhibhiH ||3-23-44

ekIbhUtA yadA sarve bhaviShyatha samAhitAH |
avirodhena yugapadvibhajiShyatha nirvR^itAH ||3-23-45

balaM hi rAgadveShAbhyAM vardhate brahmasattamAH |
vimuktaM rAgadoShAbhyAM brahma vardhati shAshvatam ||3-23-46

yadAhaM bhedayiShyAmi svargabhinnaiH shilAshataiH |
dhAtubhishcha visarpadbhiH shikharaishchAnupAtibhiH ||3-23-47

vishIrNaiH pArshvavivarairnAgaishcha galitairbhuvi |
bahubhirvyAlarUpaishcha chodyamAno guhAshayaiH ||3-23-48

pratigR^ihya cha tadvAkyaM shailendrasya subhAShitam |
tUShNIM babhUvuste sarve tadA brAhmaNasattamAH ||3-23-49

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
pauShkare trayoviMsho.adhyAyaH   

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்