Friday 28 May 2021

வர்ணாஷ்²ரமத⁴ர்மபரிபாலநம் | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 24 (22)

அத² சதுர்விம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉

வர்ணாஷ்²ரமத⁴ர்மபரிபாலநம்

Yajna Homa

வைஷ²ம்பாயந உவாச
ப³லிர்ஹோமாஷ்²ச வர்த⁴ந்தே அஹந்யஹநி பா⁴ரத |
த்³விஜாநாம் தபஸாட்⁴யாநாம் க்³ருஹத⁴ர்மேஷு திஷ்ட²தாம் ||3-24-1

தே³வதார்ச்யாஷ்²ச பூஜ்யந்தே ததா³ப்ரப்⁴ருதி பா⁴ரத |
தேஷாம் ப்³ரஹ்மவிதா³ம் ராஜந்ப்ருதி²வ்யாம் ப்³ரஹ்மவாதி³பி⁴꞉ ||3-24-2

தத்ரைவ ப்³ரஹ்மஸத³நே ஸமே நிஸ்த்ருணகண்டகே |
ப்ராஜ்யேந்த⁴நத்ருணே தே³ஷே² புண்யே பர்வதரோத⁴ஸி ||3-24-3

வாஸம் யத்ர ப்ரகுர்வந்தி த்³ருஷ்ட்வா ப⁴க³வத꞉ க்ரியாம் | 
தபோ(அ)ர்தி²நோ மஹாபா⁴கா³ ப்³ரஹ்மசர்யவ்ரதே ஸ்தி²தா꞉ ||3-24-4

க்³ருஹஸ்த²த⁴ர்மநிரதா தா³நப்ராப்தேந சேதஸா |
யதயஷ்²சாபி காங்க்ஷந்தி த⁴ர்மேணேஹ விகாங்க்ஷிண꞉ ||3-24-5

வந்யை꞉ கர்மப²லைஷ்²சைவ ரதா ப்³ராஹ்மணபுங்க³வா꞉ |
அக்³நிஹோத்ரவ்ரதஸ்நாதா ஜிதக்ரோதா⁴꞉ ஸமாஹிதா꞉ ||3-24-6

தை³வயுக்தேந வா யுக்தா꞉ கர்மணா ப்³ரஹ்மஸத்தமா꞉ |
சீரவல்கலஸம்வீதா நியதா நியதேந்த்³ரியா꞉ ||3-24-7

சரந்தோ ப்³ரஹ்மசர்யம் ச வ்ரதமாஸ்தா²ய தா³ருணம் |
அநேந விதி⁴நா ராஜந்க்ரமப்ராப்தேந ஸர்வஷ²꞉ ||3-24-8

க்ரமாத்³யே வேத³ஸம்ஸ்காரம் புண்யம் ப்ராப்தா ஸநாதநம் |
பூர்வைராசரிதம் ராஜந்முநிபி⁴ர்ப்³ரஹ்மவாதி³பி⁴꞉ ||3-24-9

நாவேத³வித்³வாநாக³ச்சே²ந்நாபி ரௌத்³ரம் வ்ரதம் சரேத் |
ந ச த்யாகே³ந க³ச்சே²த க்³ருஹத⁴ர்மம் ந ச த்யஜேத் ||3-24-10

நைவ க³ச்சே²த து³꞉ஸ்தா²நமப்ராப்தோ வேத³ஸஞ்சயம் |
ருசஷ்²ச ஸஞ்சய꞉ பூர்வ꞉ ஸாமகா³நாம் ச பா⁴ரத ||3-24-11

யே சாபி புத்ரிணோ ந ஸ்யு꞉ ஷ்²ருத்வாபி ப்ராப்நுயு꞉ ப²லம் |
ப்³ராஹ்மணாஸ்தபஸா ஷ்²ராந்தா கு³ரோஷ்²ச பரிசர்யயா ||3-21-12

யஸ்ய நைவ ஷ்²ருதம் ப்³ரஹ்மந்ந க்³ருஹீதம் விஷா²ம்பதே |
காமம் தம் தா⁴ர்மிகோ ராஜா ஷூ²த்³ரகர்மாணி காரயேத் ||3-24-13

அத²வா நைவ வித்³யேத யத்³ப்³ரஹ்ம நாத்³ரியேத்³த்³விஜ꞉ |
த்³வாப்⁴யாம் து ஷ்²ரோத்ரவிஷயே மந꞉ பூர்வம் ஸமாஹிதம் ||3-24-14

ஏவம் ஸர்வேந்த்³ரியாரம்பா⁴ந்வேத³பூர்வாந்த்ஸமாசரேத் |
ப்³ராஹ்மணோ பூ⁴தஸம்பந்நோ ய இச்சே²த்³பூ⁴திமாத்மந꞉ ||3-24-15

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
பௌஷ்கரே சதுர்விம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_024_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 3-24 Fight breaks out between Devas and Asuras  
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
September 15, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------
atha chaturviMsho.adhyAyaH

varNAshramadharmaparipAlanam

vaishampAyana uvAcha
balirhomAshcha vardhante ahanyahani bhArata |
dvijAnAM tapasADhyAnAM gR^ihadharmeShu tiShThatAm ||3-24-1

devatArchyAshcha pUjyante tadAprabhR^iti bhArata |
teShAM brahmavidAM rAjanpR^ithivyAM brahmavAdibhiH ||3-24-2

tatraiva brahmasadane same nistR^iNakaNTake |
prAjyendhanatR^iNe deshe puNye parvatarodhasi ||3-24-3

vAsaM yatra prakurvanti dR^iShTvA bhagavataH kriyAm | 
tapo.arthino mahAbhAgA brahmacharyavrate sthitAH ||3-24-4

gR^ihasthadharmaniratA dAnaprAptena chetasA |
yatayashchApi kA~NkShanti dharmeNeha vikA~NkShiNaH ||3-24-5

vanyaiH karmaphalaishchaiva ratA brAhmaNapu~NgavAH |
agnihotravratasnAtA jitakrodhAH samAhitAH ||3-24-6

daivayuktena vA yuktAH karmaNA brahmasattamAH |
chIravalkalasaMvItA niyatA niyatendriyAH ||3-24-7

charanto brahmacharyaM cha vratamAsthAya dAruNam |
anena vidhinA rAjankramaprAptena sarvashaH ||3-24-8

kramAdye vedasaMskAraM puNyaM prAptA sanAtanam |
pUrvairAcharitaM rAjanmunibhirbrahmavAdibhiH ||3-24-9

nAvedavidvAnAgachChennApi raudraM vrataM charet |
na cha tyAgena gachCheta gR^ihadharmaM na cha tyajet ||3-24-10

naiva gachCheta duHsthAnamaprApto vedasa~nchayam |
R^ichashcha sa~nchayaH pUrvaH sAmagAnAM cha bhArata ||3-24-11

ye chApi putriNo na syuH shrutvApi prApnuyuH phalam |
brAhmaNAstapasA shrAntA guroshcha paricharyayA ||3-21-12

yasya naiva shrutaM brahmanna gR^ihItaM vishAmpate |
kAmaM taM dhArmiko rAjA shUdrakarmANi kArayet ||3-24-13

athavA naiva vidyeta yadbrahma nAdriyeddvijaH |
dvAbhyAM tu shrotraviShaye manaH pUrvaM samAhitam ||3-24-14

evaM sarvendriyArambhAnvedapUrvAntsamAcharet |
brAhmaNo bhUtasaMpanno ya ichChedbhUtimAtmanaH ||3-24-15

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
pauShkare chaturviMsho.adhyAyaH   

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்