Monday 24 May 2021

கர்மமார்க³கத²நம் | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 21 (19)

அதை²கவிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉

கர்மமார்க³கத²நம்

Lord Daksha Prajapati

ஜநமேஜய உவாச
ஷ்²ருதம் ப்³ரஹ்மயுக³ம் ப்³ரஹ்மந்யுகா³நாம் ப்ரத²மம் யுக³ம் |
க்ஷத்ரஸ்யாபி யுக³ம் ப்³ரஹ்மஞ்ச்²ரோதுமிச்சா²ம்யஹம் ப்ரபோ⁴ ||3-21-1

ஸஸங்க்ஷேபம் ஸவிஸ்தாரம் நியமைர்ப³ஹுபி⁴ஷ்²சிதம் |
உபாயஜ்ஞைஷ்²ச கதி²தம் க்ரதுபி⁴ஷ்²சைவ ஷோ²பி⁴தம் ||3-21-2

வைஷ²ம்பாயந உவாச
ஏதத்தே கத²யிஷ்யாமி யஜ்ஞகர்மபி⁴ரர்சிதம் |
தா³நத⁴ர்மைஷ்²ச விவிதை⁴꞉ ப்ரஜாபி⁴ருபஷோ²பி⁴தம் ||3-21-3

தே(அ)ங்கு³ஷ்ட²மாத்ரா முநய ஆத³த்தா꞉ ஸூர்யரஷ்²மிபி⁴꞉ |
மோக்ஷப்ராப்தேந விதி⁴நா நிராபா³தே⁴ந கர்மணா ||3-21-4

ப்ரவ்ருத்தே சாப்ரவ்ருத்தே ச நித்யம் ப்³ரஹ்மபராயணா꞉ |
பராயணஸ்ய ஸங்க³ம்ய ப்³ராமணஸ்து மஹீபதே ||3-21-5

ஷ்²ரீவ்ருதா꞉ பாவநாஷ்²சைவ ப்³ராஹ்மணாஷ்²ச மஹீபதே |
சரிதப்³ரஹ்மசர்யாஷ்²ச ப்³ரஹ்மஜ்ஞாநாவபோ³தி⁴தா꞉ ||3-21-6

பூர்ணே யுக³ஸஹஸ்ராந்தே ப்ரபா⁴வே ப்ரலயம் க³தா꞉ |
ப்³ராஹ்மணா வித்தஸம்பந்நா ஜ்ஞாநஸித்³தா⁴꞉ ஸமாஹிதா꞉ ||3-21-7

வ்யதிரிக்தேந்த்³ரியோ விஷ்ணுர்யோகா³த்மா ப்³ரஹ்மஸம்ப⁴வ꞉ |
த³க்ஷ꞉ ப்ரஜாபதிர்பூ⁴த்வா ஸ்ருஜதே விபுலா꞉ ப்ரஜா꞉ ||3-21-8

அக்ஷராத்³ப்³ராஹ்மணா꞉ ஸௌம்யா꞉ க்ஷராத்க்ஷத்ரியபா³ந்த⁴வா꞉ |
வைஷ்²யா விகாரதஷ்²சைவ ஷூ²த்³ரா தூ⁴மவிகாரத꞉ ||3-21-9

ஷ்²வேதலோஹிதகைர்வர்ணை꞉ பீதைர்நீலைஷ்²ச ப்³ராஹ்மணா꞉ |
அபி⁴நிர்வர்திதா வர்ணாஷ்²சிந்தயாநேந விஷ்ணுநா ||3-21-10

ததோ வர்ணத்வமாபந்நா꞉ ப்ரஜா லோகே சதுர்விதா⁴꞉ |
ப்³ராஹ்மணா꞉ க்ஷத்ரியா வைஷ்²யா꞉ ஷூ²த்³ராஷ்²சைவ மஹீபதே ||3-21-11

ஏகலிங்கா³꞉ ப்ருத²க்³த⁴ர்மா த்³விபதா³꞉ பரமாத்³பு⁴தா꞉ |
யாதநாயாபி⁴ஸம்பந்நா க³திஜ்ஞா꞉ ஸர்வகர்மஸு ||3-21-12

த்ரயாணாம் வர்ணஜாதாநாம் வேத³ப்ரோக்தா꞉ க்ரியா꞉ ஸ்ம்ருதா꞉ |
தேந ப்³ராஹ்மணயோகே³ந வைஷ்ணவேந மஹீபதே ||3-21-13

ப்ரஜ்ஞயா தேஜஸா யோகா³த்தஸ்மாத்ப்ராசேதஸ꞉ ப்ரபு⁴꞉ |
விஷ்ணுரேவ மஹாயோகீ³ கர்மணாமந்தரம் க³த꞉ ||3-21-14

ததோ நிர்மாணஸம்பூ⁴தா꞉ ஷூ²த்³ரா꞉ கர்மவிவர்ஜிதா꞉ |
தஸ்மாந்நார்ஹந்தி ஸம்ஸ்காரம் ந ஹ்யத்ர ப்³ரஹ்ம வித்³யதே ||3-21-15

யதா²க்³நௌ தூ⁴மஸங்கா⁴தோ ஹ்யரண்யா மத்²யமாநயா |
ப்ராது³ர்பூ⁴தோ விஸர்பந்வை நோபயுஞ்ஜந்தி கர்மணி ||3-21-16

ஏவம் ஷூ²த்³ரா விஸர்பந்தோ பு⁴வி கார்த்ஸ்ந்யேந ஜந்மநா |
நாஸம்ஸ்க்ருதேந த⁴ர்மேண வேத³ப்ரோக்தேந கர்மணா ||3-21-17

ததோ(அ)ந்யே த³க்ஷபுத்ராஷ்²ச ஸம்பூ⁴தா ப்³ரஹ்மயோநய꞉ |
ப³லவந்தோ மஹோத்ஸாஹா மஹாவீர்யா மஹௌஜஸ꞉ ||3-21-18

பித்ரா ப்ரோக்தா மஹாத்மாநோ த³க்ஷிணா யஜ்ஞகர்மணா |
அந்தமிச்சா²ம்யஹம் ஷ்²ரோதும் தா⁴த்ர்யா꞉ புத்ரா ப³லோ ஹ்யஹம் ||3-21-19

ததோ விதா⁴ஸ்யே தத்த்வஜ்ஞா꞉ ப்ரஜாநாம் விபுலம் ப³லம் |
விபுலத்வாத்³தி⁴ க்ஷேத்ராணாம் மமாபி விபுலா꞉ ப்ரஜா꞉ ||3-21-20

ந தேஷாம் த³ர்ஷ²யத்³தே³வீ சக்ஷுஷா ரூபமாத்மந꞉ |
ப்ரஜாபதிஸுதாநாம் வை விபுலாஸாரமிச்ச²தாம் ||3-21-21

ஆத்மநோ பா⁴வநிர்வ்ருத்தே பா⁴வே க்ருதயுகே³ ததா³ |
ஜநித்ரீ ஸர்வபூ⁴தாநாமண்ட³ஜாநுத்³பி⁴ஜாம்ஸ்ததா² ||3-21-22

ஸம்வேத³ஜநநீ தா⁴த்ரீ சேதி மாத்ரா ப்ரசோதி³தா |
அணுதாம் தநுதாம் சைவ ஜந்தூநாம் கர்மயோகி³நாம் ||3-21-23

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
பௌஷ்கரே ஏகவிம்ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_021_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 3-21  Description of Path of Duty
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
September 11, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.

If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

athaikaviMsho.adhyAyaH

karmamArgakathanam

janamejaya uvAcha
shrutaM brahmayugaM brahmanyugAnAM prathamaM yugam |
kShatrasyApi yugaM brahma~nChrotumichChAmyahaM prabho ||3-21-1

sasa~NkShepaM savistAraM niyamairbahubhishchitam |
upAyaj~naishcha kathitaM kratubhishchaiva shobhitam ||3-21-2

vaishampAyana uvAcha
etatte kathayiShyAmi yaj~nakarmabhirarchitam |
dAnadharmaishcha vividhaiH prajAbhirupashobhitam ||3-21-3

te.a~NguShThamAtrA munaya AdattAH sUryarashmibhiH |
mokShaprAptena vidhinA nirAbAdhena karmaNA ||3-21-4

pravR^itte chApravR^itte cha nityaM brahmaparAyaNAH |
parAyaNasya sa~Ngamya brAmaNastu mahIpate ||3-21-5

shrIvR^itAH pAvanAshchaiva brAhmaNAshcha mahIpate |
charitabrahmacharyAshcha brahmaj~nAnAvabodhitAH ||3-21-6

pUrNe yugasahasrAnte prabhAve pralayaM gatAH |
brAhmaNA vittasaMpannA j~nAnasiddhAH samAhitAH ||3-21-7

vyatiriktendriyo viShNuryogAtmA brahmasaMbhavaH |
dakShaH prajApatirbhUtvA sR^ijate vipulAH prajAH ||3-21-8

akSharAdbrAhmaNAH saumyAH kSharAtkShatriyabAndhavAH |
vaishyA vikAratashchaiva shUdrA dhUmavikArataH ||3-21-9

shvetalohitakairvarNaiH pItairnIlaishcha brAhmaNAH |
abhinirvartitA varNAshchintayAnena viShNunA ||3-21-10

tato varNatvamApannAH prajA loke chaturvidhAH |
brAhmaNAH kShatriyA vaishyAH shUdrAshchaiva mahIpate ||3-21-11

ekali~NgAH pR^ithagdharmA dvipadAH paramAdbhutAH |
yAtanAyAbhisaMpannA gatij~nAH sarvakarmasu ||3-21-12

trayANAM varNajAtAnAM vedaproktAH kriyAH smR^itAH |
tena brAhmaNayogena vaiShNavena mahIpate ||3-21-13

praj~nayA tejasA yogAttasmAtprAchetasaH prabhuH |
viShNureva mahAyogI karmaNAmantaraM gataH ||3-21-14

tato nirmANasaMbhUtAH shUdrAH karmavivarjitAH |
tasmAnnArhanti saMskAraM na hyatra brahma vidyate ||3-21-15

yathAgnau dhUmasa~NghAto hyaraNyA mathyamAnayA |
prAdurbhUto visarpanvai nopayu~njanti karmaNi ||3-21-16

evaM shUdrA visarpanto bhuvi kArtsnyena janmanA |
nAsaMskR^itena dharmeNa vedaproktena karmaNA ||3-21-17

tato.anye dakShaputrAshcha saMbhUtA brahmayonayaH |
balavanto mahotsAhA mahAvIryA mahaujasaH ||3-21-18

pitrA proktA mahAtmAno dakShiNA yaj~nakarmaNA |
antamichChAmyahaM shrotuM dhAtryAH putrA balo hyaham ||3-21-19

tato vidhAsye tattvaj~nAH prajAnAM vipulaM balam |
vipulatvAddhi kShetrANAM mamApi vipulAH prajAH ||3-21-20

na teShAM darshayaddevI chakShuShA rUpamAtmanaH |
prajApatisutAnAM vai vipulAsAramichChatAm ||3-21-21

Atmano bhAvanirvR^itte bhAve kR^itayuge tadA |
janitrI sarvabhUtAnAmaNDajAnudbhijAMstathA ||3-21-22

saMvedajananI dhAtrI cheti mAtrA prachoditA |
aNutAM tanutAM chaiva jantUnAM karmayoginAm ||3-21-23

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
pauShkare ekaviMsho.adhyAyaH   

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next


Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்