Sunday 2 May 2021

ப்³ரஹ்மணோ மாநஸபுத்ராணாமுத்பத்தி꞉ | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 14

அத² சதுர்த³ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉

ப்³ரஹ்மணோ மாநஸபுத்ராணாமுத்பத்தி꞉


Brahma's creation

வைஷ²ம்பாயந உவாச
ஸ்தி²த்வா தஸ்மிம்ஸ்து கமலே ப்³ரஹ்மா ப்³ரஹ்மவிதா³ம் வர꞉ |
ஊர்த்⁴வபா³ஹுர்மஹாபா³ஹுஸ்தபோ கோ⁴ரம் ஸமாஷ்²ரித꞉ ||3-14-1

ஜ்வலந்நிவ ச தேஜஸ்வீ பா⁴பி⁴꞉ஸ்வாபி⁴ஸ்தமோநுத³꞉ |
ப³பா⁴ஸே ஸர்வத⁴ர்மஸ்த²꞉ ஸஹஸ்ராம்ஷு²ரிவாம்ஷு²மான் ||3-14-2

அதா²ந்யத்³ரூபமாஸ்தா²ய ஷ²ம்பு⁴ர்நாராயணோ(அ)வ்யய꞉ |
த்³விதா⁴ க்ருத்வா(ஆ)த்மநா(ஆ)த்மாநமசிந்த்யாத்மா ஸநாதந꞉ ||3-14-3

ஆஜகா³ம மஹாதேஜா யோகா³சார்யோ மஹாயஷா²꞉ |
Sஆங்க்²யாசார்யஷ்²ச மதிமாந்கபிலோ ப்³ராஹ்மணோ வர꞉ ||3-14-4

தே³வர்ஷிபி⁴ஸ்து தாவேதௌ ப்³ரஹ்ம ப்³ரஹ்மவிதா³ம் வரௌ |
உபா⁴வபி மஹாத்மாநாவூர்ஜிதௌ க்ஷேத்ரதத்பரௌ ||3-14-5

தௌ ப்ராப்தாவூசதுஸ்தத்ர ப்³ரஹ்மாணமமிதௌஜஸம் |
பராவரவிஷே²ஷஜ்ஞௌ பூஜிதௌ பரமர்ஷிபி⁴꞉ ||3-14-6

ப³ஹுத்வாத்³த்³ருட⁴பாத³ஷ்²ச விஷ்²வாத்மா ஜக³த꞉ ஸ்தி²தி꞉ |
க்³ராமணீ꞉ ஸர்வலோகாநாம் ப்³ரஹ்மா லோககு³ருர்வர꞉ ||3-14-7

தயோஸ்தத்³வசநம் ஷ்²ருத்வா திஸ்ரோ வ்யாஹ்ருதயோ ஜபன் |
த்ரீநிமாந்க்ருதவாம்ˮல்லோகாந்யதா²ஹ ப்³ராஹ்மணீ ஷ்²ருதி꞉ ||3-14-8

யத்ர பூ⁴ஸஞ்ஜ்ஞகம் சைவ ஸமுத்பாதி³தவாந்ப்ரபு⁴꞉ |
ததோ(அ)க்³ரே தத்³க³தஸ்நேஹோ ப்³ரஹ்மா மாநஸமவ்யயம் ||3-14-9

ஸோத்பந்நஸ்த்வக்³ரே ப்³ரஹ்மாணமுவாச மாநஸ꞉ ஸுத꞉ |
கரோமி கிம் தே ஸாஹாய்யம் ப்³ரவீது ப⁴க³வாநிதி ||3-14-10

ப்³ரஹ்மோவாச
ய ஏஷ கபிலோ நாம ப்³ரஹ்மா நாராயணஸ்ததா² |
வத³த வரத³ஸ்த்வாம் து தத்குருஷ்வ மஹாமதே ||3-14-11

வைஷ²ம்பாயந உவாச 
ப்³ரஹ்மணோக்தஸ்ததா³ பூ⁴ய꞉ ஸம்ஷ²யம் ஸமுபஸ்தி²த꞉ |
ஷு²ஷ்²ரூஷுரஸ்மி யுவயோ꞉ கிம் குர்மீதி க்ருதாஞ்ஜலி꞉ ||3-14-12

பரமேஷ்²வராவூசது꞉
யத்ஸத்யமக்ஷரம் ப்³ரஹ்ம ஹ்யஷ்டாத³ஷ²நித⁴ம் ஸ்ம்ருதம் |
யத்ஸத்யமம்ருதம் சைவ பரம் தத்ஸமநுஸ்மர ||3-14-13

வைஷ²ம்பாயந உவாச
ஏதத்³வசோ நிஷ²ம்யாத² ஸ யயௌ தி³ஷ²முத்தராம் |
க³த்வா ச தத்ர ப்³ரஹ்மத்வமக³மஜ்ஜ்ஞாநசக்ஷுஷா ||3-14-14

ததோ ப்³ரஹ்மா பு⁴வம் நாம த்³விதீயமஸ்ருஜத்ப்ரபு⁴꞉ |
தம் கல்பயித்வா மநஸா மநஸைவ மஹாமநா꞉ ||3-14-15

தத꞉ ஸோ(அ)ப்யப்³ரவீத்³வாக்யம் கிம் குர்வேதி பிதாமஹம் |
பிதாமஹஸமாஜ்ஞப்தோ ப்³ரஹ்மாணம் ஸமுபஸ்தி²த꞉ ||3-14-16

ப்³ரஹ்மப்⁴யாம் ஸஹித꞉ ஸோ(அ)த² பூ⁴யோ பா⁴க³வதீம் க³த꞉ |
ப்ராப்தஷ்²ச பரமம் ஸ்தா²நம் ஸ தயோ꞉ பார்ஷ்²வமாக³த꞉ ||3-14-17

தஸ்மிந்நபி க³தே புத்ரம் த்ருதீயமஸ்ருஜத்ப்ரபு⁴꞉ |
மோக்ஷோபாயே(அ)திகுஷ²லம் பூ⁴ர்பு⁴வம் நாம தம் விபு⁴꞉ ||3-14-18

ஆஸஸாத³ ஸ தத்³த⁴ர்மம் தயோரேவாக³மத்³க³திம் |
ஏவம் புத்ராஸ்த்ரயோ(அ)ப்யேதே உக்தா꞉ ஷ²ம்போ⁴ர்மஹாத்மந꞉ ||3-14-19

தாந்க்³ருஹீத்வா ஸுதாம்ஸ்தஸ்ய ப்ரயயௌ ஸ்வாம் க³திம் ததா² |
நாராயணோ(அ)த² ப⁴க³வாந்கபிலஷ்²ச யதீஷ்²வர꞉ ||3-14-20

யம் காலம் தௌ க³தௌ முக்தௌ ப்³ரஹ்மா தத்காலமேவ து |
தேபே கோ⁴ரதரம் பூ⁴ய꞉ ஸ தப꞉ஸம்ஷி²தவ்ரத꞉ ||3-14-21
ந ரராம ததோ ப்³ரஹ்மா ப்ரபு⁴ரேகஸ்தபஷ்²சரன் |
ஷ²ரீரார்த⁴மதோ² பா⁴ர்யாம் ஸமுத்பாதி³தவாஞ்சு²பா⁴ம் ||3-14-22

தபஸா தேஜஸா சைவ வர்சஸா நியமேந ச |
ஸத்³ருஷீ²மாத்மநோ பா⁴ர்யாம் ஸமர்தா²ம் லோகஸர்ஜநே ||3-14-23

தயா ஸஹ ததஸ்தத்ர ரேமே ப்³ரஹ்மா தபோமய꞉ |
ஸ்ருஜத்ப்ரஜாபதீந்த்ஸர்வாந்த்ஸாக³ராந்த்ஸரிதஸ்ததா² ||3-14-24

ததோ(அ)ஸ்ருஜத்³வை த்ரிபதா³ம் கா³யத்ரீம் தே³வமாதரம் |
அகரோச்சைவ சத்வாரோ வேதா³ந்கா³யத்ரிஸம்ப⁴வான் ||3-14-25

ஆத்மார்தே² சாஸ்ருஜத்புத்ராம்ˮல்லோககர்த்ரூந்பிதாமஹ꞉ |
விஷ்²வே ப்ரஜாநாம் பதயோ யேப்⁴யோ லோகா விநி꞉ஸ்ருதா꞉ ||3-14-26

விஷ்²வேஷ²ம் ப்ரத²மம் நாம மஹாதபஸமாத்மஜம் |
ஸர்வாஷ்²ரமதமம் புண்யம் நாம்நா த⁴ர்மம் ஸ ஸ்ருஷ்டவான் ||3-14-27

த³க்ஷம் மரீசிமத்ரிம் ச புலஸ்த்யம் புலஹம் க்ரதும் |
வஸிஷ்ட²ம் கௌ³தமம் சைவ ப்⁴ருகு³மங்கி³ரஸம் மநும் ||3-14-28

அத²ர்வபூ⁴தா இத்யேதே க்²யாதா ப்³ரஹ்மமஹர்ஷய꞉ |
த்ரயோத³ஷ²ஸுதாநாம் து யே வம்ஷா² வை மஹர்ஷிணாம் ||3-14-29

அதி³திர்தி³திர்த³நு꞉ காலா ஹ்யநாயு꞉ ஸிம்ஹிகா முநி꞉ |
ப்ரபோ³தா⁴ ஸுரஸா க்ரோதா⁴ விநதா கத்³ருரேவ ச ||3-14-30

த³க்ஷஸ்யைதா து³ஹிதர꞉ கந்யா த்³வத³ஷ² பா⁴ரத |
நக்ஷத்ராணி ச ப⁴த்³ரம் தே ஸப்தவிம்ஷ²திரூர்ஜிதா꞉  ||3-14-31

மரீசே꞉ கஷ்²யப꞉ புத்ரஸ்தபஸா நிர்மித꞉ ப்ரபு⁴꞉ |
தஸ்மை கந்யா த்³வாத³ஷே²மா த³க்ஷஸ்தா அந்வமந்யத ||3-14-32

நக்ஷத்ராக்²யாநி ஸோமாயா வஸவே த³த்தவாந்ருஷி꞉ |
ரோஹிண்யாதீ³நி ஸர்வாணி புண்யாநி ஜநமேஜய ||3-14-33

லக்ஷ்மீ꞉ கீர்திஸ்ததா² ஸாத்⁴யா விஷ்²வா காமாநுகா³ ஷு²பா⁴ |
தே³வீ மருத்வதீ சைவ ப்³ரஹ்மணா நிர்மிதா புரா ||3-14-34

ஏதா꞉ பஞ்ச வரிஷ்டா² வை ஸுரஷ்²ரேஷ்டா²ய பா⁴ரத |
த³த்தா த⁴ர்மாய ப⁴த்³ரம் தே ப்³ரஹ்மணா த்³ருஷ்டத⁴ர்மணா ||3-14-35

யா ரூபார்த⁴மயீ பத்நீ ப்³ரஹ்மண꞉ காமரூபிணீ |
ஸுரபி⁴꞉ ஸா து கௌ³ர்பூ⁴த்வா ப்³ரஹ்மாணம் ஸமுபஸ்தி²தா ||3-14-36

ததஸ்தாமக³மத்³ப்³ரஹ்மா மைது²நே லோகபூஜித꞉ |
லோகஸர்ஜநஹேதுஜ்ஞோ க³வாமர்தா²ய பா⁴ரத ||3-14-37

ஜஜ்ஞே சைகாத³ஷ²  ஸுதாந்விபுலாந்த⁴ர்மஸம்ஹிதான் |
ரக்தஸந்த்⁴யாப்⁴ரஸத்³ருஷா²ந்த³ஹநோபமதேஜஸ꞉ ||3-14-38

தே ருத³ந்தோ த்³ரவந்தஷ்²ச ப⁴க³வந்தம் பிதாமஹம் |
ரோத³நாத்³த்³ராவணாச்சைவ ததோ ருத்³ரா இதி ஸ்ம்ருதா꞉ ||3-14-39

நிர்ருதிஷ்²சைவ ஸர்பஷ்²ச த்ருதீயோ ஹ்யஜ ஏகபாத் |
ம்ருக³வ்யாத⁴꞉ பிநாகீ ச த³ஹநோ(அ)தே²ஷ்²வரஷ்²ச வை ||3-14-40

அஹிர்பு³த்⁴ந்யஷ்²ச ப⁴க³வாந்கபாலீ சாபராஜித꞉ |
ஸேநாநீஷ்²ச மஹாதேஜா ருத்³ரா ஏகாத³ஷ² ஸ்ம்ருதா꞉ ||3-14-41

தஸ்யாமேவ ஸுரப்⁴யாம் து ஜஜ்ஞே கோ³வ்ருஷப⁴ஸ்ததா² |
ஆக்ருஷ்டாஷ்²ச ததா² மாஷா꞉ ஸிகதா꞉ ப்ரஷ்²ரயோ(அ)க்ஷதா꞉ ||3-14-42

அஜாஷ்²சைவைகவம்ஷா²ஷ்²ச ததை²வாம்ருதமுத்தமம் |
ஓஷத⁴ய꞉ ப்ரவராயாஷ்²ச ஸுரப்⁴யாம் தா꞉ ஸமுத்தி²தா꞉ ||3-14-43

த⁴ர்மால்லக்ஷ்ம்யுத்³ப⁴வ꞉ காம꞉ ஸாத்⁴யா ஸாத்⁴யாந்வ்யஜாயத |
ச்யவநம் ப்ரப⁴வம் சைவமீஷா²நம் ஸுரபீ⁴ம் ததா² ||3-14-44

அருந்த⁴த்யாருணீ சைவ விஷ்²வாவஸுப³லத்⁴ருவௌ |
மஹிஷம் ச தநூஜம் ச விஜ்ஞாதமநஸாவபி ||3-14-45

மத்ஸரம் ச விபூ⁴திம் ச ஸர்வா꞉ ஸுரபி⁴ஸூநவ꞉ |
ஸுபர்வதம் விஷம் நாக³ம் ஸாத்⁴யா லோகநமஸ்க்ருதா ||3-14-46

வாஸவாநுக³தா தே³வீ ஜநயாமாஸ வை ஸுதான் |
த⁴ரம் வை ப்ரத²மம் தே³வம் த்³விதீயம் த்⁴ருவமவ்யயம் ||3-14-47

விஷ்²வாவஸும் த்ருதீயம் ச சதுர்த²ம் ஸோமமீஷ்²வரம் |
பஞ்சமம் பர்வதம் சைவ யோகே³ந்த்³ரம் தத³நந்தரம் ||3-14-48

ஸப்தமம் ச ததோ வாயுமஷ்டமம் நிர்ருதிம் வஸும் |
த⁴ர்மஸ்யாபத்யமித்யேவம் ஸுரப்⁴யாம் ஸமஜாயத ||3-14-49

விஷ்²வேதே³வாஸ்து விஷ்²வாயாம் த⁴ர்மாஜ்ஜாதா இதி ஷ்²ருதி꞉ |
த³க்ஷயஜ்ஞோ மஹாபா³ஹுர்வஸுஷ்²ச ஸுத ஏவ ச |
ஸுத⁴ர்மா cஅ மஹாபா³ஹு꞉ ஷ²ங்க²பாச்ச மஹாப³ல꞉ ||3-14-50

உக்தஷ்²சைவ மஹாபா³ஹுர்வபுஷ்மாம்ஷ்²ச ததை²வ ச |
சாக்ஷுஷஸ்ய மநோரேதம் ததா²நந்தமஹீரணௌ ||3-14-51

விஷ்²வாவஸுஸுபர்வாணௌ விஷ்டரஷ்²ச மஹாயஷா²꞉ |
ருருஷ்²ச ருஷிபுத்ரோ வை பா⁴ஸ்கரப்ரதிஅத்³யுதி꞉ ||3-14-52

விஷ்²வேதே³வாந்தே³வமாதா விஷ்²வேஷா²ஞ்ஜநயத்ஸுதான் |
மருத்வதீ மருத்வதோ தே³வாநஜநயச்சு²பா⁴ன் ||3-14-53

அக்³நிஷ்²சக்ஷுர்ஹவிர்ஜ்யோதி꞉ ஸாவித்ரோ மித்ர ஏவ ச |
அமரம் ஷ²ரவ்ருஷ்டிம் ச ஸங்க்ஷயம் ச மஹாபு⁴ஜம் ||3-14-54

விரஜம் சைவ ஷு²க்ரம் ச விஷ்²வாவஸுவிபா⁴வஸூ |
அஷ்²மந்தம் சித்ரரஷ்²மிம் ச ததா² நிஷ்குபிதம் ந்ருபம் ||3-14-55

நஹுஷம் சாஹுதிம் சைவ சாரித்ரம் ப³ஹுபந்நக³ம் |
ப்³ருஹந்தம் ச ப்³ருஹத்³ரூபம் ததை²வ பரதாபநம் |
மருத்வத்யாம் புரா த⁴ர்மாஜ்ஜஜ்ஞே புத்ரத்³வயம் ஷு²ப⁴ம் ||3-14-56

அதி³த்யாம் ஜஜ்ஞிரே ராஜந்நாதி³த்யா꞉ கஷ்²யபாத³த² |
இந்த்³ரோ விஷ்ணுர்ப⁴க³ஸ்த்வஷ்டா வருணோ(அ)ம்ஷோ²(அ)ர்யமா ரவி꞉ ||3-14-57

பூஷா மித்ரஷ்²ச வரதோ³ மநு꞉ பர்ஜந்ய ஏவ ச |
இத்யேதே த்³வாத³ஷா²தி³த்யா வரிஷ்டா²ஸ்த்ரிதி³வௌகஸ꞉ ||3-14-58

ஆதி³த்யஸ்ய ஸரஸ்வத்யாம் ஜஜ்ஞே புத்ரத்³வயம் ஷு²ப⁴ம் |
ரூபஷ்²ரேஷ்ட²ம் ப³லஷ்²ரேஷ்ட²ம் த்ரிதி³வே ரூபிணாம் வரம் ||3-14-59

த³நுஸ்து தா³நவாஞ்ஜஜ்ஞே தி³திர்தை³த்யாந்வ்யஜாயத |
காலாநுகாலகேயாம்ஷ்²ச ஹ்யஸுராந்ராக்ஷஸாம்ஸ்ததா² ||3-14-60

அநாயுஷா²யாஸ்தநயா வ்யாத⁴யஸ்ச்சாத⁴யஸ்ததா² |
ஸிம்ஹிகா க்³ரஹமாதா ச க³ந்த⁴ர்வஜநநீ முநி꞉ ||3-14-61

ப்ரபோ³தா⁴ப்ஸரஸாம் மாதா ஸுரஸாயாம் ஸரீஸ்ருபா꞉ |
க்ரோதா⁴யா꞉ ஸர்வபூ⁴தாநி பிஷா²சாஷ்²சைவ பா⁴ரத ||3-14-62

ததா² யக்ஷக³ணாஷ்²சைவ கு³ஹ்யகாஷ்²ச விஷா²ம்பதே |
சதுஷ்பதா³நி ஸர்வாணி ருதே கா³வஸ்து ஸௌரபா⁴꞉ ||3-14-63

அருணோ க³ருட³ஷ்²சைவ விநதாயாம் வ்யஜாயத |
மஹீத⁴ரான் ஸர்பநாகா³ந்தே³வீ கத்³ரூர்வ்யஜாயத ||3-14-64

ஏவம் விவ்ருத்³தி⁴மக³மந்விஷ்²வே லோகா꞉ பரஸ்பரம் |
ததா³ பௌஷ்கரகே ராஜந்ப்ராது³ர்பா⁴வே மஹாத்மந꞉ ||3-14-65

புராணம் பௌஷ்கரே சைவ மயா த்³வைபயநாச்ச்²ருதம் |
கதி²தம் தேந பூர்வேண யத்க்ருதம் பரமர்ஷிபி⁴꞉ ||3-14-66

யஷ்²சேத³மக்³ர்யம் ப்ரத²மம் புராணம்
ஸதா³ப்ரமத்த꞉ பட²தே மஹாத்மா |
அவாப்ய காமாநிஹ வீதஷோ²க꞉
பரத்ர ஸ ஸ்வர்க³ப²லாநி பு⁴ங்க்தே ||3-14-67

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
ப்ஸுஷ்கரே ஸர்வபூ⁴தோத்பத்தௌ சதுர்த³ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_014_mpr.html
 
 
##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 3-13 Boon for Madhu and Kaitabha
  Itranslated by G. Schaufelberger schaufel@wanadoo.fr
September 1st, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 3-14  Birth of Brahma's manasa Sons  and Others
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
September 3rd, 2008##

Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha chaturdasho.adhyAyaH

brahmaNo mAnasaputrANAmutpattiH

vaishampAyana uvAcha
sthitvA tasmiMstu kamale brahmA brahmavidAM varaH |
UrdhvabAhurmahAbAhustapo ghoraM samAshritaH ||3-14-1

jvalanniva cha tejasvI bhAbhiHsvAbhistamonudaH |
babhAse sarvadharmasthaH sahasrAMshurivAMshumAn ||3-14-2

athAnyadrUpamAsthAya shaMbhurnArAyaNo.avyayaH |
dvidhA kR^itvA.a.atmanA.a.atmAnamachintyAtmA sanAtanaH ||3-14-3

AjagAma mahAtejA yogAchAryo mahAyashAH |
SA~NkhyAchAryashcha matimAnkapilo brAhmaNo varaH ||3-14-4

devarShibhistu tAvetau brahma brahmavidAM varau |
ubhAvapi mahAtmAnAvUrjitau kShetratatparau ||3-14-5

tau prAptAvUchatustatra brahmANamamitaujasam |
parAvaravisheShaj~nau pUjitau paramarShibhiH ||3-14-6

bahutvAddR^iDhapAdashcha vishvAtmA jagataH sthitiH |
grAmaNIH sarvalokAnAM brahmA lokagururvaraH ||3-14-7

tayostadvachanaM shrutvA tisro vyAhR^itayo japan |
trInimAnkR^itavA.NllokAnyathAha brAhmaNI shrutiH ||3-14-8

yatra bhUsa~nj~nakaM chaiva samutpAditavAnprabhuH |
tato.agre tadgatasneho brahmA mAnasamavyayam ||3-14-9

sotpannastvagre brahmANamuvAcha mAnasaH sutaH |
karomi kiM te sAhAyyaM bravItu bhagavAniti ||3-14-10

brahmovAcha
ya eSha kapilo nAma brahmA nArAyaNastathA |
vadata varadastvAM tu tatkuruShva mahAmate ||3-14-11

vaishampAyana uvAcha 
brahmaNoktastadA bhUyaH saMshayaM samupasthitaH |
shushrUShurasmi yuvayoH kiM kurmIti kR^itA~njaliH ||3-14-12

parameshvarAvUchatuH
yatsatyamakSharaM brahma hyaShTAdashanidhaM smR^itam |
yatsatyamamR^itaM chaiva paraM tatsamanusmara ||3-14-13

vaishampAyana uvAcha
etadvacho nishamyAtha sa yayau dishamuttarAm |
gatvA cha tatra brahmatvamagamajj~nAnachakShuShA ||3-14-14

tato brahmA bhuvaM nAma dvitIyamasR^ijatprabhuH |
taM kalpayitvA manasA manasaiva mahAmanAH ||3-14-15

tataH so.apyabravIdvAkyaM kiM kurveti pitAmaham |
pitAmahasamAj~napto brahmANaM samupasthitaH ||3-14-16

brahmabhyAM sahitaH so.atha bhUyo bhAgavatIM gataH |
prAptashcha paramaM sthAnaM sa tayoH pArshvamAgataH ||3-14-17

tasminnapi gate putraM tR^itIyamasR^ijatprabhuH |
mokShopAye.atikushalaM bhUrbhuvaM nAma taM vibhuH ||3-14-18

AsasAda sa taddharmaM tayorevAgamadgatim |
evaM putrAstrayo.apyete uktAH shaMbhormahAtmanaH ||3-14-19

tAngR^ihItvA sutAMstasya prayayau svAM gatiM tathA |
nArAyaNo.atha bhagavAnkapilashcha yatIshvaraH ||3-14-20

yaM kAlaM tau gatau muktau brahmA tatkAlameva tu |
tepe ghorataram bhUyaH sa tapaHsaMshitavrataH ||3-14-21
na rarAma tato brahmA prabhurekastapashcharan |
sharIrArdhamatho bhAryAM samutpAditavA~nChubhAM ||3-14-22

tapasA tejasA chaiva varchasA niyamena cha |
sadR^ishImAtmano bhAryAM samarthAM lokasarjane ||3-14-23

tayA saha tatastatra reme brahmA tapomayaH |
sR^ijatprajApatIntsarvAntsAgarAntsaritastathA ||3-14-24

tato.asR^ijadvai tripadAM gAyatrIM devamAtaram |
akarochchaiva chatvAro vedAngAyatrisaMbhavAn ||3-14-25

AtmArthe chAsR^ijatputrA.NllokakartR^InpitAmahaH |
vishve prajAnAM patayo yebhyo lokA viniHsR^itAH ||3-14-26

vishveshaM prathamaM nAma mahAtapasamAtmajam |
sarvAshramatamaM puNyaM nAmnA dharmaM sa sR^iShTavAn ||3-14-27

dakShaM marIchimatriM cha pulastyaM pulahaM kratum |
vasiShThaM gautamaM chaiva bhR^iguma~NgirasaM manum ||3-14-28

atharvabhUtA ityete khyAtA brahmamaharShayaH |
trayodashasutAnAM tu ye vaMshA vai maharShiNAm ||3-14-29

aditirditirdanuH kAlA hyanAyuH siMhikA muniH |
prabodhA surasA krodhA vinatA kadrureva cha ||3-14-30

dakShasyaitA duhitaraH kanyA dvadasha bhArata |
nakShatrANi cha bhadraM te saptaviMshatirUrjitAH  ||3-14-31

marIcheH kashyapaH putrastapasA nirmitaH prabhuH |
tasmai kanyA dvAdashemA dakShastA anvamanyata ||3-14-32

nakShatrAkhyAni somAyA vasave dattavAnR^iShiH |
rohiNyAdIni sarvANi puNyAni janamejaya ||3-14-33

lakShmIH kIrtistathA sAdhyA vishvA kAmAnugA shubhA |
devI marutvatI chaiva brahmaNA nirmitA purA ||3-14-34

etAH pa~ncha variShThA vai surashreShThAya bhArata |
dattA dharmAya bhadraM te brahmaNA dR^iShTadharmaNA ||3-14-35

yA rUpArdhamayI patnI brahmaNaH kAmarUpiNI |
surabhiH sA tu gaurbhUtvA brahmANaM samupasthitA ||3-14-36

tatastAmagamadbrahmA maithune lokapUjitaH |
lokasarjanahetuj~no gavAmarthAya bhArata ||3-14-37

jaj~ne chaikAdasha  sutAnvipulAndharmasaMhitAn |
raktasandhyAbhrasadR^ishAndahanopamatejasaH ||3-14-38

te rudanto dravantashcha bhagavantaM pitAmaham |
rodanAddrAvaNAchchaiva tato rudrA iti smR^itAH ||3-14-39

nirR^itishchaiva sarpashcha tR^itIyo hyaja ekapAt |
mR^igavyAdhaH pinAkI cha dahano.atheshvarashcha vai ||3-14-40

ahirbudhnyashcha bhagavAnkapAlI chAparAjitaH |
senAnIshcha mahAtejA rudrA ekAdasha smR^itAH ||3-14-41

tasyAmeva surabhyAM tu jaj~ne govR^iShabhastathA |
AkR^iShTAshcha tathA mAShAH sikatAH prashrayo.akShatAH ||3-14-42

ajAshchaivaikavaMshAshcha tathaivAmR^itamuttamam |
oShadhayaH pravarAyAshcha surabhyAM tAH samutthitAH ||3-14-43

dharmAllakShmyudbhavaH kAmaH sAdhyA sAdhyAnvyajAyata |
chyavanaM prabhavaM chaivamIshAnaM surabhIM tathA ||3-14-44

arundhatyAruNI chaiva vishvAvasubaladhruvau |
mahiShaM cha tanUjaM cha vij~nAtamanasAvapi ||3-14-45

matsaraM cha vibhUtiM cha sarvAH surabhisUnavaH |
suparvataM viShaM nAgaM sAdhyA lokanamaskR^itA ||3-14-46

vAsavAnugatA devI janayAmAsa vai sutAn |
dharaM vai prathamaM devaM dvitIyaM dhruvamavyayam ||3-14-47

vishvAvasuM tR^itIyaM cha chaturthaM somamIshvaram |
pa~nchamaM parvataM chaiva yogendraM tadanantaram ||3-14-48

saptamaM cha tato vAyumaShTamaM nirR^itiM vasum |
dharmasyApatyamityevaM surabhyAM samajAyata ||3-14-49

vishvedevAstu vishvAyAM dharmAjjAtA iti shrutiH |
dakShayaj~no mahAbAhurvasushcha suta eva cha |
sudharmA ca mahAbAhuH sha~NkhapAchcha mahAbalaH ||3-14-50

uktashchaiva mahAbAhurvapuShmAMshcha tathaiva cha |
chAkShuShasya manoretaM tathAnantamahIraNau ||3-14-51

vishvAvasusuparvANau viShTarashcha mahAyashAH |
rurushcha R^iShiputro vai bhAskarapratiadyutiH ||3-14-52

vishvedevAndevamAtA vishveshA~njanayatsutAn |
marutvatI marutvato devAnajanayachChubhAn ||3-14-53

agnishchakShurhavirjyotiH sAvitro mitra eva cha |
amaraM sharavR^iShTiM cha sa~NkShayam cha mahAbhujam ||3-14-54

virajaM chaiva shukraM cha vishvAvasuvibhAvasU |
ashmantaM chitrarashmiM cha tathA niShkupitaM nR^ipam ||3-14-55

nahuShaM chAhutiM chaiva chAritraM bahupannagam |
bR^ihantaM cha bR^ihadrUpaM tathaiva paratApanam |
marutvatyAM purA dharmAjjaj~ne putradvayaM shubham ||3-14-56

adityAM jaj~nire rAjannAdityAH kashyapAdatha |
indro viShNurbhagastvaShTA varuNo.aMsho.aryamA raviH ||3-14-57

pUShA mitrashcha varado manuH parjanya eva cha |
ityete dvAdashAdityA variShThAstridivaukasaH ||3-14-58

Adityasya sarasvatyAM jaj~ne putradvayaM shubham |
rUpashreShThaM balashreShThaM tridive rUpiNAM varam ||3-14-59

danustu dAnavA~njaj~ne ditirdaityAnvyajAyata |
kAlAnukAlakeyAMshcha hyasurAnrAkShasAMstathA ||3-14-60

anAyushAyAstanayA vyAdhayaschchAdhayastathA |
siMhikA grahamAtA cha gandharvajananI muniH ||3-14-61

prabodhApsarasAM mAtA surasAyAM sarIsR^ipAH |
krodhAyAH sarvabhUtAni pishAchAshchaiva bhArata ||3-14-62

tathA yakShagaNAshchaiva guhyakAshcha vishAMpate |
chatuShpadAni sarvANi R^ite gAvastu saurabhAH ||3-14-63

aruNo garuDashchaiva vinatAyAM vyajAyata |
mahIdharAn sarpanAgAndevI kadrUrvyajAyata ||3-14-64

evaM vivR^iddhimagamanvishve lokAH parasparam |
tadA pauShkarake rAjanprAdurbhAve mahAtmanaH ||3-14-65

purANaM pauShkare chaiva mayA dvaipayanAchChrutam |
kathitaM tena pUrveNa yatkR^itaM paramarShibhiH ||3-14-66

yashchedamagryaM prathamaM purANam
sadApramattaH paThate mahAtmA |
avApya kAmAniha vItashokaH
paratra sa svargaphalAni bhu~Nkte ||3-14-67

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
psuShkare sarvabhUtotpattau chaturdasho.adhyAyaH  

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்