Wednesday 5 May 2021

ஜநமேஜயப்ரஷ்²ந꞉ | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 15

அத² பஞ்சத³ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉

ஜநமேஜயப்ரஷ்²ந꞉

Janamejaya Vyasa and Vaishampayana

ஜநமேஜய உவாச
ஷ்²ருதம் ந꞉ பரமம் ப்³ரஹ்மன் ஸ்வவம்ஷ²சரிதம் மஹத் |
தி³வ்யமந்யோந்யஸம்பூ⁴தம் மாநிதம் ப³ஹுபி⁴ர்கு³ணை꞉ ||3-15-1

ச²ந்தோ³பி⁴ர்வ்ருத்தஸஞ்ஜாதை꞉ ஸமாஸைஷ்²ச ஸவிஸ்தரை꞉ |
லகு⁴பி⁴ர்மது⁴ராபா⁴ஷைர்க்³ரதி²தம் பத³விக்³ரஹை꞉ ||3-15-2

த்ரிவர்கே³ணாபி⁴ஸம்பந்நம் த⁴ர்மேணார்தே²ந போ⁴கி³நாம் |
காமேந ப³ஹுரூபேண ஷ²ரீராந்தர்க³தேந ச ||3-15-3

ப்³ராஹ்மணாநாம் ப்ரபா⁴வைஷ்²ச யோகா³நாம் ச பராக்ரமை꞉ |
வைரநிர்யாதநைஷ்²சைவ ப்ரதிஜ்ஞாநாம் ச பாரகை³꞉ ||3-15-4

ரிபுஸ்தவஸுஸம்பந்நைர்நாநுப³ந்த⁴꞉ ப்ரசோதி³த꞉ |
வம்ஷ²யோர்நிர்விநாஷா²ய ந்ருபேண த்³விஜவிக்³ரஹாத் ||3-15-5

யே ச தஸ்மிந்மஹாரௌத்³ரே ஸங்க்³ராமே நிஹதா ந்ருபா꞉ |
தேஷாம் ஸர்வாணி ராஷ்ட்ராணி புத்ரா꞉ ஸர்வே ப்ரபேதி³ரே |
கௌரவ꞉ ப்ரதி²தோ ராஜா ப⁴க³வச்சா²ஸநாநுக³꞉ ||3-15-6

த⁴ர்மஷ்²ச ப³ஹுதா⁴ ப்ரோக்தஸ்த்ரயாணாம் வர்ணஸம்பதா³ம் |
ஷூ²ராணாமபி விக்²யாத꞉ ஸ்வர்க³ஹேதுர்த்³விஜர்ஷப⁴ ||3-15-7

அநுக்³ரஹார்த²ம் பூ⁴தாநாம் நோத்ஸேகாய கத²ஞ்சந |
சதுர்ணாம் வர்ணஸஞ்ஜ்ஞாநாம் ப்ருத²க்ப்ருத²க³நேகதா⁴ ||3-15-8

க³ர்ப⁴வாஸம் பதந்தஷ்²ச பூ⁴தாநாம் ஸம்ப்ரபோ³தி⁴த꞉ |
ப்ருச்ச²தாம் தே³வஸஞ்சார꞉ க்ஷீணே புண்யே ச கர்மணி ||3-15-9

தா³நே யஷ்²சாதி³ஸம்யோக³꞉ ஸ சாபி ப³ஹுதா⁴ க்ருத꞉ |
த்³வாப்⁴யாம் ஸம்யோக³விஹிதோ மது⁴வாக்³வசநம் தயோ꞉ ||3-15-10

ந தச்ச²க்யம் மயா(ஆ)க்²யாதும் பா⁴ரதாத்⁴யயநம் மஹத் |
ஏகாஹேந மஹாந்ப்³ரஹ்மந்நபி தி³வ்யேந சக்ஷுஷா ||3-15-11

ப்³ரஹ்மநோ(அ)ஹ்நஸ்து விஸ்தாரம் ஸங்க்ஷேபம் ச ஸுஸங்க்³ரஹம் |
ஷ்²ரோதுமிச்சா²மி ப⁴க³வந்மஹத்கௌதூஹலம் ஹி மே ||3-15-12

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
பௌஷ்கரே ஜநமஜயவாக்யே பஞ்சத³ஷோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_015_mpr.html
 
 
##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 3-15  Janamejaya's question
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
September 4, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha pa~nchadasho.adhyAyaH

janamejayaprashnaH

janamejaya uvAcha
shrutaM naH paramaM brahman svavaMshacharitaM mahat |
divyamanyonyasaMbhUtaM mAnitaM bahubhirguNaiH ||3-15-1

ChandobhirvR^ittasaMjAtaiH samAsaishcha savistaraiH |
laghubhirmadhurAbhAShairgrathitam padavigrahaiH ||3-15-2

trivargeNAbhisaMpannaM dharmeNArthena bhoginAm |
kAmena bahurUpeNa sharIrAntargatena cha ||3-15-3

brAhmaNAnAM prabhAvaishcha yogAnAM cha parAkramaiH |
vairaniryAtanaishchaiva pratij~nAnAM cha pAragaiH ||3-15-4

ripustavasusaMpannairnAnubandhaH prachoditaH |
vaMshayornirvinAshAya nR^ipeNa dvijavigrahAt ||3-15-5

ye cha tasminmahAraudre sa~NgrAme nihatA nR^ipAH |
teShAM sarvANi rAShTrANi putrAH sarve prapedire |
kauravaH prathito rAjA bhagavachChAsanAnugaH ||3-15-6

dharmashcha bahudhA proktastrayANAM varNasaMpadAm |
shUrANAmapi vikhyAtaH svargaheturdvijarShabha ||3-15-7

anugrahArthaM bhUtAnAM notsekAya katha~nchana |
chaturNAM varNasaMj~nAnAM pR^ithakpR^ithaganekadhA ||3-15-8

garbhavAsaM patantashcha bhUtAnAM saMprabodhitaH |
pR^ichChatAM devasa~nchAraH kShINe puNye cha karmaNi ||3-15-9

dAne yashchAdisaMyogaH sa chApi bahudhA kR^itaH |
dvAbhyAM saMyogavihito madhuvAgvachanaM tayoH ||3-15-10

na tachChakyaM mayA.a.akhyAtuM bhAratAdhyayanaM mahat |
ekAhena mahAnbrahmannapi divyena chakShuShA ||3-15-11

brahmano.ahnastu vistAraM sa~NkShepaM cha susa~Ngraham |
shrotumichChAmi bhagavanmahatkautUhalaM hi me ||3-15-12

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
pauShkare janamajayavAkye pa~nchadasho.adhyAyaH  

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்