Saturday 24 April 2021

ஏகார்ணவே ப⁴க³வந்மார்கண்டே³யஸம்வாத³꞉ | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 10

அத² த³ஷ²மோ(அ)த்⁴யாய꞉

ஏகார்ணவே ப⁴க³வந்மார்கண்டே³யஸம்வாத³꞉


Markandeya-Rishi-sees-the-illusory-potency-of-the-Lord

வைஷ²ம்பாயந உவாச
ஏவமேகார்ணவீபூ⁴தே ஷே²தே லோகே மஹாஷ்²ருதி꞉ |
ப்ரச்சா²த்³ய ஸலிலம் ஸர்வம் ஹரிர்நாராயண꞉ ப்ரபு⁴꞉ ||3-10-1

மஹதோ ரஜஸோ மத்⁴யே மஹார்ணவஸமஸ்ய வை |
விரஜஸ்கோ மஹாபா³ஹுரக்ஷரம் ப்³ரஹ்ம யம் விது³꞉ ||3-10-2

ஆத்மரூபப்ரகாஷே²ந தபஸா ஸம்வ்ருத꞉ ப்ரபு⁴꞉ |
த்ரிகமாஸ்தா²ய காலம் து தத꞉ ஸுஷ்வாப ஸோ(அ)வ்யய꞉ ||3-10-3

புருஷோ யஜ்ஞ இத்யேவம் யத்பரம் பரிகீர்திதம் |
யச்சாந்யத்புருஷாக்²யம் ஸ்யாத்ஸர்வம் தத்புருஷோத்தம꞉ ||3-10-4

யே ச யஜ்ஞபரா விப்ரா ருத்விஜா இதி ஸஞ்ஜ்ஞிதா꞉ |  
ஆத்மதே³ஹாத்புராபூ⁴தா யஜ்ஞேப்⁴ய꞉ ஷ்²ரூயதாம் ததா³ ||3-10-5

ப்³ரஹ்மாணம் பரமம் வக்த்ராது³த்³கா³தாரம் ச ஸாமக³ம் |
ஹோதாரமத² சாத்⁴வர்யும் பா³ஹுப்⁴யாமஸ்ருஜத்ப்ரபு⁴꞉ ||3-10-6

ப்³ராஹ்மணோ ப்³ராஹ்மணத்வாச்ச ஸம்ப்ரஸ்தாரம் ச ஸர்வஷ²꞉ |
தந்மித்ரம் வருணம் ஸ்ருஷ்ட்வா ப்ரதிஷ்டா²தாரமேவ ச ||3-10-7

உத³ராத்ப்ரதிஹர்தாரம் போதாரம் சைவ பா⁴ரத |
அச்சா²வாகமநோரூப்⁴யாம் நேஷ்டாரம் சைவ பா⁴ரத ||3-10-8

பாணிப்⁴யாமத² சாக்³நீத்⁴ரம் ஸுப்³ரஹ்மண்யம் ச யஜ்ஞியம் | 
க்³ராவாணமத² பா³ஹுப்⁴யாமுந்நேதாரம் ச யஜ்ஞியம் ||3-10-9

ஏவமேவைஷ ப⁴க³வாந்ஷோட³ஷை²தாஞ்ஜக³த்பதி꞉ |
ப்ரவக்த்ரூன் ஸர்வயஜ்ஞாநாம்ருத்விஜோ(அ)ஸ்ருஜது³த்தமான் ||3-10-10

ததே³ஷ வை வேத³மய꞉ புருஷோ யஜ்ஞஸம்மித꞉ |
வேதா³ஷ்²ச தந்மயா꞉ ஸர்வே ஸாங்கோ³பணிஷத³க்ரியா꞉ ||3-10-11

ஸ்வபித்யேகார்ணவே சைவ யதா³ஷ்²சர்யமபூ⁴த்ததா³ |
ஷ்²ரூயதே தத்³யதா² வ்ருத்தம் மார்கண்டே³யோ யத³ந்வபூ⁴த் ||3-10-12

ஜீர்ணோ ப⁴க³வதஸ்தஸ்ய குக்ஷாவேவ மஹாமுநி꞉ |
ப³ஹுவர்ஷஸஹஸ்ராயுஸ்தஸ்யைவ வரதேஜஸா ||3-10-13

இதி தீர்த²ப்ரஸங்கே³ந ப்ரிதி²வீதீர்த²கோ³சரஹ் |
ஆஷ்²ரமாநபி புண்யாம்ஷ்²ச தீர்தா²ந்யாயதநாநி ச ||3-10-14

தே³ஷா²ந்ராஷ்ட்ராணி சித்ராணி புராணி விவிதா⁴நி ச |
ஜபஹோமரத꞉ க்ஷாந்தஸ்தபோ கோ⁴ரம் ஸமாஷ்²ரித꞉ ||3-10-15

மார்கண்டே³யஸ்ததஸ்தஸ்ய ஷ²நைர்வக்த்ராத்³விநி꞉ஸ்ருத꞉ |
நிஷ்க்ராமந்தம் ந சாத்மாநம் ஜாநீதே தே³வமாயயா ||3-10-16

நிஷ்க்ராந்தஸ்தஸ்ய வத³நாதே³கார்ணவமதோ² க³த꞉ |
ஸர்வதஸ்தமஸாச்ச²ந்நம் மார்கண்டே³யோ நிரீக்ஷதே ||3-10-17

தஸ்யோத்பந்நம் ப⁴யம் தீவ்ரம் ஸம்ஷ²யஷ்²சாத்மஜீவிதே |
தே³வத³ர்ஷ²நஸம்ஹ்ருஷ்டோ விஸ்மயம் சாக³மத்பரம் ||3-10-18

ஸஞ்சிந்தயதி மத்⁴யஸ்தோ² மார்கண்டே³யோ(அ)திஷ²ங்கித꞉ |
கிம்ஸ்வித்³ப⁴வேதி³யம் சிந்தா மோஹ꞉ ஸ்வப்நோ(அ)நுபூ⁴யதே ||3-10-19

வ்யக்தமந்யதமோ பா⁴வோ ஹ்யேதேஷாம் ப⁴விதா மம |
ந ஹீத்³ருஷ²மஸங்க்லிஷ்டமயுக்தம் ஸத்யமர்ஹதி ||3-10-20

நஷ்டசந்த்³ரார்கபவநே ச²ந்நபர்வதபூ⁴தலே |
கதம꞉ ஸ்யாத³யம் லோக இதி சிந்தாவ்யவஸ்தி²த꞉ ||3-10-21

அபஷ்²யச்சாபி புருஷம் ஷ²யாநம் பர்வதோபமம் |
தோயாட்⁴யமிவ ஜீமூதம் மத்⁴யே மக்³நம் மஹார்ணவே ||3-10-22

தபந்தமிவ தேஜோபி⁴ர்பா⁴ஸ்வந்தமிவ வர்சஸா |
ஜாக்³ரந்தமிவ கா³ம்பீ⁴ர்யாச்ச்²வஸந்தமிவ பந்நக³ம் ||3-10-23

ஸ தே³வம் ப்ரஷ்டுமாயாதி கோ ப⁴வாநிதி விஸ்மயாத் |
ததை²வ ச ஷ²நைர்பூ⁴யோ முநி꞉ குக்ஷிம் ப்ரவேஷி²த꞉ ||3-10-24

ஸ ப்ரவிஷ்ட꞉ புந꞉ குக்ஷௌ மார்கண்டே³ய꞉ ஸுநிஷ்²சித꞉ |
ததை²வ சரதே பூ⁴யோ விஜாநந்ஸ்வப்நத³ர்ஷ²நம் ||3-10-25

ஸ ததை²வ யதா²பூர்வம் ப்ருதி²வீமடதே புந꞉ |
புண்யதீர்தா²நி பூதாநி நிரைக்ஷத்³தி³வி பூ⁴தலே ||3-10-26

க்ரதுபி⁴ர்யஜமாநாம்ஷ்²ச ஸமாப்தவரத³க்ஷிணை꞉ |
பஷ்²யதே தே³வகுக்ஷிஸ்தா²ந்யஜ்ஞியாஞ்ச்ச²தஷோ² த்³விஜான் ||3-10-27

ஸத்³வ்ருத்தமாஷ்²ரிதா꞉ ஸர்வே வர்ணா ப்³ராஹ்மணபூர்வகா꞉ |
சத்வாரஷ்²சாஷ்²ரமா꞉ ஸம்யக்³யதோ²த்³தி³ஷ்டபதா³நுகா³꞉ ||3-10-28

வர்ஷாணாம் ஷ²தஸாஹஸ்த்ர்யம் மார்கண்டே³யோ மஹாமுநி꞉ |
விசரந்ப்ருதி²வீம் க்ருத்ஸ்நாம் ந ச குக்ஷ்யந்தமைக்ஷத ||3-10-29

தத꞉ கதா³சித³த² வை புநர்வக்த்ராத்³விநி꞉ஸ்ருத꞉ |
ஸுப்தம் ந்யக்³ரோத⁴ஷா²கா²யாம் பா³லமேகம் நிரீக்ஷதே ||3-10-30

யதா² சைகார்ணவஜலே நீஹாரேண வ்ருதாந்தரே |
அவ்யக்தபீ⁴ஷணே லோகே ஸர்வபூ⁴தவிவர்ஜிதே ||3-10-31

ஸ பூ⁴யோ விஸ்மயாவிஷ்ட கௌதூஹலஸமந்வித꞉ |
பா³லமாதி³த்யஸங்காஷ²ம் ந ஷ²க்நோத்யுபஸர்பிதும் ||3-10-32

ஸோ(அ)சிந்தயத³தை²காந்தே ஸ்தி²த்வா ஸலிலஸந்நிதௌ⁴ |
பூர்வத்³ருஷ்டமித³ம் நேதி ஷ²ங்கிதோ தே³வமாயயா ||3-10-33

அகா³தே⁴ ஸலிலஸ்தப்³தே⁴ மார்கண்டே³ய꞉ ப்லவந்முநி꞉ |
ந ஷா²ந்திம் லப⁴தே தத்ர ஷ்²ரமாத்ஸந்த்ரஸ்தவிக்லவ꞉ ||3-10-34

ததை²வ ப⁴க³வாந்ஹம்ஸோ க³தோ யோகே³ந பா³லதாம் |
ப³பா⁴ஷே மேக⁴துல்யேந ஸ்வரேண புருஷோத்தம꞉ ||3-10-35

ஷ்²ரீப⁴க³வாநுவாச  
மா பை⁴ர்வத்ஸ ந பே⁴தவ்யமிஹைவாயாஹி சாந்திகம் |
மார்கண்டே³ய முநே தீ⁴ர பா³லஸ்த்வம் ஷ்²ரமபீடி³த꞉ ||3-10-36

மார்கண்டே³ய உவாச
கோ மாம் நாம்நா கீர்தயதே தப꞉ பரிப⁴வந்மம |
ப³ஹுவர்ஷஸஹஸ்ராயுர்த⁴ர்ஷயம்ஷ்²சைவ மே வய꞉ ||3-10-37

ந ஹ்யேஷு ஸமுதா³சாரோ தே³வேஷ்வபி ஸமாஹித꞉ |
மாம் ப்³ரஹ்மாபி ஸ விஷ்²வேஷோ² தீ³ர்கா⁴யுரிதி பா⁴ஷதே ||3-10-38

கஸ்தபோ கோ⁴ரஷி²ரஸோ மமாத்³ய த்யக்தஜீவித꞉ |
மார்கண்டே³யேதி மாம் ப்ரோக்த்வா ம்ருத்யுமீக்ஷிதுமிச்ச²தி ||3-10-39

வைஷ²ம்பாயந உவாச
ஏவமாபா⁴ஷதே க்ரோதா⁴ந்மார்கண்டே³யோ மஹாமுநி꞉ |
அதை²நம் ப⁴க³வாந்பூ⁴யோ ப³பா⁴ஷே தத்பராயணம் ||3-10-40

ஷ்²ரீப⁴க³வாநுவாச
அஹம் தே ஜநகோ வத்ஸ ஹ்ருஷீகேஷ²꞉ பிதா கு³ரு꞉ |
ஆயு꞉ப்ரதா³தா பௌராண꞉ கிமர்த²ம் நோபஸர்பதி ||3-10-41

மாம் புத்ரகாம꞉ ப்ரத²மம் பிதா தே ஹ்யங்கி³ரா முநி꞉ |
பூர்வமாராத⁴யாமாஸ தபஸ்தீவ்ரமுபாஷ்²ரித꞉ ||3-10-42

ததஸ்த்வாம் கோ⁴ரஷி²ரஸம் த³ஹநோபமதேஜஸம் |
த³த்தவாநஹமாத்மேஷ்டம் மஹர்ஷிமமிதாயுஷம் ||3-10-43

தத்ர நோத்ஸஹதே சாந்யோ யோ ந பூ⁴தோ மமாத்மக꞉ |
த்³ரஷ்டுமேகார்ணவக³தம் க்ரீட³ந்தம் யோக³த⁴ர்மிணம் ||3-10-44

வைஷ²ம்பாயந உவாச
தத꞉ ப்ரஸந்நவத³நோ விஸ்மயோத்பு²ல்லலோசந꞉ |
மூர்த்⁴நி ப³த்³தா⁴ஞ்ஜலிபுடோ மார்கண்டே³யோ மஹாதபா꞉ ||3-10-45

நாமகோ³த்ரே தத꞉ ஷ்²ருத்வா தீ³ர்கா⁴யுர்லோகபூஜித꞉ |
அதா²கரோந்நமஸ்காரம் ப்ரணத꞉ ஷி²ரஸா ப்ரபு⁴ம் ||3-10-46

மார்கண்டே³ய உவாச 
இச்சே²(அ)ஹம் தத்த்வதோ மாயாமிமாம் ஜ்ஞாதும் தவாநக⁴ |
யதே³கார்ணவமத்⁴யஸ்த²꞉ ஷே²ஷே த்வம் பா³லரூபவான் ||3-10-47

கிம்ஸஞ்ஜ்ஞ꞉ கஷ்²ச ப⁴க³வாம்ˮல்லோகே விஜ்ஞாயஸே(அ)நக⁴ |
தர்கயே த்வாம் மஹாபூ⁴தம் ந பூ⁴தமிஹ திஷ்ட²தி ||3-10-48

ஷ்²ரீப⁴க³வாநுவாச
அஹம் நாராயணோ ப்³ரஹ்மா ஸம்ப⁴வ꞉ ஸர்வதே³ஹிணாம் |
ஸர்வபூ⁴தோத்³ப⁴வகர꞉ ஸர்வபூ⁴தவிநாஷ²ந꞉ ||3-10-49

அஹமைந்த்³ரே பதே³ ஷ²க்ர ருதூநாமபி வத்ஸர꞉ |
அஹம் யுகே³ யுகா³க்ஷஷ்²ச யுக³ஸ்யாவர்த ஏவ ச ||3-10-50

அஹம் ஸர்வாணி ஸத்த்வாநி தை³வதாந்யகி²லாநி ச |
பு⁴ஜகா³நாமஹம் ஷே²ஷஸ்தார்க்ஷ்யோ(அ)ஹம் ஸர்வபக்ஷிணாம் ||3-10-51

அஹம் ஸஹஸ்ரஷீ²ர்ஷா த்⁴யௌர்ய꞉ பதை³ரபி⁴ஸம்வ்ருத꞉ |
ஆதி³த்யோ யஜ்ஞபுருஷோ தே³வோ யஜ்ஞமயோ மக²꞉ |
அஹமக்³நிர்ஹவ்யவாஹோ யாத³ஸாம் பதிரவ்யய꞉ ||3-10-52

யத்ப்ருதி²வ்யாம் த்³விஜேந்த்³ராணாம் தபஸா பா⁴விதாத்மநாம் |
ப³ஹுஜந்மநிருத்³தா⁴த்மா ப்³ராஹ்மணோ யதிருச்யதே ||3-10-53

ஜ்ஞாநவாந்த்³ருஷ்டவிஷ்²வாத்மா யோகி³நாம் யோக³வித்தம꞉ |
க்ருதாந்த꞉ ஸர்வபூ⁴தாநாம் விஷ்²வேஷாம் காலஸஞ்ஜ்ஞித꞉ ||3-10-54

அஹம் கர்ம க்ரியா ஜீவ꞉ ஸர்வேஷாம் த⁴ர்மத³ர்ஷ²ந꞉ |
நிஷ்க்ரிய꞉ ஸர்வபூ⁴தேஷு ஸ்வாத்மஜ்யோதி꞉ ஸநாதந꞉ ||3-10-55

ப்ரதா⁴நம் புருஷோ தே³வோ(அ)ஹமாத்³யஸ்த்வக்ஷயோ(அ)வ்யய꞉ |
அஹம் த⁴ர்மஸ்தபஷ்²சாஹம் ஸர்வாஷ்²ரமநிவாஸிநாம் ||3-10-56

அஹம் ஹயஷி²ரோ தே³வ꞉ க்ஷீரோதே³ யோ மஹார்ணவே |
ருதம் ஸத்யம் ச பரமமஹமேக꞉ ப்ரஜாபதி꞉ ||3-10-57

அஹம் ஸாங்க்²யமஹம் யோக³மஹம் தத்பரமம் பத³ம் |
அஹமிஜ்யோ ப⁴வஷ்²சாஹமஹம் வித்³யாதி⁴ப꞉ ஸ்ம்ருத꞉ ||3-10-58

அஹம் ஜ்யோதிரஹம் வாயுரஹம் பூ⁴மிரஹம் நப⁴꞉ |
அஹமாப꞉ ஸமுத்³ராஷ்²ச நக்ஷத்ராணி தி³ஷோ² த³ஷ² |
அஹம் வர்ஷமஹம் ஸோம꞉ பர்ஜந்யோ(அ)ஹமஹம் ரவி꞉ ||3-10-59

க்ஷீரோத³꞉ ஸாக³ரஷ்²சாஹம் ஸமுத்³ரோ வட³வாமுக²꞉ |
வஹ்நி꞉ ஸம்வர்தகோ பூ⁴த்வா பிப³ம்ஸ்தோயமஹம் ரவி꞉ ||3-10-60

அஹம் புராணம் பரமம் ததை²வேஹ பராயணம் |
ப⁴விஷ்யம் சைவ ஸர்வத்ர ப⁴விஷ்யே ஸர்வஸம்ப⁴வ꞉ ||3-10-61

யத்கிஞ்சித்பஷ்²யஸே சைவ யத்ச்²ருணோஷி ச கிஞ்சந |
யச்சாநுப⁴வஸே லோகே தத்ஸர்வம் மாமகம் ஸ்ம்ருதம் ||3-10-62

விஷ்²வம் ஸ்ருஷ்டம் மயா பூர்வம் ஸ்ருஜேயம் சாத்³ய பஷ்²ய மாம் |
யுகே³ யுகே³ ச ஸ்ரக்ஷ்யாமி மார்கண்டே³யாகி²லம் ஜக³த் ||3-10-63

ததே³தத³கி²லம் ஸர்வம் மார்கண்டே³யாவதா⁴ரய |
ஷு²ஷ்²ரூஷுர்மம த⁴ர்மேப்ஸு꞉ குக்ஷௌ சர ஸுகீ² ப⁴வ ||3-10-64

மம ப்³ரஹ்மா ஷ²ரீரஸ்தோ² தே³வாஷ்²ச ருஷிபி⁴꞉ ஸஹ |
வ்யக்தமவ்யக்தயோக³ம் மாமவக³ச்சா²பராஜிதம் ||3-10-65

அஹமேகாக்ஷரோ மந்த்ரஸ்த்ர்யக்ஷரஷ்²சைவ ஸர்வஷ²꞉ |
த்ரிபத³ஷ்²சைவ பரமஸ்த்ரிவர்கா³ர்த²நித³ர்ஷ²ந꞉ ||3-10-66

வைஷ²ம்பாயந உவாச  
ஏவமேதத்புராணேஷு வேதா³ந்தே ச மஹாமுநி꞉ |
வக்த்ரே வ்யாஹ்ருதவாநாஷு² மார்கண்டே³யம் மஹாமுநிம் ||3-10-67

ப்ரவேஷ²யாமாஸ ததோ ஜட²ரம் விஷ்²வரூபத்⁴ருக் |
ததோ ப⁴க³வத꞉ குக்ஷிம் ப்ரவிஷ்டோ முநிஸத்தம꞉ |
ரராம ஸுக²மாஸாத்³ய ஷு²ஷ்²ரூஷுர்ஹம்ஸமவ்யயம் ||3-10-68

தத³க்ஷரம் விவித⁴மதா²ஷ்²ரிதோ வபு-
ர்மஹார்ணவே வ்யபக³தசந்த்³ரபா⁴ஸ்கரே |
ஷ²நைஷ்²சரந்ப்ரபு⁴ரபி ஹம்ஸஸஞ்ஜ்ஞிதோ(அ)-
ஸ்ருஜஜ்ஜக³த்³விஸ்ருஜதி காலபர்யயே ||3-10-69

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
பௌஷ்கரே மார்கண்டே³யத³ர்ஷ²நே த³ஷ²மோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_010_mpr.html


 
 
 
##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 3-10 
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel@wanadoo.fr
August 27, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha dashamo.adhyAyaH

ekArNave bhagavanmArkaNDeyasaMvAdaH

vaishampAyana uvAcha
evamekArNavIbhUte shete loke mahAshrutiH |
prachChAdya salilaM sarvaM harirnArAyaNaH prabhuH ||3-10-1

mahato rajaso madhye mahArNavasamasya vai |
virajasko mahAbAhurakSharaM brahma yaM viduH ||3-10-2

AtmarUpaprakAshena tapasA saMvR^itaH prabhuH |
trikamAsthAya kAlaM tu tataH suShvApa so.avyayaH ||3-10-3

puruSho yaj~na ityevaM yatparaM parikIrtitam |
yachchAnyatpuruShAkhyaM syAtsarvaM tatpuruShottamaH ||3-10-4

ye cha yaj~naparA viprA R^itvijA iti saMj~nitAH |  
AtmadehAtpurAbhUtA yaj~nebhyaH shrUyatAM tadA ||3-10-5

brahmANaM paramaM vaktrAdudgAtAraM cha sAmagam |
hotAramatha chAdhvaryuM bAhubhyAmasR^ijatprabhuH ||3-10-6

brAhmaNo brAhmaNatvAchcha saMprastAraM cha sarvashaH |
tanmitraM varuNaM sR^iShTvA pratiShThAtArameva cha ||3-10-7

udarAtpratihartAraM potAraM chaiva bhArata |
achChAvAkamanorUbhyAM neShTAraM chaiva bhArata ||3-10-8

pANibhyAmatha chAgnIdhraM subrahmaNyaM cha yaj~niyam | 
grAvANamatha bAhubhyAmunnetAraM cha yaj~niyam ||3-10-9

evamevaiSha bhagavAnShoDashaitA~njagatpatiH |
pravaktR^In sarvayaj~nAnAmR^itvijo.asR^ijaduttamAn ||3-10-10

tadeSha vai vedamayaH puruSho yaj~nasaMmitaH |
vedAshcha tanmayAH sarve sA~NgopaNiShadakriyAH ||3-10-11

svapityekArNave chaiva yadAshcharyamabhUttadA |
shrUyate tadyathA vR^ittaM mArkaNDeyo yadanvabhUt ||3-10-12

jIrNo bhagavatastasya kukShAveva mahAmuniH |
bahuvarShasahasrAyustasyaiva varatejasA ||3-10-13

iti tIrthaprasa~Ngena prithivItIrthagocharah |
AshramAnapi puNyAMshcha tIrthAnyAyatanAni cha ||3-10-14

deshAnrAShTrANi chitrANi purANi vividhAni cha |
japahomarataH kShAntastapo ghoraM samAshritaH ||3-10-15

mArkaNDeyastatastasya shanairvaktrAdviniHsR^itaH |
niShkrAmantaM na chAtmAnam jAnIte devamAyayA ||3-10-16

niShkrAntastasya vadanAdekArNavamatho gataH |
sarvatastamasAchChannaM mArkaNDeyo nirIkShate ||3-10-17

tasyotpannaM bhayaM tIvraM saMshayashchAtmajIvite |
devadarshanasaMhR^iShTo vismayaM chAgamatparam ||3-10-18

sa~nchintayati madhyastho mArkaNDeyo.atisha~NkitaH |
kiMsvidbhavediyaM chintA mohaH svapno.anubhUyate ||3-10-19

vyaktamanyatamo bhAvo hyeteShAM bhavitA mama |
na hIdR^ishamasaMkliShTamayuktaM satyamarhati ||3-10-20

naShTachandrArkapavane ChannaparvatabhUtale |
katamaH syAdayaM loka iti chintAvyavasthitaH ||3-10-21

apashyachchApi puruShaM shayAnaM parvatopamam |
toyADhyamiva jImUtaM madhye magnaM mahArNave ||3-10-22

tapantamiva tejobhirbhAsvantamiva varchasA |
jAgrantamiva gAmbhIryAchChvasantamiva pannagam ||3-10-23

sa devaM praShTumAyAti ko bhavAniti vismayAt |
tathaiva cha shanairbhUyo muniH kukShiM praveshitaH ||3-10-24

sa praviShTaH punaH kukShau mArkaNDeyaH sunishchitaH |
tathaiva charate bhUyo vijAnansvapnadarshanam ||3-10-25

sa tathaiva yathApUrvam pR^ithivImaTate punaH |
puNyatIrthAni pUtAni niraikShaddivi bhUtale ||3-10-26

kratubhiryajamAnAMshcha samAptavaradakShiNaiH |
pashyate devakukShisthAnyaj~niyA~nchChatasho dvijAn ||3-10-27

sadvR^ittamAshritAH sarve varNA brAhmaNapUrvakAH |
chatvArashchAshramAH samyagyathoddiShTapadAnugAH ||3-10-28

varShANAM shatasAhastryaM mArkaNDeyo mahAmuniH |
vicharanpR^ithivIM kR^itsnAM na cha kukShyantamaikShata ||3-10-29

tataH kadAchidatha vai punarvaktrAdviniHsR^itaH |
suptaM nyagrodhashAkhAyAM bAlamekaM nirIkShate ||3-10-30

yathA chaikArNavajale nIhAreNa vR^itAntare |
avyaktabhIShaNe loke sarvabhUtavivarjite ||3-10-31

sa bhUyo vismayAviShTa kautUhalasamanvitaH |
bAlamAdityasa~NkAshaM na shaknotyupasarpitum ||3-10-32

so.achintayadathaikAnte sthitvA salilasannidhau |
pUrvadR^iShTamidaM neti sha~Nkito devamAyayA ||3-10-33

agAdhe salilastabdhe mArkaNDeyaH plavanmuniH |
na shAntiM labhate tatra shramAtsaMtrastaviklavaH ||3-10-34

tathaiva bhagavAnhaMso gato yogena bAlatAm |
babhAShe meghatulyena svareNa puruShottamaH ||3-10-35

shrIbhagavAnuvAcha  
mA bhairvatsa na bhetavyamihaivAyAhi chAntikam |
mArkaNDeya mune dhIra bAlastvaM shramapIDitaH ||3-10-36

mArkaNDeya uvAcha
ko mAM nAmnA kIrtayate tapaH paribhavanmama |
bahuvarShasahasrAyurdharShayamshchaiva me vayaH ||3-10-37

na hyeShu samudAchAro deveShvapi samAhitaH |
mAM brahmApi sa vishvesho dIrghAyuriti bhAShate ||3-10-38

kastapo ghorashiraso mamAdya tyaktajIvitaH |
mArkaNDeyeti mAM proktvA mR^ityumIkShitumichChati ||3-10-39

vaishampAyana uvAcha
evamAbhAShate krodhAnmArkaNDeyo mahAmuniH |
athainaM bhagavAnbhUyo babhAShe tatparAyaNam ||3-10-40

shrIbhagavAnuvAcha
ahaM te janako vatsa hR^iShIkeshaH pitA guruH |
AyuHpradAtA paurANaH kimarthaM nopasarpati ||3-10-41

mAM putrakAmaH prathamaM pitA te hya~NgirA muniH |
pUrvamArAdhayAmAsa tapastIvramupAshritaH ||3-10-42

tatastvAM ghorashirasaM dahanopamatejasam |
dattavAnahamAtmeShTaM maharShimamitAyuSham ||3-10-43

tatra notsahate chAnyo yo na bhUto mamAtmakaH |
draShTumekArNavagataM krIDantaM yogadharmiNam ||3-10-44

vaishampAyana uvAcha
tataH prasannavadano vismayotphullalochanaH |
mUrdhni baddhA~njalipuTo mArkaNDeyo mahAtapAH ||3-10-45

nAmagotre tataH shrutvA dIrghAyurlokapUjitaH |
athAkaronnamaskAraM praNataH shirasA prabhum ||3-10-46

mArkaNDeya uvAcha 
ichChe.ahaM tattvato mAyAmimAM j~nAtuM tavAnagha |
yadekArNavamadhyasthaH sheShe tvaM bAlarUpavAn ||3-10-47

kiMsaMj~naH kashcha bhagavA.Nlloke vij~nAyase.anagha |
tarkaye tvAM mahAbhUtaM na bhUtamiha tiShThati ||3-10-48

shrIbhagavAnuvAcha
ahaM nArAyaNo brahmA saMbhavaH sarvadehiNAm |
sarvabhUtodbhavakaraH sarvabhUtavinAshanaH ||3-10-49

ahamaindre pade shakra R^itUnAmapi vatsaraH |
ahaM yuge yugAkShashcha yugasyAvarta eva cha ||3-10-50

ahaM sarvANi sattvAni daivatAnyakhilAni cha |
bhujagAnAmahaM sheShastArkShyo.ahaM sarvapakShiNAm ||3-10-51

ahaM sahasrashIrShA dhyauryaH padairabhisaMvR^itaH |
Adityo yaj~napuruSho devo yaj~namayo makhaH |
ahamagnirhavyavAho yAdasAM patiravyayaH ||3-10-52

yatpR^ithivyAM dvijendrANAM tapasA bhAvitAtmanAm |
bahujanmaniruddhAtmA brAhmaNo yatiruchyate ||3-10-53

j~nAnavAndR^iShTavishvAtmA yoginAM yogavittamaH |
kR^itAntaH sarvabhUtAnAM vishveShAM kAlasaMj~nitaH ||3-10-54

aham karma kriyA jIvaH sarveShAM dharmadarshanaH |
niShkriyaH sarvabhUteShu svAtmajyotiH sanAtanaH ||3-10-55

pradhAnaM puruSho devo.ahamAdyastvakShayo.avyayaH |
ahaM dharmastapashchAhaM sarvAshramanivAsinAm ||3-10-56

ahaM hayashiro devaH kShIrode yo mahArNave |
R^itaM satyaM cha paramamahamekaH prajApatiH ||3-10-57

ahaM sA~NkhyamahaM yogamahaM tatparamaM padam |
ahamijyo bhavashchAhamahaM vidyAdhipaH smR^itaH ||3-10-58

ahaM jyotirahaM vAyurahaM bhUmirahaM nabhaH |
ahamApaH samudrAshcha nakShatrANi disho dasha |
ahaM varShamahaM somaH parjanyo.ahamahaM raviH ||3-10-59

kShIrodaH sAgarashchAhaM samudro vaDavAmukhaH |
vahniH saMvartako bhUtvA pibaMstoyamahaM raviH ||3-10-60

ahaM purANaM paramaM tathaiveha parAyaNam |
bhaviShyaM chaiva sarvatra bhaviShye sarvasaMbhavaH ||3-10-61

yatki~nchitpashyase chaiva yatChR^iNoShi cha ki~nchana |
yachchAnubhavase loke tatsarvaM mAmakaM smR^itam ||3-10-62

vishvaM sR^iShTaM mayA pUrvaM sR^ijeyaM chAdya pashya mAm |
yuge yuge cha srakShyAmi mArkaNDeyAkhilaM jagat ||3-10-63

tadetadakhilaM sarvaM mArkaNDeyAvadhAraya |
shushrUShurmama dharmepsuH kukShau chara sukhI bhava ||3-10-64

mama brahmA sharIrastho devAshcha R^iShibhiH saha |
vyaktamavyaktayogaM mAmavagachChAparAjitam ||3-10-65

ahamekAkSharo mantrastryakSharashchaiva sarvashaH |
tripadashchaiva paramastrivargArthanidarshanaH ||3-10-66

vaishampAyana uvAcha  
evametatpurANeShu vedAnte cha mahAmuniH |
vaktre vyAhR^itavAnAshu mArkaNDeyaM mahAmunim ||3-10-67

praveshayAmAsa tato jaTharaM vishvarUpadhR^ik |
tato bhagavataH kukShiM praviShTo munisattamaH |
rarAma sukhamAsAdya shushrUShurhaMsamavyayam ||3-10-68

tadakSharaM vividhamathAshrito vapu-
rmahArNave vyapagatachandrabhAskare |
shanaishcharanprabhurapi haMsasa~nj~nito.a-
sR^ijajjagadvisR^ijati kAlaparyaye ||3-10-69

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
pauShkare mArkaNDeyadarshane dashamo.adhyAyaH 

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்