Monday 19 April 2021

ஏகார்ணவவிதி⁴꞉ | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 09

அத² நவமோ(அ)த்⁴யாய꞉

ஏகார்ணவவிதி⁴꞉


Narayana in ekArnava

வைஷ²ம்பாயந உவாச
பூ⁴த்வா நாராயணோ யோகீ³ ஸப்தமூர்திர்விபா⁴வஸு꞉ |
க³ப⁴ஸ்திபி⁴꞉ ப்ரதீ³ப்தாபி⁴꞉ ஸம்ஷோ²ஷயதி ஸாக³ரான் ||3-9-1

பீத்வார்ணவாம்ஷ்²ச ஸர்வாந்ஸ நதீ³꞉ கூபாம்ஷ்²ச ஸர்வஷ²꞉ |
பர்வதாநாம் ச ஸலிலம் ஸர்வம் பீத்வா ச ரஷ்²மிபி⁴꞉ ||3-9-2

பி⁴த்த்வா ஸஹஸ்ரஷ²ஷ்²சைவ மஹீம் நீத்வா ரஸாதலம் |
ரஸாதலஜலம் க்ருத்ஸ்நம் பிப³தே ரஸமுத்தமம் ||3-9-3

அப்ஸு ஸ்ருஜந்க்லேத³மந்யத்³த³தா³தி ப்ராணிநாம் த்⁴ருவம் |
தத்ஸர்வமரவிந்தா³க்ஷ ஆத³த்தே புருஷோத்தம꞉ ||3-9-4

வாயுஷ்²ச ப³லவாந்பூ⁴த்வா ஸ விதூ⁴யாகி²லம் ஜக³த் |
ப்ராணோத³யம் ஸுராணாம் ச வாயுநா குருதே ஹரி꞉ ||3-9-5

ததோ தே³வக³ணாநாம் ச ஸர்வேஷாமேவ தே³ஹிநாம் |
யே சேந்த்³ரியக³ணா꞉ ஸர்வே யே சாந்யே ச யதோத்³ப⁴வா꞉ ||3-9-6

பூயம் க்⁴ராணம் ஷ²ரீரம் ச ப்ருதி²வீமாஷ்²ரிதா கு³ணா꞉ |
ஜிஹ்வா ரஸஷ்²ச க்லேத³ஷ்²ச ஸம்ஷ்²ரிதா꞉ ஸலிலம் கு³ணா꞉ |
ரூபம் சக்ஷுர்விபாகஷ்²ச ஜ்யோதிரேவாஷ்²ரிதா கு³ணா꞉ ||3-9-7

ஸ்பர்ஷ²꞉ ப்ராணஷ்²ச சேஷ்டா ச பவநம் ஸம்ஷ்²ரிதா கு³நா꞉ |
பரமேஷ்டி²நம் வரேண்யம் ச ஹ்ருஷீகேஷ²ம் ஸமாஷ்²ரிதா꞉ ||3-9-8

ததோ ப⁴க³வதா தத்ர ரஷ்²மிபி⁴꞉ பரிவாரிதா꞉ |
வாயுநா க்ருஷ்யமாணாஷ்²ச ரூபாந்யோந்யஸமாஷ்²ரயாத் ||3-9-9

தேஷாம் ஸங்க⁴ர்ஷணோத்³பூ⁴த꞉ பாவக꞉ ஷ²ததா⁴ ஜ்வலன் |
அத³ஹந்நிகி²லாம்ˮல்லோகாநுக்³ர꞉ ஸம்வர்தகோ(அ)நல꞉ ||3-9-10

ஸபர்வதாம்ஸ்தரூந்கு³ள்மாம்ˮல்லதாவள்லீஸ்த்ருணாநி ச |
விமாநாநி ச தி³வ்யாநி புராணி விவிதா⁴நி ச ||3-9-11

ஆஷ்²ரமாம்ஷ்²ச ததா² புண்யாந்தி³வ்யாந்யாயதநாநி ச |
யாநி சாஷ்²ரயணீயாநி தாநி ஸர்வணி ஸோ(அ)த³ஹத் ||3-9-12

ப⁴ஸ்மீபூ⁴தாம்ஸ்தத꞉ ஸர்வாம்ˮல்லோகாம்ˮல்லோககு³ருர்ஹரி꞉ |
பூ⁴யோ நிர்வாபயாமாஸ ஜலயுக்தேந கர்மணா ||3-9-13

ஸஹஸ்ரத்³ருங்மஹாதேஜா பூ⁴த்வா க்ருஷ்ணோ மஹாக⁴ந꞉ |
தி³விஅதோயேந ஹவிஷா தர்பயாமாஸ மேதி³நீம் ||3-9-14

தத꞉ க்ஷீரநிகாஷே²ந ஸ்வாது³நா பரமாம்ப⁴ஸா |
ஷி²வேந புண்யேந மஹீ நிர்வாணமக³மத்பரம் ||3-9-15

தே நகா³ ஜலஸஞ்ச²ந்நா꞉ பயஸ꞉ ஸர்வதோத⁴ரா꞉ |
ஏகார்ணவஜலா பூ⁴த்வா ஸர்வஸத்த்வவிவர்ஜிதா꞉ ||3-9-16

மஹாபூ⁴தாந்யபி ச தம் ப்ரவிஷ்டாந்யமிதௌஜஸம் |
நஷ்டார்கபவநாகாஷே² ஸூக்ஷ்மே ஜநவிவர்ஜிதே ||3-9-17

ஸம்ஷோ²ஷயித்வா பீத்வா ச [கல்பயித்வாச தே³ஹிநம் |
த³க்³த்⁴வா ஸந்தாபயித்வா ச] வஸத்யேக꞉ ஸநாதந꞉ |
பௌராணம் ரூபமாஸ்தா²ய கிமப்யமிதபு³த்³தி⁴மான் ||3-9-18

ஏகார்ணவஜலே ஹ்யாஸீத்³யோகீ³ யோக³முபாக³த꞉ |
அயுதாநாம் ஸஹஸ்ராணி க³தாந்யேகார்ணவோ(அ)ம்ப⁴ஸி |
ந சைநம் கஷ்²சித³வ்யக்தம் வ்யக்தம் வேதி³துமர்ஹதி ||3-9-19

ஜநமேஜய உவாச
ஏகர்ணவவிதி⁴꞉ யோ(அ)யம் யஷ்²சைவ பரிகீர்தித꞉ |
க ஏஷ புருஷோ நாம கிம்யோக³꞉ கஷ்²ச யோக³வான் ||3-9-20

வைஷ²ம்பாயந உவாச
ஏதாவந்தமஸௌ காலமேகார்ணவவிதி⁴ம் ப்ரதி |
கரிஷ்யதீமம் ப⁴க³வாநிதி கஷ்²சிந்ந பு³த்⁴யதே ||3-9-21

ந வை மாதா ந ச த்³ரஷ்டா ந ஜ்ஞாதா நைவ பார்ஷ்²வக³꞉ |
ததோ(அ)வஜ்ஞாயதே கஷ்²சித்³ருதே தம் தே³வமீஷ்²வரம் ||3-9-22

நப⁴꞉ க்ஷிதிம் பவநமத² ப்ரகாஷ²ய-
ந்ப்ரஜாபதிம் பு⁴வநசரம் ஸுரேஷ்²வரம் |
பிதாமஹம் ஷ்²ருதிநிலயம் மஹாமுநிம்
ஷ²ஷா²ஸ பூ⁴꞉ ஷ²யநமரோசயத்ப்ரபு⁴꞉ ||3-9-23

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
புஷ்கரப்ராது³ர்பா⁴வே நவமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_009_mpr.html


 
 
##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 3-9   Creation of the Grand Ocean
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel@wanadoo.fr
August 25, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
----------------------------------------------------------------

atha navamo.adhyAyaH

ekArNavavidhiH

vaishampAyana uvAcha
bhUtvA nArAyaNo yogI saptamUrtirvibhAvasuH |
gabhastibhiH pradIptAbhiH saMshoShayati sAgarAn ||3-9-1

pItvArNavAMshcha sarvAnsa nadIH kUpAMshcha sarvashaH |
parvatAnAM cha salilaM sarvaM pItvA cha rashmibhiH ||3-9-2

bhittvA sahasrashashchaiva mahIM nItvA rasAtalam |
rasAtalajalaM kR^itsnaM pibate rasamuttamam ||3-9-3

apsu sR^ijankledamanyaddadAti prANinAM dhruvam |
tatsarvamaravindAkSha Adatte puruShottamaH ||3-9-4

vAyushcha balavAnbhUtvA sa vidhUyAkhilaM jagat |
prANodayaM surANAM cha vAyunA kurute hariH ||3-9-5

tato devagaNAnAM cha sarveShAmeva dehinAm |
ye chendriyagaNAH sarve ye chAnye cha yatodbhavAH ||3-9-6

pUyaM ghrANaM sharIraM cha pR^ithivImAshritA guNAH |
jihvA rasashcha kledashcha saMshritAH salilaM guNAH |
rUpaM chakShurvipAkashcha jyotirevAshritA guNAH ||3-9-7

sparshaH prANashcha cheShTA cha pavanaM saMshritA gunAH |
parameShThinaM vareNyaM cha hR^iShIkeshaM samAshritAH ||3-9-8

tato bhagavatA tatra rashmibhiH parivAritAH |
vAyunA kR^iShyamANAshcha rUpAnyonyasamAshrayAt ||3-9-9

teShAM saMgharShaNodbhUtaH pAvakaH shatadhA jvalan |
adahannikhilA.NllokAnugraH saMvartako.analaH ||3-9-10

saparvatAMstarUngulmA.NllatAvallIstR^iNAni cha |
vimAnAni cha divyAni purANi vividhAni cha ||3-9-11

AshramAMshcha tathA puNyAndivyAnyAyatanAni cha |
yAni chAshrayaNIyAni tAni sarvaNi so.adahat ||3-9-12

bhasmIbhUtAMstataH sarvA.NllokA.NllokagururhariH |
bhUyo nirvApayAmAsa jalayuktena karmaNA ||3-9-13

sahasradR^i~NmahAtejA bhUtvA kR^iShNo mahAghanaH |
diviatoyena haviShA tarpayAmAsa medinIm ||3-9-14

tataH kShIranikAshena svAdunA paramAmbhasA |
shivena puNyena mahI nirvANamagamatparam ||3-9-15

te nagA jalasa~nChannAH payasaH sarvatodharAH |
ekArNavajalA bhUtvA sarvasattvavivarjitAH ||3-9-16

mahAbhUtAnyapi cha taM praviShTAnyamitaujasam |
naShTArkapavanAkAshe sUkShme janavivarjite ||3-9-17

saMshoShayitvA pItvA cha [kalpayitvAcha dehinam |
dagdhvA santApayitvA cha] vasatyekaH sanAtanaH |
paurANaM rUpamAsthAya kimapyamitabuddhimAn ||3-9-18

ekArNavajale hyAsIdyogI yogamupAgataH |
ayutAnAM sahasrANi gatAnyekArNavo.ambhasi |
na chainaM kashchidavyaktaM vyaktaM veditumarhati ||3-9-19

janamejaya uvAcha
ekarNavavidhiH yo.ayaM yashchaiva parikIrtitaH |
ka eSha puruSho nAma kiMyogaH kashcha yogavAn ||3-9-20

vaishampAyana uvAcha
etAvantamasau kAlamekArNavavidhiM prati |
kariShyatImaM bhagavAniti kashchinna budhyate ||3-9-21

na vai mAtA na cha draShTA na j~nAtA naiva pArshvagaH |
tato.avaj~nAyate kashchidR^ite taM devamIshvaram ||3-9-22

nabhaH kShitiM pavanamatha prakAshaya-
nprajApatiM bhuvanacharaM sureshvaram |
pitAmahaM shrutinilayaM mahAmuniM
shashAsa bhUH shayanamarochayatprabhuH ||3-9-23

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
puShkaraprAdurbhAve navamo.adhyAyaH 

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்