Sunday 18 April 2021

க்ருதாதி³யுக³பரிமாணம் | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 08

அத² அஷ்டமோ(அ)த்⁴யாய꞉

க்ருதாதி³யுக³பரிமாணம்


Four yugas and their dawn and twilights

வைஷ²ம்பாயந உவாச
சத்வார்யாஹு꞉ ஸஹஸ்ராணி வர்ஷாணாம் து க்ருதம் யுக³ம் |
தஸ்ய தாவச்ச²தீ ஸந்த்⁴யா த்³விகு³ணா ஜநமேஜய ||3-8-1

தத்ர த⁴ர்மஷ்²சதுஷ்பாதோ³ ஹ்யத⁴ர்ம꞉ பாத³விக்³ரஹ꞉ |
ஸ்வத⁴ர்மநிரதா꞉ ஸந்தோ யஜந்தே சைவ மாநவா꞉ ||3-8-2

ஸ்தி²தா த⁴ர்மபரா விப்ரா ராஜவ்ருத்தௌ ஸ்தி²தா ந்ருபா꞉ |
க்ருஷ்யாமபி⁴ரதா வைஷ்²யா꞉ ஷூ²த்³ரா꞉ ஷு²ஷ்²ரூஷவஸ்ததா² ||3-8-3

ஸதா³ ஸத்யம் தபஷ்²சைவ த⁴ர்மஷ்²சைவ விவர்த⁴தே |
ஸத்³பி⁴ராசரிதம் யச்ச க்ரியதே க்²யாயதே ச யத் ||3-8-4

ஏதத்க்ருதயுகே³ வ்ருத்தம் ஸர்வேஷாமேவ பா⁴ரத |
ப்ராணிநாம் த⁴ர்மபு³த்³தீ⁴நாமபி சேந்நீசயோநிநாம் ||3-8-5

த்ரீணி வர்ஷஸஹஸ்ராணி த்ரேதாயுக³மிஹோச்யதே |
தஸ்ய தாவச்ச²தீ ஸந்த்⁴யா த்³விகு³ணா பரிகீர்திதா ||3-8-6

த்³வாப்⁴யாமத⁴ர்ம꞉ பாத³ப்⁴யாம் த்ரிபி⁴ர்த⁴ர்மோ வ்யவஸ்தி²த꞉ |
தத்ர ஸத்யம் ச ஸத்த்வம் ச க்ருதே ஸர்வம் ப்ரவர்ததே ||3-8-7

த்ரேதாயாம் விக்ருதிம் யாந்தி வர்ணா லௌல்யேந ஸம்யுதா꞉ |
சாதுர்வர்ண்யஸ்ய வை க்ருத்யாத்³யாந்தி தௌ³ர்ப³ல்யமாஷ்²ரிதா꞉ ||3-8-8

ஏஷ த்ரேதாயுக³விதி⁴ர்விஹிதோ தே³வநிர்மித꞉ |
த்³வாபரஸ்யாபி யா சேஷ்டா தாமபி ஷ்²ரோதுமர்ஹஸி ||3-8-9

த்³வாபரம் த்³வே ஸஹஸ்ரே து வர்ஷாணாம் குருஸத்தம |
தஸ்ய தாவச்ச²தீ ஸந்த்⁴யா த்³விகு³ணா பரிகீர்திதா ||3-8-10

தத்ராப்யர்த²பரா விப்ரா ஜ்ஞாநிநோ ரஜஸா(ஆ)வ்ருதா꞉ |
ஷ²டா² நைஷ்க்ருதிகா꞉ க்ஷூ²த்³ரா ஜாயந்தே குருபுங்க³வ ||3-8-11

த்³வாப்⁴யாம் த⁴ர்ம꞉ ஸ்தி²த꞉ பத்³ப்⁴யாமத⁴ர்மஸ்த்ரிபி⁴ருத்தி²த꞉ |
விபர்யயம் ஷ²நைர்யாந்தி க்ருதே யே த⁴ர்மஸேதவ꞉ ||3-8-12

ப்³ராஹ்மண்யபா⁴வா நஷ்²யந்தி ததா²ஸ்திக்யம் விஷீ²ர்யதே |
வ்ரதோபவாஸாஸ்த்யாஜ்யந்தே த்³வாபரே யுக³பர்யயே ||3-8-13

ததா² வர்ஷஸஹஸ்ரம் து வர்ஷாணாம் த்³வே ஷ²தே ததா² |
ஸந்த்⁴யயா ஸஹ ஸங்க்²யாதம் க்ரூரம் கலியுக³ம் ஸ்ம்ருதம் ||3-8-14

தத்ராத⁴ர்மஷ்²சதுஷ்பாத³꞉ ஸ்யாத்³த⁴ர்ம꞉ பாத³விக்³ரஹ꞉ |
காமநிஷ்டா²ஸ்தமஷ்²ச²ந்நா ஜாயந்தே தத்ர மாநவா꞉ ||3-38-15

நைவோபவாஸக்ருத்கஷ்²சிந்ந ச ஸாது⁴ர்ந ஸத்யவாக் |
ஆஸ்திகோ ப்³ரஹ்மவக்தா வா நரோ ப⁴வதி வை ததா³ ||3-8-16

ஆஹங்காரக்³ற்^ஹீஇதாஷ்²ச ப்ரக்ஷீணஸ்நேஹபா³ந்த⁴வா꞉ |
விப்ரா꞉ ஷூ²த்³ரஸமாசாரா꞉ ஷூ²த்³ராஸ்த்வாசாரளக்ஷணா꞉ ||3-8-17

தூ³ஷகாஸ்த்வாஷ்²ரமாணாம் ச வர்ணாநாம் சைவ ஸங்கரா꞉ |
அக³ம்யேஷ்வபி⁴ரம்ஸ்யந்தே வர்தந்த்யேவம் காலௌ யுகே³ ||3-8-18

ஏவம் த்³வாத³ஷ²ஸாஹஸ்ரம் ததே³கம் யுக³முச்யதே |
ததே³கஸப்ததிகு³ணம் மந்வந்தரமிஹோச்யதே ||3-8-19

த்ரய்யாம் சைவ ந ஸந்தே³ஹோ யுகா³ந்தே ஜநமேஜய |
தி³வ்யம் த்³வாத³ஷ²ஸாஹஸ்ரம் யுக³ம் து கவயோ விது⁴꞉ |
ஏதத்ஸஹஸ்ரபர்யந்தம் தத³ஹோ ப்³ராஹ்மமுச்யதே ||3-8-20

ததோ(அ)ஹநி க³தே தஸ்மிந்ஸர்வேஷாமிவ தே³ஹிநாம் |
ஷ²ரீரநிர்வ்ருதிம் த்³ருஷ்ட்வா லோக꞉ ஸம்ஹாரபு³த்³தி⁴மான் ||3-8-21

தே³வதாநாம் ச ஸர்வேஷாம் ப்³ராஹ்மணாநாம் மஹீபதே |
தை³த்யாநாம் மாநவாநாம் ச யக்ஷக³ந்த⁴ர்வரக்ஷஸாம் ||3-8-22

தே³வர்ஷீணாம் ப்³ரஹ்மர்ஷீணாம் ததா² ராஜர்ஷீணாமபி |
கிம்நராணாமப்ஸரஸாம் பு⁴ஜங்கா³நாம் ததை²வ ச ||3-8-23

பர்வதாநாம் நதீ³நாம் ச பஷூ²நாம் சைவ பா⁴ரத |
திர்யக்³யோநிக³தாநாம் ச ஸத்த்வாநாம் ம்ருக³பக்ஷிணாம் ||3-8-24

மஹாபூ⁴தபதிர்தே³வ꞉ பஞ்சபூ⁴தாநி பூ⁴தக்ருத் |
ஜக³த்ஸம்ஹரணார்தா²ய குருதே வைஷ²ஸம் மஹத் ||3-8-25

பூ⁴த்வா ஸூர்யஷ்²சக்ஷுஷீ சாத³தா³நோ
பூ⁴த்வா வாயு꞉ ஸம்ஹநந்ப்ராணிஜாதம் |
பூ⁴த்வா வஹ்நிர்த³ஹ்யதே ஸர்வலோகா-
ந்மேகோ⁴ பூ⁴த்வா பூ⁴ய ஏவாப்⁴யவர்ஷத் ||3-8-26

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி
புஷ்கரப்ராது³ர்பா⁴வப்ரஷ்²நோத்தரே அஷ்டமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_008_mpr.html


 
##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 3-8 Description of Yugas and the Time-Scale
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel@wanadoo.fr August 23, 2008
Proof-read by K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edition,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com ##

----

atha aShTamo.adhyAyaH

kR^itAdiyugaparimANam

vaishampAyana uvAcha
chatvAryAhuH sahasrANi varShANAM tu kR^itaM yugam |
tasya tAvachChatI saMdhyA dviguNA janamejaya ||3-8-1

tatra dharmashchatuShpAdo hyadharmaH pAdavigrahaH |
svadharmaniratAH santo yajante chaiva mAnavAH ||3-8-2

sthitA dharmaparA viprA rAjavR^ittau sthitA nR^ipAH |
kR^iShyAmabhiratA vaishyAH shUdrAH shushrUShavastathA ||3-8-3

sadA satyaM tapashchaiva dharmashchaiva vivardhate |
sadbhirAcharitaM yachcha kriyate khyAyate cha yat ||3-8-4

etatkR^itayuge vR^ittaM sarveShAmeva bhArata |
prANinAM dharmabuddhInAmapi chennIchayoninAm ||3-8-5

trINi varShasahasrANi tretAyugamihochyate |
tasya tAvachChatI saMdhyA dviguNA parikIrtitA ||3-8-6

dvAbhyAmadharmaH pAdabhyAM tribhirdharmo vyavasthitaH |
tatra satyaM cha sattvaM cha kR^ite sarvaM pravartate ||3-8-7

tretAyAM vikR^itiM yAnti varNA laulyena saMyutAH |
chAturvarNyasya vai kR^ityAdyAnti daurbalyamAshritAH ||3-8-8

eSha tretAyugavidhirvihito devanirmitaH |
dvAparasyApi yA cheShTA tAmapi shrotumarhasi ||3-8-9

dvAparaM dve sahasre tu varShANAM kurusattama |
tasya tAvachChatI saMdhyA dviguNA parikIrtitA ||3-8-10

tatrApyarthaparA viprA j~nAnino rajasA.a.avR^itAH |
shaThA naiShkR^itikAH kshUdrA jAyante kurupu~Ngava ||3-8-11

dvAbhyAM dharmaH sthitaH padbhyAmadharmastribhirutthitaH |
viparyayaM shanairyAnti kR^ite ye dharmasetavaH ||3-8-12

brAhmaNyabhAvA nashyanti tathAstikyaM vishIryate |
vratopavAsAstyAjyante dvApare yugaparyaye ||3-8-13

tathA varShasahasraM tu varShANAM dve shate tathA |
saMdhyayA saha saMkhyAtaM krUraM kaliyugaM smR^itam ||3-8-14

tatrAdharmashchatuShpAdaH syAddharmaH pAdavigrahaH |
kAmaniShThAstamashChannA jAyante tatra mAnavAH ||3-38-15

naivopavAsakR^itkashchinna cha sAdhurna satyavAk |
Astiko brahmavaktA vA naro bhavati vai tadA ||3-8-16

Aha~NkAragR^hIitAshcha prakShINasnehabAndhavAH |
viprAH shUdrasamAchArAH shUdrAstvAchAralakShaNAH ||3-8-17

dUShakAstvAshramANAM cha varNAnAM chaiva sa~NkarAH |
agamyeShvabhiraMsyante vartantyevaM kAlau yuge ||3-8-18

evaM dvAdashasAhasraM tadekaM yugamuchyate |
tadekasaptatiguNaM manvantaramihochyate ||3-8-19

trayyAM chaiva na saMdeho yugAnte janamejaya |
divyaM dvAdashasAhasraM yugaM tu kavayo vidhuH |
etatsahasraparyantaM tadaho brAhmamuchyate ||3-8-20

tato.ahani gate tasminsarveShAmiva dehinAm |
sharIranirvR^itiM dR^iShTvA lokaH saMhArabuddhimAn ||3-8-21

devatAnAM cha sarveShAM brAhmaNAnAM mahIpate |
daityAnAM mAnavAnAM cha yakShagandharvarakShasAm ||3-8-22

devarShINAM brahmarShINAM tathA rAjarShINAmapi |
kiMnarANAmapsarasAM bhuja~NgAnAM tathaiva cha ||3-8-23

parvatAnAM nadInAM cha pashUnAM chaiva bhArata |
tiryagyonigatAnAM cha sattvAnAM mR^igapakShiNAm ||3-8-24

mahAbhUtapatirdevaH pa~nchabhUtAni bhUtakR^it |
jagatsaMharaNArthAya kurute vaishasaM mahat ||3-8-25

bhUtvA sUryashchakShuShI chAdadAno
bhUtvA vAyuH saMhananprANijAtam |
bhUtvA vahnirdahyate sarvalokA-
nmegho bhUtvA bhUya evAbhyavarShat ||3-8-26

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi
puShkaraprAdurbhAvaprashnottare aShTamo.adhyAyaH

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்