Saturday 10 April 2021

புஷ்கரப்ராது³ர்பா⁴வ꞉ | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 07

அத² ஸப்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉

புஷ்கரப்ராது³ர்பா⁴வ꞉


Vishnu on Sesha

ஜநமேஜய உவாச
ப்ரபா⁴வம் பத்³மநாப⁴ஸ்ய ஸ்வபத꞉ ஸாக³ராம்ப⁴ஸி |
புஷ்கரே வை யதோ²த்³பூ⁴தா தே³வா꞉ ஸர்ஷிக³ணா꞉ புரா ||3-7-1 

ஏததா³க்²யாஹி நிகி²லம் யோக³ம் யோக³விதா³ம் பதே |
ஷ்²ருண்வதஸ்தஸ்ய மே கீர்திம் ந த்ருப்திரபி⁴ஜாயதே ||3-7-2

கியந்தம் சைவ காலம் வை ஷ²யிதா புருஷோத்தம꞉ |
கிமர்த²ம் ஷ²யதே காலம் தஸ்ய காலஸ்ய ஸம்ப⁴வ꞉ ||3-7-3

கியதா சைவ காலேந ப்ரபு³த்⁴யதி ஸுராதி⁴பா꞉ |
கத²முத்தா²ய ப⁴க³வாநஸ்ருஜந்நிகி²லம் ஜக³த் ||3-7-4

கே ப்ரஜாபதயஸ்தாத ஆஸந்பூர்வம் மஹாமுநே |
கத²ம் நிர்மிதவாம்ஷ்²சைவ சித்ரம் லோகே ஸநாதந꞉ ||3-7-5

ஏவமேகார்ணவே லோகே நஷ்டே ஸ்தா²வத்ரஜங்க³மே |
நஷ்டே தே³வாஸுரக³ணே ப்ரநஷ்டோரக³ராக்ஷஸே ||3-7-6

நஷ்டாநலாநிலே லோகே நஷ்டாகாஷ²மஹீதலே |
கேவலம் க³ஹ்வரீபூ⁴தே மஹாபூ⁴தவிபர்யயே ||3-7-7

ப்ரபு⁴ர்மஹாபூ⁴தபதிர்மஹாதேஜா மஹாததி꞉ |
ஆஸ்தே ஸுரகு³ருஷ்²ரேஷ்டோ² விதி⁴மாதா³ய கம் முநே ||3-7-8

தந்மே த்வமுபபந்நாய ப்³ரஹ்மந்நேதத³ஸம்ஷ²யம் |
வக்துமர்ஹஸி த⁴ர்மிஷ்ட² யஷோ² நாராயணாத்மகம் ||3-7-9

ப்ராது³ர்பா⁴வம் புரஸ்க்ருத்ய பூ⁴தம் ப⁴வ்யம் மஹாத்மந꞉ |
ஷ்²ராத்³தா⁴நாமுபவிஷ்டாநாம் ப⁴க³வந்வக்துமர்ஹஸி ||3-7-10

வைஷ²ம்பாயந உவாச
நாராயணயஷோ²ஜ்ஞாநே யா ப⁴வேத்³ப⁴வத꞉ ஸ்ப்ருஹா |
த்வத்³வம்ஷா²நக⁴ பூதஸ்ய கார்யம் குருகுலர்ஷப⁴ ||3-7-11

ஷ்²ருணுஷ்²வாதி³புராணேப்⁴யோ தே³வதாப்⁴யோ யத²ஷ்²ருதி |
ப்³ராஹ்மணாநாம் ச வத³தாம் ஷ்²ருதோ(அ)ஸ்மாபி⁴ர்மஹாத்மநாம் ||3-7-12

ததா² ச தபஸா த்³ருஷ்டோ ப்³ருஹஸ்பதிஸமத்³யுதி꞉ |
பாராஷ²ர்யஸ்தத꞉ ஷ்²ரீமாந்கு³ருர்த்³வைபாயநோ(அ)ப்³ரவீத் ||3-7-13

தத்தே(அ)ஹம் ஸம்ப்ரவக்ஷ்யாமி யதா²ப்ரஜ்ஞம் யதா²ஷ்²ருதம் |
ந விஜ்ஞாதும் மயா ஷ²க்யம்ருஷிமாத்ரேண பா⁴ரத ||3-7-14

க꞉ ஸமுத்ஸஹதே ஜ்ஞாதும் பரம் நாராயணாத்மகம் |
விஷ்²வாத்மநோ(அ)யம் ப்³ரஹ்மாபி ந வேத³யதி தத்த்வத꞉ ||3-7-15

ஷ்²ருதம் மே விஷ்²வதே³வாநாம் யத்³ரஹஸ்யம் மஹர்ஷிணாம் |
ததி³த³ம் ஸர்வதே³வாநாம் தத்த்வதஸ்தத்த்வவாதி³நாம் ||3-7-16

தத³த்⁴யாத்மவிதா³ம் சிந்த்யம் காரணம் சைவ கர்மிணாம் |
அதி⁴தை³வம் ச யத்³தை³வம் தத்³தை³வமிதி ஸஞ்ஜ்ஞிதம் ||3-7-17

யத்³பூ⁴தமதி⁴பூ⁴தம் ச யத்பரம் ச மஹர்ஷிணாம் |
யத்ஸத்யம் தே³வத்³ருஷ்டம் ச யத்தத்³வேத³விதோ³ விது³꞉ ||3-7-18

ய꞉ கர்தா காரகோ பு³த்³தி⁴ர்மந꞉ க்ஷேத்ரஜ்ஞ ஏவ ச |
ப்ரதா⁴நம் புருஷ꞉ ஷா²ஸ்தா ஏகஸ்தத³பி⁴ஷ²ப்³த்³யதே ||3-7-19

கால꞉ காலம் ஸ்வபயதி த்³ரஷ்டா ஸ்வாதீ⁴ந ஏவ ச |
ப்ராண꞉ பஞ்சவித⁴ஷ்²சைவ த்⁴ருவமக்ஷய ஏவ ச ||3-7-20

உச்யதே விவிதை⁴ர்பா⁴வைஸ்தஸ்யைவாநக⁴ தத்பரை꞉ |
ஸ ஏவ ப⁴க³வாந்ஸர்வம் கரோதி விகரோதி ச ||3-7-21

யோ(அ)ஸ்மாந்காரயதே கர்ம தேநாஸ்ம வ்யாகுலீக்ருதா꞉ |
யஜாமஹே தமேவேஷ²ம் தமேவேச்சா²ம நிர்வ்ருதா꞉ ||3-7-22

யோ வக்தா யஷ்²ச வக்தவ்யோ யஷ்²சாஹம் தத்³ப்³ரவீமி வ꞉ |
இத³ம் ஷ்²ருணுத யச்ச்²ரேயோ யச்சாந்யத்பரிஜல்பத² ||3-7-23

யா꞉ கதா²ஷ்²சைவ வர்தந்தே ஷ்²ருதயோ வாத² க³ஹ்வரா꞉ |
விஷ்²வம் விஷ்²வபதிர்தே³வா꞉ ஸர்வம் நாராயணாத்மகம் ||3-7-24

யத்ஸத்யம் யத³ந்ருதமாதி³மக்ஷரம் வை
யத்³பூ⁴தம் ப⁴வதி மித²ஷ்²ச யத்³ப⁴விஷ்யம் |
யத்கிஞ்சிச்சரமசராவ்யயம் த்ரிலோகே
தத்ஸர்வம் புருஷவர꞉ ப்ரபூ⁴ர்வரிஷ்ட²꞉ ||3-7-25

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி 
புஷ்கரப்ராது³ர்பா⁴வே ஸப்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_007_mpr.html


 
##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva
Chapter 3-7 Creation of the Universe - Janamejaya's Questions
Itranslated by G. Schaufelberger schaufel@wanadoo.fr
August 22, 2008##
Proof-read by  K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------

atha saptamo.adhyAyaH

puShkaraprAdurbhAvaH

janamejaya uvAcha
prabhAvaM padmanAbhasya svapataH sAgarAmbhasi |
puShkare vai yathodbhUtA devAH sarShigaNAH purA ||3-7-1 

etadAkhyAhi nikhilaM yogaM yogavidAM pate |
shR^iNvatastasya me kIrtiM na tR^iptirabhijAyate ||3-7-2

kiyantaM chaiva kAlaM vai shayitA puruShottamaH |
kimarthaM shayate kAlaM tasya kAlasya saMbhavaH ||3-7-3

kiyatA chaiva kAlena prabudhyati surAdhipAH |
kathamutthAya bhagavAnasR^ijannikhilaM jagat ||3-7-4

ke prajApatayastAta AsanpUrvaM mahAmune |
kathaM nirmitavAMshchaiva chitraM loke sanAtanaH ||3-7-5

evamekArNave loke naShTe sthAvatraja~Ngame |
naShTe devAsuragaNe pranaShToragarAkShase ||3-7-6

naShTAnalAnile loke naShTAkAshamahItale |
kevalaM gahvarIbhUte mahAbhUtaviparyaye ||3-7-7

prabhurmahAbhUtapatirmahAtejA mahAtatiH |
Aste suragurushreShTho vidhimAdAya kaM mune ||3-7-8

tanme tvamupapannAya brahmannetadasaMshayam |
vaktumarhasi dharmiShTha yasho nArAyaNAtmakam ||3-7-9

prAdurbhAvaM puraskR^itya bhUtaM bhavyaM mahAtmanaH |
shrAddhAnAmupaviShTAnAM bhagavanvaktumarhasi ||3-7-10

vaishampAyana uvAcha
nArAyaNayashoj~nAne yA bhavedbhavataH spR^ihA |
tvadvaMshAnagha pUtasya kAryaM kurukularShabha ||3-7-11

shR^iNushvAdipurANebhyo devatAbhyo yathashruti |
brAhmaNAnAM cha vadatAM shruto.asmAbhirmahAtmanAm ||3-7-12

tathA cha tapasA dR^iShTo bR^ihaspatisamadyutiH |
pArAsharyastataH shrImAngururdvaipAyano.abravIt ||3-7-13

tatte.ahaM saMpravakShyAmi yathApraj~naM yathAshrutam |
na vij~nAtuM mayA shakyamR^iShimAtreNa bhArata ||3-7-14

kaH samutsahate j~nAtuM paraM nArAyaNAtmakam |
vishvAtmano.ayaM brahmApi na vedayati tattvataH ||3-7-15

shrutaM me vishvadevAnAM yadrahasyaM maharShiNAm |
tadidaM sarvadevAnAM tattvatastattvavAdinAm ||3-7-16

tadadhyAtmavidAM chintyaM kAraNaM chaiva karmiNAm |
adhidaivaM cha yaddaivaM taddaivamiti saMj~nitam ||3-7-17

yadbhUtamadhibhUtaM cha yatparaM cha maharShiNAm |
yatsatyaM devadR^iShTaM cha yattadvedavido viduH ||3-7-18

yaH kartA kArako buddhirmanaH kShetraj~na eva cha |
pradhAnaM puruShaH shAstA ekastadabhishabdyate ||3-7-19

kAlaH kAlaM svapayati draShTA svAdhIna eva cha |
prANaH pa~nchavidhashchaiva dhruvamakShaya eva cha ||3-7-20

uchyate vividhairbhAvaistasyaivAnagha tatparaiH |
sa eva bhagavAnsarvaM karoti vikaroti cha ||3-7-21

yo.asmAnkArayate karma tenAsma vyAkulIkR^itAH |
yajAmahe tameveshaM tamevechChAma nirvR^itAH ||3-7-22

yo vaktA yashcha vaktavyo yashchAhaM tadbravImi vaH |
idaM shR^iNuta yachChreyo yachchAnyatparijalpatha ||3-7-23

yAH kathAshchaiva vartante shrutayo vAtha gahvarAH |
vishvaM vishvapatirdevAH sarvaM nArAyaNAtmakam ||3-7-24

yatsatyaM yadanR^itamAdimakSharaM vai
yadbhUtaM bhavati mithashcha yadbhaviShyam |
yatki~nchichcharamacharAvyayaM triloke
tatsarvaM puruShavaraH prabhUrvariShThaH ||3-7-25

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi 
puShkaraprAdurbhAve saptamo.adhyAyaH

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்