Friday 9 April 2021

ஏதத்³க்³ரந்த²ஷ்²ரவணப²லம் | பவிஷ்ய பர்வம் அத்யாயம் - 06

அத² ஷஷ்டோ(அ)த்⁴யாய꞉

ஏதத்³க்³ரந்த²ஷ்²ரவணப²லம்


Vyasa and Vishampayana in Janamejaya's sacrice

ஸௌதிருவாச
ஏவம் ஸ விஷ்²வாவஸுநா(அ)நுநீத꞉
ப்ரஸாத³மாக³ம்ய வபுஷ்டமாயா꞉ |
சகார மித்²யா வ்யதிஷ²ங்கிதாத்மா
ஷா²ந்திம் பராம் மாநவத⁴ர்மஹ்ருஷ்டாம் ||3-6-1

ஷ்²ரமமபி⁴விநிவர்த்யமாநஸம்
ஸ ஸமபி⁴லஷஜ்ஜநமேஜயோ யஷ²꞉ ஸ்வம் |
விஷயமநுஷ²ஷா²ஸ த⁴ர்மபு³த்³தி⁴-
ர்முதி³தமநா ரமயந்வபுஷ்டமாம் தாம் ||3-6-2

ந ஹி விரமதி விப்ரபூஜநா-
ந்ந ச விநிவர்ததி யஜ்ஞதா³நஷீ²லாத் |
ந விஷயபரிரக்ஷணாச்ச்யுதோ(அ)பூ⁴-
ந்ந ச பரிக³ர்ஹதி தாம் வபுஷ்டமாம் ச ||3-6-3

விதி⁴விஹிதமஷ²க்யமந்யதா² ஹி கர்தும்
யத்³ருஷிரசிந்த்யதயா புராப்³ரவித்ஸ꞉ |
இதி ஸ ந்ருபதிராத்மவாம்ஸ்ததா³ஸௌ
தத³நு விசிந்த்ய ப³பூ⁴வ வீதமந்யு꞉ ||3-6-4

இத³ம் மஹாகாவ்யம்ருஷேர்மஹாத்மந꞉
பட²ந்ந்ருணாம் பூஜ்யதமோ ப⁴வேந்நர꞉ |
ப்ரக்ருஷ்டமாயு꞉ ஸமவாப்ய து³ர்லப⁴ம்
லபே⁴ச்ச ஸர்வஜ்ஞப²லம் ச கேஷ²வம் ||3-6-5

ஷ²தக்ரதோ꞉ கல்மஷவிப்ரமோக்ஷணம்
பட²ந்நித³ம் முச்யதி கல்மஷாந்நர꞉ |
ததை²வ காமாந்விவிதா⁴ந்ஸமஷ்²நுதே
ஹ்யவாப்தகாமஷ்²ச சிராய நந்த³தி ||3-6-6

யதா² ஹி புஷ்பப்ரப⁴வம் ப²லம் த்³ருமா꞉
ப²லாத்ப்ரஜாயந்தி புநஷ்²ச பாத³பா꞉ |
ததா² மஹர்ஷிப்ரப⁴வா இமா கி³ர꞉
ப்ரவர்த⁴யந்தே தம்ருஷிம் ப்ரவர்தி⁴தா꞉ ||3-6-7

புத்ராநபுத்ரோ லப⁴தே ஸுவர்சஸ-
ஷ்²ச்யுத꞉ புநர்விந்த³தி சாத்மந꞉ ஸ்தி²திம் |
வ்யாதி⁴ம் ந சாப்நோதி சிரம் ஸ ப³ந்த⁴நம்
க்ரியாம் ச புண்யாம் லப⁴தே கு³ணாந்வித꞉ ||3-6-8

பதிமபி⁴லப⁴தே ச ஸத்ஸு கந்யா
ஷ்²ரவணமுபேத்ய ஷு²பா⁴ முநேஸ்து வாச꞉ |
ஜநயதி ச ஸுதாந்கு³ணைருபேதான்-
ஸ்வஜநஹிதே த்³விஷதாம் ப்ரமர்த³நம் ச ||3-6-9

விஜயதி வஸுதா⁴ம் ச ராஜவ்ருத்தி-
ர்த⁴நமதுலம் லப⁴தே த்³விஷஜ்ஜயம் ச |
விபுலமபி த⁴நம் லபே⁴ச்ச வைஷ்²ய꞉
ஸுக³திமியாஷ்²ச்²ரவணாச்ச ஷூ²த்³ரஜாதி꞉ ||3-6-10

புராணமேதச்சரிதம் மஹாத்மநா-
மதீ⁴த்ய பு³த்³தி⁴ம் லப⁴தே ச நைஷ்டி²கீம் |
விஹாய து³꞉கா²நி விமுக்தஸங்க³꞉
ஸ வீதராகோ³ விசரேத்³வஸுந்த⁴ராம் ||3-6-11

இத்யேததா³க்²யாநமுதா³ஹ்ருதம் வை
ப்ரதிஸ்மரந்தோ த்³விஜமண்ட³லேஷு |
ஸ்தை²ர்யேண தை⁴ர்யேண புந꞉ ஸ்மரந்த꞉
ஸுக²ம் ப⁴வந்தோ(அ)நுசரந்து லோகம் ||3-6-12

இதி சரிதமித³ம் மஹாத்மநா-
ம்ருஷிக்ருதமத்³பு⁴தவீர்யகர்மணாம் |
கதி²தமித³ம் ஹி ஸமாஸவிஸ்தரை꞉
கிமபரமிச்ச²ஸி கிம் ப்³ரவீமி தே ||3-6-13

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² ப⁴விஷ்யபர்வணி
ப⁴விஷ்யாந்தக்³ரந்தா²ர்த²ப்ரகாஷோ² நாம ஷஷ்டோ²(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/bhavishyaparva/hv_3_006_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 3 - Bhavishya Parva ##
Chapter 3-6 Benefits from listening to this Text
##Itranslated by G. Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr August 20, 2008.
Proof-read by K S Rmachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca.
If you find any errors compared to Chitrashala Press edition,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com ##
----

atha ShaShTo.adhyAyaH

etadgranthashravaNaphalam

sautiruvAcha
evaM sa vishvAvasunA.anunItaH
prasAdamAgamya vapuShTamAyAH |
chakAra mithyA vyatisha~NkitAtmA
shAntiM parAM mAnavadharmahR^iShTAm ||3-6-1

shramamabhivinivartyamAnasaM
sa samabhilaShajjanamejayo yashaH svam |
viShayamanushashAsa dharmabuddhi-
rmuditamanA ramayanvapuShTamAM tAm ||3-6-2

na hi viramati viprapUjanA-
nna cha vinivartati yaj~nadAnashIlAt |
na viShayaparirakShaNAchchyuto.abhU-
nna cha parigarhati tAM vapuShTamAM cha ||3-6-3

vidhivihitamashakyamanyathA hi kartuM
yadR^iShirachintyatayA purAbravitsaH |
iti sa nR^ipatirAtmavAMstadAsau
tadanu vichintya babhUva vItamanyuH ||3-6-4

idaM mahAkAvyamR^iShermahAtmanaH
paThannR^iNAM pUjyatamo bhavennaraH |
prakR^iShTamAyuH samavApya durlabhaM
labhechcha sarvaj~naphalaM cha keshavam ||3-6-5

shatakratoH kalmaShavipramokShaNaM
paThannidaM muchyati kalmaShAnnaraH |
tathaiva kAmAnvividhAnsamashnute
hyavAptakAmashcha chirAya nandati ||3-6-6

yathA hi puShpaprabhavaM phalaM drumAH
phalAtprajAyanti punashcha pAdapAH |
tathA maharShiprabhavA imA giraH
pravardhayante tamR^iShiM pravardhitAH ||3-6-7

putrAnaputro labhate suvarchasa-
shchyutaH punarvindati chAtmanaH sthitim |
vyAdhiM na chApnoti chiraM sa bandhanaM
kriyAM cha puNyAM labhate guNAnvitaH ||3-6-8

patimabhilabhate cha satsu kanyA
shravaNamupetya shubhA munestu vAchaH |
janayati cha sutAnguNairupetAn-
svajanahite dviShatAM pramardanaM cha ||3-6-9

vijayati vasudhAM cha rAjavR^itti-
rdhanamatulaM labhate dviShajjayaM cha |
vipulamapi dhanaM labhechcha vaishyaH
sugatimiyAshChravaNAchcha shUdrajAtiH ||3-6-10

purANametachcharitaM mahAtmanA-
madhItya buddhiM labhate cha naiShThikIm |
vihAya duHkhAni vimuktasa~NgaH
sa vItarAgo vicharedvasuMdharAM ||3-6-11

ityetadAkhyAnamudAhR^itaM vai
pratismaranto dvijamaNDaleShu |
sthairyeNa dhairyeNa punaH smarantaH
sukhaM bhavanto.anucharantu lokam ||3-6-12

iti charitamidaM mahAtmanA-
mR^iShikR^itamadbhutavIryakarmaNAm |
kathitamidaM hi samAsavistaraiH
kimaparamichChasi kiM bravImi te ||3-6-13

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe bhaviShyaparvaNi
bhaviShyAntagranthArthaprakAsho nAma ShaShTho.adhyAyaH

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்