Tuesday 9 March 2021

பா³ணஸைந்ய꞉ ஸஹ க்ருஷ்ணஸ்ய யுத்³த⁴ம் பா³ஆஅஸைந்யாபயாநம் ருத்³ரேண ஸஹ க்ருஷ்ணயுத்³தா⁴தி³கீர்தநம் ச | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 180 (182) - 124 (126)

அத² சதுர்விஷ²த்யதி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉

பா³ணஸைந்ய꞉ ஸஹ க்ருஷ்ணஸ்ய யுத்³த⁴ம் பா³ஆஅஸைந்யாபயாநம் ருத்³ரேண ஸஹ க்ருஷ்ணயுத்³தா⁴தி³கீர்தநம் ச

Battle between Shiva and Krishna

வைஷ²ம்பாயந உவாச
ததஸ்தே த்வரிதா꞉ ஸர்வே த்ரயஸ்த்ரய இவாக்³நய꞉ |
வைநதேயமதா²ருஹ்ய யுத்⁴யமாநா ரணே ஸ்தி²தா꞉ ||2-124-1

தத꞉ ஸர்வாண்யநீகாநி பா³ணவர்ஷைரவாகிரன் |
அர்த³யந்வைநதேயஸ்தா² நத³ந்தோ(அ)திப³லாத்³ரணே ||2-124-2

சக்ரளாங்க³ளபாதைஷ்²ச பா³ணவர்ஷைஷ்²ச பீடி³தம் |
ஸஞ்சுகோப மஹாநீகம் தா³நவாநாம் து³ராஸத³ம் ||2-124-3

கக்ஷே(அ)க்³நிரிவ ஸம்வ்ருத்³த⁴꞉ ஷு²ஷ்கேந்த⁴நஸமீரித꞉ |
க்ருஷ்ணபா³ணாக்³நிருத்³பூ⁴தோ விவ்ருத்³தி⁴ம் பரமாம் க³த꞉ ||2-124-4

தா³நவாநாம் ஸஹஸ்ராணி தஸ்மிந்ஸமரமூர்த⁴நி |
யுகா³ந்தாக்³நிரிவார்சிஷ்மாந்த³ஹமாநோ வ்யராஜத ||2-124-5

தாம் தீ³ப்யமாநாம் மஹதீம் நாநாப்ரஹரணார்தி³தாம் |
ஸேநாம் பா³ண꞉ ஸமாஸாத்³ய வாரயந்வாக்யமப்³ரவீத் ||2-124-6

லாக⁴வம் ஸமுபாக³ம்ய கிமர்த²ம் ப⁴யவிக்லவா꞉ |
தை³த்யவம்ஷ²ஸமுத்பந்நா꞉ பலாயத்⁴வம் மஹாஹவாத் ||2-124-7

கவசாஸிக³தா³ப்ராஸக²ட்³க³சர்மபரஷ்²வதா⁴ன் |
உத்ஸ்ருஜ்யோத்ஸ்ருஜ்ய க³ச்ச²ந்தி கிம் ப⁴வந்தோ(அ)ந்தரிக்ஷகா³꞉ ||2-124-8

ஸ்வஜாதிம் சைவ பா⁴வம் ச ஹரஸம்ஸர்க³மேவ ச |
மாநயத்³பி⁴ர்ந க³ந்தவ்யமேஷோ ஹ்யஹமவஸ்தி²த꞉ ||2-124-9

ஏவமுச்சரிதம் வாக்யம் ஷ்²ருண்வந்தஸ்தத³சிந்தயன் |
அபாக்ராமந்த தே ஸர்வே தா³நவா ப⁴யமோஹிதா꞉ ||2-124-10

ப்ரமாத²க³ணஷே²ஷம் து தத³நீகமதிஷ்ட²த |
ப⁴க்³நாவஷே²Sஅம் யுத்³தா⁴ய புநஷ²சக்ரே மநஸ்ததா³ ||2-124-11

கும்பா⁴ண்டோ³ நாம பா³ணஸ்ய ஸகா²மாத்யஷ்²ச வீர்யவான் |
ப⁴க்³நம் ஸ்வப³லமாலோக்ய இத³ம் வசநமப்³ரவீத் ||2-124-12

ஏஷ பா³ண꞉ ஸ்தி²தோ யுத்³தே⁴ ஷ²ங்கரோ(அ)யம் கு³ஹஸ்ததா² |
கிமர்த²ம் ப³லமுத்ஸ்ருஜ்ய ப⁴வந்தோ யாந்தி மோஹிதா꞉ ||2-124-13

ப்ராணாம்ஸ்த்யக்த்வா பலாயந்தே ஸர்வே தா³நவபுங்க³வா꞉ |
ஏவம் கும்பா⁴ண்ட³வாக்யம் தே ஷ்²ருண்வந்தோ ப⁴யவிஹ்வலா꞉ ||2-124-14

ஏகாந்தே ப⁴யவித்ரஸ்தா꞉ ஸர்வே யாந்தி தி³ஷோ² த³ஷ² |
ப⁴க்³நம் ப³லம் ததோ த்³ருஷ்ட்வா க்ருஷ்ணேநாமிததேஜஸா |
ஸம்ரக்தநயந꞉ ஸ்தா²ணுர்யுத்³தா⁴ய பர்யவர்தத ||2-124-15

பா³ணஸம்ரக்ஷணம் கர்தும் ரத²மாஸ்தா²ய ஸுப்ரப⁴ம் |
தே³வ꞉ குமாரஷ்²ச ததா²ரதே²நாக்³நிஸமேந வை ||2-124-16

நந்தீ³ஷ்²வரஸமாயுக்தம் ரத²மாஸ்தா²ய வீர்யவான் |
ஸந்த³ஷ்டௌஷ்ட²புடோ ருத்³ர꞉ ப்ரதா⁴வத யதோ ஹரி꞉ ||2-124-17

பிப³ந்நிவ ததா³காஷ²ம் ஸிம்ஹயுக்தோ மஹாஸ்வந꞉ |
ரதோ² பா⁴தி க⁴நோந்முக்த꞉ பௌர்ணமாஸ்யாம் யதா² ஷ²ஷீ² ||2-124--18

ததோ க³ணஸஹஸ்ரைஸ்து நாநாரூபைர்ப⁴யாவஹை꞉ |
நத³த்³பி⁴ர்விவிதா⁴ந்நாதா³ந்ரதோ² தே³வஸ்ய ஷோ²ப⁴யன் ||2-124-19

கேசித்ஸிம்ஹமுகா²ஸ்தத்ர ததா² வ்யாக்⁴ரமுகா²꞉ பரே |
நாகா³ஷ்²வோஷ்ட்ரமுகா²ஸ்தத்ர ப்ரவேபுரதிபீடி³தா꞉ ||2-124-20

வ்யாளயஜ்ஞோபவீதாஷ்²ச கேசித்தத்ர மஹாப³லா꞉ |
க²ரோஷ்த்ரக³ஜவக்த்ராஷ்²ச அஷ்²வக்³ரீவாஷ்²ச ஸம்ஸ்தி²தா꞉ ||2-124-21

சா²க³மார்ஜாரவக்த்ராஷ்²ச மேஷவக்த்ராஸ்ததா²பரே |
சீரிண꞉ ஷி²கி²நஷ்²சாந்யே ஜடிலோர்த்⁴வஷி²ரோருஹா꞉ ||2-124-22

லக்³நா꞉ பரிபதந்தி ஸ்ம ஷ²ங்க²து³ந்து³பி⁴நி꞉ஸ்வநை꞉|
கேசித்ஸௌம்யமுகா²ஸ்தத்ர தி³வ்யை꞉ ஷ²ஸ்த்ரைரளங்க்ருதா꞉ ||2-124-23

நாநாபுஷ்பக்ருதாபீடா³ நாநாப்ரஹரணாயுதா⁴꞉ |
வாமநா விகடாஷ்²சைவ ஸிம்ஹவ்யாக்⁴ரபரிச்ச²தா³꞉ ||2-124-24

ருதி⁴ரார்த்³ரைர்மஹாவக்த்ரைர்மஹாத³ம்ஷ்ட்ரா ப³லிப்ரியா꞉ |
தே³வம் ஸம்பரிவார்யாத² மஹாஷ²த்ருப்ரமர்த³நம் ||2-124-25

லீலாயமாநாஸ்திஷ்ட²ந்தி ஸங்க்³ராமாபி⁴முகோ²ந்முகா²꞉ | 
ததோ தி³வ்யம் ரத²ம் த்³ருஷ்ட்வா ருத்³ரஸ்யாக்லிஷ்டகர்மண꞉ ||2-124-26

க்ருஷ்ணோ க³ருட³மாஸ்தா²ய யயௌ ருத்³ராய ஸம்யுகே³ |
வைநதேயஸ்த²மாஸ்யந்தமாயாந்தமக்³ரணீம் ஹரிம் ||2-124-27 

விவ்யாத⁴ குபிதோ பா³ணைர்நாராசாநாம் ஷ²தேந ஸ꞉ |
ஸ ஷ²ரைரர்தி³தஸ்தேந ஹரேணாக்லிஷ்டகர்மணா ||2-124-28

 ஹரிர்ஜக்³ராஹ குபிதோ ஹ்யஸ்த்ரம் பார்ஜந்யமுத்தமம் |
ப்ரசசால ததோ பூ⁴மிர்விஷ்ணுருத்³ரப்ரபீடி³தா ||2-124-29

நாகா³ஷ்²சோர்த்⁴வமுகா²ஸ்தத்ர விசேலுரபி⁴பீடி³தா꞉ |
பர்வதா꞉ பதிதாஸ்தத்ர ஜலதா⁴ராபி⁴ராப்லுதா꞉ ||2-124-30 

கேசிந்முமுசிரே தத்ர ஷி²க²ராணி ஸமந்தத꞉ |
தி³ஷ²ஷ்²ச ப்ரதி³ஷ²ஷ்²சைவ பூ⁴மிராகாஷ²மேவ ச ||2-124-31

ப்ரதீ³ப்தாநீவ த்³ருஷ்²யந்தே ஸ்தா²ணுக்ருஷ்ணஸமாக³மே |
ஸமந்ததஷ்²ச நிர்கா⁴தா꞉ பதந்தி த⁴ரணீதலே ||2-124-32

ஷி²வாஷ்²சைவாஷி²வாந்நாதா³ந்நத³ந்தே பீ⁴மத³ர்ஷ²நா꞉ |
வாஸவஷ்²சாநத³ந்கோ⁴ரம் ருதி⁴ரஞ்சாப்யவர்ஷத ||2-124-33

உல்கா ச பா³ணஸைந்யஸ்ய புச்சே²நாவ்ருத்ய திஷ்ட²தி |
ப்ரவவௌ மாருதஷ்²சாபி ஜ்யோதீம்ஷ்யாகுலதாமியு꞉ ||2-124-34

ப்ரபா⁴ஹீநாஸ்ததௌ²ஷத்⁴யோ ந சரந்த்யந்தரிக்ஷகா³꞉ |
ஏதஸ்மிந்நந்தரே ப்³ரஹ்மா ஸர்வதே³வக³ணைர்வ்ருத꞉ ||2-124-35

த்ரிபுராந்தகமுஹ்யந்தம் ஜ்ஞாத்வா ருத்³ரமுபாக³மத் |
க³ந்த⁴ர்வாப்ஸரஸஷ்²சைவ யக்ஷா வித்³யாத⁴ராஸ்ததா² ||2-124-36

ஸித்³த⁴சாரணஸங்கா⁴ஷ்²ச பஷ்²யந்தோ(அ)த² தி³வி ஸ்தி²தா꞉ |
தத꞉ பார்ஜந்யமஸ்த்ரம் தத்க்ஷிப்தம் ருத்³ராய விஷ்ணுநா ||2-124-37

யயௌ ஜ்வலந்நத² ததா³ யதோ ருத்³ரோ ரத²ஸ்தி²த꞉ |
தத꞉ ஷ²தஸஹஸ்ராணி ஷ²ராணாம் நதபர்வணாம் ||2-124-38

நிபேது꞉ ஸர்வதோ தி³க்³ப்⁴யோ யதோ ஹரரத²ஸ்தி²த꞉ | 
அதா²க்³நேயம் மஹாரௌத்³ரமஸ்த்ரமஸ்த்ரவிதா³ம் வர꞉ ||2-124-39

முமோச ருஷிதோ ருத்³ரஸ்தத³த்³பு⁴தமிவாப⁴வத் |
ததோ விஷீ²ர்ணதே³ஹாஸ்தே சத்வாரோ(அ)பி ஸமந்தத꞉ ||2-124-40

நாத்³ருஷ்²யந்த ஷ²ரைஷ்²ச²ந்நா த³ஹ்யமாநாஷ்²ச வஹ்நிநா |
ஸிம்ஹநாத³ம் ததஷ்²சக்ரு꞉ ஸர்வ ஏவாஸுரோத்தமா꞉ ||2-124-41

ஹதோ(அ)யமிதி விஜ்ஞாய ஆக்³நேயாஸ்த்ரேண வை ததா³ |
ததஸ்தத்³விஸஹித்வாஜோ ஹ்யஸ்த்ரமஸ்த்ரவிதா³ம் வர꞉ ||2-124-42

ஜக்³ராஹ வாருணம் ஸோ(அ)ஸ்த்ரம் வாஸுதே³வ꞉ ப்ரதாபவான் |
ப்ரத்யுக்தே வாஸுதே³வேந வாருணாஸ்த்ரே(அ)திதேஜஸி ||2-124-43

ஆக்³நேயம் ப்ரஷ²மம் யாதமஸ்த்ரம் வாருணதேஜஸா |
தஸ்மிந்ப்ரதிஹதே த்வஸ்த்ரே வாஸுதே³வேந ஸம்யுகே³||2-124-44

பைஷா²சம் ராக்ஷஸம் ரௌத்³ரம் ததை²வாங்கி³ரஸம் ப⁴வ꞉ |
முமோசாஸ்த்ராணி சத்வாரி யுகா³ந்தாக்³நிநிபா⁴நி வை ||2-124-45

வாயவ்யமத² ஸாவித்ரம் வாஸவம் மோஹநம் ததா² |
அஸ்த்ராநாம் வாரணார்தா²ய வாஸுதே³வோ ஹ்யமுஞ்சத ||2-124-46

அஸ்த்ரைஷ்²சதுர்பி⁴ஷ்²சத்வாரி வாரயித்வாஷு² மாத⁴வ꞉ |
முமோச வைஷ்ணவம் ஸோ(அ)ஸ்த்ரம் வ்யாதி³தாஸ்யாந்தகோபமம் ||2-124-47

வைஷ்ணவாஸ்த்ரே ப்ரயுக்தே து ஸர்வ ஏவாஸுரோத்தமா꞉ |
பூ⁴தயக்ஷக³ணாஷ்²சைவ பா³ணாநீகம் ச ஸர்வஷ²꞉ ||2-124-48

தி³ஷ²꞉ ஸர்வா ப்ராத்³ரவந்த ப⁴யமோஹேந விக்லவா꞉ |
ப்ரமாத²க³ணபூ⁴யிஷ்டே² தீ³ர்ணே ஸைந்யே மஹாஸுர꞉ ||2-124-49

நிர்ஜகா³ம ததோ பா³ணோ யுத்³தா⁴யாபி⁴முக²ஸ்த்வரன் |
பீ⁴மப்ரஹரணைர்கோ⁴ரைர்தை³த்யைஷ்²ச ஸுமஹாப³லை꞉ |
வ்ருதோ மாஹாரதை²ர்வீரைர்வஜ்ரீவ ஸுர்ஸத்தமை꞉ ||2-124-50

வைஷ²ம்பாயநௌவாச 
ஜபைஷ்²ச ஹோமைஷ்²ச ததௌ²ஷதீ⁴பி⁴- 
ர்மஹாத்மந꞉ ஸ்வஸ்த்யயநம் ப்ரசக்ரு꞉ |
ஸ தத்ர வஸ்த்ராணி ஷு²பா⁴ஷ்²ச கா³வ꞉
ப²லாநி புஷ்பாணி ததை²வ நிஷ்கான் ||2-124-51

ப³லே꞉ ஸுதோ ப்³ராஹ்மணேப்⁴ய꞉ ப்ரயச்ச²-
ந்விராஜதே தேந யதா² த⁴நேஷ²꞉ |
ஸஹஸ்ரஸூர்யோ ப³ஹுகிங்கிணீக꞉ 
பரார்க்⁴யஜாம்பூ³நத³ரத்நசித்ர꞉ ||2-124-52

ஸஹஸ்ரசந்த்³ராயுததாரகஷ்²ச 
ரதோ² மஹாநக்³நிரிவாவபா⁴தி |
தமாஸ்தி²தோ தா³நவஸங்க்³ருஹீதம் 
மஹாத்⁴வஜம் கார்முகத்⁴ருக்ஸ பா³ண꞉ ||2-124-53

உத்³வர்தயிஷ்யந்யது³புங்க³வாநா-
மதீவ ரௌத்³ரம் ஸ பி³ப⁴ர்தி ரூபம் |
ஸ மந்யுமாந்வீரரதௌ²க⁴ஸங்குலோ 
விநிர்யயௌ தாந்ப்ரதி தை³த்யஸாக³ர꞉ ||2-124-54

வாதப்ரவ்ருத்³த⁴ஸ்து தரங்க³ஸங்குலோ
 யதா²ர்ணவா லோகவிநாஷ²நாய |
பீ⁴மாநி ஸந்த்ராஸகரைர்வபுர்பி⁴-
ஸ்தாந்யக்³ரதோ பா⁴ந்தி ப³லாநி தஸ்ய ||2-124-55

மஹாரதா²ந்யுச்ச்²ரிதகார்முகாணி
ஸபர்வதாநீவ வநாநி ராஜன் |
விநி꞉ஸ்ருத꞉ ஸாக³ரதோயவாஸா-
த³த்யத்³பு⁴தஷ்²சாஹவத்³ரஷ்டுகாம꞉ ||2-124-56

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணி
ருத்³ரக்ருஷ்ணயுத்³தே⁴ சதுர்விம்ஷ²த்யதி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_124_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 -Vishnu Parva
Chapter 124 - Krishna's battles with Bana army and with Rudra
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca,
February 18,2009##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------

atha chaturvishatyadhikashatatamo.adhyAyaH

bANasainyaH saha kR^iShNasya yuddhaM bAAasainyApayAnaM rudreNa 
saha kR^iShNayuddhAdikIrtanaM cha

vaishampAyana uvAcha
tataste tvaritAH sarve trayastraya ivAgnayaH |
vainateyamathAruhya yudhyamAnA raNe sthitAH ||2-124-1

tataH sarvANyanIkAni bANavarShairavAkiran |
ardayanvainateyasthA nadanto.atibalAdraNe ||2-124-2

chakralA~NgalapAtaishcha bANavarShaishcha pIDitam |
sa~nchukopa mahAnIkaM dAnavAnAM durAsadam ||2-124-3

kakShe.agniriva saMvR^iddhaH shuShkendhanasamIritaH |
kR^iShNabANAgnirudbhUto vivR^iddhiM paramAM gataH ||2-124-4

dAnavAnAM sahasrANi tasminsamaramUrdhani |
yugAntAgnirivArchiShmAndahamAno vyarAjata ||2-124-5

tAM dIpyamAnAM mahatIM nAnApraharaNArditAm |
senAM bANaH samAsAdya vArayanvAkyamabravIt ||2-124-6

lAghavaM samupAgamya kimarthaM bhayaviklavAH |
daityavaMshasamutpannAH palAyadhvaM mahAhavAt ||2-124-7

kavachAsigadAprAsakhaDgacharmaparashvadhAn |
utsR^ijyotsR^ijya gachChanti kiM bhavanto.antarikShagAH ||2-124-8

svajAtiM chaiva bhAvaM cha harasaMsargameva cha |
mAnayadbhirna gantavyameSho hyahamavasthitaH ||2-124-9

evamuchcharitaM vAkyaM shR^iNvantastadachintayan |
apAkrAmanta te sarve dAnavA bhayamohitAH ||2-124-10

pramAthagaNasheShaM tu tadanIkamatiShThata |
bhagnAvasheSaM yuddhAya punashachakre manastadA ||2-124-11

kumbhANDo nAma bANasya sakhAmAtyashcha vIryavAn |
bhagnaM svabalamAlokya idaM vachanamabravIt ||2-124-12

eSha bANaH sthito yuddhe sha~Nkaro.ayaM guhastathA |
kimarthaM balamutsR^ijya bhavanto yAnti mohitAH ||2-124-13

prANAMstyaktvA palAyante sarve dAnavapu~NgavAH |
evaM kumbhANDavAkyaM te shR^iNvanto bhayavihvalAH ||2-124-14

ekAnte bhayavitrastAH sarve yAnti disho dasha |
bhagnaM balaM tato dR^iShTvA kR^iShNenAmitatejasA |
saMraktanayanaH sthANuryuddhAya paryavartata ||2-124-15

bANasaMrakShaNaM kartuM rathamAsthAya suprabham |
devaH kumArashcha tathArathenAgnisamena vai ||2-124-16

nandIshvarasamAyuktaM rathamAsthAya vIryavAn |
saMdaShTauShThapuTo rudraH pradhAvata yato hariH ||2-124-17

pibanniva tadAkAshaM siMhayukto mahAsvanaH |
ratho bhAti ghanonmuktaH paurNamAsyAM yathA shashI ||2-124--18

tato gaNasahasraistu nAnArUpairbhayAvahaiH |
nadadbhirvividhAnnAdAnratho devasya shobhayan ||2-124-19

kechitsiMhamukhAstatra tathA vyAghramukhAH pare |
nAgAshvoShTramukhAstatra pravepuratipIDitAH ||2-124-20

vyAlayaj~nopavItAshcha kechittatra mahAbalAH |
kharoShtragajavaktrAshcha ashvagrIvAshcha saMsthitAH ||2-124-21

ChAgamArjAravaktrAshcha meShavaktrAstathApare |
chIriNaH shikhinashchAnye jaTilordhvashiroruhAH ||2-124-22

lagnAH paripatanti sma sha~NkhadundubhiniHsvanaiH|
kechitsaumyamukhAstatra divyaiH shastrairala~NkR^itAH ||2-124-23

nAnApuShpakR^itApIDA nAnApraharaNAyudhAH |
vAmanA vikaTAshchaiva siMhavyAghraparichChadAH ||2-124-24

rudhirArdrairmahAvaktrairmahAdaMShTrA balipriyAH |
devaM saMparivAryAtha mahAshatrupramardanam ||2-124-25

lIlAyamAnAstiShThanti sa~NgrAmAbhimukhonmukhAH | 
tato divyaM rathaM dR^iShTvA rudrasyAkliShTakarmaNaH ||2-124-26

kR^iShNo garuDamAsthAya yayau rudrAya saMyuge |
vainateyasthamAsyantamAyAntamagraNIM harim ||2-124-27 

vivyAdha kupito bANairnArAchAnAM shatena saH |
sa sharairarditastena hareNAkliShTakarmaNA ||2-124-28

 harirjagrAha kupito hyastraM pArjanyamuttamam |
prachachAla tato bhUmirviShNurudraprapIDitA ||2-124-29

nAgAshchordhvamukhAstatra vichelurabhipIDitAH |
parvatAH patitAstatra jaladhArAbhirAplutAH ||2-124-30 

kechinmumuchire tatra shikharANi samantataH |
dishashcha pradishashchaiva bhUmirAkAshameva cha ||2-124-31

pradIptAnIva dR^ishyante sthANukR^iShNasamAgame |
samantatashcha nirghAtAH patanti dharaNItale ||2-124-32

shivAshchaivAshivAnnAdAnnadante bhImadarshanAH |
vAsavashchAnadanghoraM rudhiraMchApyavarShata ||2-124-33

ulkA cha bANasainyasya puchChenAvR^itya tiShThati |
pravavau mArutashchApi jyotIMShyAkulatAmiyuH ||2-124-34

prabhAhInAstathauShadhyo na charantyantarikShagAH |
etasminnantare brahmA sarvadevagaNairvR^itaH ||2-124-35

tripurAntakamuhyantaM j~nAtvA rudramupAgamat |
gandharvApsarasashchaiva yakShA vidyAdharAstathA ||2-124-36

siddhachAraNasa~NghAshcha pashyanto.atha divi sthitAH |
tataH pArjanyamastraM tatkShiptaM rudrAya viShNunA ||2-124-37

yayau jvalannatha tadA yato rudro rathasthitaH |
tataH shatasahasrANi sharANAM nataparvaNAm ||2-124-38

nipetuH sarvato digbhyo yato hararathasthitaH | 
athAgneyaM mahAraudramastramastravidAM varaH ||2-124-39

mumocha ruShito rudrastadadbhutamivAbhavat |
tato vishIrNadehAste chatvAro.api samantataH ||2-124-40

nAdR^ishyanta sharaishChannA dahyamAnAshcha vahninA |
simhanAdaM tatashchakruH sarva evAsurottamAH ||2-124-41

hato.ayamiti vij~nAya AgneyAstreNa vai tadA |
tatastadvisahitvAjo hyastramastravidAM varaH ||2-124-42

jagrAha vAruNaM so.astraM vAsudevaH pratApavAn |
pratyukte vAsudevena vAruNAstre.atitejasi ||2-124-43

AgneyaM prashamaM yAtamastraM vAruNatejasA |
tasminpratihate tvastre vAsudevena saMyuge||2-124-44

paishAchaM rAkShasaM raudraM tathaivA~NgirasaM bhavaH |
mumochAstrANi chatvAri yugAntAgninibhAni vai ||2-124-45

vAyavyamatha sAvitraM vAsavaM mohanaM tathA |
astrAnAM vAraNArthAya vAsudevo hyamu~nchata ||2-124-46

astraishchaturbhishchatvAri vArayitvAshu mAdhavaH |
mumocha vaiShNavaM so.astraM vyAditAsyAntakopamam ||2-124-47

vaiShNavAstre prayukte tu sarva evAsurottamAH |
bhUtayakShagaNAshchaiva bANAnIkaM cha sarvashaH ||2-124-48

dishaH sarvA prAdravanta bhayamohena viklavAH |
pramAthagaNabhUyiShThe dIrNe sainye mahAsuraH ||2-124-49

nirjagAma tato bANo yuddhAyAbhimukhastvaran |
bhImapraharaNairghorairdaityaishcha sumahAbalaiH |
vR^ito mAhArathairvIrairvajrIva sursattamaiH ||2-124-50

vaishampAyanauvAcha 
japaishcha homaishcha tathauShadhIbhi- 
rmahAtmanaH svastyayanaM prachakruH |
sa tatra vastrANi shubhAshcha gAvaH
phalAni puShpANi tathaiva niShkAn ||2-124-51

baleH suto brAhmaNebhyaH prayachCha-
nvirAjate tena yathA dhaneshaH |
sahasrasUryo bahuki~NkiNIkaH 
parArghyajAmbUnadaratnachitraH ||2-124-52

sahasrachandrAyutatArakashcha 
ratho mahAnagnirivAvabhAti |
tamAsthito dAnavasa~NgR^ihItaM 
mahAdhvajaM kArmukadhR^iksa bANaH ||2-124-53

udvartayiShyanyadupu~NgavAnA-
matIva raudraM sa bibharti rUpam |
sa manyumAnvIrarathaughasa~Nkulo 
viniryayau tAnprati daityasAgaraH ||2-124-54

vAtapravR^iddhastu tara~Ngasa~Nkulo
 yathArNavA lokavinAshanAya |
bhImAni saMtrAsakarairvapurbhi-
stAnyagrato bhAnti balAni tasya ||2-124-55

mahArathAnyuchChritakArmukANi
saparvatAnIva vanAni rAjan |
viniHsR^itaH sAgaratoyavAsA-
datyadbhutashchAhavadraShTukAmaH ||2-124-56

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
rudrakR^iShNayuddhe chaturviMshatyadhikashatatamo.adhyAyaH

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்