Friday 5 March 2021

ஜ்வரஸ்ய பராஜயோ வரளாப⁴ஷ்²ச | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 179 (181) - 123 (125)

அத² த்ரயோவிம்ஷ²த்யதி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉

ஜ்வரஸ்ய பராஜயோ வரளாப⁴ஷ்²ச


Lord krishna

வைஷ²ம்பாயந உவாச 
ம்ருதமித்யபி³விஜ்ஞாய ஜ்வரம் ஷ²த்ருநிஷூத³ந꞉ |
க்ருஷ்ணோ பு⁴ஜப³லாப்⁴யாம் து சிக்ஷேபாத² மஹீதலே ||2-123-1

முக்தமாத்ர꞉ ஸ பா³ஹுப்⁴யாம் க்ருஷ்ணதே³ஹம் விவேஷ² ஹ |
அமுக்த்வா விக்³ரஹம் தஸ்ய க்ருஷ்ணஸ்யாப்ரதிமௌஜஸ꞉ ||2-123-2

ஸ ஹ்யாவிஷ்டஸ்ததா² தேந ஜ்வரேணாப்ரதிமௌஜஸா |
க்ருஷ்ண꞉ ஸ்க²லந்நிவ முஹு꞉ க்ஷிதௌ கா³ட⁴ம் வ்யவர்தத ||2-123-3

ஜ்ரும்ப⁴தே ஷ்²வஸதே சைவ வல்க³தே ச புந꞉ புந꞉ |
ரோமாஞ்சோத்தி²தகா³த்ரஷ்²ச நித்³ரயா சாபி⁴பூ⁴யதே ||2-123-4

தத꞉ ஸ்தை²ர்யம் ஸமாலம்ப்³ய க்ருஷ்ண꞉ பரபுரஞ்ஜய꞉  |
விகுர்வதி மஹாயோகீ³ ஜ்ரும்ப⁴மாண꞉ புந꞉ புந꞉ ||2-123-5

ஜ்வராபி⁴பூ⁴தமாத்மாநம் விஜ்ஞாய புருஷோத்தம꞉ |
ஸோ(அ)ஸ்ருஜஜ்ஜ்வரமந்யம் து பூர்வஜ்வரவிநாஷ²நம் ||2-123-6

கோ⁴ரம் வைஷ்ணவமத்யுக்³ரம் ஸர்வப்ராணிப⁴யங்கரம் |
ஸம்ஸ்ரூஷ்டவாந்ஸ தேஜஸ்வீ தம் ஜ்வரம் பீ⁴மவிக்ரமம் ||2-123-7

ஜ்வர꞉ க்ருஷ்ணவிஸ்ருஷ்டஸ்து க்³ருஹீத்வா தம் ஜ்வரம் ப³லாத் |
 க்ரூஷ்ணாய ஹ்ரூஷ்ட꞉ ப்ராயச்ச²த்தம் ஜக்³ராஹ ததோ ஹரி꞉ ||2-123-8

ததஸ்தம் பரமக்ருத்³தோ⁴ வாஸுதே³வோ மஹாப³ல꞉ |
ஸ்வகா³த்ராத்ஸ்வஜ்வரேணைவ நிஷ்காஸயத வீர்யவான் ||2-123-9

ஆவித்⁴ய பூ⁴தலே சைநம் ஷ²ததா⁴ கர்துமுத்³யத꞉ |
வ்யகோ⁴ஷத ஜ்வரஸ்தத்ர போ⁴꞉ பரித்ராதுமர்ஹஸி ||2-123-10

ஆவித்³த்⁴யமாநே தஸ்மிம்ஸ்து க்ற்^ஷ்ணேநாமிததேஜஸா |
அஷ²ரீரா ததோ வாணீ ஹ்யந்தரிக்ஷாத³பா⁴ஷ²த ||2-123-11

க்ருஷ்ண க்ருஷ்ண மஹாபா³ஹோ யதூ³நாம் நந்தி³வர்த⁴ந |
மா வதீ⁴ர்ஜ்வரமேநம் து ரக்ஷணீயஸ்த்வயாநக⁴ ||2-123-12

இத்யேவமுக்தே வசநே தம் முமோச ஹரி꞉ ஸ்வயம் |
பூ⁴தப⁴வ்யப⁴விஷ்யஸ்ய ஜக³த꞉ பரமோ கு³ரு꞉ ||2-123-13

க்ருஷ்ணஸ்ய பாத³யோர்மூர்த்⁴நா ஷ²ரணம் ஸோ(அ)க³மஜ்ஜ்வர꞉ |
ஏவமுக்தோ ஹ்ருஷீகேஷ²ம் ஜ்வரோ வாக்யமதா²ப்³ரவீத் ||2-123-14

ஷ்²ருணுஷ்வ மம கோ³விந்த³ விஜ்ஞாப்யம் யது³நந்த³ந |
யோ மே மநோரதோ² தே³வ தம் த்வம் குரு மஹாபு⁴ஜ ||2-123-15

அஹமேகோ ஜ்வரஸ்தாத நாந்யோ லோகே ஜ்வரோ ப⁴வேத் |
த்வத்ப்ரஸாதா³த்³தி⁴ தே³வேஷ² வரமேநம் வ்ருணோம்யஹம் ||2-123-16

தே³வ உவாச 
ஏவம் ப⁴வது ப⁴த்³ரம் தே யதா² த்வம் ஜ்வர காங்க்ஷஸே |
வரார்தி²நாம் வரோ தே³யோ ப⁴வாம்ஷ்²ச ஷ²ரணம் க³த꞉ ||2-123-17

ஏக ஏவ ஜ்வரோ லோகே ப⁴வாநஸ்து யதா² புரா |
யோ(அ)யம் மயா ஜ்வர꞉ ஸ்ருஷ்டோ மய்யேவைஷ ப்ரளீயதாம் ||2-123-18

வைஷ²ம்பாயந உவாச 
ஏவமுக்தே து வசநே ஜ்வரம் ப்ரதி மஹாயஷா²꞉ |
க்ருஷ்ண꞉ ப்ரஹரதாம் ஷ்²ரேஷ்ட²꞉ புநர்வாக்யமுவாச ஹ ||2-123-19

வாஸுதே³வ உவாச 
ஷ்²ருணுஷ்வ ஜ்வர ஸந்தே³ஷ²ம்  யதா² லோகே சரிஷ்யஸி |
ஸர்வஜாதிஷு விஷ்²ரப்³த⁴ம் யதா² ஸ்தா²வரஜங்க³மே ||2-123-20

த்ரிதா⁴ விப⁴ஜ்ய சாத்மாநம் மத்ப்ரியம் யதி³ காங்க்ஷஸே |
சதுஷ்பாதா³ந்ப⁴ஜைகேந த்³விதீயேந ச ஸ்தா²வரான்   ||2-123-21

த்ருதீயோ யஷ்²ச தே பா⁴கோ³ மாநுஷேஷூபபத்ஸ்ய தே | 
த்ரிதா⁴ பூ⁴தம் வபு꞉ க்ருத்வா பக்ஷிஷு த்வம் ப⁴வ ஜ்வர ||2-123-22

சதுர்தோ² யஸ்த்ருதீயஸ்ய ப⁴விஷ்யதி ஸ தே த்⁴ருவம் |
ஏகாந்தரஸ்த்ருதீயஸ்து ஸ வை சாதுர்தி²கோ ஜ்வர꞉ ||2-123-23

மாநுஷேஷ்வபி⁴பே⁴தே³ந வஸ த்வம் ப்ரவிப⁴ஜ்ய வை |
ஜாதிஷ்வதா²வஷே²ஷாஸு நிவஸ த்வம் ஷ்²ருணுஷ்வ மே ||2-123-24 

வ்ருக்ஷேஷு கீடரூபேண ததா² ஸங்கோசபத்ரக꞉ |
பாண்டு³பத்ரஷ்²ச விக்²யாத꞉ ப²லேஷ்வாதுர்யமேவ ச ||2-123-25

அபாம் து நீலிகாம் வித்³யாச்சி²கோ²த்³பே⁴தே³ந ப³ர்ஹிணாம் |
பத்³மிந்யாதௌ³ ஹிமோ பூ⁴த்வா ப்ருதி²வ்யாமபி சோஷர꞉ ||2-123-26

கை³ரிக꞉ பர்வதேஷ்வேவ மத்ப்ரஸாதா³த்³ப⁴விஷ்யஸி |
கோ³ஷ்வபஸ்மாரகோ பூ⁴த்வா கோ²ரகஷ்²ச ப⁴விஷ்யஸி ||2-123-27

ஏவம் த்வம் ப³ஹுரூபேண ப⁴விஷ்யஸி மஹீதலே |
த³ர்ஷ²நாத்ஸ்பர்ஷ²நாச்சாபி ப்ராணிநாம் வத⁴மேஷ்யஸி ||2-123-28
ருதே தே³வமநுஷ்யாணாம் நாந்யஸ்த்வாம் விஸஹிஷ்யதி |

வைஷ²ம்பாயந உவாச
க்ருஷ்ணஸ்ய வசநம் ஷ்²ருத்வா ஜ்வரோ ஹ்ருஷ்டமநா ஹ்யபூ⁴த் ||2-123-29
ப்ரோவாச வசநம் கிஞ்சித்ப்ரணமித்வா க்ருதாஞ்ஜலி꞉ |

ஜ்வர உவாச 
ஸர்வஜாதிப்ரபு⁴த்வேந க்ருதோ த⁴ந்யோ(அ)ஸ்மி மாத⁴வ ||2-123-30

பூ⁴யஷ்²ச தே வச꞉ கர்துமிச்சா²மி புருஷர்ஷப⁴ |
ததா³ஜ்ஞாபய கோ³விந்த³ கிம் கரோமி மஹாபு⁴ஜ ||2-123-31

   அஹமஸுரகுலப்ரமாதி²நா 
த்ரிபுரஹரேண ஹரேண நிர்மித꞉ |
   ரணஷி²ரஸி விநிர்ஜிதஸ்த்வயா 
ப்ரபு⁴ரஸி தே³வ தவாஸ்மி கிங்கர꞉ ||2-123-32

த⁴ந்யோஸ்மநுக்³ருஹீதோ(அ)ஸ்மி 
யத்த்வயா மத்ப்ரியம் க்ருதம் |
ஆஜ்ஞாபய ப்ரியம் கிம் தே 
சக்ராயுத⁴ கரோம்யஹம் ||2-123-33

வைஷ²ம்பாயந உவாச 
ஜ்வரஸ்ய வசநம் ஷ்²ருத்வா வாஸுதே³வோ(அ)ப்³ரவீத்³வச꞉ |
அபி⁴ஸந்தி⁴ம் ஷ்²ருணுஷ்வாத்³ய யத்த்வாம் வக்ஷ்யாமி நிஷ்²சயாத் ||2-123-34

ஷ்²ரீப⁴க³வாநுவாச
மஹாஹவே தவ மம ச த்³வயோரிமம் 
பராக்ரமம் பு⁴ஜப³லகேவலாஸ்த்ரயோ꞉ |
ப்ரணம்ய மாமேகமநா꞉ படே²த்து ய꞉ 
ஸ வை ப⁴வேஜ்ஜ்வர விக³தஜ்வரோ நர꞉ ||2-123-35

த்ரிபாத்³ப⁴ஸ்மப்ரஹரணஸ்த்ரிஷி²ரா நவலோசந꞉ |
ஸ மே ப்ரீத꞉ ஸுக²ம் த³த்³யாத்ஸர்வாமயபதிர்ஜ்வர꞉ ||2-123-36

ஆத்³யந்தவந்த꞉ கவய꞉ புராணா꞉ 
ஸூக்ஷ்மா ப்³ருஹந்தோ(அ)ப்யநுஷா²ஸிதார꞉ |
ஸர்வாஞ்ஜ்வராந்க்⁴நந்து மமாநிருத்³த⁴-
ப்ரத்³யும்நஸங்கர்ஷணவாஸுதே³வா꞉ ||2-123-37

ஏவமுக்தஸ்து க்ருஷ்ணேந ஜ்வர꞉ ஸாக்ஷாந்மஹாத்மநா |
ப்ரோவாச யது³ஷா²ர்தூ³ளமேவமேதத்³ப⁴விஷ்யதி ||2-123-38

வரம் லப்³த்⁴வா ஜ்வரோ ஹ்ருஷ்ட꞉ க்ருஷ்ணாச்ச ஸமயம் புந꞉ | 
ப்ரணம்ய ஷி²ரஸா க்ருஷ்ணமபக்ராந்தஸ்ததோ ரணாத் ||2-123-39

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணி
ஜ்வரக்ருஷ்ணஸம்வாதே³ த்ரயோவிம்ஷ²த்யதி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_123_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 123 - Jvara defeated, gets a Boon
itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca,
February 17,  2009##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------

atha trayoviMshatyadhikashatatamo.adhyAyaH

jvarasya parAjayo varalAbhashcha 

vaishampAyana uvAcha 
mR^itamityabivij~nAya jvaraM shatruniShUdanaH |
kR^iShNo bhujabalAbhyAM tu chikShepAtha mahItale ||2-123-1

muktamAtraH sa bAhubhyAM kR^iShNadehaM vivesha ha |
amuktvA vigrahaM tasya kR^iShNasyApratimaujasaH ||2-123-2

sa hyAviShTastathA tena jvareNApratimaujasA |
kR^iShNaH skhalanniva muhuH kShitau gADhaM vyavartata ||2-123-3

jR^imbhate shvasate chaiva valgate cha punaH punaH |
romA~nchotthitagAtrashcha nidrayA chAbhibhUyate ||2-123-4

tataH sthairyaM samAlambya kR^iShNaH parapura~njayaH  |
vikurvati mahAyogI jR^imbhamANaH punaH punaH ||2-123-5

jvarAbhibhUtamAtmAnaM vij~nAya puruShottamaH |
so.asR^ijajjvaramanyaM tu pUrvajvaravinAshanam ||2-123-6

ghoraM vaiShNavamatyugraM sarvaprANibhaya~Nkaram |
saMsR^IShTavAnsa tejasvI taM jvaraM bhImavikramam ||2-123-7

jvaraH kR^iShNavisR^iShTastu gR^ihItvA taM jvaraM balAt |
 kR^IShNAya hR^IShTaH prAyachChattaM jagrAha tato hariH ||2-123-8

tatastaM paramakruddho vAsudevo mahAbalaH |
svagAtrAtsvajvareNaiva niShkAsayata vIryavAn ||2-123-9

Avidhya bhUtale chainaM shatadhA kartumudyataH |
vyaghoShata jvarastatra bhoH paritrAtumarhasi ||2-123-10

AviddhyamAne tasmiMstu kR^ShNenAmitatejasA |
asharIrA tato vANI hyantarikShAdabhAshata ||2-123-11

kR^iShNa kR^iShNa mahAbAho yadUnAM nandivardhana |
mA vadhIrjvaramenaM tu rakShaNIyastvayAnagha ||2-123-12

ityevamukte vachane taM mumocha hariH svayam |
bhUtabhavyabhaviShyasya jagataH paramo guruH ||2-123-13

kR^iShNasya pAdayormUrdhnA sharaNaM so.agamajjvaraH |
evamukto hR^iShIkeshaM jvaro vAkyamathAbravIt ||2-123-14

shR^iNuShva mama govinda vij~nApyaM yadunandana |
yo me manoratho deva taM tvaM kuru mahAbhuja ||2-123-15

ahameko jvarastAta nAnyo loke jvaro bhavet |
tvatprasAdAddhi devesha varamenaM vR^iNomyaham ||2-123-16

deva uvAcha 
evaM bhavatu bhadraM te yathA tvaM jvara kA~NkShase |
varArthinAM varo deyo bhavAMshcha sharaNaM gataH ||2-123-17

eka eva jvaro loke bhavAnastu yathA purA |
yo.ayaM mayA jvaraH sR^iShTo mayyevaiSha pralIyatAm ||2-123-18

vaishampAyana uvAcha 
evamukte tu vachane jvaraM prati mahAyashAH |
kR^iShNaH praharatAM shreShThaH punarvAkyamuvAcha ha ||2-123-19

vAsudeva uvAcha 
shR^iNuShva jvara saMdeshaM  yathA loke chariShyasi |
sarvajAtiShu vishrabdhaM yathA sthAvaraja~Ngame ||2-123-20

tridhA vibhajya chAtmAnaM matpriyaM yadi kA~NkShase |
chatuShpAdAnbhajaikena dvitIyena cha sthAvarAn   ||2-123-21

tR^itIyo yashcha te bhAgo mAnuSheShUpapatsya te | 
tridhA bhUtaM vapuH kR^itvA pakShiShu tvaM bhava jvara ||2-123-22

chaturtho yastR^itIyasya bhaviShyati sa te dhruvam |
ekAntarastR^itIyastu sa vai chAturthiko jvaraH ||2-123-23

mAnuSheShvabhibhedena vasa tvaM pravibhajya vai |
jAtiShvathAvasheShAsu nivasa tvaM shR^iNuShva me ||2-123-24 

vR^ikSheShu kITarUpeNa tathA sa~NkochapatrakaH |
pANDupatrashcha vikhyAtaH phaleShvAturyameva cha ||2-123-25

apAM tu nIlikAM vidyAchChikhodbhedena barhiNAm |
padminyAdau himo bhUtvA pR^ithivyAmapi choSharaH ||2-123-26

gairikaH parvateShveva matprasAdAdbhaviShyasi |
goShvapasmArako bhUtvA khorakashcha bhaviShyasi ||2-123-27

evaM tvaM bahurUpeNa bhaviShyasi mahItale |
darshanAtsparshanAchchApi prANinAM vadhameShyasi ||2-123-28
R^ite devamanuShyANAM nAnyastvAm visahiShyati |

vaishampAyana uvAcha
kR^iShNasya vachanaM shrutvA jvaro hR^iShTamanA hyabhUt ||2-123-29
provAcha vachanaM kiMchitpraNamitvA kR^itA~njaliH |

jvara uvAcha 
sarvajAtiprabhutvena kR^ito dhanyo.asmi mAdhava ||2-123-30

bhUyashcha te vachaH kartumichChAmi puruSharShabha |
tadAj~nApaya govinda kiM karomi mahAbhuja ||2-123-31

   ahamasurakulapramAthinA 
tripurahareNa hareNa nirmitaH |
   raNashirasi vinirjitastvayA 
prabhurasi deva tavAsmi ki~NkaraH ||2-123-32

dhanyosmanugR^ihIto.asmi 
yattvayA matpriyaM kR^itam |
Aj~nApaya priyaM kiM te 
chakrAyudha karomyaham ||2-123-33

vaishampAyana uvAcha 
jvarasya vachanaM shrutvA vAsudevo.abravIdvachaH |
abhisaMdhiM shR^iNuShvAdya yattvAM vakShyAmi nishchayAt ||2-123-34

shrIbhagavAnuvAcha
mahAhave tava mama cha dvayorimaM 
parAkramaM bhujabalakevalAstrayoH |
praNamya mAmekamanAH paThettu yaH 
sa vai bhavejjvara vigatajvaro naraH ||2-123-35

tripAdbhasmapraharaNastrishirA navalochanaH |
sa me prItaH sukhaM dadyAtsarvAmayapatirjvaraH ||2-123-36

AdyantavantaH kavayaH purANAH 
sUkShmA bR^ihanto.apyanushAsitAraH |
sarvA~njvarAnghnantu mamAniruddha-
pradyumnasa~NkarShaNavAsudevAH ||2-123-37

evamuktastu kR^iShNena jvaraH sAkShAnmahAtmanA |
provAcha yadushArdUlamevametadbhaviShyati ||2-123-38

varaM labdhvA jvaro hR^iShTaH kR^iShNAchcha samayaM punaH | 
praNamya shirasA kR^iShNamapakrAntastato raNAt ||2-123-39

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
jvarakR^iShNasaMvAde trayoviMshatyadhikashatatamo.adhyAyaH

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்