Wednesday 3 March 2021

யுத்³தே⁴(அ)க்³னிக³ணாபயானம் ஜ்வரோத்பத்திஸ்தேன க்ருஷ்ணஸ்ய யுத்³த⁴ம் ச | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 178 (179&180) - 122 (123&124)

அத² ஏகவிம்ஷ²த்யதி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉

யுத்³தே⁴(அ)க்³னிக³ணாபயானம் ஜ்வரோத்பத்திஸ்தேன க்ருஷ்ணஸ்ய யுத்³த⁴ம் ச

Krishna and Pradyumna against Shiva

வைஷ²ம்பாயன உவாச
ததஸ்தூர்யனிநாதை³ஷ்²ச ஷ²ங்கா²னாம் ச மஹாஸ்வனை꞉ |
ப³ந்தி³மாக³த⁴ஸூதானாம்ஸ்தவைஷ்²சாபி ஸஹஸ்ரஷ²꞉ ||2-122-1

ஸ தூன்முகை²ர்ஜயாஷீ²ர்பி⁴꞉ ஸ்தூயமானோ ஹி மானவை꞉ |
ப³பா⁴ர ரூபம் ஸோமார்கஷு²க்ராணாம் ப்ரதிமம் ததா³ ||2-122-2

அதீவ ஷு²ஷு²பே⁴ ரூபம் வ்யோம்னி தஸ்யோத்பதிஷ்யத꞉ |
வைனதேயஸ்ய ப⁴த்³ரம் தே ப்³ரும்ஹிதம் ஹரிதேஜஸா ||2-122-3

அதா²ஷ்டபா³ஹு꞉ க்ருஷ்ணாஸ்து பர்வதாகாரஸம்நிப⁴꞉ |
விப³பௌ⁴ புண்ட³ரீகாக்ஷோ விகாங்க்ஷன்பா³ணஸங்க்ஷயம் ||2-122-4

அஸிசக்ரக³தா³பா³ணா த³க்ஷிணம் பார்ஷ்²வமாஸ்தி²தா꞉ |
சர்ம ஷா²ர்ங்க³ம் ததா² சாபம் ஷ²ங்க²ம் சைவாஸ்ய வாமத꞉ ||2-122-5 

ஷீ²ர்ஷாணாம் வை ஸஹஸ்ரம் து விஹிதம் ஷா²ர்ங்க³த⁴ன்வனா |
ஸஹஸ்ரம் சைவகாயானாம் வஹன்ஸங்கர்ஷணஸ்ததா³ ||2-122-6

ஷ்²வேதப்ரஹரணோ(அ)த்⁴ருஷ்ய꞉ கைலாஸ இவ ஷ்²ருங்க³வான் |
ப்ரஸ்தி²தோ க³ருடே³நாத² உத்³யன்னிவ தி³வாகர꞉ ||2-122-7

ஸனத்குமாரஸ்ய வபு꞉ ப்ராது³ராஸீன்மஹாத்மன꞉ |
ப்ரத்³யும்னஸ்ய மஹாபா³ஹோ꞉ ஸங்க்³ராமே விக்ரமிஷ்யத꞉ ||2-122-8

ஸ பக்ஷப³லவிக்ஷேபைர்விது⁴ன்வன்பர்வதான்ப³ஹூன் |
ஜகா³ம மார்க³ம் ப³லவான்வாதஸ்ய ப்ரதிஷேத⁴யன் ||2-122-9

அத² வாயோரதிக³திமாஸ்தா²யக³ருட³ஸ்ததா³ |
ஸித்³த⁴சாரணஸங்கா⁴னாம் ஷு²ப⁴ம் மார்க³மவாதரத் ||2-122-10

அத² ராமோ(அ)ப்³ரவீத்³வாக்யம் க்ருஷ்ணமப்ரதிமம் ரணே |
ஸ்வாபி⁴꞉ ப்ரபா⁴பி⁴ர்ஹீனா꞉ ஸ்ம க்ருஷ்ண கஸ்மாத³பூர்வவத் ||2-122-11

ஸர்வே கனகவர்ணாபா⁴꞉ ஸம்வ்ருத்தா꞉ ஸ்ம ந ஸம்ஷ²ய꞉ |
கிமித³ம் ப்³ரூஹி நஸ்தத்த்வம் கிம் மேரோ꞉ பார்ஷ்²வகா³ வயம் ||2-122-12

ஷ்²ரீப⁴க³வானுவாச 
மன்யே பா³ணஸ்ய நக³ரமப்⁴யாஸஸ்த²மரிந்த³ம |
ரக்ஷார்த²ம் தஸ்ய நிர்யாதோ வஹ்நிரேஷ ஸ்தி²தோ ஜ்வலன் ||2-122-13

அக்³னேராஹவனீயஸ்ய ப்ரப⁴யா ஸ்ம ஸமாஹதா꞉ |
தேன நோ வர்ணவைரூப்யமித³ம் ஜாதம் ஹலாயுத⁴ ||2-122-14

ஷ்²ரீராம உவாச |
யதி³ ஸ்ம ஸந்நிகர்ஷஸ்தா² யதி³ நிஷ்ப்ரப⁴தாம் க³தா꞉ |
தத்³வித⁴த்ஸ்வ ஸ்வயம் பு³த்³த்⁴யா யத³த்ரானந்தரம் ஹிதம் ||2-122-15

ஷ்²ரீப⁴க³வானுவாச 
குருஷ்வ வைனதேய த்வம் யச்ச கார்யமனந்தரம் |
த்வயா விதா⁴னே விஹிதே கரிஷ்யாம்யஹமுத்தமம் ||2-122-16

வைஷ²ம்பாயன உவாச
ஏதச்ச்²ருத்வா து க³ருடோ³ வாஸுதே³வ்ஸ்ய பா⁴ஷிதம் |
சக்ரே முக²ஸஹஸ்ரம் ஹி காமரூபீ மஹாப³ல꞉ ||2-122-17

க³ங்கா³முபாக³மத்தூர்ணம் வைனதேயோ மஹாப³ல꞉ |
ஆப்லுத்யாகாஷ²க³ங்கா³யாமாபீய ஸலிலம் ப³ஹு ||2-122-18

ப்ரவவர்ஷோபரி க³தோ வைனதேய꞉ ப்ரதாபவான் |
தேநாக்³னிம் ஷ²மயாமாஸ பு³த்³தி⁴மான்வினதாத்மஜ꞉ ||2-122-19

அக்³நிராஹவனீயஸ்து தத꞉ ஷா²ந்திமுபாக³மத் |
தம் த்³ருஷ்ட்வா(ஆ)ஹவனீயம் து ஷா²ந்தமாகாஷ²க³ங்க³யா |
பரமம் விஸ்மயம் க³த்வா ஸுபர்ணோ வாக்யமப்³ரவீத் ||2-122-20

அஹோ வீர்யமதா²க்³னேஸ்து யோ த³ஹேத்³யுக³ஸங்க்ஷயே |
யதே³வ வர்ணவைரூப்யம் சக்ரே க்ருஷ்ணஸ்ய தீ⁴மத꞉ ||2-122-21

த்ரயஸ்த்ரயாணாம் லோகானாம் பர்யாப்தா இதி மே மதி꞉ |
க்ருஷ்ண꞉ ஸங்கர்ஷணஷ்²சைவ ப்ரத்³யும்னஷ்²ச மஹப³ல꞉ ||2-122-22

தத꞉ ப்ரஷா²ந்தே த³ஹனே ஸம்ப்ரதஸ்தே² ஸ பக்ஷிராட் |
ஸ்வபக்ஷப³லவிக்ஷேபம் குர்வன்கோ⁴ரம் மஹாஸ்வனம் ||2-122-23

தம் த்³ருஷ்ட்வா விஸ்மயம் தத்ர ருத்³ரஸ்யானுசராக்³னய꞉ |
ஆஸ்தி²தா க³ருட³ம் ஹ்யேதே நானாரூபா ப⁴யாவஹா꞉ ||2-122-24

கிமர்த²மிஹ ஸம்ப்ராப்தா꞉ கே வாபீமே ஜனாஸ்த்ரய꞉ |
நிஷ்²சயம் நாதி⁴க³ச்ச²ந்தி தே கி³ரிவ்ரஜவஹ்னய꞉ ||2-122-25

ப்ராவர்தயம்ஷ்²ச ஸங்க்³ராமம் தைஸ்த்ரிபி⁴꞉ ஸஹ யாத³வை꞉ |
தேஷாம் யுத்³த⁴ப்ரஸக்தானாம் ஸம்நாத³꞉ ஸுமஹானபூ⁴த் ||2122-26

தம் ச ஷ்²ருத்வா மஹாநாத³ம் ஸிம்ஹாநாமிவ க³ர்ஜதாம் |
அதா²ங்கி³ரா꞉ ஸ்வபுருஷம் ப்ரேஷயாமாஸ பு³த்³தி⁴மான் ||2-122-27

யத்ர தத்³வர்ததே யுத்³த⁴ம் தத்ர க³ச்ச²ஸ்வ மா சிரம் |
த்³ருஷ்ட்வா தத்ஸர்வமாக³ச்ச² இத்யுக்த꞉ ப்ரஹிதஸ்த்வரன் ||2-122-28

ததே²த்யுக்த்வா ஸ தத்³யுத்³த⁴ம் வர்தமானமவைக்ஷத |
அக்³னீனாம் வாஸுதே³வேன ஸம்ஸக்தானாம் மஹாம்ருதே⁴ ||2-122-29

தே ஜாதவேத³ஸ꞉ ஸர்வே கல்மாஷ꞉ குஸுமஸ்ததா² |
த³ஹன꞉ ஷோ²ஷணஷ்²சைவ தபனஷ்²ச மஹாப³ல꞉ ||2-122-30 

ஸ்வாஹாகாரஸ்ய விஷயே ப்ரக்²யாதா꞉ பஞ்ச வஹ்னய꞉ |
அதா²பரே மஹாபா⁴கா³꞉ ஸ்வைரனீகைர்வ்யவஸ்தி²தா꞉ ||2-122-31

பிட²ர꞉ பதக³꞉ ஸ்வர்ண꞉ ஷ்²வா கா³தோ⁴ ப்⁴ராஜஏவ ச |
ஸ்வதா⁴காராஷ்²ரயா꞉ பஞ்ச அயுத்³த்⁴யம்ஸ்தே(அ)பி சாக்³னய꞉ ||2-122-32

 ஜ்யோதிஷ்டோமவிபா⁴கௌ³ ச வஷட்காராஷ்²ரயௌ புன꞉ |
த்³வாவக்³னீ ஸம்ப்ரயுத்⁴யேதே மஹாத்மானௌ மஹாத்³யுதீ ||2-122-33

ஆக்³னேயம் ரத²மாஸ்தா²ய ஷ²ரமுத்³யம்ய பா⁴ஸ்வரம் |
தயோர்மத்⁴யே(அ)ங்கி³ராஷ்²சைவ மஹர்ஷிர்விப³பௌ⁴ ரணே ||2-122-34

ஸ்தி²தமங்கி³ரஸம் த்³ருஷ்ட்வா விமுஞ்சந்தம் ஷி²தாஞ்ச²ரான் ஈ
க்ருஷ்ண꞉ ப்ரோவாச ஸங்க்ருத்³த⁴꞉ ஸ்மயன்னிவ புன꞉ புன꞉ ||2-122-35

திஷ்ட²த்⁴வமக்³னய꞉ ஸர்வே ஏஷ வோ வித³தே⁴ ப⁴யம் |
மமாஸ்த்ரதேஜஸா த³க்³தா⁴ தி³ஷோ² யாஸ்யத² வித்³ருதா꞉ |
அதா²ங்கி³ராஸ்த்ரிஷூ²லேன தீ³ப்தேன ஸமதா⁴வத ||2-122-36

ஆத³தா³ன இவ க்ரோதா⁴த்க்ருஷ்ணப்ராணான்மஹாம்ருதே⁴ |
த்ரிஷூ²லம் தஸ்ய தீ³ப்தம் து சிச்சே²த³ பரமேஷுபி⁴꞉ |
அர்த⁴சந்த்³ரைஸ்ததா² தீக்ஷ்ணைர்யமாந்தகனிபோ⁴பமை꞉ ||2-122-37

ஸ்தூ²ணாகர்ணேன பா³ணேன தீ³ப்தேன ஸ மஹாமனா꞉ |
விவ்யாதா⁴ந்தகதுல்யேன வக்ஷஸ்யங்கி³ரஸம் தத꞉ ||2-122-38

ருதி⁴ரௌக⁴ப்லுதைர்கா³த்ரைரங்கி³ரா விஹ்வலன்னிவ |
விஷ்டப்³த⁴கா³த்ர꞉ ஸஹஸா பபாத த⁴ரணீதலே ||2-122-39

ஷே²ஷாஸ்ததோ(அ)க்³னய꞉ ஸர்வே சத்வாரோ ப்³ரஹ்மண꞉ ஸுதா꞉ |
ஆதா⁴வந்தஸ்ததா³ ஷீ²க்⁴ரம் பா³ணஸ்ய புரமந்திகாத் ||2-122-40

அதா²க³மத்தத꞉ க்ருஷ்ணோ யத்ர பா³ணபுரம் தத꞉ |
அத² பா³ணபுரம் த்³ருஷ்ட்வா தூ³ராத்ப்ரோவாச நாரத³꞉ ||2-122-41

ஏதத்தச்சோ²ணிதபுரம் க்ருஷ்ண பஷ்²ய மஹாபு⁴ஜ |
அத்ர ருத்³ரோ மஹாதேஜா ருத்³ராண்யா ஸஹிதோ(அ)வஸத் ||2-122-42

கு³ஹஷ்²ச பா³ணகு³ப்த்யர்த²ம் ஸததம் க்ஷேமகாரணாத் |
நாரத³ஸ்ய வச꞉ ஷ்²ருத்வா க்ருஷ்ண꞉ ஸம்ப்ரஹஸன்ப்³ரவீத் ||2-122-43

க்ஷணாம் சிந்தயதாமத்ர ஷ்²ரூயதாம் ச மஹாமுனே |
யதி³ வாவதரேத்³ருத்³ரோ பா³ணஸம்ரக்ஷணம் ப்ரதி ||2-122-44

ஷ²க்திதோ வயமப்யத்ர ஸஹ யோத்ஸ்யாம தேன வை |
ஏவம் விவத³தோஸ்தத்ர க்ருஷ்ணநாரத³யோஸ்ததா³ || 2-122-45

ப்ராப்தா நிமேஷமாத்ரேண ஷீ²க்⁴ரகா³ க³ருடே³ன தே |
தத꞉ ஷ²ங்க²ம் ஸமாதா⁴ய வத³னே புஷ்கரேக்ஷண꞉ ||2-122-46

வாயுவேக³ஸமுத்³பூ⁴தோ மேக⁴ஷ்²சந்த்³ரமிவோத்³கி³ரன் |
தத꞉ ப்ரத்⁴மாப்ய தம் ஷ²ங்க²ம் ப⁴யமுத்பாத்³ய வீர்யவான் ||2-122-47

ப்ரவிவேஷ² புரம் க்ருஷ்ணோ பா³ணஸ்யாத்³பு⁴தகர்மண꞉ |
தத꞉ ஷ²ங்க²ப்ரணாதை³ஷ்²ச பே⁴ரீணாம் ச மஹாஸ்வனை꞉ ||2-122-48

பா³ணானீகானி ஸஹஸா ஸம்நஹ்யந்த ஸமந்தத꞉ |
தத꞉ கிங்கரஸைன்யம் து வ்யாதி³ஷ்டம் ஸமரே ப⁴யாத் ||2-122-49

கோடிஷ²ஷ்²சாபி ப³ஹுஷோ² தீ³ப்தப்ரஹரணாஸ்ததா³ |
தத³ஸங்க்²யேயமேகஸ்த²ம் மஹாப்⁴ரவனஸம்நிப⁴ம் ||2-122-50

நீலாஞ்ஜனசயப்ரக்²யமப்ரமேயமதா²க்ஷயம் |
தீ³ப்தப்ரஹரணா꞉ ஸர்வே தை³த்யதா³னவராக்ஷஸா꞉ ||2-122-51

ப்ரமாத²க³ணமுக்²யாஷ்²ச அயுத்⁴யன்க்ருஷ்ணமவ்யயம் |
ஸர்வதஸ்தை꞉ ப்ரதீ³ப்தாஸ்யை꞉ ஸார்சிஷ்மத்³பி⁴ரிவாக்³னிபி⁴꞉ ||2-122-52

அப்⁴யுபேத்ய ததா³த்யுக்³ரைர்யக்ஷராக்ஷஸகின்னரை꞉|
பீயதே ருதி⁴ரம் தேஷாம் சதுர்ணாமபி ஸம்யுகே³ ||2-122-53

தத்³ப³லம் து ஸமாஸாத்³ய ப³லப⁴த்³ரோ மஹாப³ல꞉ |
ப்ரோவாச வசனம் தத்ர பரஸ்ய ப³லநாஷ²ன꞉ ||2-122-54

க்ருஷ்ண க்ருஷ்ண மஹாபா³ஹோ வித⁴த்ஸ்வைஷாம் மஹத்³ப⁴யம் |
இதி ஸஞ்சோதி³த꞉ க்ரூஷ்ணோ ப³லப⁴த்³ரேண தீ⁴மதா ||2-122-55

தேஷாம் வதா⁴ர்த²மாக்³னேயம் ஜக்³ராஹ புருஷோத்தம꞉ |
அஸ்த்ரமஸ்த்ரவிதா³ம் ஷ்²ரேஷ்டோ² யமாந்தகஸமப்ரப⁴꞉ |
ப்ரவிதூ⁴யாஸுரக³ணான்க்ரவ்யாதா³னஸ்த்ரதேஜஸா ||2-122-56

ப்ரயயௌ த்வரயா யுக்தோ யத்ர த்³ருஷ்²யேத தத்³ப³லம் |
ஷூ²லபத்ட்டிஷ²ஷ²க்த்ய்ருஷ்டிபினாகபரிகா⁴யுத⁴ம் ||2-122-57

ப்ரமாத²க³ணபூ⁴யிஷ்ட²ம் ப³லம் தத³ப⁴வத்க்ஷிதௌ |
ஷை²லமேக⁴ப்ரதீகாஷை²ர்னானாரூபைர்ப⁴யானகை꞉ |
வாஹனை꞉ ஸங்க⁴ஷ²꞉ ஸர்வே யோதா⁴ஸ்தத்ராவதஸ்தி²ரே ||2-122-58

வாதோத்³பூ⁴தைரிவ க⁴னைர்விப்ரகீர்ணைரிவாசலை꞉ |
ஷு²ஷு²பே⁴ தத்ர ப³ஹுளைரனீகைர்த்³ருட⁴த⁴ன்விபி⁴꞉ |
முஸலைரஸிபி⁴꞉ ஷூ²லைர்க³தா³பி⁴꞉ பரிகை⁴ஸ்ததா² ||2-122-59

அபா³த⁴ம் தத³ஸங்க்²யேயம் ஷு²ஷு²பே⁴ ஸர்வதோ ப³லம் | 
தத꞉ ஸங்கர்ஷணோ தே³வமுவாச மது⁴ஸூத³னம் ||2-122-60

க்ருஷ்ண க்ருஷ்ண மஹாபா³ஹோ யதே³தத்³த்³ருஷ்²யதே ப³லம் |
ஏதை꞉ ஸஹ ரணே யோத்³து⁴மிச்சா²மி புருஷோத்தம ||2-122-61

ஷ்²ரீக்ருஷ்ண உவாச
மமாப்யேஷைவ ஸஞ்ஜாதா பு³த்³தி⁴ரித்யப்³ரவீச்ச தம் |
ஏபி⁴꞉ ஸஹ ரணே யோத்³து⁴மிச்சே²யம் யோத⁴ஸத்தமை꞉ ||2-122-62

யுத்³த்⁴யத꞉ ப்ராங்முக²ஸ்யாஸ்து ஸுபர்ணோ வை மமாக்³ரத꞉ |
ஸவ்யபார்ஷ்²வே து ப்ரத்³யும்னஸ்ததா² மே த³க்ஷிணே ப⁴வான் |
ரக்ஷிதவ்யமதா²ன்யோன்யமஸ்மின்கோ⁴ரே மஹாம்ருதே⁴ ||2-122-63

வைஷ²ம்பாயன உவாச
ஏவம் ப்³ருவந்தஸ்தே(அ)ன்யோன்யமதி⁴ரூடா⁴꞉ க²கோ³த்தமம் |
கி³ரிஷ்²ருங்க³னிபை⁴ர்கோ⁴ரைர்க³தா³முஸலலாங்க³ளை꞉ ||2-122-64

யுத்³த்⁴யதோ ரௌஹிணேயஸ்ய ரௌத்³ரம் ரூபமபூ⁴த்ததா³ |
யுகா³ந்தே ஸர்வபூ⁴தானாம் காலஸ்யேவ தி³த⁴க்ஷத꞉ ||2-122-65

ஆக்ருஷ்ய லாங்க³ளாக்³ரேண முஷ²லேனாவபோத²யத் |
சசாராதிப³லோ ராமோ யுத்³த⁴மார்க³விஷா²ரத³꞉ ||2-122-66

ப்ரத்³யும்ன꞉ ஷ²ரஜாலைஸ்தான்ஸமந்தாத்பர்யவாரயத் |
தா³னவான்புருஷவ்யாக்⁴ரோ யுத்³த்⁴யமானான்மஹாப³ல꞉ ||2-122-67

ஸ்னிக்³தா⁴ஞ்ஜனசயப்ரக்²ய꞉ ஷ²ங்க²சக்ரக³தா³த⁴ர꞉ |
ப்ரத்⁴மாய ப³ஹுஷ²꞉ ஷ²ங்க²மயுத்⁴யத ஜனார்த³ன꞉ ||2-122-68

பக்ஷப்ரஹாரனிஹதா நக²துண்டா³க்³ரதா³ரிதா꞉ |
நீதா வைவஸ்வதபுரம் வைனதேயேன தீ⁴மதா ||2-122-69

தைர்ஹன்யமானம் தை³த்யாநாமனீகம் பீ⁴மவிக்ரமம் |
அப⁴ஜ்யத ததா³ ஸங்க்²யே பா³ணவர்ஷஸமாஹதம் || 2-122-70

ப⁴ஜ்யமானேஷ்வனீகேஷு த்ராதுகாம꞉ ஸமப்⁴யயாத் |
ஜ்வரஸ்த்ரிபாத³ஸ்த்ரிஷி²ரா꞉ ஷட்³பு⁴ஜோ நவலோசன꞉ ||2-122-71

ப⁴ஸ்மப்ரஹரணோ ரௌத்³ர꞉ காலாந்தகயமோபம꞉ |
நத³ன்மேக⁴ஸஹஸ்ரேண துல்யோ நிர்கா⁴தநி꞉ஸ்வன꞉ ||2-122-72

நி꞉ஷ்²வஸஞ்ஜ்ரும்ப⁴மாணஷ்²ச நித்³ரான்விததனுர்ப்⁴ருஷ²ம் |
நேத்ராப்⁴யாமாகுலம் வக்த்ரம் முஹு꞉ குர்வன்ப்⁴ரமன்முஹு꞉ ||2-122-73

ஸம்ஹ்ருஷ்டரோமா க்³ளானாக்ஷோ ப⁴க்³னசித்த இவ ஷ்²வஸன் |
ஹலாயுத⁴மபி⁴க்ருத்³த⁴꞉ ஸாக்ஷேபமித³மப்³ரவீத் ||2-122-74

கிமேவம் ப³லமத்தோ(அ)ஸி ந மாம் பஷ்²யஸி ஸம்யுகே³ |
திஷ்ட² திஷ்ட² ந மே ஜீவன்மோக்ஷ்யஸே ரணமூர்த⁴னி ||2-122-75

இத்யேவமுக்த்வா ப்ரஹஸன்ஹலாயுத⁴முபாத்³ரவத் |
யுகா³ந்தாக்³னினிபை⁴ர்கோ⁴ரைர்முஷ்டிபி⁴ர்ஜநயன்ப⁴யம் ||2-122-76

சரதஸ்தத்ர ஸங்க்³ராமே மண்ட³லானி ஸஹஸ்ரஷ²꞉ |
ரௌஹிணேயஸ்ய ஷீ²க்⁴ரேண நாவஸ்தா²னமத்³ருஷ்²யத ||2-122-77

தஸ்ய ப⁴ஸ்ம ததா³ க்ஷிப்தம் ஜ்வரேணாப்ரதிமௌஜஸா |
ஷை²க்⁴ர்யாத்³வக்ஷோ நிபதிதம் ஷ²ரீரே பர்வதோபமே ||2-122-78

தத்³ப⁴ஸ்ம வக்ஷஸஸ்தஸ்ய மேரோ꞉ ஷி²க²ரமாக³மத் |
ப்ரதீ³ப்தம் பதிதம் தத்ர கி³ரிஷ்²ருங்க³ம் வ்யதா³ரயத் ||2-122-79

ஷே²ஷேண சாபி ஜஜ்வால ப⁴ஸ்மனா க்ருஷ்ணபூர்வஜ꞉ |
நி꞉ஷ்²வஸன்ஜ்ரும்ப⁴மாணஷ்²ச நித்³ரான்விததனுர்ப்⁴ருஷ²ம் ||2-122-80

நேத்ரயோராகுலத்வம் ச முஹு꞉ குர்வன்ப்⁴ரமம்ஸ்ததா² |
ஸம்ஹ்ருஷ்டரோமா க்³ளானாக்ஷ꞉ க்ஷிப்தசித்த இவ ஷ்²வஸன் ||2-122-81

ததோ ஹலத⁴ரோ ப⁴க்³ன꞉ க்ருஷ்ணமாஹ விசேதன꞉ |
க்ருஷ்ண க்ருஷ்ண மஹாபா³ஹோ ப்ரதீதோ(அ)ஸ்ம்யப⁴யம் குரு ||2-122-82

த³ஹ்யாமி ஸர்வதஸ்தாத கத²ம் ஷா²ந்திர்ப⁴வேன்மம |
இத்யேவமுக்தே வசனம் ப³லேநாமிததேஜஸா ||2-122-83

ப்ரஹஸ்ய வசனம் ப்ராஹ க்ருஷ்ண꞉ ப்ரஹரதாம் வர꞉ |
ந பே⁴தவ்யமிதீத்யுக்த்வா பரிஷ்வக்தோ ஹலாயுத⁴꞉ ||2-122-84

க்ருஷ்ணேன பரமஸ்னேஹாத்ததோ தா³ஹாத்ப்ரமுச்யத |
மோக்ஷயித்வா ப³லம் தத்ர தா³ஹாத்து மது⁴ஸூத³ன꞉ ||2-122-85

ப்ரோவாச பரமக்ருத்³தோ⁴ வாஸுதே³வோ ஜ்வரம் ததா³ |

ஷ்²ரீப⁴க³வானுவச
ஏஹ்யேஹி ஜ்வர யுத்⁴யஸ்வ யா தே ஷ²க்திர்மஹாம்ருதே⁴ ||2-122-86

யச்ச தே பௌருஷம் ஸர்வம் தத்³த³ர்ஷ²யது நோ ப⁴வான் |
ஸவ்யேதராப்⁴யாம் பா³ஹுப்⁴யாமேவமுக்தோ ஜ்வரஸ்ததா³ ||2-122-87

சிக்ஷேபைனம் மஹத்³ப⁴ஸ்ம ஜ்வாலாக³ர்ப⁴ம் மஹாப³ல꞉ |
தத꞉ ப்ரதீ³ப்தகா³த்ரஸ்து முஹூர்தமப⁴வத்ப்ரபு⁴꞉ ||2-122-88

க்ருஷ்ண꞉ ப்ரஹரதாம் ஷ்²ரேஷ்ட²꞉ ஷ²மம் சாக்³நிர்க³தஸ்தத꞉ |
ததஸ்தைர்பு⁴ஜகா³காரைர்பா³ஹுபி⁴ஸ்து த்ரிபி⁴ஸ்ததா³ ||2-122-89

ஜகா⁴ன க்ருஷ்ணம் க்³ரீவாயாம் முஷ்டினைகேன சோரஸி | 
ஸ ஸம்ப்ரஹாரஸ்துமுலஸ்தயோ꞉ புருஷஸிம்ஹயோ꞉ ||2-122-90

ஜ்வரஸ்ய து மஹாயுத்³தே⁴ க்ருஷ்ணஸ்ய து மஹௌஜஸ꞉ | 
பர்வதேஷு பதந்தீநாமஷ²னீநாமிவ ஸ்வன꞉ ||2-122-91

க்ருஷ்ணஜ்வரபு⁴ஜாகா⁴தைர்யுத்³த⁴மாஸீத்ஸுதா³ருணம் |
நைவமேவம் ப்ரஹர்தவ்யமிதி தத்ர மஹாஸ்வன꞉ |
முஹூர்தமப⁴வத்³யுத்³த⁴மன்யோன்யம் து மஹாத்மனோ꞉ ||2-122-92

ததோ ஜ்வரம் கனகவிசித்ரபூ⁴ஷணம்
ந்யபீட³யத்³பு⁴ஜவலயேன ஸம்யுகே³ |
ஜக³த்க்ஷயம் ஸமுபனயஞ்ஜக³த்பதி꞉
ஷ²ரீரத்⁴ருக்³க³க³னசரம் மஹாம்ருதே⁴ ||2-122-93

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணி
க்ருஷ்ணஜ்வரயுத்³தே⁴ த்³வாவிம்ஷ²த்யதி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_122_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 122 - Krishna overcomes Agnis in Combat, and His Battle with Jvara
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca
February 16, 2009##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------

atha dvAviMshatyadhikashatatamo.adhyAyaH 

yuddhe.agnigaNApayAnaM jvarotpattistena kR^iShNasya yuddhaM cha

vaishampAyana uvAcha
tatastUryaninAdaishcha sha~NkhAnAM cha mahAsvanaiH |
bandimAgadhasUtAnAMstavaishchApi sahasrashaH ||2-122-1

sa tUnmukhairjayAshIrbhiH stUyamAno hi mAnavaiH |
babhAra rUpaM somArkashukrANAM pratimaM tadA ||2-122-2

atIva shushubhe rUpaM vyomni tasyotpatiShyataH |
vainateyasya bhadraM te bR^iMhitaM haritejasA ||2-122-3

athAShTabAhuH kR^iShNAstu parvatAkArasaMnibhaH |
vibabhau puNDarIkAkSho vikA~NkShanbANasa~NkShayam ||2-122-4

asichakragadAbANA dakShiNaM pArshvamAsthitAH |
charma shAr~NgaM tathA chApaM shaMkhaM chaivAsya vAmataH ||2-122-5 

shIrShANAM vai sahasraM tu vihitaM shAr~NgadhanvanA |
sahasraM chaivakAyAnAM vahansa~NkarShaNastadA ||2-122-6

shvetapraharaNo.adhR^iShyaH kailAsa iva shR^i~NgavAn |
prasthito garuDenAtha udyanniva divAkaraH ||2-122-7

sanatkumArasya vapuH prAdurAsInmahAtmanaH |
pradyumnasya mahAbAhoH sa~NgrAme vikramiShyataH ||2-122-8

sa pakShabalavikShepairvidhunvanparvatAnbahUn |
jagAma mArgaM balavAnvAtasya pratiShedhayan ||2-122-9

atha vAyoratigatimAsthAyagaruDastadA |
siddhachAraNasa~NghAnAM shubhaM mArgamavAtarat ||2-122-10

atha rAmo.abravIdvAkyaM kR^iShNamapratimaM raNe |
svAbhiH prabhAbhirhInAH sma kR^iShNa kasmAdapUrvavat ||2-122-11

sarve kanakavarNAbhAH samvR^ittAH sma na saMshayaH |
kimidaM brUhi nastattvaM kiM meroH pArshvagA vayam ||2-122-12

shrIbhagavAnuvAcha 
manye bANasya nagaramabhyAsasthamariMdama |
rakShArthaM tasya niryAto vahnireSha sthito jvalan ||2-122-13

agnerAhavanIyasya prabhayA sma samAhatAH |
tena no varNavairUpyamidaM jAtaM halAyudha ||2-122-14

shrIrAma uvAcha |
yadi sma sannikarShasthA yadi niShprabhatAM gatAH |
tadvidhatsva svayaM buddhyA yadatrAnantaraM hitam ||2-122-15

shrIbhagavAnuvAcha 
kuruShva vainateya tvaM yachcha kAryamanantaram |
tvayA vidhAne vihite kariShyAmyahamuttamam ||2-122-16

vaishampAyana uvAcha
etachChrutvA tu garuDo vAsudevsya bhAShitam |
chakre mukhasahasraM hi kAmarUpI mahAbalaH ||2-122-17

ga~NgAmupAgamattUrNaM vainateyo mahAbalaH |
AplutyAkAshaga~NgAyAmApIya salilaM bahu ||2-122-18

pravavarShopari gato vainateyaH pratApavAn |
tenAgniM shamayAmAsa buddhimAnvinatAtmajaH ||2-122-19

agnirAhavanIyastu tataH shAntimupAgamat |
taM dR^iShTvA.a.ahavanIyaM tu shAntamAkAshaga~NgayA |
paramaM vismayaM gatvA suparNo vAkyamabravIt ||2-122-20

aho vIryamathAgnestu yo dahedyugasa~NkShaye |
yadeva varNavairUpyaM chakre kR^iShNasya dhImataH ||2-122-21

trayastrayANAM lokAnAM paryAptA iti me matiH |
kR^iShNaH sa~NkarShaNashchaiva pradyumnashcha mahabalaH ||2-122-22

tataH prashAnte dahane saMpratasthe sa pakShirAT |
svapakShabalavikShepaM kurvanghoraM mahAsvanam ||2-122-23

taM dR^iShTvA vismayaM tatra rudrasyAnucharAgnayaH |
AsthitA garuDaM hyete nAnArUpA bhayAvahAH ||2-122-24

kimarthamiha saMprAptAH ke vApIme janAstrayaH |
nishchayaM nAdhigachChanti te girivrajavahnayaH ||2-122-25

prAvartayaMshcha sa~NgrAmaM taistribhiH saha yAdavaiH |
teShAM yuddhaprasaktAnAM saMnAdaH sumahAnabhUt ||2122-26

taM cha shrutvA mahAnAdaM siMhAnAmiva garjatAm |
athA~NgirAH svapuruShaM preShayAmAsa buddhimAn ||2-122-27

yatra tadvartate yuddhaM tatra gachChasva mA chiram |
dR^iShTvA tatsarvamAgachCha ityuktaH prahitastvaran ||2-122-28

tathetyuktvA sa tadyuddhaM vartamAnamavaikShata |
agnInAM vAsudevena saMsaktAnAM mahAmR^idhe ||2-122-29

te jAtavedasaH sarve kalmAShaH kusumastathA |
dahanaH shoShaNashchaiva tapanashcha mahAbalaH ||2-122-30 

svAhAkArasya viShaye prakhyAtAH pa~ncha vahnayaH |
athApare mahAbhAgAH svairanIkairvyavasthitAH ||2-122-31

piTharaH patagaH svarNaH shvA gAdho bhrAjaeva cha |
svadhAkArAshrayAH pa~ncha ayuddhyaMste.api chAgnayaH ||2-122-32

 jyotiShTomavibhAgau cha vaShaTkArAshrayau punaH |
dvAvagnI saMprayudhyete mahAtmAnau mahAdyutI ||2-122-33

AgneyaM rathamAsthAya sharamudyamya bhAsvaram |
tayormadhye.a~NgirAshchaiva maharShirvibabhau raNe ||2-122-34

sthitama~NgirasaM dR^iShTvA vimu~nchantaM shitA~nCharAn I
kR^iShNaH provAcha sa~NkruddhaH smayanniva punaH punaH ||2-122-35

tiShThadhvamagnayaH sarve eSha vo vidadhe bhayam |
mamAstratejasA dagdhA disho yAsyatha vidrutAH |
athA~NgirAstrishUlena dIptena samadhAvata ||2-122-36

AdadAna iva krodhAtkR^iShNaprANAnmahAmR^idhe |
trishUlaM tasya dIptaM tu chichCheda parameShubhiH |
ardhachandraistathA tIkShNairyamAntakanibhopamaiH ||2-122-37

sthUNAkarNena bANena dIptena sa mahAmanAH |
vivyAdhAntakatulyena vakShasya~NgirasaM tataH ||2-122-38

rudhiraughaplutairgAtraira~NgirA vihvalanniva |
viShTabdhagAtraH sahasA papAta dharaNItale ||2-122-39

sheShAstato.agnayaH sarve chatvAro brahmaNaH sutAH |
AdhAvantastadA shIghraM bANasya puramantikAt ||2-122-40

athAgamattataH kR^iShNo yatra bANapuraM tataH |
atha bANapuraM dR^iShTvA dUrAtprovAcha nAradaH ||2-122-41

etattachChoNitapuraM kR^iShNa pashya mahAbhuja |
atra rudro mahAtejA rudrANyA sahito.avasat ||2-122-42

guhashcha bANaguptyarthaM satataM kShemakAraNAt |
nAradasya vachaH shrutvA kR^iShNaH saMprahasanbravIt ||2-122-43

kShaNAM chintayatAmatra shrUyatAM cha mahAmune |
yadi vAvataredrudro bANasaMrakShaNaM prati ||2-122-44

shaktito vayamapyatra saha yotsyAma tena vai |
evaM vivadatostatra kR^iShNanAradayostadA || 2-122-45

prAptA nimeShamAtreNa shIghragA garuDena te |
tataH sha~Nkham samAdhAya vadane puShkarekShaNaH ||2-122-46

vAyuvegasamudbhUto meghashchandramivodgiran |
tataH pradhmApya taM sha~NkhaM bhayamutpAdya vIryavAn ||2-122-47

pravivesha puraM kR^iShNo bANasyAdbhutakarmaNaH |
tataH sha~NkhapraNAdaishcha bherINAM cha mahAsvanaiH ||2-122-48

bANAnIkAni sahasA saMnahyanta samantataH |
tataH ki~NkarasainyaM tu vyAdiShTaM samare bhayAt ||2-122-49

koTishashchApi bahusho dIptapraharaNAstadA |
tadasa~NkhyeyamekasthaM mahAbhravanasaMnibham ||2-122-50

nIlA~njanachayaprakhyamaprameyamathAkShayam |
dIptapraharaNAH sarve daityadAnavarAkShasAH ||2-122-51

pramAthagaNamukhyAshcha ayudhyankR^iShNamavyayam |
sarvatastaiH pradIptAsyaiH sArchiShmadbhirivAgnibhiH ||2-122-52

abhyupetya tadAtyugrairyakSharAkShasakinnaraiH|
pIyate rudhiraM teShAM chaturNAmapi saMyuge ||2-122-53

tadbalaM tu samAsAdya balabhadro mahAbalaH |
provAcha vachanaM tatra parasya balanAshanaH ||2-122-54

kR^iShNa kR^iShNa mahAbAho vidhatsvaiShAM mahadbhayam |
iti sa~nchoditaH kR^iiShNo balabhadreNa dhImatA ||2-122-55

teShAM vadhArthamAgneyaM jagrAha puruShottamaH |
astramastravidAM shreShTho yamAntakasamaprabhaH |
pravidhUyAsuragaNAnkravyAdAnastratejasA ||2-122-56

prayayau tvarayA yukto yatra dR^ishyeta tadbalam |
shUlapatTTishashaktyR^iShTipinAkaparighAyudham ||2-122-57

pramAthagaNabhUyiShThaM balaM tadabhavatkShitau |
shailameghapratIkAshairnAnArUpairbhayAnakaiH |
vAhanaiH sa~NghashaH sarve yodhAstatrAvatasthire ||2-122-58

vAtodbhUtairiva ghanairviprakIrNairivAchalaiH |
shushubhe tatra bahulairanIkairdR^iDhadhanvibhiH |
musalairasibhiH shUlairgadAbhiH parighaistathA ||2-122-59

abAdhaM tadasa~NkhyeyaM shushubhe sarvato balam | 
tataH sa~NkarShaNo devamuvAcha madhusUdanam ||2-122-60

kR^iShNa kR^iShNa mahAbAho yadetaddR^ishyate balaM |
etaiH saha raNe yoddhumichChAmi puruShottama ||2-122-61

shrIkR^iShNa uvAcha
mamApyeShaiva sa~njAtA buddhirityabravIchcha tam |
ebhiH saha raNe yoddhumichCheyaM yodhasattamaiH ||2-122-62

yuddhyataH prA~NmukhasyAstu suparNo vai mamAgrataH |
savyapArshve tu pradyumnastathA me dakShiNe bhavAn |
rakShitavyamathAnyonyamasminghore mahAmR^idhe ||2-122-63

vaishampAyana uvAcha
evaM bruvantaste.anyonyamadhirUDhAH khagottamam |
girishR^i~NganibhairghorairgadAmusalalA~NgalaiH ||2-122-64

yuddhyato rauhiNeyasya raudraM rUpamabhUttadA |
yugAnte sarvabhUtAnAM kAlasyeva didhakShataH ||2-122-65

AkR^iShya lA~NgalAgreNa mushalenAvapothayat |
chachArAtibalo rAmo yuddhamArgavishAradaH ||2-122-66

pradyumnaH sharajAlaistAnsamantAtparyavArayat |
dAnavAnpuruShavyAghro yuddhyamAnAnmahAbalaH ||2-122-67

snigdhA~njanachayaprakhyaH sha~NkhachakragadAdharaH |
pradhmAya bahushaH sha~Nkhamayudhyata janArdanaH ||2-122-68

pakShaprahAranihatA nakhatuNDAgradAritAH |
nItA vaivasvatapuraM vainateyena dhImatA ||2-122-69

tairhanyamAnaM daityAnAmanIkaM bhImavikramam |
abhajyata tadA sa~Nkhye bANavarShasamAhatam || 2-122-70

bhajyamAneShvanIkeShu trAtukAmaH samabhyayAt |
jvarastripAdastrishirAH ShaDbhujo navalochanaH ||2-122-71

bhasmapraharaNo raudraH kAlAntakayamopamaH |
nadanmeghasahasreNa tulyo nirghAtaniHsvanaH ||2-122-72

niHshvasa~njR^imbhamANashcha nidrAnvitatanurbhR^isham |
netrAbhyAmAkulaM vaktraM muhuH kurvanbhramanmuhuH ||2-122-73

saMhR^iShTaromA glAnAkSho bhagnachitta iva shvasan |
halAyudhamabhikruddhaH sAkShepamidamabravIt ||2-122-74

kimevaM balamatto.asi na mAM pashyasi saMyuge |
tiShTha tiShTha na me jIvanmokShyase raNamUrdhani ||2-122-75

ityevamuktvA prahasanhalAyudhamupAdravat |
yugAntAgninibhairghorairmuShTibhirjanayanbhayam ||2-122-76

charatastatra sa~NgrAme maNDalAni sahasrashaH |
rauhiNeyasya shIghreNa nAvasthAnamadR^ishyata ||2-122-77

tasya bhasma tadA kShiptaM jvareNApratimaujasA |
shaighryAdvakSho nipatitaM sharIre parvatopame ||2-122-78

tadbhasma vakShasastasya meroH shikharamAgamat |
pradIptaM patitaM tatra girishR^i~NgaM vyadArayat ||2-122-79

sheSheNa chApi jajvAla bhasmanA kR^iShNapUrvajaH |
niHshvasanjR^imbhamANashcha nidrAnvitatanurbhR^isham ||2-122-80

netrayorAkulatvaM cha muhuH kurvanbhramaMstathA |
saMhR^iShTaromA glAnAkShaH kShiptachitta iva shvasan ||2-122-81

tato haladharo bhagnaH kR^iShNamAha vichetanaH |
kR^iShNa kR^iShNa mahAbAho pratIto.asmyabhayaM kuru ||2-122-82

dahyAmi sarvatastAta kathaM shAntirbhavenmama |
ityevamukte vachanaM balenAmitatejasA ||2-122-83

prahasya vachanaM prAha kR^iShNaH praharatAM varaH |
na bhetavyamitItyuktvA pariShvakto halAyudhaH ||2-122-84

kR^iShNena paramasnehAttato dAhAtpramuchyata |
mokShayitvA balaM tatra dAhAttu madhusUdanaH ||2-122-85

provAcha paramakruddho vAsudevo jvaraM tadA |

shrIbhagavAnuvacha
ehyehi jvara yudhyasva yA te shaktirmahAmR^idhe ||2-122-86

yachcha te pauruShaM sarvaM taddarshayatu no bhavAn |
savyetarAbhyAM bAhubhyAmevamukto jvarastadA ||2-122-87

chikShepainaM mahadbhasma jvAlAgarbhaM mahAbalaH |
tataH pradIptagAtrastu muhUrtamabhavatprabhuH ||2-122-88

kR^iShNaH praharatAM shreShThaH shamaM chAgnirgatastataH |
tatastairbhujagAkArairbAhubhistu tribhistadA ||2-122-89

jaghAna kR^iShNaM grIvAyAM muShTinaikena chorasi | 
sa saMprahArastumulastayoH puruShasiMhayoH ||2-122-90

jvarasya tu mahAyuddhe kR^iShNasya tu mahaujasaH | 
parvateShu patantInAmashanInAmiva svanaH ||2-122-91

kR^iShNajvarabhujAghAtairyuddhamAsItsudAruNam |
naivamevaM prahartavyamiti tatra mahAsvanaH |
muhUrtamabhavadyuddhamanyonyaM tu mahAtmanoH ||2-122-92

tato jvaraM kanakavichitrabhUShaNaM
nyapIDayadbhujavalayena saMyuge |
jagatkShayaM samupanaya~njagatpatiH
sharIradhR^iggaganacharaM mahAmR^idhe ||2-122-93

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
kR^iShNajvarayuddhe dvAviMshatyadhikashatatamo.adhyAyaH

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்