Monday 25 January 2021

ப³லதே³வாஹ்நிகம் | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 165 (166) - 109 (110)

அத² நவாதி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉

ப³லதே³வாஹ்நிகம்

Balarama

வைஷ²ம்பாயந உவாச 
அத்ராஷ்²சர்யாத்மகம் ஸ்தோத்ரமாஹ்நிகம் ஜயதாம் வர |
ப்ரத்³யும்நே த்³வாரகாம் ப்ராப்தே ஹத்வா தம் காலஷ²ம்ப³ரம் ||2-109-1

ப³லதே³வேந ரக்ஷார்த²ம் ப்ரோக்தமாஹ்நிகமுச்யதே |
யஜ்ஜப்த்வா து ந்ருபஷ்²ரேஷ்ட² ஸாயம் பூதாத்மதாம் வ்ரஜேத் ||2-109-2

கீர்திதம் ப³லதே³வேந விஷ்ணுநா சைவ கீர்திதம் |
த⁴ர்மகாமைஷ்²ச முநிபி⁴ர்ருஷிபி⁴ஷ்²சாபி கீர்திதம் ||2-109-3

கர்ஹிசித்³ருக்மிணீபுத்ரோ ஹலிநா ஸம்யுதோ க்³ருஹே |
உபவிஷ்ட꞉ ப்ரணம்யாத² தமுவாச க்ருதாஞ்ஜலி꞉ ||2-109-4

ப்ரத்³யும்ந உவாச 
க்ருஷ்ணாநுஜ மஹாபா⁴க³ ரோஹிணீதநய ப்ரபோ⁴ |
கிஞ்சித்ஸ்தோத்ரம் மம ப்³ரூஹி யஜ்ஜப்த்வா நிர்ப⁴யோ(அ)ப⁴வம் ||2-109-5

ப³லதே³வ உவாச 
ஸுராஸுரகு³ருர்ப்³ரஹ்மா பாது மாம் ஜக³த꞉ பதி꞉ |
அதோ²ங்காரவஷட்காரௌ ஸாவித்ரீ வித⁴யஸ்த்ரய꞉ ||2-109-6

ருசோ யஜூம்ஷி ஸாமாநி ச²ந்தா³ம்ஸ்யாத²ர்வணாநி ச |
சத்வாரஸ்த்வகி²லா வேதா³꞉ ஸரஹஸ்யா꞉ ஸவிஸ்தரா꞉ ||2-109-7

புராணமிதிஹாஸாஷ்²சாகி²லாந்யுபகி²லாநி ச |
அங்கா³ந்யுபாங்கா³நி ததா² வ்யாக்²யாதாநி ச பாந்து மாம் ||2-109-8

ப்ருதி²வீ வாயுராகாஷ²மாபோ ஜ்யோதிஷ்²ச பஞ்சமம் |
இந்த்³ரியாணி மநோ பு³த்³தி⁴ஸ்ததா² ஸத்த்வம் ரஜஸ்தம꞉ ||2-109-9

வ்யாநோதா³நௌ ஸமாநஷ்²ச ப்ராணோ(அ)பாநஷ்²ச பஞ்சம꞉ |
வாயவ꞉ ஸப்த சைவாந்யே யேஷ்வாயத்தமித³ம் ஜக³த் ||2-109-10

மரீசிரங்கி³ராத்ரிஷ்²ச புலஸ்த்ய꞉ புலஹ꞉ க்ரது꞉ |
ப்⁴ருகு³ர்வஸிஷ்டோ² ப⁴க³வாந்பாந்து தே மாம் மஹர்ஷய꞉ ||2-109-11

கஷ்²யபாத்³யாஷ்²ச முநயஷ்²சதுர்த³ஷ² தி³ஷோ² த³ஷ² |
நரநாராயணௌ தே³வௌ ஸக³ணௌ பாந்து மாம் ஸதா³ ||2-109-12

ருத்³ராஷ்²சைகாத³ஷ² ப்ரோக்தா ஆதி³த்யா த்³வாத³ஷை²வ து |
அஷ்டௌ ச வஸவோ தே³வா அஷ்²விநௌ த்³வௌ ப்ரகீர்திதௌ ||2-109-13

ஹ்ரீ꞉ ஷ்²ரீர்லக்ஷ்மீ꞉ ஸ்வதா⁴ புஷ்டிர்மேதா⁴ துஷ்டி꞉ ஸ்ம்ருதிர்த்⁴ருதி꞉ |
அதி³திர்தி³திர்த³நுஷ்²சைவ ஸிம்ஹிகா தை³த்யமாதர꞉ ||2-109-14

ஹிமவாந்ஹேமகூடஷ்²ச நிஷத⁴꞉ ஷ்²வேதபர்வத꞉ |
ருஷப⁴꞉ பாரியாத்ரஷ்²ச விந்த்⁴யோ வைடூ³ர்யபர்வத꞉ ||2-109-15

ஸஹ்யோத³யஷ்²ச மலயோ மேருமந்த³ரத³ர்து³ரா꞉ |
க்ரௌஞ்சகைலாஸமைநாகா꞉ பாந்து மாம் த⁴ரணீத⁴ரா꞉ ||2-109-16

ஷே²ஷஷ்²ச வாஸுகிஷ்²சைவ விஷா²லாக்ஷஷ்²ச தக்ஷக꞉ |
ஏலாபத்ர꞉ ஷு²க்லவர்ண꞉ கம்ப³லாஷ்²வதராவுபௌ⁴ ||2-109-17

ஹஸ்திப⁴த்³ர꞉ பிடரக꞉ கர்கோடகத⁴நஞ்ஜயௌ |
ததா² பூரணகஷ்²சைவ நாக³ஷ்²ச கரவீரக꞉ ||2-109-18

ஸுமநாஸ்யோ த³தி⁴முக²ஸ்ததா² ஷ்²ருங்கா³ரபிண்ட³க꞉ |
மணிநாக³ஷ்²ச ப⁴க³வாம்ஸ்த்ரிஷு லோகேஷு விஷ்²ருத꞉ ||2-109-19

நாக³ராட³தி⁴கர்ணஷ்²ச ததா² ஹாரித்³ரகோ(அ)பர꞉ |
ஏதே சாந்யே ச ப³ஹவோ யே சாந்யே நாநுகீர்திதா꞉ ||2-109-20  

பூ⁴த⁴ரா꞉ ஸத்யத⁴ர்மாண꞉ பாந்து மாம் பு⁴ஜகே³ஷ்²வரா꞉ |
ஸமுத்³ரா꞉ பாந்து சத்வாரோ க³ங்கா³ ச ஸரிதாம் வரா ||2-109-21

ஸரஸ்வதீ சந்த்³ரபா⁴கா³ ஷ²தத்³ருர்தே³விகா ஷி²வா |
த்³வாராவதீ விபாஷா² ச ஷ²ரயூர்யமுநா ததா² ||2-109-22

கல்மாஷீ² ச ரதோ²ஷ்மா ச  பா³ஹுதா³ ச ஹிரண்யதா³ |
ப்லக்ஷா சேக்ஷுமதீ சைவ ஸ்ரவந்தீ ச ப்³ருஹத்³ரதா² ||2-109-23

க்²யாதா சர்மண்வதீ சைவ புண்யா சைவ வதூ⁴ஸரா |
ஏதாஷ்²சாந்யாஷ்²ச ஸரிதோ யாஷ்²சாந்யா நாநுகீர்திதா꞉ ||2-109-24

உத்தராபத²கா³மிந்ய꞉ ஸலிலை꞉ ஸ்நபயந்து மாம் |
வேணீ கோ³தா³வரீ ஸீதா காவேரீ கௌங்கணாவதீ ||2-109-25

க்ருஷ்ணா வேணா முக்திமதீ தமஸா புஷ்பவாஹிநீ |
தாம்ரபர்ணீ ஜ்யோதிரதா² உத்ப²லோது³ம்ப³ராவதீ ||2-109-26

நதீ³ வைதரணீ புண்யா வித³ர்பா⁴ நர்மதா³ ஷு²பா⁴ |
விதஸ்தா பீ⁴மரத்²யா ச ஐலா சைவ மஹாநதீ³ ||2-109-27

காளிந்தீ³ கோ³மதீ புண்யா நத³꞉ ஷோ²ணஷ்²ச விஷ்²ருத꞉ |
ஏதாஷ்²சந்யாஷ்²ச வை நத்³யோ  யாஷ்²சாந்யா ந து கீர்திதா꞉ ||2-109-28

த³க்ஷிணாபத²வாஹிந்ய꞉ ஸலிலை꞉ ஸ்நபயந்து மாம் |
க்ஷிப்ரா சர்மண்வதீ புண்யா மஹீ ஷு²ப்⁴ரவதீ ததா² ||2-109-29

ஸிந்து⁴ர்வேத்ரவதீ சைவ போ⁴ஜாந்தா வநமாலிகா |
பூர்வப⁴த்³ரா பராப⁴த்³ரா ஊர்மிலா ச பரத்³ருமா ||2-109-30  

க்²யாதா வேத்ரவதீ சைவ சாபதா³ஸீதி விஷ்²ருதா |
ப்ரஸ்தா²வதீ குண்ட³நதீ³ நதீ³ புண்யா ஸரஸ்வதீ ||2-109-31

சித்ரக்⁴நீ சேந்து³மாலா ச ததா² மது⁴மதீ நதீ³ |
உமா கு³ருநதீ³ சைவ தாபீ ச விமலோத³கா ||2-109-32

விமலா விமலோதா³ ச மத்தக³ங்கா³ பயஸ்விநீ |
ஏதாஷ்²சாந்யாஷ்²ச வை நத்³யோ யாஷ்²சாந்யா நாநுகீர்திதா꞉ ||2-109-33

தா மாம் ஸமபி⁴ஷிஞ்சந்து பஷ்²சிமாமாஷ்²ரிதா தி³ஷ²ம் |
பா⁴கீ³ரதீ² புண்யஜலா ப்ராச்யாம் தி³ஷி² ஸமாஷ்²ரிதா ||2-109-34

ஸா து த³ஹது மே பாபம் கீர்திதா ஷ²ம்பு⁴நா த்⁴ருதா |
ப்ரபா⁴ஸம் ச ப்ரயாக³ம் ச நைமிஷம் புஷ்கராணி ச ||2-109-35

க³ங்கா³தீர்த²ம் குருக்ஷேத்ரம் ஷ்²ரீகண்ட²ம் கௌ³தமாஷ்²ரமம் |
ராமஹ்ரத³ம் விநஷ²நம் ராமதீர்த²ம் ததை²வ ச ||2-109-36

க³ங்கா³த்³வாரம் கநக²லம்  ஸோமோ வை யத்ர சோத்தி²த꞉ |
கபாலமோசநம் தீர்த²ம் ஜம்பூ³மார்க³ம் ச விஷ்²ருதம் ||2-3-109-37

ஸுவர்ணபி³ந்து³ விக்²யாதம் ததா² கநகபிங்க³ளம் |
த³ஷா²ஷ்²வமேதி⁴கம் சைவ புண்யாஷ்²ரமவிபூ⁴ஷிதம் ||2-109-38

ப³த³ரீ சைவ விக்²யாதா நரநாராயணாஷ்²ரம꞉ |
விக்²யாதம் ப²ல்கு³தீர்த²ம் ச தீர்த²ம் சந்த்³ரவடம் ததா² ||2-109-39

கோகாமுக²ம் புண்யதமம் க³ந்கா³ஸாக³ரமேவ ச |
மக³தே⁴ஷு தபோத³ஷ்²ச க³ங்கோ³த்³பே⁴த³ஷ்²ச விஷ்²ருத꞉ ||2-109-40

தீர்தா²ந்யேதாநி புண்யாநி ஸேவிதாநி மஹர்ஷிபி⁴꞉ |
[ஸூகரம் யோக³மார்க³ம் ச ஷ்²வேதத்³வீபம் ததை²வ ச ||2-109-41

ப்³ரஹ்மதீர்த²ம் ராமதீர்த²ம் வாஜிமேத⁴ஷ²தோபமம் |     
தா⁴ராஸம்பாதஸம்யுக்தா க³ங்கா³ கில்பி³ஷநாஷி²நீ ||2-109-42

க³ங்கா³ வைகுண்ட²கேதா³ரம் ஸூகரோத்³பே⁴த³நம் பரம் |
தம் ஷா²பமோசநம் தீர்த²ம் புநந்த்வேதாநி கில்பி³ஷாத்] ||2-109-43
மாம் ப்லாவயந்து ஸலிலை꞉ கீர்திதாகீர்திதாநி வை |
த⁴ர்மார்த²காமவிஷயோ யஷ²꞉ப்ராப்தி꞉ ஷ²மோ த³ம꞉ |
வருணேஷோ²(அ)த² த⁴நதோ³ யமோ நியம ஏவ ச ||2-109-44

காலோ நய꞉ ஸம்நதிஷ்²ச க்ரோதோ⁴ மோஹ꞉ க்ஷமா த்⁴ருதி꞉ |
வித்³யுதோ(அ)ப்⁴ராண்யதௌ²ஷத்⁴ய꞉ ப்ரமாதோ³ந்மாத³விக்³ரஹா꞉ ||2-109-45

யக்ஷா꞉ பிஷா²சா க³ந்த⁴ர்வா꞉ கிந்நரா꞉ ஸித்³த⁴சாரணா꞉ |
நக்தஞ்சரா꞉ கே²சரிணோ த³ம்ஷ்ட்ரிண꞉ ப்ரியவிக்³ரஹா꞉ ||2-109-46

லம்போ³த³ராஷ்²ச ப³லிந꞉ பிங்கா³க்ஷா விஷ்²வரூபிண꞉ |
மருத꞉ ஸஹ பர்ஜந்யா꞉ கலாத்ருடிலவா꞉ க்ஷணா꞉ ||2-109-47

நக்ஷத்ராணி க்³ரஹாஷ்²சைவ ருதவ꞉ ஷி²ஷி²ராத³ய꞉ |
மாஸாஹோராத்ரயஷ்²சைவ ஸூர்யாசந்த்³ரமஸௌ ததா² ||2-109-48

ஆமோத³ஷ்²ச ப்ரமோத³ஷ்²ச ப்ரஹர்ஷ꞉ ஷோ²க ஏவ ச |  
ரஜஸ்தமஸ்தப꞉ ஸத்யம் ஷு²த்³தி⁴ர்பு³த்³தி⁴ர்த்⁴ருதி꞉ ஷ்²ருதி꞉ ||2-109-49

ருத்³ராணீ ப⁴த்³ரகாளீ ச ப⁴த்³ரா ஜ்யேஷ்டா² து வாருணீ |
பா⁴ஸீ ச காளிகா சைவ ஷா²ண்டி³லீ சேதி விஷ்²ருதா꞉ ||2-109-50

ஆர்யா குஹூ꞉ ஸிநீவாலீ பீ⁴மா சித்ரரதீ² ரதி꞉ |
ஏகாநம்ஷா² ச கூஷ்மாண்டீ³ தே³வீ காத்யாயநீ ச யா ||2-109-51

லோஹித்யா ஜநமாதா ச தே³வகந்யாஸ்து யா꞉ ஸ்ம்ருதா꞉ |
கோ³நந்தா³ தே³வபத்நீ ச மாம் ரக்ஷந்து ஸபா³ந்த⁴வம் ||2-109-52

நாநாப⁴ரணவேஷா²ஷ்²ச நாநாரூபாங்கிதாநநா꞉ |
நாநாதே³ஷ²விசாரிண்யோ நாநாஷ²ஸ்த்ரோபஷோ²பி⁴தா꞉ ||2-109-53

மேதோ³மஜ்ஜாப்ரியாஷ்²சைவ மத்³யமாம்ஸவஸாப்ரியா꞉ |
மார்ஜாரத்³வீபிவக்த்ராஷ்²ச க³ஜஸிம்ஹநிபா⁴நநா꞉ ||2-109-54

கங்கவாயஸக்³ருத்⁴ராணாம் க்ரௌஞ்சதுல்யாநநாஸ்ததா² |
வ்யாளயஜ்ஞோபவீதாஷ்²ச சர்மப்ராவரணாஸ்ததா² ||2-109-55

க்ஷதஜோக்ஷிதவக்த்ராஷ்²ச க²ரபே⁴ரீஸமஸ்வநா꞉ |
மத்ஸரா꞉ க்ரோத⁴நாஷ்²சைவ ப்ராஸாதா³ ருசிராளயா꞉ ||2-109-56

மத்தோந்மத்தப்ரமத்தாஷ்²ச ப்ரஹரந்த்யஷ்²ச தி⁴ஷ்டி²தா꞉ |
பிங்கா³க்ஷா꞉ பிங்க³கேஷா²ஷ்²ச ததோ(அ)ந்யா லூநமூர்த⁴ஜா꞉ ||2-109-57

ஊர்த்⁴வகேஷ்²ய꞉ க்ருஷ்ணகேஷ்²ய꞉ ஷ்²வேதகேஷ்²யஸ்ததா² வரா꞉ |
நாகா³யுதப³லாஷ்²சைவ வாயுவேகா³ஸ்ததா²பரா꞉ ||2-109-58

ஏகஹஸ்தா ஏகபாதா³ ஏகாக்ஷா꞉ பிங்க³ளா மதா꞉ |
ப³ஹுபுத்ராள்பபுத்ராஷ்²ச த்³விபுத்ரா꞉ புத்ரமண்டி³கா꞉ ||2-109-59

முக²மண்டீ³ பி³டா³லீ ச பூதநா க³ந்த⁴பூதநா |
ஷீ²தவாதோஷ்ணவேதாலீ ரேவதீ க்³ருஹஸஞ்ஜ்ஞிதா꞉ ||2-109-60

ப்ரியஹாஸ்யா꞉ ப்ரியக்ரோதா⁴꞉ ப்ரியவாஸா꞉ ப்ரியம்வதா³꞉ |
ஸுக²ப்ரதா³ஷ்²சாஸுக²தா³꞉ ஸதா³ த்³விஜஜநப்ரியா꞉ || 2-109-61

நக்தஞ்சரா꞉ ஸுகோ²த³ர்கா꞉ ஸதா³ பர்வணி தா³ருணா꞉ |
மாதரோ மாத்ருவத்புத்ரம் ரக்ஷந்து மம நித்யஷ²꞉ ||2-109-62

பிதாமஹமுகோ²த்³பூ⁴தா ரௌத்³ரா ருத்³ராங்க³ஸம்ப⁴வா꞉ |
குமாரஸ்வேத³ஜாஷ்²சைவ ஜ்வரா வை வைஷ்ணவாத³ய꞉ ||2-109-63

மஹாபீ⁴மா மஹாவீர்யா த³ர்போத்³பூ⁴தா மஹாப³லா꞉ |
க்ரோத⁴நாக்ரோத⁴நா꞉ க்ரூரா꞉ ஸுரவிக்³ரஹகாரிண꞉ ||2-109-64     

நக்தஞ்சரா꞉ கேஸரிணோ த³ம்ஷ்ட்ரிண꞉ ப்ரியவிக்³ரஹா꞉ |
லம்போ³த³ரா ஜக⁴நிந꞉ பிங்கா³க்ஷா விஷ்²வரூபிண꞉ ||2-109-65

ஷ²க்த்ய்ருஷ்டிஷூ²லபரிக⁴ப்ராஸசர்மாஸிபாணய꞉ |
பிநாகவஜ்ரமுஸலப்³ரஹ்மத³ண்டா³யுத⁴ப்ரியா꞉ ||2-109-66

த³ண்டி³ந꞉ குண்டி³ந꞉ ஷூ²ரா ஜடாமுகுடதா⁴ரிண꞉ |
வேத³வேதா³ங்க³குஷ²லா நித்யயஜ்ஞோபவீதிந꞉ ||2-109-67

வ்யாளாபீடா³꞉ குண்ட³லிநோ வீரா꞉ கேயூரதா⁴ரிண꞉ |
நாநாவஸநஸம்வீதாஷ்²சித்ரமால்யாநுலேபநா꞉ ||2-109-68

க³ஜாஷ்²வோஷ்த்ரர்க்ஷமார்ஜாரஸிம்ஹவ்யாக்⁴ரநிபா⁴நநா꞉ |
வராஹோலூககோ³மாயும்ருகா³கு²மஹிஷாநநா꞉ ||2-109-69

வாமநா விகடா꞉ குப்³ஜா꞉ கராளா லூநமூர்த⁴ஜா꞉ |
ஸஹஸ்ரஷ²தஷ²ஷ்²சாந்யே ஸஹஸ்ரஜடதா⁴ரிண꞉ ||2-109-70

ஷ்²வேதா꞉ கைலாஸஸந்ங்காஷா²꞉ கேசித்³தி³நகரப்ரபா⁴꞉ |
கேசிஜ்ஜலத³வர்ணாபா⁴ நீலாஞ்ஜநசயோபமா꞉ ||2-109-71

ஏகபாதா³ த்³விபாதா³ஷ்²ச ததா² த்³விஷி²ரஸோ(அ)பரே |
நிர்மாம்ஸா꞉ ஸ்தூ²லஜங்கா⁴ஷ்²ச வ்யாதி³தாஸ்யா ப⁴யங்கரா꞉ ||2-109-72

வாபீதடா³க³கூபேஷு ஸமுத்³ரேஷு ஸரித்ஸு ச |
ஷ்²மஷா²நஷை²லவ்ருக்ஷேஷு ஷூ²ந்யாகா³ரநிவாஸிந꞉ ||  2-109-73

ஏதே க்³ரஹாஷ்²ச ஸததம் ரக்ஷந்து மம ஸர்வத꞉ |
மஹாக³ணபதிர்நந்தீ³ மஹாகாலோ மஹாப³ல꞉ |      
மாஹேஷ்²வரோ வைஷ்ணவஷ்²ச ஜ்வரௌ லோகப⁴யாவஹௌ ||2-109-74 

க்³ராமணீஷ்²சைவ கோ³பாலோ ப்⁴ருங்க³ரீடிர்க³ணேஷ்²வர꞉ |
தே³வஷ்²ச வாமதே³வஷ்²ச க⁴ண்டாகர்ண꞉ கரந்த⁴ம꞉ ||2-109-75 

ஷ்²வேதமோத³꞉ கபாலீ ச ஜம்ப⁴க꞉ ஷ²த்ருதாபந꞉ |
மஜ்ஜநோந்மஜ்ஜநௌ சோபௌ⁴ ஸந்தாபநவிளாபநௌ ||2-109-76

நிஜகா⁴ஸோ க⁴ஸஷ்²சைவ ஸ்தூ²ணாகர்ண꞉ ப்ரஷோ²ஷண꞉ | 
உல்காமாலீ த⁴மத⁴மோ ஜ்வாலாமாலீ ப்ரத³ர்ஷ²ந꞉ ||2-109-77

ஸங்க⁴ட்டந꞉ ஸங்குடந꞉ காஷ்ட²பூ⁴த꞉ ஷி²வங்கர꞉ |
கூஷ்மாண்ட³꞉ கும்ப⁴மூர்தா⁴ ச ரோசநோ வைக்ருதோ க்³ரஹ꞉ ||2-109-78

அநிகேத꞉ ஸுராரிக்⁴ந꞉ ஷி²வஷ்²சாஷி²வ ஏவ ச |
க்ஷேமக꞉ பிஷி²தாஷீ² ச ஸுராரிர்ஹரிலோசந꞉ ||2-109-79

பீ⁴மகோ க்³ராஹகஷ்²சைவ ததை²வாக்³ரமயோ க்³ரஹ꞉ |
உபக்³ரஹோ(அ)ர்யகஷ்²சைவ ததா² ஸ்கந்த³க்³ரஹோ(அ)பர꞉ ||2-109-80

சபலோ(அ)ஸமவேதாலஸ்தாஸம꞉ ஸுமஹாகபி꞉ |
ஹ்ருத³யோத்³வர்தநஷ்²சைட³꞉ குண்டா³ஷீ² கங்கணப்ரிய꞉ ||2-109-81

ஹரிஷ்²மஷ்²ருர்க³ருத்மந்தோ மநோமாருதரம்ஹஸ꞉ |
பார்வத்யா ரோஷஸம்பூ⁴தா꞉ ஸஹஸ்ராணி ஷ²தாநி ச ||  2-109-82

ஷ²க்திமந்தோ த்⁴ருதிமந்தோ ப்³ரஹ்மந்யா꞉ ஸத்யஸங்க³ரா꞉ |
ஸர்வகாமாபஹந்தாரோ த்³விஷதாம் ச ம்ருதே⁴ ம்ருதே⁴ ||2-109-83

ராத்ராவஹநி து³ர்கே³ஷு கீர்திதா꞉ ஸகலைர்கு³ணை꞉ |
தேஷாம் க³நாநாம் பதய꞉ ஸக³ணா꞉ பாந்து மாம் ஸதா³ ||2-109-84

நாரத³꞉ பர்வதஷ்²சைவ க³ந்த⁴ர்வாப்ஸரஸாம் க³ணா꞉ |
பிதர꞉ காரணம் கார்யமாத⁴யோ வ்யாத⁴யஸ்ததா² ||2-109-85

அக³ஸ்த்யோ கா³ளவோ கா³ர்க்³ய꞉ ஷ²க்திதௌ⁴ம்ய꞉ பராஷ²ர꞉ |
க்ருஷ்ணாத்ரேயஷ்²ச ப⁴க³வாநஸிதோ தே³வலோ ப³ல꞉ ||2-109-86

ப்³ருஹஸ்பதிருதத்²யஷ்²ச மார்கண்டே³ய꞉ ஷ்²ருதஷ்²ரவா꞉ |
த்³வைபாயநோ வித³ர்ப⁴ஷ்²ச ஜைமிநிர்மாட²ர꞉ கட²꞉ ||2-109-87

விஷ்²வாமித்ரோ வஸிஷ்ட²ஷ்²ச லோமஷ²ஷ்²ச  மஹாமுநி꞉ |
உத்தங்கஷ்²சைவ ரைம்யஷ்²ச பௌலோமஷ்²ச த்³விதஸ்த்ரித꞉ ||2-109-88

ருஷிர்வை காலவ்ருக்ஷீயோ முநிமேதா⁴திதி²ஸ்ததா² |
ஸாரஸ்வதோ யவக்ரீதி꞉ குஷி²கோ கௌ³தமஸ்ததா² ||2-109-89

ஸம்வர்த ருஷ்²யஷ்²ருங்க³ஷ்²ச ஸ்வஸ்த்யாத்ரேயோ விபா⁴ண்ட³க꞉ |
ருசீகோ ஜமத³க்³நிஷ்²ச ததோ²ர்வஸ்தபஸாம் நிதி⁴꞉ ||2-109-90

ப⁴ரத்⁴வாஜ꞉ ஸ்தூ²லஷி²ரா꞉ கஷ்²யப꞉ புலஹ꞉ க்ரது꞉ |
ப்³ருஹத³க்³நிர்ஹரிஷ்²மஷ்²ருர்விஜய꞉ கண்வ ஏவ ச ||2-109-91

வைதண்டீ³ தீ³ர்க⁴தாபஷ்²ச வேத³கா³ர்தோ²(அ)ம்ஷு²மாஞ்ச்சி²வ꞉ | 
அஷ்டாவக்ரோ த³தீ⁴சிஷ்²ச ஷ்²வேதகேதுஸ்ததை²வ ச ||2-109-92

உத்³தா³ளக꞉ க்ஷீரபாணி꞉ ஷ்²ருங்கீ³ கௌ³ரமுக²ஸ்ததா² |
அக்³நிவேஷ்²ய꞉ ஷ²மீகஷ்²ச ப்ரமுசுர்முமுசுஸ்ததா² ||2-109-93

ஏதே சாந்யே ச ருஷய꞉ ப³ஹவ꞉ ஷ²ம்ஸிதவ்ரதா꞉ |
முநய꞉ ஷ²ம்ஸிதாத்மாநோ யே சாந்யே நாநுகீர்திதா꞉ ||2-109-94

க்ரதவ꞉ ஷா²தி⁴ந꞉ ஷா²ந்தா꞉ ஷா²ந்திம் குர்வந்து மே ஸதா³ |
த்ரயோ(அ)க்³நயஸ்த்ரயோ வேதா³ஸ்த்ரைவித்³யா꞉ கௌஸ்துபோ⁴ மணி꞉ ||2-109-95

உச்சை꞉ஷ்²ரவா ஹய꞉ ஷ்²ரீமாந்வைத்³யோ த⁴ந்வந்தரிர்ஹரி꞉ |
அம்ருதம் கௌ³꞉ ஸுபர்ணஷ்²ச த³தி⁴கௌ³ராஷ்²ச ஸர்ஷபா꞉ ||2-109-96

ஷு²க்லா꞉ ஸுமநஸ꞉ கந்யா꞉ ஷ்²வேதச்ச²த்ரம்  யவாக்ஷதா꞉ |
தூ³ர்வா ஹிரண்யம் க³ந்தா⁴ஷ்²ச வாலவ்யஜநமேவ ச ||2-109--97

ததா²ப்ரதிஹதம் சக்ரம் மஹோக்ஷஷ்²சந்த³நம் விஷம் |
ஷ்²வேதோ வ்ருஷ꞉கரீ மத்த꞉ ஸிம்ஹோ வ்யாக்⁴ரோ ஹயோ கி³ரி꞉ ||2-109-98

ப்ருதி²வீ சோத்³த்⁴ருதா லாஜா ப்³ராஹ்மநா மது⁴ பாயஸம் |
ஸ்வஸ்திகோ வர்த⁴மாநஷ்²ச நந்த்³யாவர்த꞉ ப்ரியங்க³வ꞉ |
ஷ்²ரீப²லம் கோ³மயம் மத்ஸ்யோ து³ந்து³பி⁴꞉ படஹஸ்வந꞉ ||2-109-99

ருஷிபத்ந்யஷ்²ச கந்யாஷ்²ச ஷ்²ரீமத்³ப⁴த்³ராஸநம் த⁴நு꞉ |
ரோசநா ருசகஷ்²சைவ நதீ³நாம் ஸங்க³மோத³கம் ||2-109-100

ஸுபர்ணா꞉ ஷ²தபத்ராஷ்²ச சகோரா ஜீவஜீவகா꞉ |
நந்தீ³முகோ² மயூரஷ்²ச ப³த்³த⁴முக்தாமணித்⁴வஜா꞉ ||2-109-101

ஆயுதா⁴நி ப்ரஷ²ஸ்தாநி கார்யஸித்³தி⁴கராணி ச |
புண்யம் வை விக³தக்லேஷ²ம் ஷ்²ரீமத்³வை மங்க³ளாந்விதம் ||2-109-102

ராமேணோதா³ஹ்ருதம் பூர்வமாயு꞉ ஷ்²ரீஜயகாங்க்ஷிணா |
ய இத³ம் ஷ்²ராவயேத்³வித்³வாம்ஸ்ததை²வ ஷ்²ருணுயாந்நர꞉ ||2-109-103

மங்க³ளாஷ்டஷ²தம் ஸ்நாதோ ஜபந்பர்வணி பர்வணி |
வத⁴ப³ந்த⁴பரிக்லேஷ²ம் வ்யாதி⁴ஷோ²கபராப⁴வம் ||2-109-104

ந ச ப்ராப்நோதி வைகல்யம் பரத்ரேஹ ச ஷ²ர்மத³ம் |
த⁴ந்யம் யஷ²ஸ்யமாயுஷ்யம் பவித்ரம் வேத³ஸம்மிதம் ||2-109-105

ஷ்²ரீமத்ஸ்வர்க்³யம் ஸதா³ புண்யமபத்யஜநநம் ஷி²வம் |
ஷு²ப⁴ம் க்ஷேமகரம் ந்ரூணாம் மேதா⁴ஜநநமுத்தமம் ||2-109-106

ஸர்வரோக³ப்ரஷ²மநம் ஸ்வகீர்திகுலவர்த⁴நம் |
ஷ்²ரத்³த³தா⁴நோ த³யோபேதோ ய꞉ படே²தா³த்மவாந்நர꞉ |
ஸர்வபாபவிஷு²த்³தா⁴த்மா லப⁴தே ச ஷு²பா⁴ம் க³திம் ||2-109-107 

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணி
ப³லதே³வாஹ்நிகம் நாம நவாதி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_109_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 109 - Invocation by Baladeva
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca
January 23,  2009##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------

atha navAdhikashatatamo.adhyAyaH 

baladevAhnikam

vaishampAyana uvAcha 
atrAshcharyAtmakam stotramAhnikaM jayatAM vara |
pradyumne dvArakAM prApte hatvA taM kAlashambaram ||2-109-1

baladevena rakShArthaM proktamAhnikamuchyate |
yajjaptvA tu nR^ipashreShTha sAyaM pUtAtmatAM vrajet ||2-109-2

kIrtitaM baladevena viShNunA chaiva kIrtitam |
dharmakAmaishcha munibhirR^iShibhishchApi kIrtitam ||2-109-3

karhichidrukmiNIputro halinA saMyuto gR^ihe |
upaviShTaH praNamyAtha tamuvAcha kR^itA~njaliH ||2-109-4

pradyumna uvAcha 
kR^iShNAnuja mahAbhAga rohiNItanaya prabho |
ki~nchitstotraM mama brUhi yajjaptvA nirbhayo.abhavam ||2-109-5

baladeva uvAcha 
surAsuragururbrahmA pAtu mAM jagataH patiH |
atho~NkAravaShaTkArau sAvitrI vidhayastrayaH ||2-109-6

R^icho yajUMShi sAmAni ChandAmsyAtharvaNAni cha |
chatvArastvakhilA vedAH sarahasyAH savistarAH ||2-109-7

purANamitihAsAshchAkhilAnyupakhilAni cha |
a~NgAnyupA~NgAni tathA vyAkhyAtAni cha pAntu mAm ||2-109-8

pR^ithivI vAyurAkAshamApo jyotishcha pa~nchamam |
indriyANi mano buddhistathA sattvaM rajastamaH ||2-109-9

vyAnodAnau samAnashcha prANo.apAnashcha pa~nchamaH |
vAyavaH sapta chaivAnye yeShvAyattamidaM jagat ||2-109-10

marIchira~NgirAtrishcha pulastyaH pulahaH kratuH |
bhR^igurvasiShTho bhagavAnpAntu te mAM maharShayaH ||2-109-11

kashyapAdyAshcha munayashchaturdasha disho dasha |
naranArAyaNau devau sagaNau pAntu mAM sadA ||2-109-12

rudrAshchaikAdasha proktA AdityA dvAdashaiva tu |
aShTau cha vasavo devA ashvinau dvau prakIrtitau ||2-109-13

hrIH shrIrlakShmIH svadhA puShTirmedhA tuShTiH smR^itirdhR^itiH |
aditirditirdanushchaiva siMhikA daityamAtaraH ||2-109-14

himavAnhemakUTashcha niShadhaH shvetaparvataH |
R^iShabhaH pAriyAtrashcha vindhyo vaiDUryaparvataH ||2-109-15

sahyodayashcha malayo merumandaradardurAH |
krau~nchakailAsamainAkAH pAntu mAM dharaNIdharAH ||2-109-16

sheShashcha vAsukishchaiva vishAlAkShashcha takShakaH |
elApatraH shuklavarNaH kambalAshvatarAvubhau ||2-109-17

hastibhadraH piTarakaH karkoTakadhana~njayau |
tathA pUraNakashchaiva nAgashcha karavIrakaH ||2-109-18

sumanAsyo dadhimukhastathA shR^i~NgArapiNDakaH |
maNinAgashcha bhagavAMstriShu lokeShu vishrutaH ||2-109-19

nAgarADadhikarNashcha tathA hAridrako.aparaH |
ete chAnye cha bahavo ye chAnye nAnukIrtitAH ||2-109-20  

bhUdharAH satyadharmANaH pAntu mAM bhujageshvarAH |
samudrAH pAntu chatvAro ga~NgA cha saritAM varA ||2-109-21

sarasvatI chandrabhAgA shatadrurdevikA shivA |
dvArAvatI vipAshA cha sharayUryamunA tathA ||2-109-22

kalmAshI cha rathoShmA cha  bAhudA cha hiraNyadA |
plakShA chekShumatI chaiva sravantI cha bR^ihadrathA ||2-109-23

khyAtA charmaNvatI chaiva puNyA chaiva vadhUsarA |
etAshchAnyAshcha sarito yAshchAnyA nAnukIrtitAH ||2-109-24

uttarApathagAminyaH salilaiH snapayantu mAm |
veNI godAvarI sItA kAverI kau~NkaNAvatI ||2-109-25

kR^iShNA veNA muktimatI tamasA puShpavAhinI |
tAmraparNI jyotirathA utphalodumbarAvatI ||2-109-26

nadI vaitaraNI puNyA vidarbhA narmadA shubhA |
vitastA bhImarathyA cha ailA chaiva mahAnadI ||2-109-27

kAlindI gomatI puNyA nadaH shoNashcha vishrutaH |
etAshchanyAshcha vai nadyo  yAshchAnyA na tu kIrtitAH ||2-109-28

dakShiNApathavAhinyaH salilaiH snapayantu mAm |
kShiprA charmaNvatI puNyA mahI shubhravatI tathA ||2-109-29

sindhurvetravatI chaiva bhojAntA vanamAlikA |
pUrvabhadrA parAbhadrA UrmilA cha paradrumA ||2-109-30  

khyAtA vetravatI chaiva chApadAsIti vishrutA |
prasthAvatI kuNDanadI nadI puNyA sarasvatI ||2-109-31

chitraghnI chendumAlA cha tathA madhumatI nadI |
umA gurunadI chaiva tApI cha vimalodakA ||2-109-32

vimalA vimalodA cha mattaga~NgA payasvinI |
etAshchAnyAshcha vai nadyo yAshchAnyA nAnukIrtitAH ||2-109-33

tA mAM samabhiShi~nchantu pashchimAmAshritA disham |
bhAgIrathI puNyajalA prAchyAM dishi samAshritA ||2-109-34

sA tu dahatu me pApaM kIrtitA shambhunA dhR^itA |
prabhAsaM cha prayAgaM cha naimiShaM puShkarANi cha ||2-109-35

ga~NgAtIrthaM kurukShetraM shrIkaNThaM gautamAshramam |
rAmahradaM vinashanaM rAmatIrthaM tathaiva cha ||2-109-36

ga~NgAdvAraM kanakhalaM  somo vai yatra chotthitaH |
kapAlamochanaM tIrthaM jambUmArgaM cha vishrutam ||2-3-109-37

suvarNabindu vikhyAtaM tathA kanakapi~Ngalam |
dashAshvamedhikaM chaiva puNyAshramavibhUShitam ||2-109-38

badarI chaiva vikhyAtA naranArAyaNAshramaH |
vikhyAtaM phalgutIrthaM cha tIrthaM chandravaTaM tathA ||2-109-39

kokAmukhaM puNyatamaM gangAsAgarameva cha |
magadheShu tapodashcha ga~Ngodbhedashcha vishrutaH ||2-109-40

tIrthAnyetAni puNyAni sevitAni maharShibhiH |
[sUkaraM yogamArgaM cha shvetadvIpaM tathaiva cha ||2-109-41

brahmatIrthaM rAmatIrthaM vAjimedhashatopamam |     
dhArAsaMpAtasaMyuktA ga~NgA kilbiShanAshinI ||2-109-42

ga~NgA vaikuNThakedAraM sUkarodbhedanaM param |
taM shApamochanaM tIrthaM punantvetAni kilbiShAt] ||2-109-43
mAM plAvayantu salilaiH kIrtitAkIrtitAni vai |
dharmArthakAmaviShayo yashaHprAptiH shamo damaH |
varuNesho.atha dhanado yamo niyama eva cha ||2-109-44

kAlo nayaH saMnatishcha krodho mohaH kShamA dhR^itiH |
vidyuto.abhrANyathauShadhyaH pramAdonmAdavigrahAH ||2-109-45

yakShAH pishAchA gandharvAH kinnarAH siddhachAraNAH |
nakta~ncharAH khechariNo daMShTriNaH priyavigrahAH ||2-109-46

lambodarAshcha balinaH pi~NgAkShA vishvarUpiNaH |
marutaH saha parjanyAH kalAtruTilavAH kShaNAH ||2-109-47

nakShatrANi grahAshchaiva R^itavaH shishirAdayaH |
mAsAhorAtrayashchaiva sUryAchandramasau tathA ||2-109-48

Amodashcha pramodashcha praharShaH shoka eva cha |  
rajastamastapaH satyaM shuddhirbuddhirdhR^itiH shrutiH ||2-109-49

rudrANI bhadrakAlI cha bhadrA jyeShThA tu vAruNI |
bhAsI cha kAlikA chaiva shANDilI cheti vishrutAH ||2-109-50

AryA kuhUH sinIvAlI bhImA chitrarathI ratiH |
ekAnaMshA cha kUShmANDI devI kAtyAyanI cha yA ||2-109-51

lohityA janamAtA cha devakanyAstu yAH smR^itAH |
gonandA devapatnI cha mAM rakShantu sabAndhavam ||2-109-52

nAnAbharaNaveshAshcha nAnArUpA~NkitAnanAH |
nAnAdeshavichAriNyo nAnAshastropashobhitAH ||2-109-53

medomajjApriyAshchaiva madyamAmsavasApriyAH |
mArjAradvIpivaktrAshcha gajasiMhanibhAnanAH ||2-109-54

ka~NkavAyasagR^idhrANAM krau~nchatulyAnanAstathA |
vyAlayaj~nopavItAshcha charmaprAvaraNAstathA ||2-109-55

kShatajokShitavaktrAshcha kharabherIsamasvanAH |
matsarAH krodhanAshchaiva prAsAdA ruchirAlayAH ||2-109-56

mattonmattapramattAshcha praharantyashcha dhiShThitAH |
pi~NgAkShAH pi~NgakeshAshcha tato.anyA lUnamUrdhajAH ||2-109-57

UrdhvakeshyaH kR^iShNakeshyaH shvetakeshyastathA varAH |
nAgAyutabalAshchaiva vAyuvegAstathAparAH ||2-109-58

ekahastA ekapAdA ekAkShAH pi~NgalA matAH |
bahuputrAlpaputrAshcha dviputrAH putramaNDikAH ||2-109-59

mukhamaNDI biDAlI cha pUtanA gandhapUtanA |
shItavAtoShNavetAlI revatI gR^ihasaMj~nitAH ||2-109-60

priyahAsyAH priyakrodhAH priyavAsAH priyaMvadAH |
sukhapradAshchAsukhadAH sadA dvijajanapriyAH || 2-109-61

nakta~ncharAH sukhodarkAH sadA parvaNi dAruNAH |
mAtaro mAtR^ivatputraM rakShantu mama nityashaH ||2-109-62

pitAmahamukhodbhUtA raudrA rudrA~NgasaMbhavAH |
kumArasvedajAshchaiva jvarA vai vaiShNavAdayaH ||2-109-63

mahAbhImA mahAvIryA darpodbhUtA mahAbalAH |
krodhanAkrodhanAH krUrAH suravigrahakAriNaH ||2-109-64     

nakta~ncharAH kesariNo daMShTriNaH priyavigrahAH |
lambodarA jaghaninaH pi~NgAkShA vishvarUpiNaH ||2-109-65

shaktyR^iShTishUlaparighaprAsacharmAsipANayaH |
pinAkavajramusalabrahmadaNDAyudhapriyAH ||2-109-66

daNDinaH kuNDinaH shUrA jaTAmukuTadhAriNaH |
vedavedA~NgakushalA nityayaj~nopavItinaH ||2-109-67

vyAlApIDAH kuNDalino vIrAH keyUradhAriNaH |
nAnAvasanasaMvItAshchitramAlyAnulepanAH ||2-109-68

gajAshvoShtrarkShamArjArasiMhavyAghranibhAnanAH |
varAholUkagomAyumR^igAkhumahiShAnanAH ||2-109-69

vAmanA vikaTAH kubjAH karAlA lUnamUrdhajAH |
sahasrashatashashchAnye sahasrajaTadhAriNaH ||2-109-70

shvetAH kailAsasan~NkAshAH kechiddinakaraprabhAH |
kechijjaladavarNAbhA nIlA~njanachayopamAH ||2-109-71

ekapAdA dvipAdAshcha tathA dvishiraso.apare |
nirmAMsAH sthUlaja~NghAshcha vyAditAsyA bhaya~NkarAH ||2-109-72

vApItaDAgakUpeShu samudreShu saritsu cha |
shmashAnashailavR^ikSheShu shUnyAgAranivAsinaH ||  2-109-73

ete grahAshcha satataM rakShantu mama sarvataH |
mahAgaNapatirnandI mahAkAlo mahAbalaH |      
mAheshvaro vaiShNavashcha jvarau lokabhayAvahau ||2-109-74 

grAmaNIshchaiva gopAlo bhR^i~NgarITirgaNeshvaraH |
devashcha vAmadevashcha ghaNTAkarNaH karaMdhamaH ||2-109-75 

shvetamodaH kapAlI cha jambhakaH shatrutApanaH |
majjanonmajjanau chobhau saMtApanavilApanau ||2-109-76

nijaghAso ghasashchaiva sthUNAkarNaH prashoShaNaH | 
ulkAmAlI dhamadhamo jvAlAmAlI pradarshanaH ||2-109-77

sa~NghaTTanaH sa~NkuTanaH kAShThabhUtaH shiva~NkaraH |
kUShmANDaH kumbhamUrdhA cha rochano vaikR^ito grahaH ||2-109-78

aniketaH surArighnaH shivashchAshiva eva cha |
kShemakaH pishitAshI cha surArirharilochanaH ||2-109-79

bhImako grAhakashchaiva tathaivAgramayo grahaH |
upagraho.aryakashchaiva tathA skandagraho.aparaH ||2-109-80

chapalo.asamavetAlastAsamaH sumahAkapiH |
hR^idayodvartanashchaiDaH kuNDAshI ka~NkaNapriyaH ||2-109-81

harishmashrurgarutmanto manomArutaraMhasaH |
pArvatyA roShasaMbhUtAH sahasrANi shatAni cha ||  2-109-82

shaktimanto dhR^itimanto brahmanyAH satyasa~NgarAH |
sarvakAmApahantAro dviShatAM cha mR^idhe mR^idhe ||2-109-83

rAtrAvahani durgeShu kIrtitAH sakalairguNaiH |
teShAM ganAnAM patayaH sagaNAH pAntu mAM sadA ||2-109-84

nAradaH parvatashchaiva gandharvApsarasAM gaNAH |
pitaraH kAraNaM kAryamAdhayo vyAdhayastathA ||2-109-85

agastyo gAlavo gArgyaH shaktidhaumyaH parAsharaH |
kR^iShNAtreyashcha bhagavAnasito devalo balaH ||2-109-86

bR^ihaspatirutathyashcha mArkaNDeyaH shrutashravAH |
dvaipAyano vidarbhashcha jaiminirmATharaH kaThaH ||2-109-87

vishvAmitro vasiShThashcha lomashashcha  mahAmuniH |
utta~Nkashchaiva raimyashcha paulomashcha dvitastritaH ||2-109-88

R^iShirvai kAlavR^ikShIyo munimedhAtithistathA |
sArasvato yavakrItiH kushiko gautamastathA ||2-109-89

saMvarta R^ishyashR^i~Ngashcha svastyAtreyo vibhANDakaH |
R^ichIko jamadagnishcha tathorvastapasAM nidhiH ||2-109-90

bharadhvAjaH sthUlashirAH kashyapaH pulahaH kratuH |
bR^ihadagnirharishmashrurvijayaH kaNva eva cha ||2-109-91

vaitaNDI dIrghatApashcha vedagArtho.aMshumA~nchChivaH | 
aShTAvakro dadhIchishcha shvetaketustathaiva cha ||2-109-92

uddAlakaH kShIrapANiH shR^i~NgI gauramukhastathA |
agniveshyaH shamIkashcha pramuchurmumuchustathA ||2-109-93

ete chAnye cha R^iShayaH bahavaH shaMsitavratAH |
munayaH shaMsitAtmAno ye chAnye nAnukIrtitAH ||2-109-94

kratavaH shAdhinaH shAntAH shAntiM kurvantu me sadA |
trayo.agnayastrayo vedAstraividyAH kaustubho maNiH ||2-109-95

uchchaiHshravA hayaH shrImAnvaidyo dhanvantarirhariH |
amR^itaM gauH suparNashcha dadhigaurAshcha sarShapAH ||2-109-96

shuklAH sumanasaH kanyAH shvetachChatraM  yavAkShatAH |
dUrvA hiraNyaM gandhAshcha vAlavyajanameva cha ||2-109--97

tathApratihatam chakraM mahokShashchandanaM viSham |
shveto vR^iShaHkarI mattaH siMho vyAghro hayo giriH ||2-109-98

pR^ithivI choddhR^itA lAjA brAhmanA madhu pAyasaM |
svastiko vardhamAnashcha nandyAvartaH priya~NgavaH |
shrIphalaM gomayaM matsyo dundubhiH paTahasvanaH ||2-109-99

R^iShipatnyashcha kanyAshcha shrImadbhadrAsanaM dhanuH |
rochanA ruchakashchaiva nadInAM sa~Ngamodakam ||2-109-100

suparNAH shatapatrAshcha chakorA jIvajIvakAH |
nandImukho mayUrashcha baddhamuktAmaNidhvajAH ||2-109-101

AyudhAni prashastAni kAryasiddhikarANi cha |
puNyaM vai vigatakleshaM shrImadvai ma~NgalAnvitam ||2-109-102

rAmeNodAhR^itaM pUrvamAyuH shrIjayakA~NkShiNA |
ya idaM shrAvayedvidvAMstathaiva shR^iNuyAnnaraH ||2-109-103

ma~NgalAShTashataM snAto japanparvaNi parvaNi |
vadhabandhaparikleshaM vyAdhishokaparAbhavam ||2-109-104

na cha prApnoti vaikalyaM paratreha cha sharmadam |
dhanyaM yashasyamAyuShyaM pavitraM vedasaMmitam ||2-109-105

shrImatsvargyaM sadA puNyamapatyajananaM shivam |
shubhaM kShemakaraM nR^INAM medhAjananamuttamam ||2-109-106

sarvarogaprashamanaM svakIrtikulavardhanam |
shraddadhAno dayopeto yaH paThedAtmavAnnaraH |
sarvapApavishuddhAtmA labhate cha shubhAM gatim ||2-109-107 

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
baladevAhnikaM nAma navAdhikashatatamo.adhyAyaH

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்