Thursday 28 January 2021

த⁴ந்யோபாக்²யாநம் | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 166 (167) - 110 (111)

அத² நவாதி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉

த⁴ந்யோபாக்²யாநம்

Narada recites Krishna's glory

வைஷ²ம்பாயந உவாச
ஹ்ருதோ யதை³வ ப்ரத்³யும்ந꞉ ஷ²ம்ப³ரேணாத்மகா⁴திநா |
மாஸே(அ)ஸ்மிந்நேவ ஸாம்ப³ஸ்து ஜாம்ப³வத்யாமஜாயத ||2-110-1

பா³ல்யாத்ப்ரப்⁴ருதி ராமேண ஷ²ஸ்த்ரேஷு விநியோஜித꞉ |
ராமாத³நந்தரஷ்²சைவ மாநித꞉ ஸர்வவ்ரூஷ்ணிபி⁴꞉ ||2-110-2

ஜாதமாத்ரே தத꞉ க்ருஷ்ண꞉ ஷு²பா⁴ம் தாமவஸத் புரீம் |
நிஹதாமித்ரஸாமந்த꞉ ஷ²க்ரோத்³யாநம் யதா²மர꞉ ||2-110-3

யாத³வீம் ச ஷ்²ரியம் த்³ருஷ்ட்வா ஸ்வாம் ஷ்²ரியம் த்³வேஷ்டி வாஸவ꞉ |
ஜநார்த³நப⁴யாச்சைவ ந ஷா²ந்திம் லேபி⁴ரே ந்ருபா꞉ ||2-110-4

கஸ்யசித்த்வத² காலஸ்ய புரே வாரணஸாஹ்வயே |
து³ர்யோத⁴நஸ்ய யஜ்ஞே வை ஸமீயு꞉ ஸர்வபார்தி²வா꞉ ||2-110-5

தாம் ஷ்²ருத்வா மாத⁴வீம் லக்ஷ்²மீம் ஸபுத்ரம் ச ஜநார்த³நம் |
புரீம் த்³வாரவதீம் சைவ நிவிஷ்டாம் ஸாக³ராந்தரே ||2-110-6

தூ³தைஸ்தை꞉ க்ருதஸந்தா⁴நா꞉ ப்ருதி²வ்யாம் ஸர்வபார்தி²வா꞉ |
ஷ்²ரியம் த்³ரஷ்²டும் ஹ்ருஷீகேஷ²மாஜக்³மு꞉ க்ருஷ்ணமந்தி³ரம் ||2-110-7

து³ர்யோத⁴நமுகா²꞉ ஸர்வே த்⁴ருதராஷ்த்ரவஷா²நுகா³꞉ |
பாண்த³வப்ரமுகா²ஷ்²சைவ த்⁴ருஷ்டத்³யும்நாத³யோ ந்ருபா꞉ ||2-110-8

பாண்ட்³யாஷ்²சோலகலிங்கே³ஷா² பா³ஹ்லீகா த்³ராவிடா³꞉ க²ஷா²꞉ |
அக்ஷௌஹிணீ꞉ ப்ரகர்ஷந்தோ த³ஷ² சாஷ்டௌ ச பூ⁴மிபா꞉ ||2-110-9

ஆஜக்³முர்யாத³வபுரீம் கோ³விந்த³பு⁴ஜபாலிதாம் |
தே பர்வதம் ரைவதகம் பரிவார்யாவநீஷ்²வரா꞉ ||2-110-10

விவிஷு²ர்யோஜநாக்²யாஸு ஸ்வாஸு ஸ்வாஸு ச பூ⁴மிஷு |
தத꞉ ஷ்²ரீமாந்ஹ்ருஷீகேஷ²꞉ ஸஹ யாத³வபுங்க³வை꞉ ||2-110-11

ஸமீபம் மாநவேந்த்³ராணாம் நிர்யயௌ கமலேக்ஷணா꞉ |
ஸ தேஷாம் நரதே³வாநாம் மத்⁴யஸ்தோ² மது⁴ஸூத³ந꞉ ||2-110-12

வ்யராஜத யது³ஷ்²ரேஷ்ட²꞉ ஷ²ரதீ³வ தி³வாகர꞉ |
ஸ தத்ர ஸமுதா³சாரம் யதா²ஸ்தா²நம் யதா²வய꞉ ||2-110-13

க்ருத்வா ஸிம்ஹாஸநே க்ருஷ்ண꞉ காஞ்சநே நிஷஸாத³ ஹ  |
ராஜாநோ(அ)பி யதா²ஸ்தா²நம் நிஷேது³ர்விவிதே⁴ஷ்வத² ||2-110-14

ஸிம்ஹாஸநேஷு சித்ரேஷு பீடே²ஷு ச நராதி⁴பா꞉ |
ஸ யாத³வநரேந்த்³ராணாம் ஸமாஜ꞉ ஷு²ஷு²பே⁴ ததா³ ||2-110-15

ஸுராணாமஸுராணாம்  ச ஸத³ஸி ப்³ரஹ்மணோ யதா² |
தேஷாம் சித்ரா꞉ கதா²ஸ்தத்ர ப்ரவ்ருத்தாஸ்தத்ஸமாக³மே |
யதூ³நாம் பார்தி²வாநாம் ச கேஷ²வஸ்யோபஷ்²ருண்வத꞉ ||2-110-16

ஏதஸ்மிந்நந்தரே வாயுர்வவௌ மேக⁴ரவோபம꞉ |
துமுலம் து³ர்தி³நம் சாஸீத்ஸவித்³யுத்ஸ்தநயித்நுமத் ||2-110-17

தத்³து³ர்தி³நதலம் பி⁴த்த்வா நாரத³꞉ ப்ரத்யத்³ருஷ்²யத | 
ஸம்வேஷ்டிதஜடாபா⁴ரோ வீணாஸக்தேந பா³ஹுநா ||2-110-18

ஸ பபாத நரேந்த்³ராணாம் மத்⁴யே ஸாக³ரஸம்நிப⁴꞉ |
நாரதோ³(அ)க்³நிஷி²கா²கார꞉ ஷ்²ரீமாஞ்ச²க்ரஸகோ² முநி꞉ ||2-110-19

தஸ்மிந்நிபதிதே பூ⁴மௌ நாரதே³ முநிபுங்க³வே |
தத³த்³பு⁴தம் மஹாமேக⁴ம் வ்யபாக்ருஷ்யத து³ர்தி³நம் ||2-110-20

ஸோ(அ)வகா³ஹ்ய நரேந்த்³ராணாம் மத்⁴யே ஸாக³ரஸம்நிப⁴꞉ |
ஆஸநஸ்த²ம் யது³ஷ்²ரேஷ்ட²முவாச முநிரவ்யயம் ||2-110-21

ஆஷ்²சர்யம் க²லு தே³வாநாமேகஸ்த்வம் புருஷோத்தம꞉ |
த⁴ந்யஷ்²சாஸி மஹாபா³ஹோ லோகே நாந்யோ(அ)ஸ்தி கஷ்²சந ||2-110-22

ஏவமுக்த꞉ ஸ்மிதம் க்ருத்வா ப்ரத்யுவாச முநிம் ப்ரபு⁴꞉ |
ஆஷ்²சர்யஷ்²சைவ த⁴ந்யஷ்²ச த³க்ஷிணாபி⁴꞉ ஸஹேத்யஹம் ||2-110-23

ஏவமுக்தோ முநிஷ்²ரேஷ்ட²꞉ ப்ராஹ மத்⁴யே மஹீப்⁴ருதாம் |
க்ருஷ்ண பர்யாப்தவாக்யோ(அ)ஸ்மி க³மிஷ்²யாமி யதா²க³தம் ||2-110-24

தம் ப்ரஸ்தி²தமபி⁴ப்ரேக்ஷ்ய பார்தி²வா꞉ ப்ராஹுரீஷ்²வரம் |
கு³ஹ்யம் மந்த்ரமஜாநந்தோ வசநம் நாரதே³ரிதம் ||2-110-25

ஆஷ்²சர்யமித்யபி⁴ஹிதம் த⁴ந்யோ(அ)ஸீதி ச மாத⁴வ |
த³க்ஷிணாபி⁴꞉ ஸஹேத்யேவம் ப்ரயுக்தே(அ)பி ச நாரதே³ ||2-110-26

கிமேதந்நாபி⁴ஜாநீமோ தி³வ்யம் மந்த்ரபத³ம் மஹத் |
யதி³ ஷ்²ராவ்யமித³ம் க்ருஷ்ண ஷ்²ரோதுமிச்சா²ம தத்த்வத꞉ ||2-110-27

தாநுவாச தத꞉ க்ருஷ்ணா꞉ ஸர்வாந்பார்தி²வபுங்க³வான் |
ஷ்²ரோதவ்யம் நாரத³ஸ்த்வேஷ த்³விஜோ வ꞉ கத²யிஷ்யதி ||2-110-28

ப்³ரூஹி நாரத³ தத்த்வார்த²ம் ஷ்²ரோதுகாமா மஹீபு⁴ஜ꞉ |
யத்த்வயாபி⁴ஹிதம் வாக்யம் மயா நு ப்ரதிபா⁴ஷிதம் ||2-110-29

ஸ பீடே² காஞ்சநே ஷு²ப்⁴ரே ஸூபவிஷ்ட꞉ ஸ்வலங்க்ருத꞉ |
ப்ரபா⁴வம் தஸ்ய வந்த்³யஸ்ய ப்ரவக்துமுபசக்ரமே ||2-110-30

நாரத³ உவாச 
ஷ்²ரூயதாம் போ⁴ ந்ருபஷ்²ரேஷ்டா² யாவந்த꞉ ஸ்த² ஸமாக³தா꞉ |
அஸ்ய க்ருஷ்ணஸ்ய மஹதோ யதா² பாரமஹம் க³த꞉ ||2-110-31

அஹம் கதா³சித்³க³ங்கா³யாஸ்தீரே த்ரிஷவணாதிதி²꞉ |
சராம்யேக꞉ க்ஷபாபாயே த்³ருஷ்²யமாநே தி³வாகரே ||2-110-32

அபஷ்²யம் கி³ரிகூடாப⁴ம் கபாலத்³வயதே³ஹிநம் |
க்ரோஷ²மண்ட³லவிஸ்தாரம் தாவத்³த்³விகு³ணமாயதம் ||2-110-33

சதுஷ்²சரணஸுஷ்²லிஷ்தம் க்லிந்நம் சைவ ஸபாங்கிலம் |
மம வீணாக்ருதிம் கூர்மம் க³ஜசர்மசயோபமம் ||2-110-34

ஸோ(அ)ஹம் தம் பாணிநா ஸ்ப்ருஷ்ட்வா ப்ரோக்தவாஞ்ஜலசாரிணம் |
த்வமாஷ்²சர்யஷ²ரீரோ(அ)ஸி கூர்ம த⁴ந்யோ(அ)ஸி மே மத꞉ ||2-110-35

யத்த்வமேவமபே⁴த்³யாயாம் கபாலாப்⁴யாம் ஸமாவ்ருத꞉ |
தோயே சரஸி நி꞉ஷ²ங்க꞉ கிஞ்சித³ந்யமசிந்தயன் ||2-110-36

ஸ மாமுவாசாம்பு³சர꞉  கூர்மோ மாநுஷவத்ஸ்வயம் |
கிமாஷ்²சர்யம் மயி முநே த⁴ந்யஷ்²சாஹம் கத²ம் விபோ⁴ || 2-110-37

க³ங்கே³யம் நிம்நகா³ த⁴ந்யா கிமாஷ்²சர்யமத꞉ பரம் |
யத்ராஹமிவ ஸத்த்வாநி சரந்த்யயுதஷோ² த்³விஜ ||2-110-38

ஸோ(அ)ஹம் குதூஹலாவிஷ்டோ நதீ³ம் க³ங்கா³முபஸ்தி²த꞉ |
த⁴ந்யாஸி த்வம் ஸரிச்ச்²ரேஷ்டே² நித்யமாஷ்²சர்யபூ⁴ஷிதா |2-110-39

யா த்வமேவ மஹாதே³ஹை꞉ ஷ்²வாபதை³ருபஷோ²பி⁴தா |
ஹ்ரதி³நீ ஸாக³ரம் யாஸி ரக்ஷந்தீ தாபஸாலயான் ||2-110-40

ஏவமுக்தா ததோ க³ங்கா³ ரூபிணீ ப்ரத்யபா⁴ஷத |
நாரத³ம் தே³வக³ந்த⁴ர்வம் ஷ²க்ரஸ்ய த³யிதம் த்³விஜம் || 2-110-41    

மா மைவம் தே³வக³ந்த⁴ர்வ ஸங்க்³ராமகலஹப்ரிய |
நாஹம் த⁴ந்யா த்³விஜஷ்²ரேஷ்ட² நைவாஷ்²சர்யோபஷோ²பி⁴தா ||2-110-42

தவ ஸத்யே நிவிஷ்டஸ்ய வாக்யம் மாம் ப்ரதிபா³த⁴தே |
ஸர்வாஷ்²சர்யகரோ லோகே த⁴ந்யஷ்²சைவார்ணாவோ த்³விஜ꞉ ||2-110-43

யத்ராஹமிவ விஸ்தீர்ணா꞉ ஷ²தஷோ² யாந்தி நிம்நகா³꞉ |
ஸோ(அ)ஹம் த்ரிபத²கா³வாக்யம் ஷ்²ருத்வார்ணவமுபஸ்தி²த꞉ ||2-110-44

ஆஷ்²சர்யம் க²லு லோகாணாம் த⁴ந்யஷ்²சாஸி மஹார்ணவ |
யேந க²ல்வஸி யோநிஸ்த்வமம்ப⁴ஸாம் ஸலிலேஷ்²வர꞉ ||2-110-45

ஸ்தா²நே த்வாம் வாரிவாஹிந்ய꞉ ஸரிதோ லோகபாவநா꞉ |
இமா꞉ ஸமபி⁴க³ச்ச²ந்தி பத்ந்யோ லோகநமஸ்க்ருதா꞉ ||2-110-46

ஸமுத்³ரஸ்த்வேவமுக்தஸ்து ததோ மாமவத³த்³வச꞉ |
ஸ்வம் ஜலௌக⁴தலம் பி⁴த்த்வா வ்யுத்தி²த꞉ பவநேரித꞉ ||2-110-47

மா மைவம் தே³வக³ந்த⁴ர்வ நாஸ்ம்யாஷ்சர்யோ த்³விஜர்ஷப⁴ |
வஸுதே⁴யம் முநே த⁴ந்யா யந்நாஹமுபரி ஸ்தி²த꞉ ||2-110-48

ருதே து ப்ர்^இதி²வீம் லோகே கிமாஷ்²சர்யமத꞉ பரம் |
ஸோ(அ)ஹம் ஸாக³ரவாக்யேந க்ஷிதிம் க்ஷிதிதலே ஸ்தி²த꞉ ||2-110-49

கௌதூஹலஸம்ஆவிஷ்டோ ஹ்யப்³ருவம் ஜக³தோ க³திம் |
த⁴ரித்ரி தே³ஹிநாம் யோநே த⁴ந்யா க²ல்வஸி ஷோ²ப⁴நே ||2-110-50

ஆஷ்²சர்யம் சாபி பூ⁴தேஷு மஹத்யா க்ஷ்மயா யுதே |
தேந க²ல்வஸி பூ⁴தாநாம் த⁴ரணீ மநுஜாரணி꞉ ||2-110-51

க்ஷமா த்வத்த꞉ ப்ரபூ⁴தா ச கர்ம  சாம்ப³ரகா³மிநாம் |
ததோ பூ⁴꞉ ஸ்துதிவாக்யேந ஸா மயோக்தேந தேஜிதா ||2-110-52

விஹாய ஸஹஜம் தை⁴ர்யம் ப்ரத்யக்ஷா மாமபா⁴ஷத |
தே³வக³ந்த⁴ர்வ மா மைவ ஸங்க்³ராமகலஹப்ரிய ||2-110-53

நாஸ்மி த⁴ந்யா ந சாஷ்²சர்யம் பாரக்யேயம் த்⁴ருதிர்மம |
ஏதே த⁴ந்யா த்³விஜஷ்²ரேஷ்ட² பர்வதா தா⁴ரயந்தி மாம் ||2-110-54

ஆஷ்²சர்யாணி ச த்³ருஷ்யந்தே ஏதே லோகஸ்ய ஹேதவ꞉ |
ஸோ(அ)ஹம் த⁴ரணிவாக்யேந பர்வதாந்ஸமுபஸ்தி²த꞉ ||2-110-55

த⁴ந்யா ப⁴வந்தோ த்³ருஷ்²யந்தே ப³ஹ்வாஷ்²சர்யாஷ்²ச பூ⁴த⁴ரா꞉ |
காஞ்சநஸ்யாக்³ரரத்நஸ்ய தா⁴தூநாம் ச விஷே²ஷத꞉ ||2-110-56

தேந க²ல்வாகரா꞉ ஸர்வே ப⁴வந்தோ பு⁴வி ஷா²ஷ்²வதா꞉ |
தே மமைதத்³வச꞉ ஷ்²ருத்வா பர்வதாஸ்தஸ்து²ஷாம் வரா꞉ ||2-110-57 

ஊசுர்மாம் ஸாந்த்வயுக்தாநி வசாம்ஸி வநஷோ²பி⁴தா꞉ |
ப்³ரஹ்மர்ஷே ந வயம் த⁴ந்யா நாப்யாஷ்²சர்யாணி ஸந்தி ந꞉ |
ப்³ரஹ்மா ப்ரஜாபதிர்த⁴ந்ய꞉ ஸர்வாஷ்²சர்ய꞉ ஸுரேஷ்வபி ||2-110-58

ஸோ(அ)ஹம் ப்ரஜாபதிம் க³த்வா ஸர்வப்ரப⁴வமவ்யயம் |
தஸ்ய வாக்யஸ்ய பர்யாயபர்யாப்தமிவ லக்ஷயே ||2-110-59

ஸோ(அ)ஹம் பிதாமஹம் தே³வம் லோகயோநிம் சதுர்முக²ம் |
ஸ்தோதும் பஷ்²சாது³பக³த꞉ ப்ரணதோ(அ)வநதாநந꞉ ||2-110-60

ஸோ(அ)ஹம் வாக்யஸமாப்த்யர்த²ம் ஷ்²ராவயே பத்³மயோநிஜம் |
ஆஷ்²சர்யம் ப⁴க³வாநேகோ த⁴ந்யோ(அ)ஸி ஜக³தோ கு³ரு꞉ ||2-110-61

ந கிங்சித³ந்யத்பஷ்²யாமி பூ⁴தம் யத்³ப⁴வதா ஸமம் |
த்வத்த꞉ ஸர்வமித³ம் ஜாதம் ஜக³த்ஸ்தா²வரஜங்க³மம் ||2-110-62

ஸதே³வதா³நவா மர்த்யா லோகபூ⁴தேந்த்³ரியாத்மகா꞉ |
ப⁴வந்தி ஸர்வதே³வேஷ² த்³ருஷ்ட்வா ஸர்வமித³ம் ஜக³த் ||2-110-63

தேந க²ல்வஸி தே³வாநாம் தே³வதே³வ꞉ ஸநாதந꞉ |
தேஷாமேவாஸி யத்ஸ்ரஷ்டா லோகாநாமாதி³ஸம்ப⁴வ꞉ ||2-110-64

ததோ மாம் ப்ராஹ ப⁴க³வாந்ப்³ரஹ்மா லோகபிதாமஹ꞉ |
த⁴ந்யாஷ்²சர்யாஷ்²ரிதைர்வாக்யை꞉ கிம் மாம் நாரத³ பா⁴ஷஸே ||2-110-65

ஆஷ்²சர்யம் பரமம் வேதா³ த⁴ந்யா வேதா³ஷ்²ச நாரத³ |
யே லோகாந்தா⁴ரயந்தி ஸ்ம வேதா³ஸ்தத்த்வார்த²த³ர்ஷி²ந꞉ ||2-110-66    

ருக்ஸாமயஜுஷாம் ஸத்யமத²ர்வணீ ச யந்மதம் |
தந்மயம் வித்³தி⁴ மாம் விப்ர த்⁴ருதோ(அ)ஹம் தைர்மயா ச தே ||2-110-67

பாரமேஷ்ட்²யேந வாக்யேந நோதி³தோ(அ)ஹம் ஸ்வயம்பு⁴வா |
வேதோ³பஸ்தா²நிகாம் சக்ரே மதிஸம்ஸ்தா²நவிஸ்தராத் ||2-110-68

ஸோ(அ)ஹம் ஸ்வயம்பூ⁴வசநாத்³வேதா³ந்வை ஸமுபஸ்தி²த꞉ |
அவோசம் தாம்ஷ்²ச சதுரோ மந்த்ரப்ரவசநாந்விதான் ||2-110-69

த⁴ந்யா ப⁴வந்த꞉ புண்யாஷ்²ச நித்யமாஷ்²சர்யபூ⁴ஷிதா꞉ |
ஆதா⁴ரஷ்²சைவ விப்ராணாமேவமாஹ ப்ரஜாபதி꞉ ||2-110-70

ஸ்வயம்பு⁴வோ(அ)பீஹ பரம் ப⁴வத்ஸு ப்ரஷ்²நமாக³தம் |
யுஷ்மத்பரதரம் நாஸ்தி ஷ்²ருத்யா வா தபஸாபி வா ||2-110-71

ப்ரத்யூசுஸ்தே ததோ வாக்யம் வேதா³ மாமபி⁴த꞉ ஸ்தி²தா꞉ |
ஆஷ்²சர்யாஷ்²சைவ த⁴ந்யாஷ்²ச யஜ்ஞாஷ்²சாத்மபராயணா꞉ ||2-110-72

யஜ்ஞார்தே² ச வயம் ஸ்ருஷ்தா தா⁴த்ரா யேந ஸ்ம நாரத³ |
தத³ஸ்மாகம் பரோ யஜ்ஞோ ந வயம் ஸ்வவஷே² ஸ்தி²தா꞉ ||2-110-73

ஸ்வயம்பு⁴வ꞉ பரா வேதா³ வேதா³நாம் க்ரதவ꞉ பரா꞉ |
ததோ(அ)ஹமப்³ருவம் யஜ்ஞாந்ப்³ருஹத்³வாக்³பி⁴꞉ புரஸ்க்ருதான் ||2-110-74

போ⁴ யஜ்ஞா꞉ பரமம் தேஜோ யுஷ்மாஸு க²லு லக்ஷ்யதே |
ப்³ரஹ்மணாபி⁴ஹிதம் வாக்யம் யச்ச வேதை³ருதீ³ரிதம் ||2-110-75

ஆஷ்²சர்யமந்யல்லோகே(அ)ஸ்மிந்ப⁴வத்³ப்⁴யோ நாபி⁴க³ம்யதே |
த⁴ந்யா꞉ க²லு ப⁴வந்தோ யே த்³விஜாதீநாம் ஸ்வவம்ஷ²ஜா꞉ ||2-110-76

தே(அ)பி க²ல்வக்³நயஸ்த்ருப்திம் யுஷ்மாபி⁴ர்யாந்தி தர்பிதா꞉ |
பா⁴கை³ஷ்²ச த்ரித³ஷா²꞉ ஸர்வே மந்த்ரைஷ்²சைவ மஹர்ஷய꞉ ||2-110-77

அக்³நிஷ்டோமாத³யோ யஜ்ஞா மம வாக்யாத³நந்தரம் |
ப்ரத்யூசுர்மாம் ததோ வாக்யம் ஸர்வே யூபத்⁴வஜா꞉ ஸ்தி²தா꞉ ||2-110-78

ஆஷ்²சர்யஷ²ப்³தோ³ நாஸ்மாஸு த⁴ந்யஷ²ப்³தோ³(அ)பி வா முநே |
ஆஷ்²சர்யம் பரமம் விஷ்ணு꞉ ஸ ஹ்யஸ்மாகம் பரா க³தி꞉ ||2-110-79

யதா³ஜ்யம் வயமஷ்²நீமோ ஹுதமக்³நிஷு பாவநம் |
தத்ஸர்வம் புண்ட³ரீகாக்ஷோ² லோகமூர்தி꞉ ப்ரயச்ச²தி ||2-110-80

ஸோ(அ)ஹம் விஷ்ணோர்க³திம் ப்ரேப்ஸுரிஹ ஸம்பதிதோ பு⁴வி |
த்³ருஷ்டஷ்²சாயம் மயா க்ருஷ்ணோ ப⁴வத்³பி⁴ரிஹ ஸம்வ்ருத꞉ ||2-110-81

யந்மயாபி⁴ஹிதோ ஹ்யேஷ த்வமாஷ்²சர்யம் ஜநார்த³ந |
த⁴ந்யஷ்²சாஸீதி ப⁴வதாம் மத்⁴யஸ்தோ² ஹ்யத்ர பார்தி²வா꞉ ||2-110-82

ப்ரத்யுக்தோ(அ)ஹமநேநாத்³ய வாக்யஸ்யாஸ்ய யது³த்தரம் |
த³க்ஷிணாபி⁴꞉ ஸஹேத்யேவம் பர்யாப்தம் வசநம் மம ||2-110-83

யஜ்ஙாநாம் ஹி க³திர்விஷ்ணு꞉ ஸர்வேஷாம் ஸஹத³க்ஷிண꞉ |
த³க்ஷிணாபி⁴꞉ ஸஹேத்யேவம் ப்ரஷ்²நோ மம ஸமாப்தவான் ||2-110-84

கூர்மேணாபி⁴ஹிதம் பூர்வம் பாரம்பர்யாதி³ஹாக³தம் |
ஸத³க்ஷிணோ(அ)ஸ்மிந்புருஷே தத்³வாக்யம் ப்ரதிபாதி³தம் || 2-110-85

யந்மாம் ப⁴வந்த꞉ ப்ருச்ச²ந்தி வாக்யஸ்யாஸ்ய விநிர்ணயம் | 
ததே³தத்ஸர்வமாக்²யாதம் ஸாத⁴யாமி யதா²க³தம் ||2-110-86

நாரதே³ து க³தே ஸ்வர்க³ம் ஸர்வே தே ப்ருதி²வீபு⁴ஜ꞉ |
விஸ்மீதா꞉ ஸ்வாநி ராஷ்த்ராணி ஜக்³மு꞉ ஸப³லவாஹநா꞉ ||2-110-87

ஜநார்த³நோ(அ)பி ஸஹிதோ யது³பி⁴꞉ பாவகோபமை꞉ |
ஸ்வமேவ ப⁴வநம் வீரோ விவேஷ² யது³நந்த³ந꞉ ||2-110-88

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணி
த⁴ந்யோபாக்²யாநம் நாம த³ஷா²தி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_110_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 110 - Narada's Quest for the Extraordinary
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca
January 24,  2009
Note: Verse 7, line 1: sakR^itandhAnAH  is wrong.##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------

atha dashAdhikashatatamo.adhyAyaH

dhanyopAkhyAnam

vaishampAyana uvAcha
hR^ito yadaiva pradyumnaH shambareNAtmaghAtinA |
mAse.asminneva sAmbastu jAmbavatyAmajAyata ||2-110-1

bAlyAtprabhR^iti rAmeNa shastreShu viniyojitaH |
rAmAdanantarashchaiva mAnitaH sarvavR^IShNibhiH ||2-110-2

jAtamAtre tataH kR^iShNaH shubhAM tAmavasat purIm |
nihatAmitrasAmantaH shakrodyAnaM yathAmaraH ||2-110-3

yAdavIM cha shriyaM dR^iShTvA svAM shriyaM dveShTi vAsavaH |
janArdanabhayAchchaiva na shAntiM lebhire nR^ipAH ||2-110-4

kasyachittvatha kAlasya pure vAraNasAhvaye |
duryodhanasya yaj~ne vai samIyuH sarvapArthivAH ||2-110-5

tAM shrutvA mAdhavIM lakshmIM saputraM cha janArdanam |
purIM dvAravatIM chaiva niviShTAM sAgarAntare ||2-110-6

dUtaistaiH kR^itasandhAnAH pR^ithivyAM sarvapArthivAH |
shriyaM drashTuM hR^iShIkeshamAjagmuH kR^iShNamandiram ||2-110-7

duryodhanamukhAH sarve dhR^itarAShtravashAnugAH |
pANdavapramukhAshchaiva dhR^iShTadyumnAdayo nR^ipAH ||2-110-8

pANDyAshcholakali~NgeshA bAhlIkA drAviDAH khashAH |
akShauhiNIH prakarShanto dasha chAShTau cha bhUmipAH ||2-110-9

AjagmuryAdavapurIM govindabhujapAlitAm |
te parvataM raivatakaM parivAryAvanIshvarAH ||2-110-10

vivishuryojanAkhyAsu svAsu svAsu cha bhUmiShu |
tataH shrImAnhR^iShIkeshaH saha yAdavapu~NgavaiH ||2-110-11

samIpaM mAnavendrANAM niryayau kamalekShaNAH |
sa teShAM naradevAnAM madhyastho madhusUdanaH ||2-110-12

vyarAjata yadushreShThaH sharadIva divAkaraH |
sa tatra samudAchAraM yathAsthAnaM yathAvayaH ||2-110-13

kR^itvA siMhAsane kR^iShNaH kA~nchane niShasAda ha  |
rAjAno.api yathAsthAnaM niShedurvividheShvatha ||2-110-14

siMhAsaneShu chitreShu pITheShu cha narAdhipAH |
sa yAdavanarendrANAM samAjaH shushubhe tadA ||2-110-15

surANAmasurANAM  cha sadasi brahmaNo yathA |
teShAM chitrAH kathAstatra pravR^ittAstatsamAgame |
yadUnAM pArthivAnAM cha keshavasyopashR^iNvataH ||2-110-16

etasminnantare vAyurvavau megharavopamaH |
tumulaM durdinaM chAsItsavidyutstanayitnumat ||2-110-17

taddurdinatalaM bhittvA nAradaH pratyadR^ishyata | 
saMveShTitajaTAbhAro vINAsaktena bAhunA ||2-110-18

sa papAta narendrANAM madhye sAgarasaMnibhaH |
nArado.agnishikhAkAraH shrImA~nChakrasakho muniH ||2-110-19

tasminnipatite bhUmau nArade munipu~Ngave |
tadadbhutaM mahAmeghaM vyapAkR^iShyata durdinam ||2-110-20

so.avagAhya narendrANAM madhye sAgarasaMnibhaH |
AsanasthaM yadushreShThamuvAcha muniravyayam ||2-110-21

AshcharyaM khalu devAnAmekastvaM puruShottamaH |
dhanyashchAsi mahAbAho loke nAnyo.asti kashchana ||2-110-22

evamuktaH smitaM kR^itvA pratyuvAcha muniM prabhuH |
Ashcharyashchaiva dhanyashcha dakShiNAbhiH sahetyaham ||2-110-23

evamukto munishreShThaH prAha madhye mahIbhR^itAm |
kR^iShNa paryAptavAkyo.asmi gamishyAmi yathAgatam ||2-110-24

taM prasthitamabhiprekShya pArthivAH prAhurIshvaram |
guhyaM mantramajAnanto vachanaM nAraderitam ||2-110-25

AshcharyamityabhihitaM dhanyo.asIti cha mAdhava |
dakShiNAbhiH sahetyevaM prayukte.api cha nArade ||2-110-26

kimetannAbhijAnImo divyaM mantrapadaM mahat |
yadi shrAvyamidaM kR^iShNa shrotumichChAma tattvataH ||2-110-27

tAnuvAcha tataH kR^iShNAH sarvAnpArthivapu~NgavAn |
shrotavyaM nAradastveSha dvijo vaH kathayiShyati ||2-110-28

brUhi nArada tattvArthaM shrotukAmA mahIbhujaH |
yattvayAbhihitaM vAkyaM mayA nu pratibhAShitam ||2-110-29

sa pIThe kA~nchane shubhre sUpaviShTaH svala~NkR^itaH |
prabhAvaM tasya vandyasya pravaktumupachakrame ||2-110-30

nArada uvAcha 
shrUyatAM bho nR^ipashreShThA yAvantaH stha samAgatAH |
asya kR^iShNasya mahato yathA pAramahaM gataH ||2-110-31

ahaM kadAchidga~NgAyAstIre triShavaNAtithiH |
charAmyekaH kShapApAye dR^ishyamAne divAkare ||2-110-32

apashyaM girikUTAbhaM kapAladvayadehinam |
kroshamaNDalavistAraM tAvaddviguNamAyatam ||2-110-33

chatushcharaNasushliShtaM klinnaM chaiva sapA~Nkilam |
mama vINAkR^itiM kUrmaM gajacharmachayopamam ||2-110-34

so.ahaM taM pANinA spR^iShTvA proktavA~njalachAriNam |
tvamAshcharyasharIro.asi kUrma dhanyo.asi me mataH ||2-110-35

yattvamevamabhedyAyAM kapAlAbhyAM samAvR^itaH |
toye charasi niHsha~NkaH ki~nchidanyamachintayan ||2-110-36

sa mAmuvAchAMbucharaH  kUrmo mAnuShavatsvayam |
kimAshcharyaM mayi mune dhanyashchAhaM kathaM vibho || 2-110-37

ga~NgeyaM nimnagA dhanyA kimAshcharyamataH param |
yatrAhamiva sattvAni charantyayutasho dvija ||2-110-38

so.ahaM kutUhalAviShTo nadIM ga~NgAmupasthitaH |
dhanyAsi tvaM sarichChreShThe nityamAshcharyabhUShitA |2-110-39

yA tvameva mahAdehaiH shvApadairupashobhitA |
hradinI sAgaraM yAsi rakShantI tApasAlayAn ||2-110-40

evamuktA tato ga~NgA rUpiNI pratyabhAShata |
nAradaM devagandharvaM shakrasya dayitaM dvijam || 2-110-41    

mA maivaM devagandharva sa~NgrAmakalahapriya |
nAhaM dhanyA dvijashreShTha naivAshcharyopashobhitA ||2-110-42

tava satye niviShTasya vAkyaM mAM pratibAdhate |
sarvAshcharyakaro loke dhanyashchaivArNAvo dvijaH ||2-110-43

yatrAhamiva vistIrNAH shatasho yAnti nimnagAH |
so.ahaM tripathagAvAkyaM shrutvArNavamupasthitaH ||2-110-44

AshcharyaM khalu lokANAM dhanyashchAsi mahArNava |
yena khalvasi yonistvamambhasAM salileshvaraH ||2-110-45

sthAne tvAM vArivAhinyaH sarito lokapAvanAH |
imAH samabhigachChanti patnyo lokanamaskR^itAH ||2-110-46

samudrastvevamuktastu tato mAmavadadvachaH |
svaM jalaughatalaM bhittvA vyutthitaH pavaneritaH ||2-110-47

mA maivaM devagandharva nAsmyAShcharyo dvijarShabha |
vasudheyaM mune dhanyA yannAhamupari sthitaH ||2-110-48

R^ite tu pr^ithivIM loke kimAshcharyamataH param |
so.ahaM sAgaravAkyena kShitiM kShititale sthitaH ||2-110-49

kautUhalasaMAviShTo hyabruvaM jagato gatim |
dharitri dehinAm yone dhanyA khalvasi shobhane ||2-110-50

AshcharyaM chApi bhUteShu mahatyA kShmayA yute |
tena khalvasi bhUtAnAM dharaNI manujAraNiH ||2-110-51

kShamA tvattaH prabhUtA cha karma  chAmbaragAminAm |
tato bhUH stutivAkyena sA mayoktena tejitA ||2-110-52

vihAya sahajaM dhairyaM pratyakShA mAmabhAShata |
devagandharva mA maiva sa~NgrAmakalahapriya ||2-110-53

nAsmi dhanyA na chAshcharyaM pArakyeyaM dhR^itirmama |
ete dhanyA dvijashreShTha parvatA dhArayanti mAm ||2-110-54

AshcharyANi cha dR^iShyante ete lokasya hetavaH |
so.ahaM dharaNivAkyena parvatAnsamupasthitaH ||2-110-55

dhanyA bhavanto dR^ishyante bahvAshcharyAshcha bhUdharAH |
kA~nchanasyAgraratnasya dhAtUnAM cha visheShataH ||2-110-56

tena khalvAkarAH sarve bhavanto bhuvi shAshvatAH |
te mamaitadvachaH shrutvA parvatAstasthuShAM varAH ||2-110-57 

UchurmAM sAntvayuktAni vachAMsi vanashobhitAH |
brahmarShe na vayaM dhanyA nApyAshcharyANi santi naH |
brahmA prajApatirdhanyaH sarvAshcharyaH sureShvapi ||2-110-58

so.ahaM prajApatiM gatvA sarvaprabhavamavyayam |
tasya vAkyasya paryAyaparyAptamiva lakShaye ||2-110-59

so.ahaM pitAmahaM devaM lokayoniM chaturmukham |
stotuM pashchAdupagataH praNato.avanatAnanaH ||2-110-60

so.ahaM vAkyasamAptyarthaM shrAvaye padmayonijam |
AshcharyaM bhagavAneko dhanyo.asi jagato guruH ||2-110-61

na ki~NchidanyatpashyAmi bhUtaM yadbhavatA samam |
tvattaH sarvamidaM jAtaM jagatsthAvaraja~Ngamam ||2-110-62

sadevadAnavA martyA lokabhUtendriyAtmakAH |
bhavanti sarvadevesha dR^iShTvA sarvamidaM jagat ||2-110-63

tena khalvasi devAnAM devadevaH sanAtanaH |
teShAmevAsi yatsraShTA lokAnAmAdisaMbhavaH ||2-110-64

tato mAM prAha bhagavAnbrahmA lokapitAmahaH |
dhanyAshcharyAshritairvAkyaiH kiM mAM nArada bhAShase ||2-110-65

AshcharyaM paramaM vedA dhanyA vedAshcha nArada |
ye lokAndhArayanti sma vedAstattvArthadarshinaH ||2-110-66    

R^iksAmayajuShAM satyamatharvaNI cha yanmatam |
tanmayaM viddhi mAM vipra dhR^ito.ahaM tairmayA cha te ||2-110-67

pArameShThyena vAkyena nodito.ahaM svayaMbhuvA |
vedopasthAnikAM chakre matisaMsthAnavistarAt ||2-110-68

so.ahaM svayaMbhUvachanAdvedAnvai samupasthitaH |
avochaM tAMshcha chaturo mantrapravachanAnvitAn ||2-110-69

dhanyA bhavantaH puNyAshcha nityamAshcharyabhUShitAH |
AdhArashchaiva viprANAmevamAha prajApatiH ||2-110-70

svayaMbhuvo.apIha paraM bhavatsu prashnamAgatam |
yuShmatparataraM nAsti shrutyA vA tapasApi vA ||2-110-71

pratyUchuste tato vAkyaM vedA mAmabhitaH sthitAH |
AshcharyAshchaiva dhanyAshcha yaj~nAshchAtmaparAyaNAH ||2-110-72

yaj~nArthe cha vayaM sR^iShtA dhAtrA yena sma nArada |
tadasmAkaM paro yaj~no na vayaM svavashe sthitAH ||2-110-73

svayambhuvaH parA vedA vedAnAM kratavaH parAH |
tato.ahamabruvaM yaj~nAnbR^ihadvAgbhiH puraskR^itAn ||2-110-74

bho yaj~nAH paramaM tejo yuShmAsu khalu lakShyate |
brahmaNAbhihitaM vAkyaM yachcha vedairudIritaM ||2-110-75

Ashcharyamanyalloke.asminbhavadbhyo nAbhigaMyate |
dhanyAH khalu bhavanto ye dvijAtInAM svavaMshajAH ||2-110-76

te.api khalvagnayastR^iptiM yuShmAbhiryAnti tarpitAH |
bhAgaishcha tridashAH sarve mantraishchaiva maharShayaH ||2-110-77

agniShTomAdayo yaj~nA mama vAkyAdanantaram |
pratyUchurmAM tato vAkyam sarve yUpadhvajAH sthitAH ||2-110-78

Ashcharyashabdo nAsmAsu dhanyashabdo.api vA mune |
AshcharyaM paramaM viShNuH sa hyasmAkaM parA gatiH ||2-110-79

yadAjyaM vayamashnImo hutamagniShu pAvanam |
tatsarvaM puNDarIkAksho lokamUrtiH prayachChati ||2-110-80

so.ahaM viShNorgatiM prepsuriha saMpatito bhuvi |
dR^iShTashchAyaM mayA kR^iShNo bhavadbhiriha saMvR^itaH ||2-110-81

yanmayAbhihito hyeSha tvamAshcharyaM janArdana |
dhanyashchAsIti bhavatAM madhyastho hyatra pArthivAH ||2-110-82

pratyukto.ahamanenAdya vAkyasyAsya yaduttaram |
dakShiNAbhiH sahetyevaM paryAptaM vachanaM mama ||2-110-83

yaj~NAnAM hi gatirviShNuH sarveShAM sahadakShiNaH |
dakShiNAbhiH sahetyevaM prashno mama samAptavAn ||2-110-84

kUrmeNAbhihitaM pUrvaM pAraMparyAdihAgatam |
sadakShiNo.asminpuruShe tadvAkyaM pratipAditam || 2-110-85

yanmAM bhavantaH pR^ichChanti vAkyasyAsya vinirNayam | 
tadetatsarvamAkhyAtaM sAdhayAmi yathAgatam ||2-110-86

nArade tu gate svargaM sarve te pR^ithivIbhujaH |
vismiitAH svAni rAShtrANi jagmuH sabalavAhanAH ||2-110-87

janArdano.api sahito yadubhiH pAvakopamaiH |
svameva bhavanaM vIro vivesha yadunandanaH ||2-110-88

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
dhanyopAkhyAnaM nAma dashAdhikashatatamo.adhyAyaH

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்