Friday 22 January 2021

மாயாவத்யா ஸஹ ப்ரத்³யும்னஸ்ய த்³வாரகாக³மனம் | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 164 (165) - 108 (109)

அதா²ஷ்டாதி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉

மாயாவத்யா ஸஹ ப்ரத்³யும்னஸ்ய த்³வாரகாக³மனம்

Pradyumna Mayavati Rukmini

வைஷ²ம்ப்யன உவாச 
ஸமப்தமாயோ மாயாஜ்ஞோ விக்ராந்த꞉ ஸமரே(அ)வ்யய꞉ |
அஷ்டம்யாம் நிஹதோ யுத்³தே⁴ மாயாவீ காலஷ²ம்ப³ர꞉ ||2-108-1

தம்ருக்ஷவந்தே நக³ரே நிஹத்யாஸுரஸத்தமம் |
க்³ருஹ்ய மாயாவதீம் தே³வீமாக³ச்ச²ந்நக³ரம் பிது꞉ ||2-108-2

யோ(அ)ந்தரிக்ஷக³தோ பூ⁴த்வா மாயாவீ ஷீ²க்⁴ரவிக்ரம꞉ |
ஆஜகா³ம புரீம் ரம்யாம் ரக்²Sஇதாம் தேஜஸா பிது꞉ ||2-108-3

ஸோ(அ)ந்தரிக்ஷாந்நிபதித꞉ கேஷ²வாந்த꞉புரே ஷி²ஷு²꞉ |
மாயாவத்யா ஸஹ தயா ரூபவானிவ மன்மத²꞉ ||2-108-4

தஸ்மிம்ஸ்தத்ராவபதிதே மஹிஷ்ய꞉ கேஷ²வஸ்ய யா꞉ |
விஸ்மிதாஷ்²சைவ ஹ்ருஷ்டாஷ்²ச பீ⁴தாஷ்²சைவாப⁴வம்ஸ்தத꞉ ||2-108-5

ததஸ்தம் காமஸங்காஷ²ம் காந்தயா ஸஹ ஸங்க³தம் |
ப்ரேக்ஷந்த்யோ ஹ்ருஷ்டவத³னா꞉ பிப³ந்த்யோ நயனோத்ஸவம் ||2-108-6

தம் வினீதமுக²ம் த்³ருஷ்ட்வா ஸஜ்ஜமானம் பதே³ பதே³ |
அப⁴வன்ஸ்னிக்³த⁴ஸஞ்கல்பா꞉ ஸர்வாஸ்தா꞉ க்ருஷ்ணயோஷித꞉ ||2-108-7

ருக்மிணீ சைவ தம் த்³ருஷ்ட்வா ஷோ²கார்தா புத்ரக³ர்த்³தி⁴னீ |
ஸபத்னீஷ²தஸங்கீர்ணா ஸபா³ஷ்பா வாக்யமப்³ரவீத் ||  2-108-8

யாத்³ருக்ஸ்வப்னோ மயா த்³ருஷ்டோ நிஷா²யாம் யௌவனே க³தே |
கம்ஸாரிணா மமானீய த³த்தம் ஸாஹாரபல்லவம் ||2-108-9

ஷ²ஷி²ரஷ்²மிப்ரதீகாஷ²ம் முக்தாதா³மவிபூ⁴ஷிதம் |
கேஷ²வேனாங்கமாரோப்ய மம கண்டே² ந்யப³த்⁴யத ||2-108-10

ஷ்²யாமா ஸுசாருகேஷா² ஸ்த்ரீ ஷு²க்லாம்ப³ரவிபூ⁴ஷிதா |
பத்³மஹஸ்தா ந்ரீறீக்ஷந்தீ ப்ரவிஷ்டா மம வேஷ்²மனி ||2-108-11

ததா² புனரஹம் க்³ருஹ்ய ஸ்னாபிதா ருசிராம்பு³னா |
குஷே²ஷ²யமயீம் மாலாம் ஸ்த்ரீ ஸங்க்³ருஹ்யாத² பாணினா ||2-108-12

மம மூர்த⁴ன்யுபாக்⁴ராய த³த்தா ஸ்வச்சா² தயா மம |
ஏவம் ஸ்வப்னான்கீர்தயந்தீ ருக்மிணீ ஹ்ருஷ்டமானஸா ||2-108-13

ஸகீ²ஜனவ்ருதா தே³வீ குமாரம் வீக்ஷ்ய தம் முஹு꞉ |
த⁴ந்யாயா꞉ க²ல்வயம் புத்ரோ தீ³ர்கா⁴யு꞉ ப்ரியத³ர்ஷ²ன꞉ ||2-108-14

ஈத்³ருஷ²꞉ காமஸங்காஷோ² யௌவனே ப்ரத²மே ஸ்தி²த꞉ |
ஜீவபுத்ரா த்வயா புத்ர காஸௌ பா⁴க்³யஸமன்விதா  ||2-108-15

கிமர்த²ம் சாம்பு³த³ஷ்²யாம꞉ ஸபா⁴ர்யஸ்த்வமிஹாக³த꞉ |
அஸ்மின்வயஸி ஸுவ்யக்தம் ப்ரத்³யும்னோ மம புத்ரக꞉ ||2-108-16

ப⁴வேத்³யதி³ ந நீத꞉ ஸ்யாத்க்ருதாந்தேன ப³லீயஸா |
வ்யக்தம் க்ருஷ்ணகுமாரஸ்த்வம்  ந மித்²யா மம தர்கிதம் ||2-108-17

விஜ்ஞாதோ(அ)ஸி மயா சிஹ்னைர்வினா சக்ரம் ஜனார்த³ன꞉ |
முக²ம் நாராயணஸ்யேவ கேஷா²꞉ கேஷா²ந்த ஏவ ச ||2-108-18

ஊரூ வக்ஷோ பு⁴ஜௌ துல்யௌ ஹலின꞉ ஷ்²வஷு²ரஸ்ய மே |
கஸ்த்வம் வ்ருஷ்ணிகுலம் ஸர்வம் த்³யோதயன்வபுஷா ஸ்தி²த꞉ ||2-108-19

அஹோ நாராயணஸ்யேவ தி³வ்யா தே பரமா தனு꞉ |
ஏதஸ்மின்னந்தேரே க்ருஷ்ண꞉ ஸஹஸா ப்ரவிவேஷ² ஹ |
நாரத³ஸ்ய வச꞉ ஷ்²ருத்வா ஷ²ம்ப³ரஸ்ய வத⁴ம் ப்ரதி ||2-108-20

ஸோ(அ)பஷ்²யத்தம் ஸுதம் ஜ்யேஷ்ட²ம் ஸித்³த⁴ம் மன்மத²லக்ஷணை꞉ |
ஸ்னுஷாம் மாயாவதீம் சைவ ஹ்ருஷ்டசேதா ஜனார்த³ன꞉ |
ஸோ(அ)ப்³ரவீத்ஸஹஸா தே³வீம் ருக்மிணீம் தே³வதாமிவ ||2-108-21

க்ருஷ்ண உவாச 
அயம் ஸ தே³வி ஸம்ப்ராப்த꞉ ஸுதஷ்²சாபத⁴ரஸ்தவ ||2-108-22

அனேன ஷ²ம்ப³ரம் ஹத்வா மாயாயுத்³த⁴விஷா²ரத³ம் |
ஹதா மாயாஸுதா꞉ ஸர்வா யாபி⁴ர்தே³வானபா³த⁴யத் ||2-108-23

ஸதீ சய ஷு²பா⁴ ஸாத்⁴வீ பா⁴ர்யா வை தனயஸ்ய தே |
மாயாவதீதி விக்²யாதா ஷ²ம்ப³ரஸ்ய க்³ருஹோஷிதா ||2-108-24

மா ச தே ஷ²ம்ப³ரஸ்யேயம் பத்நீதி ப⁴வது வ்யதா² |
மன்மதே² து க³தே நாஷ²ம் க³தே சானங்க³தாம் புரா ||2-108-25

காமபத்னீ ந காந்தைஷா ஷ²ம்ப³ரஸ்ய ரதிப்ரியா |
மாயாரூபேண தம் தை³த்யம் மோஹயத்யஸக்ருச்சு²பா⁴  ||2-108-26

ந சைஷா தஸ்ய கௌமாரே வஷே² திஷ்ட²தி ஷோ²ப⁴னா |
ஆத்மமாயாமயம் க்ருத்வா ரூபம் ஷ²ம்ப³ரமாவிஷ²த் ||2-108-27

பத்ன்யேஷா மம புத்ரஸ்ய  ஸ்னுஷா தவ வராங்க³னா |
லோககாந்தஸ்யா ஸாஹாய்யம் கரிஷ்யதி மனோமயம் ||2-108-28

ப்ரவேஷ²யைனாம் ப⁴வனம் பூஜ்யாம் ஜ்யேஷ்டா²ம் ஸ்னுஷாம் மம |
சிரம் ப்ரநஷ்டம் ச ஸுதம் ப⁴ஜஸ்வ புனராக³தம் ||2-108-29

வைஷ²ம்பாயன உவாச 
ஷ்²ருத்வா து வசனம் தே³வீ க்ருஷ்ணேனோதா³ஹ்ருதம் ததா³ |
ப்ரஹர்ஷ²மதுலம் லப்³த்⁴வா ருக்மிணீ வாக்யமப்³ரவீத் ||2-108-30

அஹோ த⁴ன்யதராஸ்மீதி வீரபுத்ரஸமாக³மாத் |
அத்³ய மே ஸப²ல꞉ காம꞉ பூர்ணோ மே(அ)த்³ய மனோரத²꞉ ||2-108-31

சிரப்ரநஷ்டபுத்ரஸ்ய த³ர்ஷ²னம் ப்ரியயா ஸஹ |
ஆக³ச்ச² புத்ர ப⁴வனம் ஸபா⁴ர்ய꞉ ப்ரவிவேஷ² ச ||2-108-32

ததோ(அ)பி⁴வாத்³ய சரணௌ கோ³விந்த³ம் மாதரம் ச தாம் |
ப்ரத்³யும்ன꞉ பூஜயாமாஸ ஹலினம் ச மஹாப³லம் ||2-108-33

உத்தா²ப்ய தம் பரிஷ்வஜ்ய மூர்த்⁴ன்யுபாக்⁴ராய வீர்யவான் |
ப்ரத்³யும்னம் ப³லினாம் ஷ்²ரேஷ்ட²ம் கேஷ²வ꞉ பரவீரஹா ||2-108-34

ஸ்னுஷாம் சோத்தா²ப்ய தாம் தே³வீம் ருக்மிணீ ருக்மபூ⁴ஷணா |
பரிஷ்வஜ்யோபஸங்க்³ருஹ்ய ஸ்னேஹாத்³க³த்³க³த³பா⁴ஷிணீ ||2-108-35

ஸமேத்ய ப⁴வனம் பத்ன்யா ஷ²சீந்த்³ரமதி³திர்யதா² |
ப்ரவேஷ²யாமாஸ ததா³ ருக்மிணீ ஸுதமாக³தம் ||2-108-36 

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணி
ப்ரத்³யும்நாக³மனே(அ)ஷ்டாதி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_108_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva 
Chapter 108 - Pradyumna sets out with Mayavati for Dvaraka
Itranslated by K S Ramachandran,  ramachandran_ksr @ yahoo.ca,
January 22,  2009##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------

athAShTAdhikashatatamo.adhyAyaH

mAyAvatyA saha pradyumnasya dvArakAgamanam

vaishampyana uvAcha 
samaptamAyo mAyAj~no vikrAntaH samare.avyayaH |
aShTamyAM nihato yuddhe mAyAvI kAlashambaraH ||2-108-1

tamR^ikShavante nagare nihatyAsurasattamam |
gR^ihya mAyAvatIM devImAgachChannagaraM pituH ||2-108-2

yo.antarikShagato bhUtvA mAyAvI shIghravikramaH |
AjagAma purIM ramyAM rakhSitAM tejasA pituH ||2-108-3

so.antarikShAnnipatitaH keshavAntaHpure shishuH |
mAyAvatyA saha tayA rUpavAniva manmathaH ||2-108-4

tasmiMstatrAvapatite mahiShyaH keshavasya yAH |
vismitAshchaiva hR^iShTAshcha bhItAshchaivAbhavaMstataH ||2-108-5

tatastaM kAmasa~NkAshaM kAntayA saha sa~Ngatam |
prekShantyo hR^iShTavadanAH pibantyo nayanotsavam ||2-108-6

taM vinItamukhaM dR^iShTvA sajjamAnaM pade pade |
abhavansnigdhasa~nkalpAH sarvAstAH kR^iShNayoShitaH ||2-108-7

rukmiNI chaiva taM dR^iShTvA shokArtA putragarddhinI |
sapatnIshatasa~NkIrNA sabAShpA vAkyamabravIt ||  2-108-8

yAdR^iksvapno mayA dR^iShTo nishAyAM yauvane gate |
kaMsAriNA mamAnIya dattaM sAhArapallavam ||2-108-9

shashirashmipratIkAsham muktAdAmavibhUShitam |
keshavenA~NkamAropya mama kaNThe nyabadhyata ||2-108-10

shyAmA suchArukeshA strI shuklAmbaravibhUShitA |
padmahastA nrIRIkShantI praviShTA mama veshmani ||2-108-11

tathA punarahaM gR^ihya snApitA ruchirAmbunA |
kusheshayamayIM mAlAM strI sa~NgR^ihyAtha pANinA ||2-108-12

mama mUrdhanyupAghrAya dattA svachChA tayA mama |
evaM svapnAnkIrtayantI rukmiNI hR^iShTamAnasA ||2-108-13

sakhIjanavR^itA devI kumAraM vIkShya taM muhuH |
dhanyAyAH khalvayaM putro dIrghAyuH priyadarshanaH ||2-108-14

IdR^ishaH kAmasa~NkAsho yauvane prathame sthitaH |
jIvaputrA tvayA putra kAsau bhAgyasamanvitA  ||2-108-15

kimarthaM chAmbudashyAmaH sabhAryastvamihAgataH |
asminvayasi suvyaktaM pradyumno mama putrakaH ||2-108-16

bhavedyadi na nItaH syAtkR^itAntena balIyasA |
vyaktaM kR^iShNakumArastvaM  na mithyA mama tarkitam ||2-108-17

vij~nAto.asi mayA chihnairvinA chakraM janArdanaH |
mukhaM nArAyaNasyeva keshAH keshAnta eva cha ||2-108-18

UrU vakSho bhujau tulyau halinaH shvashurasya me |
kastvaM vR^iShNikulaM sarvaM dyotayanvapuShA sthitaH ||2-108-19

aho nArAyaNasyeva divyA te paramA tanuH |
etasminnantere kR^iShNaH sahasA pravivesha ha |
nAradasya vachaH shrutvA shambarasya vadhaM prati ||2-108-20

so.apashyattaM sutaM jyeShThaM siddhaM manmathalakShaNaiH |
snuShAM mAyAvatIm chaiva hR^iShTachetA janArdanaH |
so.abravItsahasA devIM rukmiNIM devatAmiva ||2-108-21

kR^iShNa uvAcha 
ayaM sa devi samprAptaH sutashchApadharastava ||2-108-22

anena shambaraM hatvA mAyAyuddhavishAradam |
hatA mAyAsutAH sarvA yAbhirdevAnabAdhayat ||2-108-23

satI chaya shubhA sAdhvI bhAryA vai tanayasya te |
mAyAvatIti vikhyAtA shambarasya gR^ihoShitA ||2-108-24

mA cha te shambarasyeyaM patnIti bhavatu vyathA |
manmathe tu gate nAshaM gate chAna~NgatAM purA ||2-108-25

kAmapatnI na kAntaiShA shambarasya ratipriyA |
mAyArUpeNa taM daityaM mohayatyasakR^ichChubhA  ||2-108-26

na chaiShA tasya kaumAre vashe tiShThati shobhanA |
AtmamAyAmayaM kR^itvA rUpaM shambaramAvishat ||2-108-27

patnyeShA mama putrasya  snuShA tava varA~NganA |
lokakAntasyA sAhAyyaM kariShyati manomayam ||2-108-28

praveshayainAM bhavanaM pUjyAM jyeShThAM snuShAM mama |
chiraM pranaShTaM cha sutaM bhajasva punarAgatam ||2-108-29

vaishampAyana uvAcha 
shrutvA tu vachanaM devI kR^iShNenodAhR^itaM tadA |
praharshamatulaM labdhvA rukmiNI vAkyamabravIt ||2-108-30

aho dhanyatarAsmIti vIraputrasamAgamAt |
adya me saphalaH kAmaH pUrNo me.adya manorathaH ||2-108-31

chirapranaShTaputrasya darshanaM priyayA saha |
AgachCha putra bhavanaM sabhAryaH pravivesha cha ||2-108-32

tato.abhivAdya charaNau govindaM mAtaraM cha tAm |
pradyumnaH pUjayAmAsa halinaM cha mahAbalam ||2-108-33

utthApya taM pariShvajya mUrdhnyupAghrAya vIryavAn |
pradyumnaM balinAM shreShThaM keshavaH paravIrahA ||2-108-34

snuShAm chotthApya tAM devIM rukmiNI rukmabhUShaNA |
pariShvajyopasa~NgR^ihya snehAdgadgadabhAShiNI ||2-108-35

sametya bhavanaM patnyA shachIndramaditiryathA |
praveshayAmAsa tadA rukmiNI sutamAgatam ||2-108-36 

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
pradyumnAgamane.aShTAdhikashatatamo.adhyAyaH

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்