Thursday 21 January 2021

ஷ²ம்ப³ரவத⁴꞉ | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 163 (164) - 107 (108)

அத² ஸப்தாதி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉

ஷ²ம்ப³ரவத⁴꞉

Pradyuma killed Shamvara

வைஷ²ம்பாயந உவாச
ஷ²ம்ப³ரஸ்து தத꞉ க்ருத்³தோ⁴ முத்³க³ரம் தம் ஸமாத³தே³ |
முத்³க³ரே க்³ருஹ்யமாணே து த்³வாத³ஷா²ர்கா꞉ ஸமுத்தி²தா꞉ ||2-107-1

பர்வதாஷ்²சலிதா꞉ ஸர்வே ததை²வ வஸுதா⁴தலம் |
உந்மார்கா³꞉ ஸாக³ரா யாதா꞉ ஸங்க்ஷுப்³தா⁴ஷ்²சபி தே³வதா꞉ ||2-107-2

க்³ருத்⁴ரசக்ராகுலம் வ்யோம உல்காபாதோ ப³பூ⁴வ ஹ |
வவர்ஷ ருதி⁴ரம் தே³வ꞉ பருஷம் பவநோ வவௌ ||2-107-3

ஏவம் த்³ருஷ்ட்வா மஹோத்பாதாந்ப்ரத்³யும்ந꞉ ஸ த்வராந்வித꞉ |
அவதீர்ய ரதா²த்³வீர꞉ க்ருதாஞ்ஜலிபுட꞉ ஸ்தி²த꞉ ||2-107-4

தே³வீம் ஸஸ்மார மநஸா பார்வதீம் ஷ²ங்கரப்ரியாம் |
ப்ரணம்ய ஷி²ரஸா தே³வீம் ஸ்தோதும் ஸமுபசக்ரமே ||2-107-5

ப்ரத்³யும்ந உவாச 
ௐ நம꞉ காத்யாயந்யை கி³ரீஷா²யை நமோ நம꞉ |
நமஸ்த்ரைலோக்யமாயாயை காத்யாயந்யை நமோ நம்꞉ ||2-107-6

நம꞉ ஷ²த்ருவிநாஷி²ந்யை நமோ கௌ³ர்யை ஷி²வப்ரியே |
நமஸ்யே ஷு²ம்ப⁴மத²நீம் நிஷு²ம்ப⁴மத²நீமபி ||2-107-7

காலராத்ரி நமஸ்துப்⁴யம் கௌமார்யை ச நமோ நம꞉ |
காந்தாரவாஸிநீம் தே³வீம் நமஸ்யாமி க்ருதாஞ்ஜலி꞉ ||2-107-8

விந்த்⁴யவாஸிநீம் து³ர்க³க்⁴நாம் ரணது³ர்கா³ம் ரணப்ரியாம் |
நமஸ்யாமி மஹாதே³வீம் ஜயாம் ச விஜயாம் ததா² ||2-107-9

அபராஜிதாம் நமஸ்யே(அ)ஹமஜிதாம் ஷ²த்ருநாஷி²நீம் |
க⁴ண்டாஹஸ்தாம் நமஸ்யாமி க⁴ண்டாமாலாகுலாம் ததா² || 2-107-10

த்ரிஷூ²லிநீம் நமஸ்யாமி மஹிஷாஸுரகா⁴திநீம் |
ஸிம்ஹாநநாம் நமஸ்யாமி ஸிம்ஹப்ரவரகேதநாம் ||2-107-11

ஏகாநம்ஷா²ம் நமஸ்யாமி கா³யத்ரீம் யஜ்ஞஸத்க்ருதாம் |
ஸாவித்ரீம் சாபி விப்ராணாம் நமஸ்யே(அ)ஹம் க்ருதாஞ்ஜலி꞉ ||2-107-12

ரக்ஷ மாம் தே³வி ஸததம் ஸங்க்³ராமே விஜயம் குரு |
இதி காமவசஸ்துஷ்டா து³ர்கா³ ஸம்ப்ரீதமாநஸா ||2-107-13

உவாச வசநம் தே³வீ ஸுப்ரீதேநாந்தராத்மநா |
பஷ்²ய பஷ்²ய மஹாபா³ஹோ ருக்மிண்யாநந்த³வர்த⁴ந ||2-107-14

வரம் வரய வத்ஸ த்வமமோக⁴ம் த³ர்ஷ²நம் மம |
தே³வ்யாஸு வசநம் ஷ்²ருத்வா ரோமாஞ்சோத்³க³தமாநஸ꞉ ||2-107-15

ப்ரணம்ய ஷி²ரஸா தே³வீம் விஜ்ஞப்துமுபசக்ரமே |
யதி³ த்வம் தே³வி துஷ்டாஸி தீ³யதாம் மே யதீ³ப்ஸிதம் ||2-107-16

வரம் ச வரதே³ யாசே ஸர்வாமித்ரேஷு மே ஜய꞉ |
யஸ்த்வயா முத்³க³ரோ த³த்த꞉ ஷ²ம்ப³ரஸ்யாத்மஸம்ப⁴வ꞉ ||2-107-17

ஏஷ மே கா³த்ரமாஸாத்³ய மாலா பத்³மவதீ ப⁴வேத் |
ததா²ஸ்த்விதி ச ஸாப்யுக்த்வா தத்ரைவாந்தரதீ⁴யத ||2-107-18

ப்ரத்³யும்நஸ்து மஹாதேஜாஸ்துஷ்டோ ரத²மதா²ருஹத் |
முத்³க³ரம் தம் க்³ருஹீத்வா ச ஷ²ம்ப³ர꞉ க்ரோத⁴மூர்ச்சி²த꞉ ||2-107-19

ப்⁴ராமயித்வா ஸ சிக்ஷேப ப்ரத்³யும்நோரஸி வீர்யவான் |
ஸ க³த்வா மத³நாப்⁴யாஷ²ம் மாலா பூ⁴த்வா து பௌஷ்கரீ ||2-107-20

ப்ரத்³யும்நஸ்ய ச கண்டே² து ஸமாஸக்தா வ்யராஜத |
நக்ஷத்ராணாம் து மாலாயாம் யதா² பரிவ்ருதோ விது⁴꞉ ||2-107-21

ததோ தே³வா꞉ ஸக³ந்த⁴ர்வா꞉ ஸித்³தா⁴ஷ்²ச பரமர்ஷய꞉ |
ஸாது⁴ ஸாத்⁴விதி வாசோசு꞉ பூஜயந்கேஷ²வாத்மஜம் ||2-107-22

முத்³க³ரம் புஷ்பபூ⁴தம் து த்³ருஷ்ட்வா ப்ரத்³யும்நஸம்நிதௌ⁴ |
வைஷ்ணவம் பரமாஸ்த்ரம் து நாரதே³ந யதா²ஹ்ருதம் ||2-107-23

ஸந்த³தே⁴ சாபமாநம்ய இத³ம் வசநமப்³ரவீத் |
யத்³யஹம் ருக்மிணீபுத்ர꞉ கேஷ²வஸ்யாத்மஜோ ஹ்யஹம் ||2-107-24

தேந ஸத்யேந பா³ணேந ஜஹி த்வம் ஷ²ம்ப³ரம் ரணே |
இத்யுக்த்வா சாபமாக்ருஷ்ய ஸந்தா⁴ய ச மஹாமநா꞉ ||2-107-25

சிக்ஷேப ஷ²ம்ப³ரஸ்யாத² த³ஹம்ˮல்லோகத்ரயம் யதா² |
ஸ க்ஷிப்தோ வ்ருஷ்ணிஸிம்ஹேந ஷ²ர꞉ க்ரவ்யாத³மோஹந꞉ ||2-107-26

ஹ்ருத்³யம் ஷ²ம்ப³ரஸ்யாத²  பி⁴த்த்வா த⁴ரணிமாக³த꞉ |
ந சாஸ்ய மாம்ஸம் ந ஸ்நாயுர்நாஸ்தி² ந த்வங்ந ஷோ²ணிதம் ||2-107-27 

ஸர்வம் தத்³ப⁴ஸ்மஸாத்³பூ⁴தம் வைஷ்ணவாஸ்த்ரஸ்ய தேஜஸா |
ஹதே தை³த்யே மஹாகாயே தா³நவே ஷ²ம்ப³ரே(அ)த⁴மே ||2-107-28

ஜஹ்ருஷுர்தே³வக³ந்த⁴ர்வா நந்ருதுஷ்²சாப்ஸரோக³ணா꞉ |
உர்வஷீ² மேநகா ரம்பா⁴ விப்ரசித்திஸ்திலோத்தமா ||2-107-29

ந ந்ருதுர்ஹ்ருஷ்டமநஸோ ஜக³த்ஸ்தா²வரஜங்க³மம் |
தே³வராஜஸ்து ஸுப்ரீத꞉ ஸர்வதே³வக³ணை꞉ ஸஹ |
ப்ரத்³யும்நம் புஷ்பவர்ஷேண தமப்⁴யர்ச்ய ப்ரஹ்ருஷ்டவத் || 2-107-30

அத² ஸமரஹதே து தை³த்யராஜே 
மது⁴மத²நஸ்ய ஸுதேந வைஷ்ணவாஸ்த்ரை꞉ |
விக³தரிபுப⁴யா꞉ ஸுராஷ்²ச ஜக்³மு-
ர்மகரவிபூ⁴ஷணகேதநம் ஸ்துவந்த꞉ ||2-107-31

ஸ ச ஸமரபரிஷ்²ரமம் வஹந்வை 
நக³ரமுக²ம் ப்ரவிவேஷ² ரௌக்மிணேய꞉ |
ப்ரியதம இவ காந்தயா ப்ரஹ்ருஷ்ட-
ஸ்த்வரிதபத³ம் ரதித³ர்ஷ²நம் சகார ||2-107-32

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணி
ஷ²ம்ப³ரவதே⁴ ஸப்தாதி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_107_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 107 - Shambara eliminated
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran-ksr @ yahoo.ca,
January 21,  2009##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------

atha saptAdhikashatatamo.adhyAyaH 

shambaravadhaH

vaishampAyana uvAcha
shambarastu tataH kruddho mudgaraM taM samAdade |
mudgare gR^ihyamANe tu dvAdashArkAH samutthitAH ||2-107-1

parvatAshchalitAH sarve tathaiva vasudhAtalam |
unmArgAH sAgarA yAtAH sa~NkShubdhAshchapi devatAH ||2-107-2

gR^idhrachakrAkulaM vyoma ulkApAto babhUva ha |
vavarSha rudhiraM devaH paruShaM pavano vavau ||2-107-3

evaM dR^iShTvA mahotpAtAnpradyumnaH sa tvarAnvitaH |
avatIrya rathAdvIraH kR^itA~njalipuTaH sthitaH ||2-107-4

devIM sasmAra manasA pArvatIM sha~NkarapriyAm |
praNamya shirasA devIM stotum samupachakrame ||2-107-5

pradyumna uvAcha 
OM namaH kAtyAyanyai girIshAyai namo namaH |
namastrailokyamAyAyai kAtyAyanyai namo namH ||2-107-6

namaH shatruvinAshinyai namo gauryai shivapriye |
namasye shumbhamathanIM nishumbhamathanImapi ||2-107-7

kAlarAtri namastubhyaM kaumAryai cha namo namaH |
kAntAravAsinIM devIM namasyAmi kR^itA~njaliH ||2-107-8

vindhyavAsinIM durgaghnAM raNadurgAM raNapriyAm |
namasyAmi mahAdevIM jayAM cha vijayAM tathA ||2-107-9

aparAjitAM namasye.ahamajitAM shatrunAshinIm |
ghaNTAhastAM namasyAmi ghaNTAmAlAkulAM tathA || 2-107-10

trishUlinIM namasyAmi mahiShAsuraghAtinIm |
siMhAnanAM namasyAmi siMhapravaraketanAm ||2-107-11

ekAnaMshAM namasyAmi gAyatrIm yaj~nasatkR^itAm |
sAvitrIM chApi viprANAM namasye.ahaM kR^itA~njaliH ||2-107-12

rakSha mAM devi satataM sa~NgrAme vijayaM kuru |
iti kAmavachastuShTA durgA saMprItamAnasA ||2-107-13

uvAcha vachanaM devI suprItenAntarAtmanA |
pashya pashya mahAbAho rukmiNyAnandavardhana ||2-107-14

varaM varaya vatsa tvamamoghaM darshanaM mama |
devyAsu vachanam shrutvA romA~nchodgatamAnasaH ||2-107-15

praNamya shirasA devIM vij~naptumupachakrame |
yadi tvaM devi tuShTAsi dIyatAM me yadIpsitam ||2-107-16

varaM cha varade yAche sarvAmitreShu me jayaH |
yastvayA mudgaro dattaH shambarasyAtmasaMbhavaH ||2-107-17

eSha me gAtramAsAdya mAlA padmavatI bhavet |
tathAstviti cha sApyuktvA tatraivAntaradhIyata ||2-107-18

pradyumnastu mahAtejAstuShTo rathamathAruhat |
mudgaraM taM gR^ihItvA cha shambaraH krodhamUrchChitaH ||2-107-19

bhrAmayitvA sa chikShepa pradyumnorasi vIryavAn |
sa gatvA madanAbhyAshaM mAlA bhUtvA tu pauShkarI ||2-107-20

pradyumnasya cha kaNThe tu samAsaktA vyarAjata |
nakShatrANAM tu mAlAyAM yathA parivR^ito vidhuH ||2-107-21

tato devAH sagandharvAH siddhAshcha paramarShayaH |
sAdhu sAdhviti vAchochuH pUjayankeshavAtmajam ||2-107-22

mudgaraM puShpabhUtaM tu dR^iShTvA pradyumnasaMnidhau |
vaiShNavaM paramAstraM tu nAradena yathAhR^itam ||2-107-23

saMdadhe chApamAnamya idaM vachanamabravIt |
yadyahaM rukmiNIputraH keshavasyAtmajo hyaham ||2-107-24

tena satyena bANena jahi tvaM shambaraM raNe |
ityuktvA chApamAkR^iShya sandhAya cha mahAmanAH ||2-107-25

chikShepa shambarasyAtha daha.NllokatrayaM yathA |
sa kShipto vR^iShNisiMhena sharaH kravyAdamohanaH ||2-107-26

hR^idyaM shambarasyAtha  bhittvA dharaNimAgataH |
na chAsya mAMsaM na snAyurnAsthi na tva~Nna shoNitam ||2-107-27 

sarvaM tadbhasmasAdbhUtaM vaiShNavAstrasya tejasA |
hate daitye mahAkAye dAnave shambare.adhame ||2-107-28

jahR^iShurdevagandharvA nanR^itushchApsarogaNAH |
urvashI menakA rambhA viprachittistilottamA ||2-107-29

na nR^iturhR^iShTamanaso jagatsthAvaraja~Ngamam |
devarAjastu suprItaH sarvadevagaNaiH saha |
pradyumnaM puShpavarSheNa tamabhyarchya prahR^iShTavat || 2-107-30

atha samarahate tu daityarAje 
madhumathanasya sutena vaiShNavAstraiH |
vigataripubhayAH surAshcha jagmu-
rmakaravibhUShaNaketanaM stuvantaH ||2-107-31

sa cha samaraparishramam vahanvai 
nagaramukhaM pravivesha raukmiNeyaH |
priyatama iva kAntayA prahR^iShTa-
stvaritapadaM ratidarshanaM chakAra ||2-107-32

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
shambaravadhe saptAdhikashatatamo.adhyAyaH

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்