Wednesday 20 January 2021

ஷ²ம்ப³ரவதே⁴ நாரத³வாக்யம் | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 162 (163) - 106 (107)

அத² ஷட³தி²கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉

ஷ²ம்ப³ரவதே⁴ நாரத³வாக்யம்


War between Asura Shamvara and Pradyumna

வைஷ²ம்பாயன உவாச 
ஷ²ம்ப³ரஸ்து தத꞉ க்ருத்³த⁴꞉ ஸூதமாஹ விஷா²ம்பதே |
ஷ²த்ருப்ரமுக²தோ வீர ரத²ம் மே வாஹய த்³ருதம் ||2-106-1

யாவதே³னம் ஷ²ரைர்ஹன்மி மம விப்ரியகாரகம் |
ததோ ப⁴ர்த்ருவச꞉ ஷ்²ருத்வா ஸூதஸ்தத்ப்ரியகாரக꞉ ||2-106-2

ரத²ம் ஸஞ்சோத³யாமாஸ சாமீகரவிபூ⁴ஷிதம் |
தம் த்³ருஷ்த்வா ரத²மாயாந்தம் ப்ரத்³யும்ன꞉ பு²ல்லலோசன꞉ ||2-106-3

ஸந்த³தே⁴ சாபமாதா³ய ஷ²ரம் கனகபூ⁴ஷிதம் |
தேனாஹனத்ஸுஸங்க்ருத்³த⁴꞉ கோபயஞ்ஷ²ம்ப³ரம் ரணே ||2-106-4

ஹ்ருத³யே தாடி³தஸ்தேன தே³வஷ²த்ரு꞉ ஸுவிக்லவ꞉ |
ரத²ஷ²க்திம் ஸமாஷ்²ரித்ய தஸ்தௌ² ஸோ(அ)த² விசேதன꞉ ||2-106-5 

ஸ சேதனாம் புன꞉ ப்ராப்ய த⁴னுராதா³ய ஷ²ம்ப³ர꞉ |
விவ்யாத⁴ கார்ஷ்ணிம் குபித꞉ ஸப்தபி⁴ர்நிஷி²தை꞉ ஷ²ரை꞉ ||2-106-6

தானப்ராப்தாஞ்ஷ²ரான்ஸோ(அ)த² ஸப்தபி⁴꞉ ஸப்ததா⁴ச்சி²னத் |
ஷ²ம்ப³ரம் ச ஜகா⁴நாத² ஸப்தத்யா நிஷி²தை꞉ ஷ²ரை꞉ ||2-106-7

புன꞉ ஷ²ரஸஹஸ்ரேண கங்கப³ர்ஹிணவாஸஸா |
அஹனச்ச²ம்ப³ரம் க்ரோதா⁴த்³தா⁴ராபி⁴ரிவ பர்வதம் ||2-106-8

ப்ரதி³ஷோ² விதி³ஷ²ஷ்²சைவ ஷ²ரதா⁴ராஸமாவ்ருதா |
[ஸ தி³ஷோ² விதி³ஷ²ஷ்²சைவ ஷ²ரதா⁴ரா ஸமாவ்ருணோத்] || 2-106-9

அந்த⁴காரீக்ரூதம் வ்யோம தி³னகர்தா ந த்³ருஷ்²யதே |
ததோ(அ)ந்த⁴காரமுத்ஸார்ய வைத்³யுதாஸ்த்ரேண ஷ²ம்ப³ர꞉ ||2-106-10

ப்ரத்³யும்னஸ்ய ரதோ²பஸ்தே² ஷ²ரவர்ஷம் முமோச ஹ |
தத³ஸ்த்ரஜாலம் ப்ரத்³யும்ன꞉ ஷ²ரேணானதபர்வணா ||2-106-11

சிச்சே²த³ ப³ஹுதா⁴ ராஜந்த³ர்ஷ²யன்பாணிலாக⁴வம் |
ஹதே தஸ்மின்மஹாவர்ஷே ஷ²ராணாம் கார்ஷ்ணினா ததா³ ||2-106-12

த்³ருமவர்ஷம் முமோசாத² மாயயா காலஷ²ம்ப³ர꞉ |
த்³ருமவர்ஷோச்ச்²ரிதம் த்³ருஷ்ட்வா ப்ரத்³யும்ன꞉ க்ரோத⁴மூர்ச்சி²த꞉ ||2-106-13

ஆக்³னேயாஸ்த்ரம் முமோசாட² தேன வ்ருக்ஷானநாஷ²யத் |
ப⁴ஸ்மீபூ⁴தே வ்ருக்ஷவர்ஷே ஷி²லாஸங்கா⁴தமுத்ஸ்ருஜத் ||2-106-14

ப்ரத்³யும்னஸ்தம் து வாயவ்யை꞉ ப்ரோத்ஸாரயத ஸம்யுகே³ |
ததோ மாயாம் பராம் சக்ரே தே³வஷ²த்ரு꞉ ப்ரதாபவான் ||2-106-15

ஸிம்ஹான்வ்யாக்⁴ரான்வராஹாம்ஷ்²ச தரக்ஷூ²ந்ருக்ஷவானரான் |
வாரணான்வாரித³ப்ரக்²யான்ஹயானுஷ்ட்ரான்விஷா²ம்பதே ||2-106-16

முமோச த⁴னுராயம்ய ப்ரத்³யும்னஸ்ய ரதோ²பரி |
க³ந்த⁴ர்வாஸ்த்ரேண சிச்சே²த³ ஸர்வாம்ஸ்தான்க²ண்ட³ஷ²ஸ்ததா³ ||2-106-17

ப்ரத்³யும்னேன து ஸா மாயா ஹதா தாம் வீக்ஷ்ய ஷ²ம்ப³ர꞉ |
அன்யாம் மாயாம் முமோசாத² ஷ²ம்ப³ர꞉ க்ரோத⁴மூர்ச்சி²த꞉ ||2-106-18

க³ஜேந்த்³ரான்பி⁴ன்னவத³னான்ஷஷ்டிஹாயனயௌவனான் |
மஹாமாத்ரோத்தமாரூடா⁴ன்கல்பிதான்ரணகோவிதா³ன் ||2-106-19

தாமாபதந்தீம் மாயாம் து கார்ஷ்னி꞉ கமலலோசன꞉ |
ஸைம்ஹீம் மாயாம் ஸமுத்ஸ்ரஷ்டும் சக்ரே பு³த்³தி⁴ம் மஹாமனா꞉ ||2-106-20  

ஸா ஸ்ருஷ்டா ஸிம்ஹமாயா து ரௌக்மிணேயேன தீ⁴மதா |
மாயா நாக³வதீ நஷ்டா ஆதி³த்யேனேவே ஷ²ர்வரீ ||2-106-21

நிஹிதாம் ஹஸ்திமாயாம் து தாம் ஸமீக்ஷ்ய மஹாஸுர꞉ |
அன்யாம் ஸம்மோஹினீம் மாயாம் ஸோ(அ)ஸ்ருஜத்³தா³னவோத்தம꞉ ||2-106-22

தாம் த்³ருஷ்ட்வா மோஹினீம் நாம மாயாம் மயவிநிர்மிதாம் |
ஸம்ஜ்ஞாஸ்த்ரேண து ப்ரத்³யும்னோ நாஷ²யாமாஸ வீர்யவான் ||2-106-23

ஷ²ம்ப³ரஸ்து தத꞉ க்ருத்³தோ⁴ ஹதயா மாயயா ததா³ 
ஸைம்ஹீம் மாயாம் மஹாதேஜா꞉ ஸோ(அ)ஸ்ருஜத்³தா³னவேஷ்²வர꞉ ||2-106-24

ஸிம்ஹானாபததோ த்³ருஷ்ட்வா ரௌக்மிணேய꞉ ப்ரதாபவான் |
அஸ்த்ரம் கா³ந்த⁴ர்வமாதா³ய ஷ²ரபா⁴னஸ்ருஜத்ததா³ |
தே(அ)ஷ்டாபதா³ ப³லோத³க்³ரா நக²த³ம்ஷ்ட்ராயுதா⁴ ரணே ||2-106-25

ஸிம்ஹான்வித்³ராவயாமாஸுர்வயுர்ஜலத⁴ரானிவ |
ஸிம்ஹான்வித்³ரவதோ த்³ருஷ்ட்வா மாயயாஷ்டபதே³ன வை ||2-106-26

ஷ²ம்ப³ரஷ்²சிந்தயாமாஸ கத²மேனம் நிஹன்மி வை | 
அஹோ மூர்க²ஸ்வபா⁴வோ(அ)ஹம் யன்மயா ந ஹத꞉ ஷி²ஷு²꞉ ||2-106-27

ப்ராப்தயௌவனதே³ஹஸ்து க்ருதாஸ்த்ரஷ்²சாபி து³ர்மதி꞉ |
தத்கத²ம் நிஹநிஷ்யாமி ஷ²த்ரும் ரணஷி²ர꞉ஸ்தி²தம் ||2-106-28

மாயா ஸா திஷ்ட²தே தீவ்ரா பன்னகீ³ நாம பீ⁴ஷணா |
த³த்தா மே தே³வதே³வேன ஹரேணாஸுரகா⁴தினா ||2-106-29

தாம் ஸ்ருஜாமி மஹாமாயாமாஷீ²விஷஸமாகுலாம் |
தயா த³ஹ்யேத து³ஷ்டாத்மா ஹ்யேஷ மாயாமயோ ப³லீ ||2-106-30

ஸா ஸ்ருஷ்டா பன்னகீ³ மாயா விஷஜ்வாலாஸமாகுலா |
தயா பன்னக³மய்யா து ஸரத²ம் ஸஹவாஜினம் ||2-106-31

ஸஸூதம் ஸ ஹி ப்ரத்³யும்னம் ப³ப³ந்த⁴ ஷ²ரப³ந்த⁴னை꞉ |
ப³த்⁴யமானம் ததா³ த்³ருஷ்ட்வா ஆத்மானம் வ்ருஷ்ணிவம்ஷ²ஜ꞉ ||2-106-32

மாயாம் ஸஞ்சிந்தயாமாஸ ஸௌபர்ணீம் ஸர்பநாஷி²னீம் |
ஸா சிந்திதா மஹாமாயா ப்ரத்³யும்னேன மஹாத்மனா ||2-106-33

ஸுபர்ணா விசரந்தி ஸ்ம ஸர்பா நஷ்டா மஹாவிஷா꞉ |
ப⁴க்³னாயாம் ஸர்பமாயாயாம் ப்ரஷ²ம்ஸந்தி ஸுராஸுரா꞉ || 2-106-34 

ஸாது⁴ வீர மஹாபா³ஹோ ருக்மிண்யானந்த³வர்த⁴ன |
யத்த்வயா த⁴ர்ஷிதா மாயா தேன ஸ்ம பரிதோஷிதா꞉ ||2-106-35

ஹதாயாம் ஸர்பமாயாயாம் ஷ²ம்ப³ரஷ்²சிந்தயத்புன꞉ |
அஸ்தி மே காலத³ண்டா³போ⁴ முத்³க³ரோ ஹேமபூ⁴ஷித꞉ ||2-106-36

தமப்ரதிஹதம் யுத்³தே⁴ தே³வதா³னவமானவை꞉ | 
புரா யோ மம பார்வத்யா த³த்த꞉ பரமதுஷ்டயா ||1-106-37

க்³ருஹாண ஷ²ம்ப³ரேமம் த்வம் முத்³க³ரம் ஹேமபூ⁴ஷிதம் |
மயா ஸ்ருஷ்டம் ஸ்வதே³ஹே வை தப꞉ பரமது³ஷ்²சரம் ||2-106-38

மாயாந்தகரணம் நாம ஸர்வாஸுரவிநாஷ²னம் |
அனேன தா³னவௌ ரௌத்³ரௌ  ப³லினௌ கம்அரூபிணாஉ ||2-106-39

ஷு²ம்ப⁴ஷ்²சைவ நிஷு²ம்ப⁴ஷ்²ச ஸக³ணௌ ஸூதி³தௌ மயா |
ப்ராணஸம்ஷ²யமாபன்னே த்வயா மோக்ஷ்ய꞉ ஸ ஷ²த்ரவே ||2-106-40 

இத்யுக்த்வா பார்வதீ தே³வீ தத்ரைவாந்தரதீ⁴யத |
தத³ஹம் முத்³க³ரம் ஷ்²ரேஷ்ட²ம் மோசயிஷ்யாமி ஷ²த்ரவே ||2-106-41

தஸ்ய விஜ்ஞாய சித்தம் து தே³வராஜோ(அ)ப்⁴யபா⁴ஷத |
க³ச்ச² நாரத³ ஷீ²க்⁴ரம் த்வம் ப்ரத்³யும்னஸ்ய ரத²ம் ப்ரதி ||2-106-42

ஸம்போ³த⁴ய மஹாபா³ஹும் பூர்வஜாதிம் ச மோக்ஷய |
வைஷ்ணவாஸ்த்ரம் ப்ரயச்சா²ஸ்மை வதா⁴ர்த²ம் ஷ²ம்ப³ரஸ்ய ச ||2-106-43

அபே⁴த்³யம் கவசம் சாஸ்ய ப்ரயச்சா²ஸுரஸூத³ன |
ஏவமுக்தோ மக⁴வதா நாரத³꞉ ப்ரயயௌ த்வரம் ||2-106-44

ஆகாஷே²(அ)தி⁴ஷ்டி²தோ(அ)வோசன்மகரத்⁴வஜகேதனம் |
குமாரம் பஷ்²ய மாம் ப்ராப்தம் தே³வக³ந்த⁴ர்வநாரத³ம் |
ப்ரேஷிதம் தே³வராஜேன தவ ஸம்போ³த⁴னாய வை ||2-106-45

ஸ்மர த்வம் பூர்வகம் பா⁴வம் காமதே³வோ(அ)ஸி மானத³ |
ஹரகோபானலாத்³த³க்³த⁴ஸ்தேனானங்க³ இஹோச்யதே ||2-106-46

த்வம் வ்ருஷ்ணிவம்ஷ²ஜாதோ(அ)ஸி ருக்மிண்யா க³ர்ப⁴ஸம்ப⁴வ꞉ |
ஜாதோ(அ)ஸி கேஷ²வேன த்வம் ப்ரத்³யும்ன இதி கீர்த்யஸே ||2-106-47

ஆஹ்ருத்ய ஷ²ம்ப³ரேண த்வமிஹானீதோ(அ)ஸி மானத³ |
ஸப்தராத்ரே த்வஸம்பூர்ணே ஸூதிகாகா³ரமத்⁴யத꞉ ||2-106-48

வதா⁴ர்த²ம் ஷ²ம்ப³ரஸ்ய த்வம் ஹ்ரியமாணோ ஹ்யுபேக்ஷித꞉ |
கேஷ²வேன மஹாபா³ஹோ தே³வகார்யார்த²ஸித்³த⁴யே ||2-106-49

யைஷா மாயாவதீ நாம பா⁴ர்யா வை ஷ²ம்ப³ரஸ்ய து |
ரதிம் தாம் வித்³தி⁴ கல்யாணீம் தவ பா⁴ர்யாம் புராதனீம் ||2-106-50

தவ ஸம்ரக்ஷணார்தா²ய  ஷ²ம்ப³ரஸ்ய க்³ருஹே(அ)வஸத் |
மாயாம் ஷ²ரீரஜாம் தஸ்ய மோஹனார்த²ம் து³ராத்மன꞉ ||2-106-51

ரதே꞉ ஸம்பாத³னார்தா²ய ப்ரேஷயத்யநிஷ²ம் ததா³  |
ஏவம் ப்ரத்³யும்னம் பு³த்³த்⁴வா வை தத்ர பா⁴ர்யா ப்ரதிஷ்டி²தா ||2-106-52

ஹத்வா தம் ஷ²ம்ப³ரம் வீர வைஷ்ணவாஸ்த்ரேண ஸம்யுகே³ |
க்³ருஹ்ய மாயாவதீம் பா⁴ர்யாம் த்³வாரகாம் க³ந்துமர்ஹஸி ||2-106-53

க்³ருஹாண வைஷ்ணவம் சாஸ்த்ரம் கவசம் ச மஹாப்ரப⁴ம் |
ஷ²க்ரேண தவ ஸங்க்³ருஹ்ய ப்ரேஷிதம் ஷ²த்ருஸூத³ன ||2-106-54

ஷ்²ருணு மே ஹ்யபரம் வாக்யம் க்ரியதாமவிஷ²ங்கயா |
அஸ்ய தே³வரிபோஸ்தாத முத்³க³ரோ நித்யமூர்ஜித꞉ ||2-106-55

பார்வத்யாம் பரிதுஷ்டாயாம் த³த்த꞉ ஷ²த்ருனிப³ர்ஹண꞉ |
அமோக⁴ஷ்²சைவ ஸங்க்³ராமே தே³வதா³னவமானவை꞉ ||2-106-56

தத³ஸ்த்ரப்ரவிகா⁴தார்த²ம் தே³வீம் த்வம் ஸ்மர்துமர்ஹஸி |
ஸ்தவ்யா சைவ நமஸ்யா ச மஹாதே³வீ ரணோத்ஸுகை꞉ ||2-106-57

தத்ர வை க்ரியதாம் யத்ன꞉ ஸங்க்³ராமே ரிபுணா ஸஹ |
இத்யுக்த்வா நாரதோ³ வாக்யம் ப்ரயயௌ யத்ர வாஸவ꞉ ||2-106-58

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணி
ஷ²ம்ப³ரவதே⁴ நாரத³வாக்யே ஷட³தி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_106_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 2- Vishnu Parva
Chapter 106 - Narada's Message
Itranslated by K S Ramachandran,  ramachandran_ksr@yahoo.ca, 
January 20, 2009
Note: 1. the title for this Chapter has to be supplied
      2. Verse 44. It should be ...sUdane, as is typed here. ##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------

atha ShaDathikashatatamo.adhyAyaH

shambaravadhe nAradavAkyam                  

vaishampAyana uvAcha 
shambarastu tataH kruddhaH sUtamAha vishAMpate |
shatrupramukhato vIra rathaM me vAhaya drutam ||2-106-1

yAvadenaM sharairhanmi mama vipriyakArakam |
tato bhartR^ivachaH shrutvA sUtastatpriyakArakaH ||2-106-2

rathaM saMchodayAmAsa chAmIkaravibhUShitam |
taM dR^iShtvA rathamAyAntam pradyumnaH phullalochanaH ||2-106-3

sandadhe chApamAdAya sharaM kanakabhUShitam |
tenAhanatsusa~NkruddhaH kopaya~nshambaraM raNe ||2-106-4

hR^idaye tADitastena devashatruH suviklavaH |
rathashaktiM samAshritya tasthau so.atha vichetanaH ||2-106-5 

sa chetanAM punaH prApya dhanurAdAya shambaraH |
vivyAdha kArShNiM kupitaH saptabhirnishitaiH sharaiH ||2-106-6

tAnaprAptA~nsharAnso.atha saptabhiH saptadhAchChinat |
shambaraM cha jaghAnAtha saptatyA nishitaiH sharaiH ||2-106-7

punaH sharasahasreNa ka~NkabarhiNavAsasA |
ahanachChambaraM krodhAddhArAbhiriva parvatam ||2-106-8

pradisho vidishashchaiva sharadhArAsamAvR^itA |
[sa disho vidishashchaiva sharadhArA samAvR^iNot] || 2-106-9

andhakArIkR^ItaM vyoma dinakartA na dR^ishyate |
tato.andhakAramutsArya vaidyutAstreNa shambaraH ||2-106-10

pradyumnasya rathopasthe sharavarShaM mumocha ha |
tadastrajAlaM pradyumnaH shareNAnataparvaNA ||2-106-11

chichCheda bahudhA rAjandarshayanpANilAghavam |
hate tasminmahAvarShe sharANAM kArShNinA tadA ||2-106-12

drumavarShaM mumochAtha mAyayA kAlashambaraH |
drumavarShochChritaM dR^iShTvA pradyumnaH krodhamUrchChitaH ||2-106-13

AgneyAstraM mumochATha tena vR^ikShAnanAshayat |
bhasmIbhUte vR^ikShavarShe shilAsa~NghAtamutsR^ijat ||2-106-14

pradyumnastaM tu vAyavyaiH protsArayata saMyuge |
tato mAyAM parAM chakre devashatruH pratApavAn ||2-106-15

siMhAnvyAghrAnvarAhAMshcha tarakshUnR^ikShavAnarAn |
vAraNAnvAridaprakhyAnhayAnuShTrAnvishAMpate ||2-106-16

mumocha dhanurAyamya pradyumnasya rathopari |
gandharvAstreNa chichCheda sarvAMstAnkhaNDashastadA ||2-106-17

pradyumnena tu sA mAyA hatA tAM vIkShya shambaraH |
anyAM mAyAM mumochAtha shambaraH krodhamUrchChitaH ||2-106-18

gajendrAnbhinnavadanAnShaShTihAyanayauvanAn |
mahAmAtrottamArUDhAnkalpitAnraNakovidAn ||2-106-19

tAmApatantIM mAyAM tu kArShniH kamalalochanaH |
saiMhIM mAyAM samutsraShTuM chakre buddhiM mahAmanAH ||2-106-20  

sA sR^iShTA siMhamAyA tu raukmiNeyena dhImatA |
mAyA nAgavatI naShTA Adityeneve sharvarI ||2-106-21

nihitAM hastimAyAM tu tAM samIkShya mahAsuraH |
anyAM saMmohinIM mAyAM so.asR^ijaddAnavottamaH ||2-106-22

tAM dR^iShTvA mohinIM nAma mAyAM mayavinirmitAm |
samj~nAstreNa tu pradyumno nAshayAmAsa vIryavAn ||2-106-23

shambarastu tataH kruddho hatayA mAyayA tadA 
saiMhIM mAyAM mahAtejAH so.asR^ijaddAnaveshvaraH ||2-106-24

siMhAnApatato dR^iShTvA raukmiNeyaH pratApavAn |
astraM gAndharvamAdAya sharabhAnasR^ijattadA |
te.aShTApadA balodagrA nakhadaMShTrAyudhA raNe ||2-106-25

siMhAnvidrAvayAmAsurvayurjaladharAniva |
siMhAnvidravato dR^iShTvA mAyayAShTapadena vai ||2-106-26

shambarashchintayAmAsa kathamenaM nihanmi vai | 
aho mUrkhasvabhAvo.ahaM yanmayA na hataH shishuH ||2-106-27

prAptayauvanadehastu kR^itAstrashchApi durmatiH |
tatkathaM nihaniShyAmi shatruM raNashiraHsthitam ||2-106-28

mAyA sA tiShThate tIvrA pannagI nAma bhIShaNA |
dattA me devadevena hareNAsuraghAtinA ||2-106-29

tAM sR^ijAmi mahAmAyAmAshIviShasamAkulAm |
tayA dahyeta duShTAtmA hyeSha mAyAmayo balI ||2-106-30

sA sR^iShTA pannagI mAyA viShajvAlAsamAkulA |
tayA pannagamayyA tu sarathaM sahavAjinam ||2-106-31

sasUtaM sa hi pradyumnaM babandha sharabandhanaiH |
badhyamAnaM tadA dR^iShTvA AtmAnaM vR^iShNivaMshajaH ||2-106-32

mAyAM sa~nchintayAmAsa sauparNIM sarpanAshinIm |
sA chintitA mahAmAyA pradyumnena mahAtmanA ||2-106-33

suparNA vicharanti sma sarpA naShTA mahAviShAH |
bhagnAyAM sarpamAyAyAM prashaMsanti surAsurAH || 2-106-34 

sAdhu vIra mahAbAho rukmiNyAnandavardhana |
yattvayA dharShitA mAyA tena sma paritoShitAH ||2-106-35

hatAyAM sarpamAyAyAM shambarashchintayatpunaH |
asti me kAladaNDAbho mudgaro hemabhUShitaH ||2-106-36

tamapratihataM yuddhe devadAnavamAnavaiH | 
purA yo mama pArvatyA dattaH paramatuShTayA ||1-106-37

gR^ihANa shambaremaM tvaM mudgaraM hemabhUShitam |
mayA sR^iShTaM svadehe vai tapaH paramadushcharam ||2-106-38

mAyAntakaraNaM nAma sarvAsuravinAshanam |
anena dAnavau raudrau  balinau kaMarUpiNAu ||2-106-39

shumbhashchaiva nishumbhashcha sagaNau sUditau mayA |
prANasaMshayamApanne tvayA mokShyaH sa shatrave ||2-106-40 

ityuktvA pArvatI devI tatraivAntaradhIyata |
tadahaM mudgaraM shreShThaM mochayiShyAmi shatrave ||2-106-41

tasya vij~nAya chittaM tu devarAjo.abhyabhAShata |
gachCha nArada shIghraM tvaM pradyumnasya rathaM prati ||2-106-42

saMbodhaya mahAbAhuM pUrvajAtiM cha mokShaya |
vaiShNavAstraM prayachChAsmai vadhArthaM shambarasya cha ||2-106-43

abhedyaM kavachaM chAsya prayachChAsurasUdana |
evamukto maghavatA nAradaH prayayau tvaram ||2-106-44

AkAshe.adhiShThito.avochanmakaradhvajaketanam |
kumAraM pashya mAM prAptaM devagandharvanAradam |
preShitaM devarAjena tava saMbodhanAya vai ||2-106-45

smara tvaM pUrvakaM bhAvaM kAmadevo.asi mAnada |
harakopAnalAddagdhastenAna~Nga ihochyate ||2-106-46

tvaM vR^iShNivaMshajAto.asi rukmiNyA garbhasaMbhavaH |
jAto.asi keshavena tvaM pradyumna iti kIrtyase ||2-106-47

AhR^itya shambareNa tvamihAnIto.asi mAnada |
saptarAtre tvasaMpUrNe sUtikAgAramadhyataH ||2-106-48

vadhArthaM shambarasya tvaM hriyamANo hyupekShitaH |
keshavena mahAbAho devakAryArthasiddhaye ||2-106-49

yaiShA mAyAvatI nAma bhAryA vai shambarasya tu |
ratiM tAM viddhi kalyANIM tava bhAryAM purAtanIm ||2-106-50

tava saMrakShaNArthAya  shambarasya gR^ihe.avasat |
mAyAM sharIrajAM tasya mohanArthaM durAtmanaH ||2-106-51

rateH saMpAdanArthAya preShayatyanishaM tadA  |
evaM pradyumnaM buddhvA vai tatra bhAryA pratiShThitA ||2-106-52

hatvA taM shambaraM vIra vaiShNavAstreNa saMyuge |
gR^ihya mAyAvatIM bhAryAM dvArakAM gantumarhasi ||2-106-53

gR^ihANa vaiShNavaM chAstraM kavachaM cha mahAprabham |
shakreNa tava sa~NgR^ihya preShitaM shatrusUdana ||2-106-54

shR^iNu me hyaparaM vAkyam kriyatAmavisha~NkayA |
asya devaripostAta mudgaro nityamUrjitaH ||2-106-55

pArvatyAM parituShTAyAM dattaH shatrunibarhaNaH |
amoghashchaiva sa~NgrAme devadAnavamAnavaiH ||2-106-56

tadastrapravighAtArthaM devIM tvaM smartumarhasi |
stavyA chaiva namasyA cha mahAdevI raNotsukaiH ||2-106-57

tatra vai kriyatAM yatnaH sa~NgrAme ripuNA saha |
ityuktvA nArado vAkyaM prayayau yatra vAsavaH ||2-106-58

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
shambaravadhe nAradavAkye ShaDadhikashatatamo.adhyAyaH

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்