Sunday 17 January 2021

ப்ரத்³யும்நேந ஷ²ம்ப³ரஸைந்யவித்³ராவணம் | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 161 (162) - 105 (106)

அத² பஞ்சதி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉

ப்ரத்³யும்நேந ஷ²ம்ப³ரஸைந்யவித்³ராவணம்


Pradyuman

வைஷ²ம்பாயந உவாச  
தத꞉ ப்ரவ்ருத்³த⁴ம் யுத்³த⁴ம் து துமுலம் லோமஹர்ஷணம் |
ஷ²ம்ப³ரஸ்ய து புத்ராணாம் ருக்மிண்யா நந்த³நஸ்ய ச ||2-105-1

தத꞉ க்ருத்³தா⁴ மஹாதை³த்யா꞉ ஷ²ரஷ²க்திபரஷ்²வதா⁴ன் |
சக்ரதோமரகுந்தாநி பு⁴ஷு²ண்டீ³ர்முஸலாநி ச ||2-105-2

யுக³பத்பாதயந்தி ஸ்ம ப்ரத்³யும்நோபரி வேகி³தா꞉ |
கார்ஷ்²ணாயநிஸ்து ஸங்க்ருத்³த⁴꞉ ஸர்வாஸ்த்ரத⁴நுஷஷ்²ச்யுதை꞉ ||2-105-3

ஏகைகம் பஞ்சபி⁴꞉ க்ருத்³த⁴ஷ்²சிச்சே²த³ ரணமூர்த⁴நி |
புநரேவாஸுரா꞉ க்ருத்³தா⁴꞉ ஸர்வே தே க்ருதநிஷ்²சயா꞉ ||2-105-4

வவ்ருஷு꞉ ஷ²ரஜாலாநி ப்ரத்³யும்நவத⁴காங்க்ஷயா |
தத꞉ ப்ரகுபிதோ(அ)நங்கோ³ த⁴நுராதா³ய ஸத்வர꞉ ||2-105-5

ஷ²ம்ப³ரஸ்ய ஜகா⁴நாஷு² த³ஷ² புத்ராந்மஹௌஜஸ꞉ |
ததோ(அ)பரேண ப⁴ல்லேந குபித꞉ கேஷ²வாத்மஜ꞉ ||2-105-6

சிச்சே²தா³ஷு² ஷி²ரஸ்தஸ்ய சித்ரஸேநஸ்ய வீர்யவான் |
ததஸ்தே ஹதஷே²ஷாஸ்து ஸமேத்ய ஸமயுத்³த்⁴யத ||2-105-7

ஷ²ரவர்ஷம் விமுஞ்சந்தோ ஹ்யப்⁴யதா⁴வஞ்ஜிகா⁴ம்ஸிதும் |
தத꞉ ஸந்தா⁴ய பா³ணாம்ஸ்தே விமுஞ்சந்தோ ரணோத்ஸுகா꞉ ||2-105-8

க்ரீட³ந்நிவ மஹாதேஜா꞉ ஷி²ராம்ஸ்யேஷாமபாதயத் |
நிஹத்ய ஸமரே ஸர்வாஞ்ச²தமுத்தமத⁴ந்விநாம் ||2-105-9

ப்ரத்³யும்ந꞉ ஸமராகாங்க்ஷீ தஸ்தௌ² ஸங்க்³ராமமூர்த⁴நி |
ஹதம் புத்ரஷ²தம் ஷ்²ருத்வா ஷ²ம்ப³ர꞉ க்ரோத⁴மாத³தே⁴ ||2-105-10

ஸூதம் ஸஞ்சோத³யாமாஸ ரத²ம் மே ஸம்ப்ரயோஜய |
ராஜ்ஞோ வாக்யம் நிஷா²ம்யாத² ப்ரணம்ய ஷி²ரஸா பு⁴வி ||2-105-11

ஸஸைந்யம் நோத³யாமாஸ ரத²ம் ஸ ஸுஸமாஹிதம் |
யுக்தம்ருஷ்யஸஹஸ்ரேண ஸர்பராஜஸகேதநம் ||2-105-12

ஷா²ர்தூ³லசர்மஸம்விஷ்டம் கிங்கிணீஜலபாலிநம் |
ஈஷா²ம்ருக³க³ணாகீர்ணம் பங்க்திப⁴க்திவிராஜிதம் ||2-105-13

தாராசித்ரபிநத்³தா⁴ங்க³ம் ஸ்வர்ணகூப³ரபூ⁴ஷிதம் |
ஸுபதாகமஹோச்ச்²ராயம் ம்ருக³ராஜோக்³ரகேதநம் ||2-105-14

ஸுவிப⁴க்தவரூத²ம் ச லோஹேஷாவஜ்ரகூப³ரம் |
மந்தா³ரோத³க்³ரஷி²க²ரம் சாருசாமரபூ⁴ஷிதம் ||2-105-15

நக்ஷத்ரமாலாபிஹிதம் ஹேமத³ண்ட³ஸமாஹிதம் |
விராஜமாநம் ஷ்²ரீமந்தமாரோஹச்ச²ம்ப³ரோ ரத²ம் ||2-105-16

காஞ்சநம் சித்ரஸந்நாஹம் த⁴நுர்க்³ருஹ்ய ஷ²ராம்ஸ்ததா² |    
ப்ரஸ்தி²த꞉ ஸமராகாங்க்ஷீ ம்ருத்யுநா பரிசோதி³த꞉ ||2-105-17 

சதுர்பி⁴꞉ ஸசிவை꞉ ஸார்த⁴ம் ஸைந்யேந மஹதா வ்ருத꞉ |
து³ர்த⁴ர꞉ கேதுமாலீ ச ஷ²த்ருஹந்தா ப்ரமர்த³ந꞉ ||2-105-18

ஏதை꞉ பரிவ்ருதோ(அ)மாத்யைர்யுயுத்ஸு꞉ ப்ரஸ்தி²தோ ரணே |
த³ஷ²நாக³ஸஹஸ்ராணி ரதா²நாம் த்³வே ஷ²தே ததா² ||2-105-19

ஹயாநாம் சாஷ்டஸாஹஸ்ரை꞉ ப்ரயுதைஷ்²ச பதா³திநாம் |
ஏதை꞉ பரிவ்ருதோ யோதை⁴꞉ ஷ²ம்ப³ர꞉ ப்ரயயௌ ததா³ ||2-105-20 

ப்ரயாதஸ்ய து ஸஞ்க்³ராமே உத்பாதா ப³ஹவோ(அ)ப⁴வன் |
க்³ருத்⁴ரசக்ராகுலே வ்யோம்நி ஸந்த்⁴யாகாராப்⁴ரநாதி³தம் ||2-105-21

க³ர்ஜந்தி பருஷம் மேகா⁴ நிர்கா⁴தஷ்²சாம்ப³ராத்பதத் |
ஷி²வா விநேது³ரஷி²வம் ஸைந்யம் ஸங்காலயந்மஹத் ||2-105-22

த்⁴வஜஷீ²ர்ஷே(அ)பதத்³க்³ருத்⁴ர꞉ காஞ்க்ஷந்வை தா³நவாஸ்ருஜம் |
ரதா²க்³ரே பதிதஷ்²சாஸ்ய கப³ந்தோ⁴ பு⁴வி த்³ருஷ்²யதே ||2-105-23

சீசீகூசீதி வாஷா²ந்தி ஷ²ம்ப³ரஸ்ய ரதோ²பரி |
ஸ்வர்பா⁴நுக்³ரஸ்த ஆதி³த்ய꞉ பரிகை⁴꞉ பரிவேஷ்டித꞉ ||2-105-24

ஸ்பு²ரதே நயநம் சாஸ்ய ஸவ்யம் ப⁴யநிவேத³நம் |
பா³ஹு꞉ ப்ரகம்பதே ஸவ்ய꞉ ப்ராஸ்க²லந்ரத²வாஜிந꞉ ||2-105-25

த்⁴வாங்க்ஷோ மூர்த்⁴நி நிபதித꞉ ஷ²ம்ப³ரஸ்ய ஸுராரிண꞉ |
வவர்ஷ ருதி⁴ரம் தே³வ꞉ ஷ²ர்கராங்கா³ரமிஷ்²ரிதம் ||2-105-26

உல்காபாதஸஹஸ்ராணி நிபேதூ ரணமூர்த⁴நி |
ப்ரதோதோ³ ந்யபதத்³த⁴ஸ்தாத்ஸாரதே²ர்ஹயயாயிந꞉ ||2-105-27

ஏதாநசிந்தயித்வா து உத்பாதாந்ஸமுபஸ்தி²தான் |
ப்ரயயௌ ஷ²ம்ப³ர꞉ க்ருத்³த⁴꞉ ப்ரத்³யும்நவத⁴காங்க்ஷயா ||2-105-28

பே⁴ரீம்ருத³ங்க³ஷ²ங்கா²நாம் பணவாநகது³ந்து³பே⁴꞉ |
யுக³பந்நாத்³யமாநாநாம் ப்ருதி²வீ ஸமகம்பத ||2-105-29

தேந ஷ²ப்³தே³ந மஹதா ஸந்த்ரஸ்தா ம்ருக³பக்ஷிண꞉ |
ஸமந்தாத்³து³த்³ருவுஸ்தஸ்மாத்³ப⁴யவிக்லவசேதஸ꞉ ||2-105-30

ரநமத்⁴யே ஸ்தி²த꞉ கார்ஷ்ணிஷ்²சிந்தயந்நித⁴நம் ரிபோ꞉ |
ஸைந்யை꞉ பரிவ்ருதோ(அ)ஸங்க்²யைர்யுத்³தா⁴ய க்ருதநிஷ்²சய꞉ ||2-105-31

க்ருத்³த⁴꞉ ஷ²ரஸஹஸ்ரேண ப்ரத்³யும்நம் ஸமதாட³யத் |
ஸம்ப்ராப்தாம்ஷ்²சைவ தாந்பா³ணாம்ஷ்²சி²ச்சே²த³ க்ருதஹஸ்தவத் ||2-105-32  

ப்ரத்³யும்நோ த⁴நுராதா³ய ஷ²ரவர்ஷம் முமோச ஹ |
தஸ்மிந்ஸைந்யே ந கோ(அ)ப்யஸ்தி யோ ந வித்³த⁴꞉ ஷ²ரேண வை ||2-105-33

ப்ரத்³யும்நஷ²ரபாதேந தத்ஸைந்யம் விமுகீ²க்ருதம் |
ஷ²ம்ப³ரஸ்ய ததா²ப்⁴யாஷே² ஸ்தி²தம் ஸம்ஹ்ருத்ய பீ⁴தவத் ||2-105-34

ஸ்வப³லம் வித்³ருதம் த்³ருஷ்ட்வா ஷ²ம்ப³ர꞉ க்ரோத⁴மூர்ச்சி²த꞉ |
ஆஜ்ஞாபயாமாஸ ததா³ ஸசிவாந்தா³நவேஷ்²வர꞉ ||2-105-35

க³ச்ச²த்⁴வம் மந்நியோகே³ந ப்ரஹரத்⁴வம் ரிபோ꞉ ஸுதம் |
நோபேக்ஷணீய꞉ ஷ²த்ருர்வை வத்⁴யதாம் க்ஷிப்ரமேவ வை ||2-105-36

உபேக்ஷித இவ வ்யாதி⁴꞉ ஷ²ரீரம் நாஷ²யேத்³த்⁴ருவம் |
ததே³வ து³ர்மதி꞉ பாபோ வத்⁴யதாம் மத்ப்ரியேப்ஸயா ||2-105-37

ததஸ்தே ஸசிவா꞉ க்ருத்³தா⁴꞉ ஷி²ரஸா க்³ருஹ்ய ஷா²ஸநம் |
ஷ²ரவர்ஷம் விமுஞ்சந்தஸ்த்வரிதா நோத³யந்ரதா²ன் ||2-105-38

தாந்த்³ருஷ்ட்வா தா⁴வத꞉ ஸங்க்²யே க்ருத்³தோ⁴ மகரகேதந꞉ |
சாபமுத்³யம்ய ஸம்ப்⁴ராந்தஸ்தஸ்தௌ² ப்ரமுக²தோ ப³லீ ||2-105-39

து³ர்த⁴ரம் பஞ்சவிம்ஷ²த்யா ஷ²ரை꞉ ஸந்நதபர்வபி⁴꞉  |
பி³பே⁴த³ ஸுமஹாதேஜா꞉ கேதுமாலிம் த்ரிஷஷ்டிபி⁴꞉ ||2-105-40

ஸப்தத்யா ஷ²த்ருஹந்தாரம் த்³வ்யஷீ²த்யா து ப்ரமர்த³நம் |
பி³பே⁴த³ பரமாமர்ஷீ ருக்மிண்யா நந்தி³வர்த⁴ந꞉ ||2-105-41

ததஸ்தே ஸசிவா꞉ க்ருத்³தா⁴꞉ ப்ரத்³யும்நம் ஷ²ரவ்ருஷ்டிபி⁴꞉ |
ஏகைகஷோ² பி³பே⁴தா³ஜௌ ஷஷ்டிபி⁴꞉ ஷஷ்டிபி⁴꞉ ஷ²ரை꞉ ||2-105-42

தாநப்ராப்தாஞ்ச²ராந்பா³ணைஷ்²சிச்சே²த³ மகரத்⁴வஜ꞉ |
ததோ(அ)ர்த⁴சந்த்³ரமாதா³ய து³ர்த⁴ரஸ்ய ஸ ஸாரதி²ம் ||2-105-43

ஜகா⁴ந பஷ்²யதாம் ராஜ்ஞாம் ஸர்வேஷாம் ஸைநிகஸ்ய வை |
சதுர்பி⁴ரத² நாராசை꞉ ஸுபர்வை꞉ கங்கதேஜிதை꞉ ||2-105-44

ஜகா⁴ந சதுர꞉ ஸோ(அ)ஷ்²வாந்து³ர்த⁴ரஸ்ய ரத²ம் ப்ரதி  |
ஏகேந யோக்த்ரம் ச²த்ரம் ச த்⁴வஜமேகேந ப³ந்து⁴ரம் ||2-105-45

ஷஷ்ட்யா ச யுக³சக்ராக்ஷம் சிச்சே²த³ மகரத்⁴வஜ꞉ |
அதா²பரம் ஷ²ரம் க்³ருஹ்ய கங்கபத்ரம் ஸுதேஜிதம்  ||2-105-46

முமோச ஹ்ருத³யே தஸ்ய து³ர்த⁴ரஸ்யாந்யஜீவிந꞉ |
ஸ க³தாஸுர்க³தஷ்²ரீகோ க³தஸத்த்வோ க³தப்ரப⁴꞉ ||2-105-47

நிபபாத ரதோ²பஸ்தா²த்க்ஷீணபுண்ய இவ க்³ரஹ꞉ |
து³ர்த⁴ரே நிஹதே ஷூ²ரே தா³நவே தா³நவேஷ்²வர꞉ ||2-105-48

கேதுமாலீ ஷ²ரவ்ராதைரபி⁴து³த்³ராவ க்ருஷ்ணஜம் |
ப்ரத்³யும்நமத² ஸங்க்ருத்³தோ⁴ ப்⁴ருகுடீபீ⁴ஷணாநாந꞉ ||2-105-49

க்ருத்வாப்⁴யதா⁴வத்ஸஹஸா திஷ்ட² திஷ்டே²தி சாப்³ரவீத் |   
ஸங்க்ருத்³த⁴꞉ க்ருஷ்ணஸூநுஸ்து ஷ²ரவர்ஷைரவாகிரத் ||2-105-50

பர்வதம் வாரிதா⁴ராபி⁴꞉ ப்ராவ்ருஷீவ யதா² க⁴ந꞉ |
ஸ வித்³தோ⁴ தா³நவாமாத்ய꞉ ப்ரத்³யும்நேந த⁴நுஷ்மதா ||2-105-51

சக்ரமாதா³ய சிக்ஷேப ப்ரத்³யும்நவத⁴காங்க்ஷயா |
தம் து ப்ராப்தம் ஸஹஸ்ராரம் க்ருஷ்ணசக்ரஸமத்³யுதிம் ||2-105-52

நிபத்யோத்பத்ய ஸஹஸா ஸர்வேஷாமேவ பஷ்²யதாம் |
தேநைவ தஸ்ய சிச்சே²த³ கேதுமாலே꞉ ஷி²ரஸ்ததா³ ||2-105-53  

தத்³த்³ருஷ்ட்வா கர்ம விபுலம் ரௌக்மிணேயஸ்ய தே³வராட் |
விஸ்மயம் பரமம் ப்ராப்த꞉ ஸர்வைர்தே³வக³ணை꞉ ஸஹ ||2-105-54

க³ந்த⁴ர்வாப்ஸரஸஷ்²சைவ புஷ்பவர்ஷைரவாகிரன் |
கேதுமாலிம் ஹதம் த்³ருஷ்ட்வா ஷ²த்ருஹந்தா ப்ரமர்த³ந꞉ |
மஹாப³லஸமூஹேந ப்ரத்³யும்நமத² து³த்³ருவே ||2-105-55

தே க³தா³ம் முஸலம் சக்ரம் ப்ராஸதோமரஸாயகான் |
பி⁴ந்தி³பாலாந்குடா²ராம்ஷ்²ச பா⁴ஸ்வராந்கூடமுத்³க³ரான் ||2-105-56

யுக³பத்ஸங்க்ஷிபந்தி ஸ்ம வதா⁴ர்த²ம் க்ருஷ்ணநந்த³நே |
ஸோ(அ)பி தாந்யஸ்த்ரஜாலாநி ஷ²ஸ்த்ரஜாலைரநேகதா⁴ ||2-105-57

சிச்சே²த³ ப³ஹுதா⁴ வீரோ த³ர்ஷ²யந்பாணிலாக⁴வம் |
க³ஜாந்ஸோ(அ)ப்⁴யஹநத்க்ருத்³தோ⁴ க³ஜாரோஹாந்ஸஹஸ்ரஷ²꞉ ||2-105-58

ரதா²ந்ஸாரதி²பி⁴꞉ ஸார்த⁴ம் ஹயாம்ஷ்²சைவ மமர்த³ ஹ |
பாதயம்ஸ்தாஞ்ச²ரவ்ராதைர்நாவித்³த⁴꞉ கஷ்²சிதீ³க்ஷ்யதே || 2-105-59
ஏவம் ஸர்வாணி ஸைந்யாநி மமந்த² மகரத்⁴வஜ꞉ |
நதீ³ம் ப்ராவர்தயத்³கோ⁴ராம் ஷோ²ணிதாம்பு³தரங்கி³ணீம் ||2-105-60

முக்தாஹாரோர்மிப³ஹுலாம் வஸாமேதோ³ஸ்தி²பங்கிநீம் |
ச²த்ரத்³வீபஷ²ராவர்தாம் ரதை²꞉ புலிநமண்டி³தாம்||2-105-61

கேயூரகுண்ட³லாகூர்மாம் த்⁴வஜமத்ஸ்யவிபூ⁴ஷிதாம் |
நாக³க்³ராஹவதீம் ரௌத்³ரீம் மத்ஸ்யகூர்மவிபூ⁴ஷிதாம் ||2-105-62

கேஷ²ஷை²வலஸஞ்ச²ந்நாம் ஷ்²ரோணிஸூத்ரம்ருணாலிகாம் |
நராநநஸுபத்³மாம் ச ஹம்ஸசாமரவீஜிதாம் ||2-105-63

ஷி²ரஸ்திமிஸமாகீர்ணாம் ஷோ²ணிதௌஅக⁴ப்ரவர்திநீம் |
நதீ³ம் து³ஸ்தரணீம் பீ⁴மாமநங்கே³ந ப்ரவர்திதாம் ||2-105-64

து³ஷ்ப்ரேக்ஷாம் து³ர்க³மாம் ரௌத்³ராம் ஹீநதேஜ꞉ ஸுது³ஸ்தராம் |
ஷ²ஸ்த்ரக்³ராஹவதீம் கோ⁴ராம் யமராஷ்ட்ரவிவர்த்³தி⁴நீம் ||2-105-65

தத்ர ருக்மிஸுத꞉ ஷ்²ரீமாந்விலோட³யதி த⁴ந்விந꞉ |
ஷ²த்ருஹந்தாரமாஷ்²ரித்ய ஷ²ராநப்⁴யகிரந்ப³ஹூன் ||2-105-66

ஷ²த்ருஹந்தா புந꞉ க்ருத்³தோ⁴ முமோச ஷ²ரமுத்தமம் |
ப்ரத்³யும்நஸ்ய ஸமாஸாத்³ய ஹ்ருத³யே நிபபாத ஹ ||2-105-67  

ஸ வித்³த⁴ஸ்தேந பா³ணேந ப்ரத்³யும்நோ ந வ்யகம்பத |
ஷ²க்திம் ஜக்³ராஹ ப³லவாஞ்ச²த்ருஹந்த்ரே முமூர்ஷவே ||2-105-68

ஸா க்ஷிப்தா ரௌக்மிணேயேந ஷ²க்திர்ஜ்வாலாகுலா ரணே |
பபாத ஹ்ருத³யம் பி⁴த்த்வா ஷ²க்ராஷ²நிஸமஸ்வநா ||2-105-69

ஸ பி⁴ந்நஹ்ருச்ச ஸ்ரஸ்தாங்கோ³ முக்தமர்மாஸ்தி²ப³ந்த⁴ந꞉ |
பபாத ருதி⁴ரோத்³கா³ரீ ஷ²த்ருஹந்தா மஹாப³ல꞉ ||2-105-70

பதிதம் ஷ²த்ருஹந்தாரம் த்³ருஷ்ட்வா தஸ்தௌ² ப்ரமர்த³ந꞉ |
ஜக்³ராஹ முஸலம் ஸோ(அ)த² வசநம் சேத³மாத³தே³ ||2-105-71

திஷ்ட² கிம் ப்ராக்ருதைரேபி⁴꞉ கரிஷ்யஸி ரணப்ரிய꞉ |
மாம் யோத⁴யஸ்வ து³ர்பு³த்³தே⁴ ததஸ்த்வம் ந ப⁴விஷ்யஸி ||2-105-72

வ்ருஷ்ணிவம்ஷ²குலே ஜாத꞉ ஷ²த்ருரஸ்மத்பிதா தவ |
புத்ரம் ஹந்தாஸ்ம்யஹம் தஸ்ய ததோ(அ)ஸௌ நிஹதோ ப⁴வேத் ||2-105-73

ம்ருதேந தேந து³ர்பு³த்³தே⁴ ஸர்வதே³வக்ஷயோ ப⁴வேத் |
தை³தேயா தா³நவா꞉ ஸர்வே மோத³ந்தாம் ஹதஷ²த்ரவ꞉ ||2-105-74

ஹதே த்வயி மமாஸ்த்ரேண த்வத்ஸமுத்தை²ஷ்²ச ஷோ²ணிதை꞉ |
ஷ²ம்ப³ரஸ்ய து புத்ராணாம் கரோம்யுத³கஸத்க்ர்யாம் ||2-105-75

அத்³ய ஸா பீ⁴ஷ்மகஸுதா கருணம் விலபிஷயதி |
நிஹதம் த்வாம் ச ஷ்²ருத்வைவ யௌவநஸ்த²ம் க³தாயுஷம் ||2-105-76

ஸ தே பிதா சக்ரத⁴ரோ நிஷ்ப²லாஷோ² ப⁴விஷ்யதி |
ஹதம் த்வாம் ஸ விதி³த்வாத² ப்ராணாம்ஸ்த்யக்ஷ்யதி மந்த³தீ⁴꞉ ||2-105-77

இத்யுக்த்வா பரிகே⁴ணாஷு² தாட³யத்³ருக்மிணீஸுதம் |
தாடி³தோ ஹி மஹாதேஜா ரௌக்மிணேய꞉ ப்ரதாபவான் ||2-105-78

தோ³ர்ப்⁴யாமுத்க்ஷிப்ய தஸ்யைவ ரத²ம் மஹ்யாம் வ்யசூர்ணயத் |
ஸோ(அ)வப்லுத்ய ரதா²த்தஸ்மாத்பதா³திரவதஸ்தி²வான் ||2-105-79

தாம் க³தா³ம் க்³ருஹ்ய ஸஹஸா ரௌக்மிணேயமுபாத்³ரவத் |
தயைவ க³த³யா காம꞉ ப்ரமர்த³நமபோத²யத் ||2-105-80

ஹதே ப்ரமர்த³நே தை³த்யே த்³ருஷ்ட்வா ஸர்வே ப்ரது³த்³ருவு꞉ |
ந ஷ²க்தா꞉ ப்ரமுகே² ஸ்தா²தும் ஸிம்ஹத்ராஸாத்³க³ஜா இவ  ||2-105-81

ஸாரமேயம் யதா² த்³ருஷ்ட்வாவிக³ணே வை பலாயதே |
ததா² ஸேநா விஷீத³ந்தீ ப்ரத்³யும்நஸ்ய ப⁴யார்தி³தா ||2-105-82

க்ஷதஜா  தி³க்³த⁴வஸ்த்ரா வை  முக்தகேஷா² விஷோ²ப⁴நா |
ரஜஸ்வலேவ யுவதி꞉ ஸேநா ஸமவகூ³ஹதே ||2-105-83

மத³நஷ²ரவிபி⁴ந்நா ஸைநிகாநப்³யயாயாத்³யுவதி 
ஸத்³ருஷ²வேஷா ஸாத்³வஸை꞉ பீட்³யமாநா |
ரதிஸமரமஷ²க்தா வீக்ஷிதும் ஸோச்ச²ஸந்தீ 
ஸ்வக்³ருஹக³மநகாமா நேச்ச²தே ஸ்தா²துமத்ர ||2-105-84
இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணி
ஷ²ம்ப³ரஸைந்யப⁴ங்கோ³ நாம பஞ்சாதி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_105_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 105 - Pradyumna Liquidates Shambara's Army
Itranslated by K S Ramachandran, ramachaadran_ksr @ yahoo.ca,
January 19,  2009
Note 1: verse 22, line 1:  paruShaM is correct. purushaM is out of place
         2: From verse 68 to End, gangavishnu edn has been followed. However, for 
consistency, the following changes have been made:
      (a) sandhi,  in verse 68
      (b) musalam,  in verse 71
       (c) gatAyuSham , in verse 76##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------

atha pa~nchadhikashatatamo.adhyAyaH

pradyumnena shambarasainyavidrAvaNam

vaishampAyana uvAcha  
tataH pravR^iddhaM yuddhaM tu tumulaM lomaharShaNam |
shambarasya tu putrANAM rukmiNyA nandanasya cha ||2-105-1

tataH kruddhA mahAdaityAH sharashaktiparashvadhAn |
chakratomarakuntAni bhushuNDIrmusalAni cha ||2-105-2

yugapatpAtayanti sma pradyumnopari vegitAH |
kArshNAyanistu sa~NkruddhaH sarvAstradhanuShashchyutaiH ||2-105-3

ekaikaM pa~nchabhiH kruddhashchichCheda raNamUrdhani |
punarevAsurAH kruddhAH sarve te kR^itanishchayAH ||2-105-4

vavR^iShuH sharajAlAni pradyumnavadhakA~NkShayA |
tataH prakupito.ana~Ngo dhanurAdAya satvaraH ||2-105-5

shambarasya jaghAnAshu dasha putrAnmahaujasaH |
tato.apareNa bhallena kupitaH keshavAtmajaH ||2-105-6

chichChedAshu shirastasya chitrasenasya vIryavAn |
tataste hatasheShAstu sametya samayuddhyata ||2-105-7

sharavarShaM vimu~nchanto hyabhyadhAva~njighAMsitum |
tataH sandhAya bANAMste vimu~nchanto raNotsukAH ||2-105-8

krIDanniva mahAtejAH shirAMsyeShAmapAtayat |
nihatya samare sarvA~nChatamuttamadhanvinAm ||2-105-9

pradyumnaH samarAkA~NkShI tasthau sa~NgrAmamUrdhani |
hataM putrashataM shrutvA shambaraH krodhamAdadhe ||2-105-10

sUtaM saMchodayAmAsa rathaM me saMprayojaya |
rAj~no vAkyaM nishAmyAtha praNamya shirasA bhuvi ||2-105-11

sasainyaM nodayAmAsa rathaM sa susamAhitam |
yuktamR^iShyasahasreNa sarparAjasaketanam ||2-105-12

shArdUlacharmasaMviShTam ki~NkiNIjalapAlinam |
IshAmR^igagaNAkIrNaM pa~NktibhaktivirAjitam ||2-105-13

tArAchitrapinaddhA~NgaM svarNakUbarabhUShitam |
supatAkamahochChrAyaM mR^igarAjograketanam ||2-105-14

suvibhaktavarUthaM cha loheShAvajrakUbaram |
mandArodagrashikharaM chAruchAmarabhUShitam ||2-105-15

nakShatramAlApihitaM hemadaNDasamAhitam |
virAjamAnaM shrImaMtamArohachChambaro ratham ||2-105-16

kA~nchanaM chitrasannAhaM dhanurgR^ihya sharAMstathA |    
prasthitaH samarAkA~NkShI mR^ityunA parichoditaH ||2-105-17 

chaturbhiH sachivaiH sArdhaM sainyena mahatA vR^itaH |
durdharaH ketumAlI cha shatruhantA pramardanaH ||2-105-18

etaiH parivR^ito.amAtyairyuyutsuH prasthito raNe |
dashanAgasahasrANi rathAnAM dve shate tathA ||2-105-19

hayAnAM chAShTasAhasraiH prayutaishcha padAtinAm |
etaiH parivR^ito yodhaiH shambaraH prayayau tadA ||2-105-20 

prayAtasya tu sa~ngrAme utpAtA bahavo.abhavan |
gR^idhrachakrAkule vyomni saMdhyAkArAbhranAditam ||2-105-21

garjanti paruShaM meghA nirghAtashchAmbarAtpatat |
shivA vinedurashivaM sainyaM sa~NkAlayanmahat ||2-105-22

dhvajashIrShe.apatadgR^idhraH kA~nkShanvai dAnavAsR^ijam |
rathAgre patitashchAsya kabandho bhuvi dR^ishyate ||2-105-23

chIchIkUchIti vAshAnti shambarasya rathopari |
svarbhAnugrasta AdityaH parighaiH pariveShTitaH ||2-105-24

sphurate nayanaM chAsya savyaM bhayanivedanam |
bAhuH prakampate savyaH prAskhalanrathavAjinaH ||2-105-25

dhvA~NkSho mUrdhni nipatitaH shambarasya surAriNaH |
vavarSha rudhiraM devaH sharkarA~NgAramishritam ||2-105-26

ulkApAtasahasrANi nipetU raNamUrdhani |
pratodo nyapataddhastAtsAratherhayayAyinaH ||2-105-27

etAnachintayitvA tu utpAtAnsamupasthitAn |
prayayau shambaraH kruddhaH pradyumnavadhakA~NkShayA ||2-105-28

bherImR^ida~Ngasha~NkhAnAM paNavAnakadundubheH |
yugapannAdyamAnAnAM pR^ithivI samakampata ||2-105-29

tena shabdena mahatA saMtrastA mR^igapakShiNaH |
samantAddudruvustasmAdbhayaviklavachetasaH ||2-105-30

ranamadhye sthitaH kArShNishchintayannidhanaM ripoH |
sainyaiH parivR^ito.asa~NkhyairyuddhAya kR^itanishchayaH ||2-105-31

kruddhaH sharasahasreNa pradyumnaM samatADayat |
saMprAptAMshchaiva tAnbANAMshChichCheda kR^itahastavat ||2-105-32  

pradyumno dhanurAdAya sharavarShaM mumocha ha |
tasminsainye na ko.apyasti yo na viddhaH shareNa vai ||2-105-33

pradyumnasharapAtena tatsainyaM vimukhIkR^itam |
shambarasya tathAbhyAshe sthitaM samhR^itya bhItavat ||2-105-34

svabalaM vidrutaM dR^iShTvA shambaraH krodhamUrchChitaH |
Aj~nApayAmAsa tadA sachivAndAnaveshvaraH ||2-105-35

gachChadhvaM manniyogena praharadhvaM ripoH sutam |
nopekShaNIyaH shatrurvai vadhyatAM kShiprameva vai ||2-105-36

upekShita iva vyAdhiH sharIraM nAshayeddhruvam |
tadeva durmatiH pApo vadhyatAM matpriyepsayA ||2-105-37

tataste sachivAH kruddhAH shirasA gR^ihya shAsanam |
sharavarShaM vimu~nchantastvaritA nodayanrathAn ||2-105-38

tAndR^iShTvA dhAvataH sa~Nkhye kruddho makaraketanaH |
chApamudyamya saMbhrAntastasthau pramukhato balI ||2-105-39

durdharaM pa~nchaviMshatyA sharaiH sannataparvabhiH  |
bibheda sumahAtejAH ketumAliM triShaShTibhiH ||2-105-40

saptatyA shatruhantAraM dvyashItyA tu pramardanam |
bibheda paramAmarShI rukmiNyA nandivardhanaH ||2-105-41

tataste sachivAH kruddhAH pradyumnaM sharavR^iShTibhiH |
ekaikasho bibhedAjau ShaShTibhiH ShaShTibhiH sharaiH ||2-105-42

tAnaprAptA~nCharAnbANaishchichCheda makaradhvajaH |
tato.ardhachandramAdAya durdharasya sa sArathim ||2-105-43

jaghAna pashyatAM rAj~nAM sarveShAM sainikasya vai |
chaturbhiratha nArAchaiH suparvaiH ka~NkatejitaiH ||2-105-44

jaghAna chaturaH so.ashvAndurdharasya rathaM prati  |
ekena yoktraM ChatraM cha dhvajamekena bandhuram ||2-105-45

ShaShTyA cha yugachakrAkShaM chichCheda makaradhvajaH |
athAparaM sharaM gR^ihya ka~NkapatraM sutejitam  ||2-105-46

mumocha hR^idaye tasya durdharasyAnyajIvinaH |
sa gatAsurgatashrIko gatasattvo gataprabhaH ||2-105-47

nipapAta rathopasthAtkShINapuNya iva grahaH |
durdhare nihate shUre dAnave dAnaveshvaraH ||2-105-48

ketumAlI sharavrAtairabhidudrAva kR^iShNajam |
pradyumnamatha sa~Nkruddho bhrukuTIbhIShaNAnAnaH ||2-105-49

kR^itvAbhyadhAvatsahasA tiShTha tiShTheti chAbravIt |   
saMkruddhaH kR^iShNasUnustu sharavarShairavAkirat ||2-105-50

parvataM vAridhArAbhiH prAvR^iShIva yathA ghanaH |
sa viddho dAnavAmAtyaH pradyumnena dhanuShmatA ||2-105-51

chakramAdAya chikShepa pradyumnavadhakA~NkShayA |
taM tu prAptaM sahasrAraM kR^iShNachakrasamadyutim ||2-105-52

nipatyotpatya sahasA sarveShAmeva pashyatAm |
tenaiva tasya chichCheda ketumAleH shirastadA ||2-105-53  

taddR^iShTvA karma vipulaM raukmiNeyasya devarAT |
vismayaM paramaM prAptaH sarvairdevagaNaiH saha ||2-105-54

gandharvApsarasashchaiva puShpavarShairavAkiran |
ketumAliM hataM dR^iShTvA shatruhantA pramardanaH |
mahAbalasamUhena pradyumnamatha dudruve ||2-105-55

te gadAM musalaM chakraM prAsatomarasAyakAn |
bhindipAlAnkuThArAMshcha bhAsvarAnkUTamudgarAn ||2-105-56

yugapatsa~NkShipanti sma vadhArthaM kR^iShNanandane |
so.api tAnyastrajAlAni shastrajAlairanekadhA ||2-105-57

chichCheda bahudhA vIro darshayanpANilAghavam |
gajAnso.abhyahanatkruddho gajArohAnsahasrashaH ||2-105-58

rathAnsArathibhiH sArdhaM hayAMshchaiva mamarda ha |
pAtayaMstA~nCharavrAtairnAviddhaH kashchidIkShyate || 2-105-59
evaM sarvANi sainyAni mamantha makaradhvajaH |
nadIM prAvartayadghorAM shoNitAmbutara~NgiNIm ||2-105-60

muktAhArormibahulAm vasAmedosthipa~NkinIm |
ChatradvIpasharAvartAm rathaiH pulinamaNDitAm||2-105-61

keyUrakuNDalAkUrmAM dhvajamatsyavibhUShitAm |
nAgagrAhavatIM raudrIM matsyakUrmavibhUShitAm ||2-105-62

keshashaivalasa~nChannAM shroNisUtramR^iNAlikAm |
narAnanasupadmAM cha haMsachAmaravIjitAm ||2-105-63

shirastimisamAkIrNAM shoNitauaghapravartinIm |
nadIM dustaraNIM bhImAmana~Ngena pravartitAm ||2-105-64

duShprekShAM durgamAM raudrAM hInatejaH sudustarAm |
shastragrAhavatIM ghorAM yamarAShTravivarddhinIm ||2-105-65

tatra rukmisutaH shrImAnviloDayati dhanvinaH |
shatruhantAramAshritya sharAnabhyakiranbahUn ||2-105-66

shatruhantA punaH kruddho mumocha sharamuttamam |
pradyumnasya samAsAdya hR^idaye nipapAta ha ||2-105-67  

sa viddhastena bANena pradyumno na vyakampata |
shaktiM jagrAha balavA~nChatruhantre mumUrShave ||2-105-68

sA kShiptA raukmiNeyena shaktirjvAlAkulA raNe |
papAta hR^idayaM bhittvA shakrAshanisamasvanA ||2-105-69

sa bhinnahR^ichcha srastA~Ngo muktamarmAsthibandhanaH |
papAta rudhirodgArI shatruhantA mahAbalaH ||2-105-70

patitaM shatruhantAraM dR^iShTvA tasthau pramardanaH |
jagrAha musalaM so.atha vachanaM chedamAdade ||2-105-71

tiShTha kiM prAkR^itairebhiH kariShyasi raNapriyaH |
mAM yodhayasva durbuddhe tatastvaM na bhaviShyasi ||2-105-72

vR^iShNivaMshakule jAtaH shatrurasmatpitA tava |
putraM hantAsmyahaM tasya tato.asau nihato bhavet ||2-105-73

mR^itena tena durbuddhe sarvadevakShayo bhavet |
daiteyA dAnavAH sarve modantAm hatashatravaH ||2-105-74

hate tvayi mamAstreNa tvatsamutthaishcha shoNitaiH |
shambarasya tu putrANAM karomyudakasatkryAM ||2-105-75

adya sA bhIShmakasutA karuNaM vilapiShayati |
nihataM tvAm cha shrutvaiva yauvanasthaM gatAyuSham ||2-105-76

sa te pitA chakradharo niShphalAsho bhaviShyati |
hataM tvAM sa viditvAtha prANAMstyakShyati mandadhIH ||2-105-77

ityuktvA parigheNAshu tADayadrukmiNIsutam |
tADito hi mahAtejA raukmiNeyaH pratApavAn ||2-105-78

dorbhyAmutkShipya tasyaiva rathaM mahyAM vyachUrNayat |
so.avaplutya rathAttasmAtpadAtiravatasthivAn ||2-105-79

tAM gadAM gR^ihya sahasA raukmiNeyamupAdravat |
tayaiva gadayA kAmaH pramardanamapothayat ||2-105-80

hate pramardane daitye dR^iShTvA sarve pradudruvuH |
na shaktAH pramukhe sthAtuM siMhatrAsAdgajA iva  ||2-105-81

sArameyaM yathA dR^iShTvAvigaNe vai palAyate |
tathA senA viShIdantI pradyumnasya bhayArditA ||2-105-82

kShatajA  digdhavastrA vai  muktakeshA vishobhanA |
rajasvaleva yuvatiH senA samavagUhate ||2-105-83

madanasharavibhinnA sainikAnabyayAyAdyuvati 
sadR^ishaveShA sAdvasaiH pIDyamAnA |
ratisamaramashaktA vIkShituM sochChasantI 
svagR^ihagamanakAmA nechChate sthAtumatra ||2-105-84
iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
shambarasainyabha~Ngo nAma pa~nchAdhikashatatamo.adhyAyaH

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்