Thursday 31 December 2020

ப்ரத்³யும்நஹரணம் | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 160 (161) - 104 (105)

அத² சதுரதி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉

ப்ரத்³யும்நஹரணம்


Mayavati and Pradyuman

ஜநமேஜய உவச 
ய ஏஷ ப⁴வதா பூர்வம் ஷ²ம்ப³ரக்⁴நேத்யுதா³ஹ்ருத꞉ |
ப்ரத்³யும்ந꞉ ஸ கத²ம் ஜக்⁴நே ஷ²ம்ப³ரம் தத்³ப்³ரவீஹி மே ||2-104-1

வைஷ²ம்பாயந உவாச 
ருக்மிண்யாம் வாஸுதே³வஸ்ய லக்ஷ்ம்யாம் காமோ த்⁴ருதவ்ரத꞉ |
ஷ²ம்ப³ராந்தகரோ ஜஜ்ஞே ப்ரத்³யும்ந꞉ காமத³ர்ஷ²ந꞉ |
ஸநத்குமார இதி ய꞉ புராணே பரிகீ³யதே ||2-104-2

தம் ஸப்தராத்ரே ஸம்பூர்ணே நிஷீ²தே² ஸூதிகாக்³ருஹாத் |
ஜஹார க்ருஷ்ணஸ்ய ஸுதம் ஷி²ஷு²ம் வை காலஷ²ம்ப³ர꞉ ||2-104-3

விதி³தம் தஸ்ய க்ருSணஸ்ய தே³வமாயாநுவர்திந꞉ |
ததோ ந நிக்³ருஹீத꞉ ஸ தா³நவோ யுத்³த⁴து³ர்மத³꞉ ||2-104-4

ஸ ம்ருத்யுநா பரீதாயுர்மாயயா ஸஞ்ஜஹார தம் |
தோ³ர்ப்⁴யாமுத்க்ஷிப்ய நக³ரம் ஸ்வம் நிநாய மஹாஸுர꞉ ||2-104-5

அநபத்யா து தஸ்யாஸீத்³பா⁴ர்யா ரூபகு³ணாந்விதா |
நாம்நா மாயாவதீ நாம மாயேவ ஷு²ப⁴த³ர்ஷ²நா ||2-104-6

த³தௌ³ தம் வாஸுதே³வஸ்ய புத்ரம் புத்ரமிவாத்மஜம் |
தஸ்யா மஹிஷ்யா மாயிந்யா தா³நவ꞉ காலசோதி³த꞉ ||2-104-7

மாயாவதீ து தம் த்³ருஷ்ட்வா ஸம்ப்ரஹ்ருஷ்டதநூருஹா |
ஹர்ஷேண மஹதா யுக்தா புந꞉ புநருதை³க்ஷத ||2-104-8

அத² தஸ்ய நிரீக்ஷந்த்யா꞉ ஸ்ம்ருதி꞉ ப்ராது³ர்ப³பூ⁴வ ஹ |
அயம் ஸ மம காந்தோ(அ)பூ⁴த்ஸ்ம்ருத்வைவம் சாந்வசிந்தயத் ||2-104-9

அயம் ஸ நாதோ² ப⁴ர்தா மே யஸ்யார்தே²(அ)ஹம் தி³வாநிஷ²ம் |
சிந்தாஷோ²கார்ணவே மக்³நா ந விந்தா³மி ரதிம் க்வசித் ||2-104-10

அயம் ப⁴க³வதா பூர்வம் தே³வதே³வேந ஷூ²லிநா |
கே²தி³தேந க்ருதோ(அ)நங்கோ³ த்³ருஷ்டோ ஜாத்யந்தரே மயா ||2-104-11

கத²மஸ்ய ஸ்தநம் தா³ஸ்யே மாத்ருபா⁴வேந ஜாநதீ |
ப⁴ர்துர்பா⁴ர்யா த்வஹம் பூ⁴த்வ வக்ஷ்யே வா புத்ர இத்யுத ||2-104-12

ஏவம் ஸஞ்சிந்த்ய மநஸா தா⁴த்ர்யாஸ்தம் ஸா ஸமர்பயத் |
ரஸாயநப்ரயோகை³ஷ்²ச ஷீ²க்⁴ரமேவ வ்யவர்த⁴யத் ||2-104-13

த⁴த்ர்யா꞉ ஸகாஷா²த்ஸ ச தாம் ஷ்²ருண்வந்ருக்மிணிநந்த³ந꞉ |
மாயாவதீமவிஜ்ஞாநாந்மேநே ஸ்வாமேவ மாதரம் ||2-104-14

ஸா ச தம் வர்த⁴யாமாஸ கார்ஷ்ணிம் கமலலோசநம் |
மாயாஷ்²சாஸ்மை த³தௌ³ ஸர்வா தா³நவீ꞉ காமமோஹிதா ||2-104-15

ஸ யதா³ யௌவந்ஸ்த²ஸ்து ப்ரத்³யும்ந꞉ காமத³ர்ஷ²ந꞉ |
சிகீர்ஷிதஜ்ஞோ நாரீணாம் ஸர்வாஸ்த்ரவிதி⁴பாரக³꞉ ||2-104-16

தம் ஸா மாயாவதீ காந்தம் காமயாமாஸ காமிநீ |
இங்கி³தைஷ்²சாபி வீக்ஷந்தீ ப்ரலோப⁴யத ஸஸ்மிதா |
ப்ரஸஜ்ஜந்தீம் து தாம் தே³வீம் ப³பா⁴ஷே சாருஹாஸிநீம் ||   2-104-17  

ப்ரத்³யும்ந உவாச 
மாத்ருபா⁴வம் வ்யதிக்ரம்ய கிமேவம் வர்தஸே(அ)ந்யதா² |
அஹோ து³ஷ்டஸ்வபா⁴வாஸி ஸ்த்ரீத்வே சபலமாநஸா ||2-104-18

யா புத்ரபா⁴வமுத்ஸ்ருஜ்ய மயி லோபா⁴த்ப்ரவர்தஸே |
ந து தே(அ)ஹம் ஸுத꞉ ஸௌம்யே கோ(அ)யம் ஷீ²லவிபர்யய꞉ ||2-104-19

தத்த்வமிச்சா²ம்யஹம் தே³வி கதி²தம் கோ(அ)ந்வயம் விதி⁴꞉ |
வித்³யுத்ஸம்பாதசபல꞉ ஸ்வபா⁴வ꞉ க²லு யோஷிதாம் ||2-104-20

யா நரேஷு ப்ரஸஜ்ஜந்தே நகா³க்³ரேஷு க⁴நா இவ |      
யதி³ தே(அ)ஹம் ஸுத꞉ ஸௌம்யே யதி³ வா நாத்மஜ꞉ ஷு²பே⁴ ||2-104-21

கதி²தம் தத்த்வமிச்சா²மி கிமித³ம் தே சிகீர்ஷிதம் |
ஏவமுக்தா து Sஅ பீ⁴ரு꞉ காமேந வ்யதி²தேந்த்³ரியா ||2-104-22

ப்ரியம் ப்ரோவாச வசநம் விவிக்தே கேஷ²வாத்மஜம் |
ந த்வம் மம ஸுத꞉ காந்த நாபி தே ஷ²ம்ப³ர꞉ பிதா ||2-104-23

ரூபவாநஸி விக்ராந்தஸ்த்வம் ஜாத்யா வ்ருஷ்ணிநந்த³ந |
புத்ரஸ்த்வம் வாஸுதே³வஸ்ய ருக்மிண்யாநந்த³வர்த⁴ந꞉ ||2-104-24

தி³வஸே ஸப்தமே பா³லோ ஜாதமாத்ரோபவாஹித꞉ |
ஸூதிகாகா³ரமத்⁴யாத்த்வம் ஷி²ஷு²ருத்தாநஷா²யித꞉ ||2-104-25

மம ப⁴ர்த்ரா ஹ்ருதோ(அ)ஸி த்வம் ப³லவீர்யப்ரவர்திநா |
பிதுஸ்தே வாஸுதே³வஸ்ய த⁴ர்ஷயித்வா க்³ருஹம் மஹத் ||2-104-26

பாகஷா²ஸநகல்பஸ்ய ஹ்ருதஸ்த்வம் ஷ²ம்ப³ரேண ஹ |
ஸா ச தே கருணம் மாதா த்வாம் பா³லமநுஷோ²சதீ ||2-104-27

அத்யர்த²ம் தப்யதே வீர விவத்ஸா ஸௌரபீ⁴ யதா² |
ஸோ(அ)பி ஷ²க்ராத³பி மஹாந்பிதா தே க³ருட³த்⁴வஜ꞉ ||2-104-28

இஹ த்வாம் நாபி⁴ஜாநாதி பா³லமேவோபவாஹிதம் |
காந்த வ்ரூஷ்ணிகுமாரஸ்த்வம் ந ஹி த்வம் ஷ²ம்ப³ராத்மஜ꞉ ||2-104-29

வீர நைவம் விதா⁴ந்புத்ராந்தா³நவா ஜநயந்தி ஹி |
அதோ(அ)ஹம் காமயாமி த்வாம் ந ஹி த்வம் ஜநிதோ மயா ||2-104-30

ரூபம் தே ஸௌம்ய பஷ்²யந்தீ ஸீதா³மி ஹ்ருதி³ து³ர்ப³லா |
யந்மே வ்யவஸிதம் காந்த யத்து மே ஹ்ருதி³ வர்ததே ||2-104-31 

தந்மே மநஸி வார்ஷ்ணேய ப்ரதிஸந்தா⁴துமர்ஹஸி |
ஏஷ தே கதி²த꞉ ஸர்வ꞉ ஸத்³பா⁴வஸ்த்வயி யோ மம ||2-104-32

யதா² ந மம புத்ரஸ்த்வம் ந புத்ர꞉ ஷ²ம்ப³ரஸ்ய ச |
ஷ்²ருத்வைவமகி²லம் ஸர்வம் மாயாவத்யா ப்ரபா⁴ஷிதம் ||2-104-33

சக்ராயுதா⁴த்மஜ꞉ க்ருத்³த⁴꞉ ஷ²ம்ப³ரம் ஸ ஸமாஹ்வயத் |
ஸர்வமாயஸ்வபி⁴ஜ்ஞோ(அ)ஸௌ நாம விஷ்²ராவ்ய சாத்மந꞉ ||2-104-34

அஹோ தா³நவது³ஷ்டாத்மா கேஷ²வஸ்யாத்மஜம் ஷி²ஷு²ம் |
ஹரதே நிர்ப⁴யஷ்²சைவ ப⁴யமத்³ய கரோம்யஹம் ||2-104-35

கத²ம் வை க்ரோத⁴மாக³ச்சே²த்³வத்⁴யதே வா கத²ம் மயா |
ப்ரத²மம் கிம் கரிஷ்யாமி யேந குப்யதி மந்த³தீ⁴꞉ ||2-104-36

அஸ்தி சாSய த்⁴வஜம் சித்ரம் ஸிம்ஹகேதுவிபூ⁴ஷிதம் |
தோரணம் க்³ருஹமாஸாத்³ய உச்ச்²ரிதம் மேருஷ்²ரு~க³வத் ||2-104-37

ஏதது³ந்மத்²ய பாதிஷ்யே ப⁴ல்லேந நிஷி²தேந வை |
த்⁴வஜச்சே²த³ம் விதி³த்வாத² ஷ²ம்ப³ரோ நிஷ்க்ரமிஷ்யதி ||2-104-38

ததோ யுத்³தே⁴ந ஹத்வா(ஆ)ஜௌ க³ந்தாஸ்மி த்³வாரகாம் ப்ரதி |
இத்யுக்த்வா ஸஜ்யமாசக்ரே ஸஷ²ரம் சாபமோஜஸா ||2-104-39

சிச்சே²த³ த்⁴வஜரத்நம் து ஷ²ம்ப³ரஸ்ய மஹாபு⁴ஜ꞉ |
தச்சு²த்வா து த்⁴வஜச்சே²த³ம் ப்ரத்³யும்நேந மஹாத்மநா ||2-104-40

க்ருத்³த⁴ஸ்த்வாஜ்ஞாபயாமாஸ புத்ராந்வை காலஷ²ம்ப³ர꞉ |
ஜிகா⁴ம்ஸத்⁴வம் மஹாவீரா ரௌக்மிணேயம் த்வராந்விதா꞉ ||2-104-41

நைவம் வை த்³ரஷ்டுமிச்சா²மி மம விப்ரியகாரகம் |
ஷ்²ருத்வா து ஷ²ம்ப³ராத்³வாக்யம் ஸுதாஸ்தே ஷ²ம்ப³ரஸ்ய ஹ ||2-104-42

ஸம்நத்³தா⁴ நிர்யயுர்ஹ்ருஷ்டா꞉ ப்ரத்³யும்நவத⁴காங்க்ஷயா |
சித்ரஸேநோ(அ)திஸேநஷ்²ச விஷ்வஸேநோ க³த³ஸ்ததா² ||2-104-43

ஷ்²ருதஸேந꞉ ஸுஷேணஸ்து ஸோமஸேநோ மநஸ்ததா² |
ஸேநாநீ ஸைந்யஹந்தா ச ஸேநாஹா ஸைநிகஸ்ததா² ||2-104-44

ஸேநஸ்கந்தோ⁴(அ)திஸேநஷ்²ச ஸேநகோ ஜநக꞉ ஸுத꞉  |
ஸகாலோ விகல꞉ ஷா²ந்த꞉ ஸ ஷா²தாந்தகரோ விபு⁴꞉ || 2-104-45

கும்ப⁴கேது꞉ ஸுத³ம்ஷ்ட்ரஷ்²ச கேஷி²ரித்யேவமாத³ய꞉ |
சக்ரதோமரஷூ²லாநி பட்டிஷா²நி பரஷ்²வதா⁴ன் ||2-104-46

க்³ருஹீத்வா நிர்யயுர்ஹ்ருஷ்டா மந்யுநா பரமாப்லுதா꞉ |
ஆஹ்வயந்தமமித்ரம் வை தஸ்து²꞉ ஸங்க்³ராமமூர்த⁴நி ||2-104-47

ப்ரத்³யும்நஸ்து மஹாபா³ஹூ ரத²மாருஹ்ய ஸத்வரம் |
நிர்யயௌ சாபமாதா³ய ஸங்க்³ராமாபி⁴முக²ஸ்ததா³ ||2-104-48

தத꞉ ப்ரவ்ருத்தம் யுத்³த⁴ம் து துமுலம் லோமஹர்ஷணம் |
ஷ²ம்ப³ரஸ்ய து புத்ராணாம் கேஷ²வஸ்ய ச ஸூநுநா ||2-104-49

ததோ தே³வா꞉ ஸக³ந்த⁴ர்வா꞉ ஸமஹோரக³சாரணா꞉ |
தே³வராஜம் புரஸ்க்ருத்ய விமாநாக்³ரேஷு தி⁴ஷ்டி²தா꞉ ||2-104-50 

நாரத³ஸ்தும்பு³ருஷ்²சைவ ஹாஹாஹூஹூஷ்²ச கா³யநா꞉ |
அப்ஸரோபி⁴꞉ பரிவ்ருதா꞉ ஸர்வே தத்ராவதஸ்தி²ரே ||2-104-51

தே³வராஜப்ரதீஹாரோ க³ந்த⁴ர்வஷ்²சித்ரமத்³பு⁴தம் |
ஷ²ஷ²ம்ஸ தே³வராஜாய வஜ்ரிணே தத்³விசேஷ்டிதம் ||2-104-52

ஷ²ம்ப³ரஸ்ய ஷ²தம் புத்ரா ஏக꞉ க்ருஷ்ணஸ்ய சாத்மஜ꞉ |
ப³ஹூநாம் யுத்³த்⁴யதாமேஷ கத²ம் விஜயமாப்நுயாத் ||2-104-53

தச்ச்²ருத்வா பா⁴ஷிதம் தஸ்ய ப்ரஹஸ்ய ப³லஸூத³ந꞉ |
உவாச வசநம் சேத³ம் ஷ்²ருணு யோ(அ)ஸ்ய பராக்ரம꞉ ||2-104-54

காமோ(அ)யம் பூர்வதே³ஹே து ஹரக்ரோதா⁴க்³நிநா ஹத꞉ |
ரத்யா ப்ரஸாதி³தோ தே³வ꞉ காமபத்ந்யா த்ரிலோசந꞉ |
பரிதுஷ்டேந தே³வேந வரமஸ்யா꞉ ப்ரதீ³யதே ||2-104-55

விஷ்ணுர்மாநுஷதே³ஹஸ்து த்³வாரகாயாம் ப⁴விஷ்யதி |
தஸ்ய புத்ரத்வமஸ்யைவ ப⁴விஷ்யதி ந ஸம்ஷ²ய꞉ ||2-104-56

அநங்க³ இதி விக்²யாதஸ்த்ரைலோக்யே து மஹாயஷா²꞉ |
தத்ரோத்பந்நோ மஹாதேஜா꞉ ஷ²ம்ப³ரம் கா⁴தயிஷ்யதி ||2-104-57

ஸப்தாஹே ஜாதமாத்ரே து ருக்மிண்யா꞉ க்ரோட³ஸம்ஸ்தி²தம் |
ஆஸ்தா²ய ஷ²ம்ப³ரோ மாயாம் ப்ரத்³யும்நமபநேஷ்யதி ||2-104-58

தத்³க³ச்ச² ஷ²ம்ப³ரக்³ருஹம் பா⁴ர்யா மாயாவதீ ப⁴வ | 
மாயாரூபப்ரதிச்ச²ந்நா ஷ²ம்ப³ரம் மோஹயிஷ்யஸி ||2-104-59

தத்ர த்வமாத்மந꞉ காந்தம் பா³லரூபம் விவர்த⁴ய |
ப்ராப்தயௌவநதே³ஹஸ்து ஷ²ம்ப³ரம் நிஹநிஷ்யதி ||2-104-60

ததஸ்த்வயா ஸஹாநங்கோ³ த்³வாரகாம் வை க³மிஷ்யதி |
ரமிஷ்²யதி த்வயா ஸார்த⁴ம் ஷை²லபுத்ர்யா யதா² ஹ்யஹம் ||2-104-61

ஏவமாதி³ஷ்²ய தே³வேஷோ² ஜகா³ம புருஷோத்தம꞉ |
கைலாஸம் மேருஸங்காஷ²ம் ஸித்³த⁴சாரணஸேவிதம் ||2-104-62

காமபத்நீ ப்ரணம்யாத² தே³வதே³வமுமாபதிம் |
ஜகா³ம ஷ²ம்ப³ரக்³ருஹம் காலஸ்யாந்தம் ப்ரதீக்ஷதீ ||2-104-63

ஏவமேவ மஹாபா³ஹு꞉ ஷ²ம்ப³ரம் நிஹநிஷ்யதி |
ஸஹ புத்ரேண ப்ரத்³யும்நோ ஹந்தா தஸ்ய து³ராத்மந꞉ ||2-104-64

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணி
ஷ²ம்ப³ரவதே⁴ சதுரதி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_104_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 104 - Pradyumna Abducted
Itranslated by K S Ramachandran,  ramachandran_ksr @ yahoo.ca,
January 18,  2009##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------

atha chaturadhikashatatamo.adhyAyaH 

pradyumnaharaNam

janamejaya uvacha 
ya eSha bhavatA pUrvaM shambaraghnetyudAhR^itaH |
pradyumnaH sa kathaM jaghne shambaraM tadbravIhi me ||2-104-1

vaishampAyana uvAcha 
rukmiNyAM vAsudevasya lakShmyAM kAmo dhR^itavrataH |
shambarAntakaro jaj~ne pradyumnaH kAmadarshanaH |
sanatkumAra iti yaH purANe parigIyate ||2-104-2

taM saptarAtre saMpUrNe nishIthe sUtikAgR^ihAt |
jahAra kR^iShNasya sutaM shishuM vai kAlashambaraH ||2-104-3

viditaM tasya kR^iSNasya devamAyAnuvartinaH |
tato na nigR^ihItaH sa dAnavo yuddhadurmadaH ||2-104-4

sa mR^ityunA parItAyurmAyayA sa~njahAra tam |
dorbhyAmutkShipya nagaraM svaM ninAya mahAsuraH ||2-104-5

anapatyA tu tasyAsIdbhAryA rUpaguNAnvitA |
nAmnA mAyAvatI nAma mAyeva shubhadarshanA ||2-104-6

dadau taM vAsudevasya putraM putramivAtmajam |
tasyA mahiShyA mAyinyA dAnavaH kAlachoditaH ||2-104-7

mAyAvatI tu taM dR^iShTvA saMprahR^iShTatanUruhA |
harSheNa mahatA yuktA punaH punarudaikShata ||2-104-8

atha tasya nirIkShantyAH smR^itiH prAdurbabhUva ha |
ayaM sa mama kAnto.abhUtsmR^itvaivaM chAnvachintayat ||2-104-9

ayaM sa nAtho bhartA me yasyArthe.ahaM divAnisham |
chintAshokArNave magnA na vindAmi ratiM kvachit ||2-104-10

ayaM bhagavatA pUrvaM devadevena shUlinA |
kheditena kR^ito.ana~Ngo dR^iShTo jAtyantare mayA ||2-104-11

kathamasya stanaM dAsye mAtR^ibhAvena jAnatI |
bharturbhAryA tvahaM bhUtva vakShye vA putra ityuta ||2-104-12

evaM saMchintya manasA dhAtryAstaM sA samarpayat |
rasAyanaprayogaishcha shIghrameva vyavardhayat ||2-104-13

dhatryAH sakAshAtsa cha tAM shR^iNvanrukmiNinandanaH |
mAyAvatImavij~nAnAnmene svAmeva mAtaram ||2-104-14

sA cha tam vardhayAmAsa kArShNiM kamalalochanam |
mAyAshchAsmai dadau sarvA dAnavIH kAmamohitA ||2-104-15

sa yadA yauvansthastu pradyumnaH kAmadarshanaH |
chikIrShitaj~no nArINAM sarvAstravidhipAragaH ||2-104-16

taM sA mAyAvatI kAntaM kAmayAmAsa kAminI |
i~NgitaishchApi vIkShantI pralobhayata sasmitA |
prasajjantIM tu tAM devIM babhAShe chAruhAsinIm ||   2-104-17  

pradyumna uvAcha 
mAtR^ibhAvaM vyatikramya kimevaM vartase.anyathA |
aho duShTasvabhAvAsi strItve chapalamAnasA ||2-104-18

yA putrabhAvamutsR^ijya mayi lobhAtpravartase |
na tu te.ahaM sutaH saumye ko.ayaM shIlaviparyayaH ||2-104-19

tattvamichChAmyahaM devi kathitaM ko.anvayaM vidhiH |
vidyutsaMpAtachapalaH svabhAvaH khalu yoShitAm ||2-104-20

yA nareShu prasajjante nagAgreShu ghanA iva |      
yadi te.ahaM sutaH saumye yadi vA nAtmajaH shubhe ||2-104-21

kathitaM tattvamichChAmi kimidaM te chikIrShitam |
evamuktA tu Sa bhIruH kAmena vyathitendriyA ||2-104-22

priyam provAcha vachanam vivikte keshavAtmajam |
na tvaM mama sutaH kAnta nApi te shambaraH pitA ||2-104-23

rUpavAnasi vikrAntastvaM jAtyA vR^iShNinandana |
putrastvaM vAsudevasya rukmiNyAnandavardhanaH ||2-104-24

divase saptame bAlo jAtamAtropavAhitaH |
sUtikAgAramadhyAttvaM shishuruttAnashAyitaH ||2-104-25

mama bhartrA hR^ito.asi tvaM balavIryapravartinA |
pituste vAsudevasya dharShayitvA gR^ihaM mahat ||2-104-26

pAkashAsanakalpasya hR^itastvaM shambareNa ha |
sA cha te karuNaM mAtA tvAM bAlamanushochatI ||2-104-27

atyarthaM tapyate vIra vivatsA saurabhI yathA |
so.api shakrAdapi mahAnpitA te garuDadhvajaH ||2-104-28

iha tvAm nAbhijAnAti bAlamevopavAhitam |
kAnta vR^IShNikumArastvaM na hi tvaM shambarAtmajaH ||2-104-29

vIra naivaM vidhAnputrAndAnavA janayanti hi |
ato.ahaM kAmayAmi tvAM na hi tvaM janito mayA ||2-104-30

rUpaM te saumya pashyantI sIdAmi hR^idi durbalA |
yanme vyavasitaM kAnta yattu me hR^idi vartate ||2-104-31 

tanme manasi vArShNeya pratisandhAtumarhasi |
eSha te kathitaH sarvaH sadbhAvastvayi yo mama ||2-104-32

yathA na mama putrastvaM na putraH shambarasya cha |
shrutvaivamakhilaM sarvaM mAyAvatyA prabhAShitam ||2-104-33

chakrAyudhAtmajaH kruddhaH shambaraM sa samAhvayat |
sarvamAyasvabhij~no.asau nAma vishrAvya chAtmanaH ||2-104-34

aho dAnavaduShTAtmA keshavasyAtmajaM shishum |
harate nirbhayashchaiva bhayamadya karomyaham ||2-104-35

kathaM vai krodhamAgachChedvadhyate vA kathaM mayA |
prathamaM kiM kariShyAmi yena kupyati mandadhIH ||2-104-36

asti chASya dhvajaM chitraM siMhaketuvibhUShitam |
toraNaM gR^ihamAsAdya uchChritaM merushR^i~gavat ||2-104-37

etadunmathya pAtiShye bhallena nishitena vai |
dhvajachChedaM viditvAtha shambaro niShkramiShyati ||2-104-38

tato yuddhena hatvA.a.ajau gantAsmi dvArakAM prati |
ityuktvA sajyamAchakre sasharaM chApamojasA ||2-104-39

chichCheda dhvajaratnaM tu shambarasya mahAbhujaH |
tachChutvA tu dhvajachChedaM pradyumnena mahAtmanA ||2-104-40

kruddhastvAj~nApayAmAsa putrAnvai kAlashambaraH |
jighAMsadhvaM mahAvIrA raukmiNeyaM tvarAnvitAH ||2-104-41

naivaM vai draShTumichChAmi mama vipriyakArakam |
shrutvA tu shambarAdvAkyaM sutAste shambarasya ha ||2-104-42

saMnaddhA niryayurhR^iShTAH pradyumnavadhakA~NkShayA |
chitraseno.atisenashcha viShvaseno gadastathA ||2-104-43

shrutasenaH suSheNastu somaseno manastathA |
senAnI sainyahantA cha senAhA sainikastathA ||2-104-44

senaskandho.atisenashcha senako janakaH sutaH  |
sakAlo vikalaH shAMtaH sa shAtAntakaro vibhuH || 2-104-45

kumbhaketuH sudaMShTrashcha keshirityevamAdayaH |
chakratomarashUlAni paTTishAni parashvadhAn ||2-104-46

gR^ihItvA niryayurhR^iShTA manyunA paramAplutAH |
AhvayantamamitraM vai tasthuH sa~NgrAmamUrdhani ||2-104-47

pradyumnastu mahAbAhU rathamAruhya satvaram |
niryayau chApamAdAya sa~NgrAmAbhimukhastadA ||2-104-48

tataH pravR^ittaM yuddhaM tu tumulaM lomaharShaNam |
shambarasya tu putrANAM keshavasya cha sUnunA ||2-104-49

tato devAH sagandharvAH samahoragachAraNAH |
devarAjaM puraskR^itya vimAnAgreShu dhiShThitAH ||2-104-50 

nAradastumburushchaiva hAhAhUhUshcha gAyanAH |
apsarobhiH parivR^itAH sarve tatrAvatasthire ||2-104-51

devarAjapratIhAro gandharvashchitramadbhutam |
shashaMsa devarAjAya vajriNe tadvicheShTitam ||2-104-52

shambarasya shataM putrA ekaH kR^iShNasya chAtmajaH |
bahUnAM yuddhyatAmeSha kathaM vijayamApnuyAt ||2-104-53

tachChrutvA bhAShitaM tasya prahasya balasUdanaH |
uvAcha vachanaM chedaM shR^iNu yo.asya parAkramaH ||2-104-54

kAmo.ayam pUrvadehe tu harakrodhAgninA hataH |
ratyA prasAdito devaH kAmapatnyA trilochanaH |
parituShTena devena varamasyAH pradIyate ||2-104-55

viShNurmAnuShadehastu dvArakAyAM bhaviShyati |
tasya putratvamasyaiva bhaviShyati na saMshayaH ||2-104-56

ana~Nga iti vikhyAtastrailokye tu mahAyashAH |
tatrotpanno mahAtejAH shambaraM ghAtayiShyati ||2-104-57

saptAhe jAtamAtre tu rukmiNyAH kroDasaMsthitam |
AsthAya shambaro mAyAM pradyumnamapaneShyati ||2-104-58

tadgachCha shambaragR^ihaM bhAryA mAyAvatI bhava | 
mAyArUpapratichChannA shambaraM mohayiShyasi ||2-104-59

tatra tvamAtmanaH kAntaM bAlarUpaM vivardhaya |
prAptayauvanadehastu shambaraM nihaniShyati ||2-104-60

tatastvayA sahAna~Ngo dvArakAM vai gamiShyati |
ramishyati tvayA sArdhaM shailaputryA yathA hyaham ||2-104-61

evamAdishya devesho jagAma puruShottamaH |
kailAsaM merusa~NkAshaM siddhachAraNasevitam ||2-104-62

kAmapatnI praNamyAtha devadevamumApatim |
jagAma shambaragR^ihaM kAlasyAntaM pratIkShatI ||2-104-63

evameva mahAbAhuH shambaraM nihaniShyati |
saha putreNa pradyumno hantA tasya durAtmanaH ||2-104-64

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
shambaravadhe chaturadhikashatatamo.adhyAyaH

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்