Wednesday 30 December 2020

வ்ரிஷ்ணிவம்ஷ²வர்ணநம் | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 159 (160) - 103 (104)

அத² த்ர்யதி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉

வ்ரிஷ்ணிவம்ஷ²வர்ணநம்


Krishna with his children

ஜநமேஜய உவச 
ப³ஹூநாம் ஸ்த்ரீஸஹஸ்ராணாமஷ்டௌ பா⁴ர்யா꞉ ப்ரகீர்திதா꞉ |
தாஸாமபத்யாந்யஷ்டாநாம் ப⁴க³வாந்ப்ரப்³ரவீது மே ||2-103-1

வைஷ²ம்பாயந உவாச
அஷ்டௌ மஹிஷ்ய꞉ புத்ரிண்ய இதி ப்ராதா⁴ந்யத꞉ ஸ்ம்ருதா꞉ |
ஸர்வா வீரப்ரஜாஷ்²சைவ தாஸ்வபத்யாநி மே ஷ்²ருணு ||2-103-2

ருக்மிணீ ஸத்யபா⁴மா ச தே³வீ நாக்³நஜிதீ ததா² |
ஸுத³த்தா ச ததா² ஷை²ப்³யா லக்ஷ்மணா சாருஹாஸிநீ ||2-103-3

மித்ரவிந்தா³ ச காலிந்தீ³ ஜாம்ப³வத்யத² பௌரவீ |
ஸுபீ⁴மா ச ததா² மாத்³ரீ ருக்மிணீதநயாஞ்ச்²ருணு ||2-103-4

ப்ரத்³யும்ந꞉ ப்ரத²மம் ஜஜ்ஞே ஷ²ம்ப³ராந்தகர꞉ ஷு²ப⁴꞉ |
த்³விதீயஷ்²சாருதே³ஷ்ணஷ்²ச வ்ருஷ்ணிஸிம்ஹோ மஹாரத²꞉ ||2-103-5

சாருப⁴த்³ரஷ்²சாருக³ர்ப⁴꞉ ஸுதே³ஷ்ணோ த்³ரும ஏவ ச |
ஸுஷேணஷ்²சாருதே³ஷ்ணாஷ்²ச சாருவிந்த³ஷ்²ச வீர்யவான் ||2-103-6

சாருபா³ஹு꞉ கநீயாம்ஷ்²ச கந்யா சாருமதீ ததா² |
ஜஜ்ஞிரே ஸத்யபா⁴மாயாம் பா⁴நுர்பீ⁴மரத²ஸ்ததா² ||2-103-7

ரோஹிதோ தீ³ப்திமாம்ஷ்²சைவ தாம்ரஜாக்ஷோ ஜலாந்தக꞉ |
பா⁴நுர்பீ⁴மலிகா சைவ தாம்ரபர்ணீ ஜலந்த⁴மா ||2-103-8

சதஸ்ரோ ஜஜ்ஞிரே தேஷாம் ஸ்வஸாரோ க³ருட³த்⁴வஜாத் |
ஜாம்ப³வத்யா꞉ ஸுதோ ஜஜ்ஞே ஸாம்ப³꞉ ஸமிதிஷோ²ப⁴ந꞉ ||2-103-9

மித்ரவாந்மித்ரவிந்த³ஷ்²ச மித்ரவத்யபி சாங்க³நா |
மித்ரபா³ஹு꞉ ஸுநீத²ஷ்²ச நாக்³நஜித்யா꞉ ப்ரஜா꞉ ஷ்²ருணு ||2-103-10

ப⁴த்³ரகாரோ ப⁴த்³ரவிந்த³꞉ கந்யா ப⁴த்³ரவதீ ததா² | 
ஸுத³த்தாயாம் து ஷை²ஷ்யாயாம்  ஸங்க்³ராமஜித³ஜாயத ||2-103-11

ஸத்யஜித்ஸேநஜிச்சைவ ததா² ஷூ²ர꞉ ஸபத்நஜித் |
ஸுபீ⁴மாயா꞉ ஸுதோ மாத்³ர்யா வ்ருகாஷ்²வோ வ்ருகநிர்வ்ருதி꞉ ||1-103-12

குமாரோ வ்ருகதீ³ப்திஷ்²ச லக்ஷ்மணாயா꞉ ப்ரஜா꞉ ஷ்²ருணு 
கா³த்ரவாந்கா³த்ரகு³ப்தஷ்²ச கா³த்ரவிந்த³ஷ்²ச வீர்யவான் ||2-102-13

ஜஜ்ஞிரே கா³த்ரவத்யா ச ப⁴கி³ந்யாநுஜயா ஸஹ |
அஷ்²ருதஷ்²ச ஸுதோ ஜஜ்ஞே காலிந்த்³யா꞉ ஷ்²ருதஸம்மித꞉ ||2-103-14

அஷ்²ருதம் ஷ்²ருதஸேநாயை ப்ரத³தௌ³ மது⁴ஸூத³ந꞉ |
தம் ப்ரதா³ய ஹ்ருஷீகேஷ²ஸ்தாம் பா⁴ர்யாம் முதி³தோ(அ)ப்³ரவீத் ||2-103-15

ஏஷ வாமுப⁴யோரஸ்து தா³யாத³꞉ ஷா²ஷ்²வதீ꞉ ஸமா꞉ |
ப்³ருஹத்யாம் து க³த³ஸ்யாஹு꞉ ஷை²ஷ்யாயாமங்க³த³ம் ஸுதம் ||2-103-16

உத்பந்நம் குமுத³ம் சைவ ஷ்²வேதம் ஷ்²வேதா ததா²ங்க³நா |
அகா³வஹ꞉ ஸுமித்ரஷ்²ச ஷு²சிஷ்²சித்ரரத²ஸ்ததா² ||2-103-17

சித்ரஸேந꞉ ஸுதே³வாயாஷ்²சித்ரா சித்ரவதீ ததா² |
வநஸ்தம்ப³ஷ்²ச ஜஜ்ஞாதே ஸுத꞉ ஸ்தம்ப³வநஷ்²ச ஹ ||2-103-18

நிவாஸநா வநஸ்தம்ப³꞉ கந்யா ஸ்தம்ப³வதீ ததா² |
உபஸந்நஷ்²ச ஷ²ங்குஷ்²ச வஜ்ராம்ஷு²꞉ க்ஷிப்ர ஏவ ச ||2-103-19

கௌஷி²க்யாம் ஷ்²ருதஸோமாயாம் யௌதி⁴ஷ்டி²ர்யாம் யுதி⁴ஷ்டி²ர꞉ |
காபாலீ க³ருட³ஷ்²சைவ ஜஜ்ஞாதே சித்ரயோதி⁴நௌ ||2-103-20

ஏவமாதீ³நி புத்ராணாம் ஸஹஸ்ராணி நிபோ³த⁴ மே |
த³ஷா²யுதம் ஸமாக்²யாதா வாஸுதே³வஸ்ய தே ஸுதா꞉ ||2-103-21

அயுதாநி ததா² சாஷ்டௌ ஷூ²ரா ரணவிஷா²ரதா³꞉ |
ஜநார்த³நஸ்ய ப்ரஸவ꞉ கீர்திதோ(அ)யம் ததா² மயா ||2-103-22

ப்ரத்³யும்நஸ்ய ஸுதோ ஜஜ்ஞே வைத³ர்ப்⁴யாம் ராஜஸத்தம |
அநிருத்³தோ⁴ ரணே ருத்³தோ⁴ ஜஜ்ஞே ஸ ம்ருக³கேதந꞉ ||2-103-23

ரேவத்யாம் ப³லதே³வஸ்ய ஜஜ்ஞாதே நிஷ²டோ²ல்முகௌ |
ப்⁴ராதரௌ தே³வஸங்காஷா²வுபௌ⁴ புருஷஸத்தமௌ ||2-103-24

ஸுதநுஷ்²ச ஸுதாரா ச ஷௌ²ரேராஸ்தாம் பரிக்³ரஹ꞉ |
பௌண்ட்³ரக꞉ கபிலஷ்²சைவ வஸுதே³வஸ்ய தௌ ஸுதௌ ||2-103-25

தாராயாம் கபிலோ ஜஜ்ஞே பௌண்ட்³ரஷ்²ச ஸுதநோ꞉ ஸுத꞉ |
தயோர்ந்ரூபோ(அ)ப⁴வத்பௌண்ட்³ர꞉ கபிலஷ்²ச வநம் யயௌ ||2-103-26

துர்யாம் ஸமப⁴வத்³வீரோ வஸுதே³வாந்மஹாப³ல꞉ |
ஜரா நாம நிஷாதா³நாம் ப்ரபு⁴꞉ ஸர்வத⁴நுஷ்மதாம் ||2-103-27 

காஷ்²யாம் ஸுபார்ஷ்²வம் தநயம் லேபே⁴ ஸாம்பா³த்தரஸ்விநம் |
ஸாநுர்ஜஜ்ஞே(அ)நிருத்³த⁴ஸ்ய வஜ்ர꞉ ஸாநோரஜாயத ||2-103-28

வஜ்ராஜ்ஜஜ்ஞே ப்ரதிரத²꞉ ஸுசாருஸ்தஸ்ய சாத்மஜ꞉ |
அநமித்ராச்சி²நிர்ஜஜ்ஞே கநிஷ்டா²த்³வ்ருஷ்ணிநந்த³நாத் ||2-103-29

ஷி²நேஸ்து ஸத்யவாக்³ஜஜ்ஞே ஸத்யகஷ்²ச மஹாரத²꞉ |
ஸத்யகஸ்யாத்மஜ꞉ ஷூ²ரோ யுயுதா⁴நஸ்த்வஜாயத ||2-103-30

அஸங்கோ³ யுயுதா⁴நஸ்ய மணிஸ்தஸ்யாப⁴வத்ஸுத꞉ |
மணேர்யுக³ந்த⁴ர꞉ புத்ர இதி வம்ஷ²꞉ ஸமாப்யதே  ||2-103-31

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணி
வ்ருஷ்ணிவம்ஷா²நுகீர்தநே த்ர்யதி⁴கஷ²ததமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_103_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 103 - Narration of the  Vrishni Race
itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca
January 17,  2009##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------

atha tryadhikashatatamo.adhyAyaH

vriShNivamshavarNanam

janamejaya uvacha 
bahUnAM strIsahasrANAmaShTau bhAryAH prakIrtitAH |
tAsAmapatyAnyaShTAnAM bhagavAnprabravItu me ||2-103-1

vaishampAyana uvAcha
aShTau mahiShyaH putriNya iti prAdhAnyataH smR^itAH |
sarvA vIraprajAshchaiva tAsvapatyAni me shR^iNu ||2-103-2

rukmiNI satyabhAmA cha devI nAgnajitI tathA |
sudattA cha tathA shaibyA lakShmaNA chAruhAsinI ||2-103-3

mitravindA cha kAlindI jAmbavatyatha pauravI |
subhImA cha tathA mAdrI rukmiNItanayA~nChR^iNu ||2-103-4

pradyumnaH prathamaM jaj~ne shambarAntakaraH shubhaH |
dvitIyashchArudeShNashcha vR^iShNisiMho mahArathaH ||2-103-5

chArubhadrashchArugarbhaH sudeShNo druma eva cha |
suSheNashchArudeShNAshcha chAruvindashcha vIryavAn ||2-103-6

chArubAhuH kanIyAMshcha kanyA chArumatI tathA |
jaj~nire satyabhAmAyAM bhAnurbhImarathastathA ||2-103-7

rohito dIptimAMshchaiva tAmrajAkSho jalAntakaH |
bhAnurbhImalikA chaiva tAmraparNI jalandhamA ||2-103-8

chatasro jaj~nire teShAM svasAro garuDadhvajAt |
jAmbavatyAH suto jaj~ne sAmbaH samitishobhanaH ||2-103-9

mitravAnmitravindashcha mitravatyapi chA~NganA |
mitrabAhuH sunIthashcha nAgnajityAH prajAH shR^iNu ||2-103-10

bhadrakAro bhadravindaH kanyA bhadravatI tathA | 
sudattAyAM tu shaiShyAyAM  sa~NgrAmajidajAyata ||2-103-11

satyajitsenajichchaiva tathA shUraH sapatnajit |
subhImAyAH suto mAdryA vR^ikAshvo vR^ikanirvR^itiH ||1-103-12

kumAro vR^ikadIptishcha lakShmaNAyAH prajAH shR^iNu 
gAtravAngAtraguptashcha gAtravindashcha vIryavAn ||2-102-13

jaj~nire gAtravatyA cha bhaginyAnujayA saha |
ashrutashcha suto jaj~ne kAlindyAH shrutasaMmitaH ||2-103-14

ashrutaM shrutasenAyai pradadau madhusUdanaH |
taM pradAya hR^iShIkeshastAm bhAryAM mudito.abravIt ||2-103-15

eSha vAmubhayorastu dAyAdaH shAshvatIH samAH |
bR^ihatyAM tu gadasyAhuH shaiShyAyAma~NgadaM sutam ||2-103-16

utpannaM kumudaM chaiva shvetaM shvetA tathAMganA |
agAvahaH sumitrashcha shuchishchitrarathastathA ||2-103-17

chitrasenaH sudevAyAshchitrA chitravatI tathA |
vanastambashcha jaj~nAte sutaH stambavanashcha ha ||2-103-18

nivAsanA vanastambaH kanyA stambavatI tathA |
upasannashcha sha~Nkushcha vajrAMshuH kShipra eva cha ||2-103-19

kaushikyAm shrutasomAyAM yaudhiShThiryAM yudhiShThiraH |
kApAlI garuDashchaiva jaj~nAte chitrayodhinau ||2-103-20

evamAdIni putrANAM sahasrANi nibodha me |
dashAyutaM samAkhyAtA vAsudevasya te sutAH ||2-103-21

ayutAni tathA chAShTau shUrA raNavishAradAH |
janArdanasya prasavaH kIrtito.ayaM tathA mayA ||2-103-22

pradyumnasya suto jaj~ne vaidarbhyAM rAjasattama |
aniruddho raNe ruddho jaj~ne sa mR^igaketanaH ||2-103-23

revatyAM baladevasya jaj~nAte nishaTholmukau |
bhrAtarau devasa~NkAshAvubhau puruShasattamau ||2-103-24

sutanushcha sutArA cha shaurerAstAM parigrahaH |
pauNDrakaH kapilashchaiva vasudevasya tau sutau ||2-103-25

tArAyAM kapilo jaj~ne pauNDrashcha sutanoH sutaH |
tayornR^Ipo.abhavatpauNDraH kapilashcha vanaM yayau ||2-103-26

turyAM samabhavadvIro vasudevAnmahAbalaH |
jarA nAma niShAdAnAM prabhuH sarvadhanuShmatAm ||2-103-27 

kAshyAM supArshvaM tanayaM lebhe sAmbAttarasvinam |
sAnurjaj~ne.aniruddhasya vajraH sAnorajAyata ||2-103-28

vajrAjjaj~ne pratirathaH suchArustasya chAtmajaH |
anamitrAchChinirjaj~ne kaniShThAdvR^iShNinandanAt ||2-103-29

shinestu satyavAgjaj~ne satyakashcha mahArathaH |
satyakasyAtmajaH shUro yuyudhAnastvajAyata ||2-103-30

asa~Ngo yuyudhAnasya maNistasyAbhavatsutaH |
maNeryugandharaH putra iti vaMshaH samApyate  ||2-103-31

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
vR^iShNivaMshAnukIrtane tryadhikashatatamo.adhyAyaH

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்