Sunday 20 December 2020

புனர்விஷே²ஷதோ த்³வாரவதீநிர்மாணம் | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 154 (155) - 098 (99)

அதா²ஷ்²டனவதிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

புனர்விஷே²ஷதோ த்³வாரவதீநிர்மாணம்


A palace in Dwaraka

வைஷ²ம்பாயன உவாச 
த³த³ர்ஷா²த² புரீம் க்ருஷ்ணோ த்³வாரகாம் க³ருடே³ ஸ்தி²த꞉ |
தே³வஸத்³மப்ரதீகாஷா²ம் ஸமந்தாத்ப்ரதிநாதி³தாம் ||2-98-1

மணிபர்வதயந்த்ராணி ததா² க்ரீடா³க்³ருஹாணி ச |
உத்³யானவனமுக்²யானி வலபீ⁴சத்வராணி ச ||2-98-2

ஸம்ப்ராப்தே து ததா³ க்ருஷ்ணே புரீம் தே³வகிநந்த³னே |
விஷ்²வகர்மாணமாஹூய தே³வராஜோ(அ)ப்³ரவீதி³த³ம் ||2-98-3

ப்ரியமிச்ச²ஸி சேத்கர்தும் மஹ்யம் ஷி²ல்பவதாம் வர |
க்ருஷ்ணப்ரியார்த²ம் பூ⁴யஸ்த்வம் ப்ரகுருஷ்வ மனோஹராம் ||2-98-4

உத்³யானஷ²தஸம்பா³தா⁴ம் த்³வாரகாம் ஸ்வர்க³ஸம்மிதாம்  |
குருஷ்²வ விபு³த⁴ஷ்²ரேஷ்ட² யதா² மம புரீ ததா² || 2-98-5

யத்கிஞ்சித்த்ரிஷு லோகேஷு ரத்னபூ⁴தம் ப்ரபஷ்²யஸி |
தேன ஸம்யுஜ்யதாம் க்ஷிப்ரம் புரீ த்³வாரவதீ த்வயா ||2-98-6

க்ருஷ்ணோ ஹி ஸுரகார்யேஷு ஸர்வேஷு ஸததோத்தி²த꞉ |
ஸங்க்³ராமான்கோ⁴ரரூபாம்ஷ்²ச விகா³ஹதி மஹாப³ல꞉ |
தாமிந்த்³ரவசநாத்³க³த்வா விஷ்²வகர்மா புரீம் தத꞉ ||2-98-7

அலஞ்சக்ரே ஸமந்தாத்³வை யதே²ந்த்³ரஸ்யாமராவதீ |
தாம் த³த³ர்ஷ² த³ஷா²ர்ஹாணாமீஷ்²வர꞉ பக்ஷிவாஹன꞉ |
விஷ்²வகர்மக்ருதைர்தி³வ்யைரபி⁴ப்ராயைரலங்க்ருதாம் ||2-98-8

தாம் ததா³ த்³வாரகாம் த்³ருஷ்ட்வா ப்ரபு⁴ர்நாராயணோ விபு⁴꞉ |
ஹ்ருஷ்ட꞉ ஸர்வார்த²ஸம்பன்ன꞉ ப்ரவேஷ்டுமுபசக்ரமே ||2-98-9

ஸோ(அ)பஷ்²யத்³வ்ருக்ஷக²ண்டா³ம்ஷ்²ச ரம்யாந்த்³ருஷ்டிமனோஹரான் |
த்³வாரகாம் ப்ரதி தா³ஷா²ர்ஹஷ்²சித்ரிதாம் விஷ்²வகர்மணா ||2-98-10

பத்³மக²ண்டா³குலாபி⁴ஷ்²ச ஹம்ஸஸேவிதவாரிபி⁴꞉ |
க³ங்கா³ஸிந்து⁴ப்ரகாஷா²பி⁴꞉ பரிகா²பி⁴ர்வ்ருதாம் புரீம் ||2-98-11

ப்ராகாரேணார்கவர்ணேன ஷா²தகௌம்பே⁴ன ராஜதா |
சயமூர்த்⁴னி நிவிஷ்டேன த்³யாம் யதை²வாப்⁴ரமாலயா || 2-98-12

கானனைர்நந்த³னப்ரக்²யைஸ்ததா² சைத்ரரதோ²பமை꞉ |
ப³பௌ⁴ சாருபரிக்ஷிப்தா த்³வாரகா த்³யௌரிவாம்பு³தை³꞉ ||2-98-13

ப³பௌ⁴ ரைவதக꞉ ஷை²லோ ரம்யஸானுகு³ஹாஜிர꞉ |
பூர்வஸ்யாம் தி³ஷி² லக்ஷ்மீவான்மணிகாஞ்சந்தோரண꞉ ||2-98-14

த³க்ஷிணஸ்யாம் லதாவிஷ்ட꞉ பஞ்சவர்ணோ விராஜதே |
இந்த்³ரகேதுப்ரதீகாஷ²꞉ பஷ்²சிமாயாம் ததா² க்ஷய꞉ ||2-98-15

உத்தராம் தி³ஷ²மத்யர்த²ம் விபூ⁴ஷயதி வேணுமான் |
மந்த³ராத்³ரிப்ரதீகாஷ²꞉ பாண்டு³ர꞉ பார்தி²வர்ஷப⁴꞉ ||2-98-16

சித்ரகம் பஞ்சவர்ணம் ச பாஞ்சஜன்யம் வனம் மஹத் |
ஸர்வர்துகவனம் சைவ பா⁴தி ரைவதகம் ப்ரதி ||2-98-17

லதாவேஷ்டிதபர்யந்தம் மேருப்ரப⁴வனம் மஹத் |
பா⁴தி பா⁴னுவனம் சைவ புஷ்பகம் ச மஹத்³வனம் ||2-98-18

அக்ஷகைர்பீ³ஜகைஷ்²சைவ மந்தா³ரைஷ்²சோபஷோ²பி⁴தம் |
ஷ²தாவர்தவனம் சைவ கரவீராகரம் ததா² ||2-98-19

பா⁴தி சைத்ரரத²ம் சைவ நந்த³னம் ச வனம் மஹத் |
ரமணம் பா⁴வனம் சைவம் வேணுமத்³வை ஸமந்தத꞉ ||2-98-20

வைடூ³ர்யபத்ரைர்ஜலஜைஸ்ததா³ மந்தா³கினீ நதீ³ |
பா⁴தி புஷ்கரிணீ ரம்யா பூர்வஸ்யாம் தி³ஷி² பா⁴ரத ||2-98-21

ஸானவோ பூ⁴ஷிதாஸ்தத்ர கேஷ²வஸ்ய ப்ரியைஷிபி⁴꞉ |
ப³ஹுபி⁴ர்தே³வக³ந்த⁴ர்வைஷ்²சோதி³தைர்விஷ்²வகர்மணா ||2-98-22

மஹாநதீ³ த்³வாரவதீம் பாஞ்சாஷ²த்³பி⁴ர்மஹாமுகை²꞉ |
ப்ரவிஷ்டா புண்யஸலிலா பா⁴வயந்தீ ஸமந்தத꞉ ||2-98-23

அப்ரமேயாம் மஹோத்ஸேதா⁴மகா³த⁴பரிகா²யுதாம் |
ப்ராகாரவரஸம்பன்னாம் ஸுதா⁴பாண்டு³ரலேபனாம் ||2-98-24

தீக்ஷ்ணயந்த்ரஷ²தக்⁴னீபி⁴ர்ஹேமஜாலைஷ்²ச பூ⁴ஷிதாம் |
ஆயஸைஷ்²ச மஹாசக்ரைர்த³த³ர்ஷ² த்³வாரகாம் புரீம் ||2-98-25

அஷ்டௌ ரத²ஸஹஸ்ராணி நக³ரே கிங்கிணீகினாம் |
ஸமுச்ச்²ரிதபதாகானி யதா² தே³வபுரே ததா² ||2-98-26

அஷ்டயோஜனவிஸ்தீர்ணமசலாம் த்³வாத³ஷா²யதாம் |
த்³விகு³ணோபநிவேஷா²ம் ச த³த³ர்ஷ² த்³வாரகாம் புரீம் ||2-98-27

அஷ்டமார்க³மஹாரத்²யாம் மஹாஷோட³ஷ²சத்வராம் |
ஏகமார்க³பரிக்ஷிப்தாம் ஸாக்ஷாது³ஷ²னஸா க்ருதாம் ||2-98-28

ஸ்த்ரியோ(அ)பி யய்ஸ்யாம் யுத்⁴யேரன்கிமு வ்ருஷ்ணிமஹாரதா²꞉ |
வ்யூஹாநாமுத்தமா மார்கா³꞉ ஸப்த சைவ மஹாபதா²꞉ ||2-98-29

தத்ர வை விஹிதா꞉ ஸாக்ஷாத்³விவிதா⁴ விஷ்²வகர்மணா |
தஸ்மின்புரவரஷ்²ரேஷ்டே² தா³ஷா²ர்ஹாணாம் யஷ²ஸ்வினாம் ||2-98-30

வேஷ்²மானி ஜஹ்ருஷே த்³ருஷ்ட்வா ததோ தே³வகிநந்த³ன꞉ |
காஞ்சனைர்மணிஸோபானைருபேதானி ந்ருஹர்ஷணை꞉ ||2-98-31

பீ⁴மகோ⁴ஷமஹாகோ⁴ஷை꞉ ப்ராஸாத³வரசத்வரை꞉ |
ஸமுச்ச்²ரிதபதாகானி பாரிப்லவவனானி ச ||2-98-32

காஞ்சநாக்³ராணி பா⁴ஸ்வந்தி ப்ராஸாத³ஷி²க²ராணி ச |
க்³ருஹாணி ரமணீயானி மேருகூடனிபா⁴னி ச  ||2-98-33

பாண்டு³பாண்து³ரஷ்²ருங்கை³ஷ்²ச ஷா²தகும்ப⁴பரிஷ்க்ருதை꞉ |
ரம்யஸானுக்³ருஹை꞉ ஷ்²ருங்கை³ர்விசித்ரைரிவ பர்வதை꞉ ||2-98-34

பஞ்சவர்ணை꞉ ஸுவர்ணைஷ்²ச புஷ்பவ்ருஷ்டிஸமப்ரபை⁴꞉ |
பர்ஜன்யதுல்யநிர்கோ⁴ஷைர்னானாரூபைரிவாத்³ரிபி⁴꞉ ||2-98-35

தா³வாக்³நிஜ்வலிதப்ரக்²யைர்நிர்மிதைர்விஷ்²வகர்மணா |
ஆஷ்²லிஷத்³பி⁴ரிவாகாஷ²மதிசந்த்³ரார்கபா⁴ஸ்வரை꞉ ||2-98-36

தைர்த³ஷா²ர்ஹைர்மஹாபா⁴கை³ர்ப³பா⁴ஸே தத்³வனத்³ருமை꞉ |
வாஸுதே³வேந்த்³ரபர்ஜன்யைர்க்³ருஹமேதை⁴ரலங்க்ருதா ||2-98-37

த³த்³ருஷே² த்³வாரகா சாருமேகை⁴ர்த்³யௌரிவ ஸம்வ்ருதா |
ஸாக்ஷாத்³ப⁴க³வதோ வேஷ்²ம விஹிதம் விஷ்²வகர்மணா ||2-98-38

த³த்³ருஷே² வாஸுதே³வஸ்ய சதுர்யோஜனமாயதம் |
தாவதே³வ ச விஸ்தீர்ணமப்ரமேயம் மஹாத⁴னம் ||2-98-39

ப்ராஸாத³வரஸம்பன்னைர்யுக்தம் ஜக³தி பர்வதை꞉ |
யcசகார மஹாபா⁴க³ஸ்த்வஷ்டா வாஸவனோதி³த꞉ ||2-98-40

ப்ராஸாத³ம் சைவ ஹேமாப⁴ம் ஸர்வபூ⁴தமனோஹரம் |2-98-41

மேரோரிவ கி³ரே꞉ ஷ்²ருங்க³முச்ச்²ரிதம் காஞ்சனம் மஹத் |
ருக்மிண்யா꞉ ப்ரவரம் வாஸம் விஹிதம் விஷ்²வகர்மணா ||2-98-42

ஸத்யபா⁴மா புனர்வேஷ்²ம யதா³வஸத பாண்டு³ரம் |
விசித்ரமணிஸோபானம் தத்³விது³ர்போ⁴க³வத்த்விதி ||2-98-43

விமலாதி³த்யவர்ணாபி⁴꞉ பதாகாபி⁴ரலங்க்ருதம் |
வ்யக்தஸஞ்ஜவனோத்³தே³ஷோ² யஷ்²சதுர்தி³ங்மஹாத்⁴வஜ꞉ ||2-98-44

ஸ ச ப்ராஸாத³முக்²யோ(அ)த² ஜாம்ப³வத்யா விபூ⁴ஷித꞉ |
ப்ரப⁴யாப்⁴யப⁴வத்ஸர்வாம்ஸ்தானன்யா பா⁴ஸ்கரோ யதா² ||2-98-45

உத்³யத்³பா⁴ஸ்கரவர்ணாப⁴ஸ்தயோரந்தரமாஷ்²ரித꞉ |
விஷ்²வகர்மக்ருதோ தி³வ்ய꞉ கைலாஸஷி²க²ரோபம꞉ ||2-98-46

ஜாம்பூ³னத³ இவாதீ³ப்த꞉ ப்ரதீ³ப்தஜ்வலனோ யதா² |
ஸாக³ரப்ரதிமோத்தி²ஷ்ட²ன்மேருரித்யபி⁴விஷ்²ருத꞉ ||2-98-47

தஸ்மின்கா³ந்தா⁴ரராஜஸ்ய து³ஹிதா குலஷா²லினீ |
கா³ந்தா⁴ரீ ப⁴ரதஷ்²ரேஷ்ட² கேஷ²வேன நிவேஷி²தா ||2-98-48

பத்³மகூல இதி க்²யாதம் பத்³மவர்ணம் மஹாப்ரப⁴ம் |
ஸுபீ⁴மாயா மஹாகூடம் வாஸம் ஸுருசிரப்ரப⁴ம் ||2-98-49

ஸூர்யப்ரப⁴ஸ்து ப்ராஸாத³꞉ ஸர்வகாமகு³ணைர்யுத꞉ |
லக்ஷ்மணாயா ந்ருபஷ்²ரேஷ்ட² நிர்தி³ஷ்ட꞉ ஷா²ர்ங்க³த⁴ன்வனா ||2-98-50

வைடூ³ர்யமணிவர்ணாப⁴꞉ ப்ராஸாதோ³ ஹரிதப்ரப⁴꞉ |
யம் விது³꞉ ஸர்வபூ⁴தானி பரமித்யேவ பா⁴ரத ||2-98-51

வாஸம் தம் மித்ரவிந்தா³யா தே³வர்ஷிக³ணபூஜிதம் |
மஹிஷ்யா வாஸுதே³வஸ்ய பூ⁴ஷனம் தேஷு வேஷ்²மஸு ||2-98-52

யஸ்து ப்ராஸாத³முக்²யோ(அ)த்ர விஹிதோ விஷ்²வகர்மணா |
அதீவ ரம்யரம்யோ(அ)ஸௌ தி⁴ஷ்டி²த꞉ பர்வதோ யதா² ||2-98-53

ஸுவார்தாயா நிவாஸம் தம் ப்ரஷ²ஸ்தம் ஸர்வதை³வதை꞉ |
மஹிஷ்யா வாஸுதே³வஸ்ய கேதுமானிதி விஷ்²ருத꞉ ||2-98-54

யத்ர ப்ராஸாத³முக்²யோ வை யம் த்வஷ்டா வித³தே⁴ ஸ்வயம் |
யோஜனாயதவிஷ்கம்ப⁴꞉ ஸர்வரத்னமய꞉ ஷு²ப⁴꞉ ||2-98-55

ஸ ஷ்²ரீமான்விரஜா நாம வ்யராஜத்தத்ர ஸுப்ரப⁴꞉ |
உபஸ்தா²னக்³ருஹம் யத்ர கேஷ²வஸ்ய மஹாத்மன꞉ ||2-98-56

தஸ்மின்ஸுவிஹிதா꞉ ஸர்வே ருக்மத³ண்டா³꞉ பதாகின꞉ |
ஸத³னே வாஸுதே³வஸ்ய மார்க³ஸஞ்ஜவனத்⁴வஜா꞉ ||2-98-57

ரத்னஜாலானி தி³வ்யானி தத்ரைவ ச நிவேஷி²தா꞉ | 
ஆஹ்ருத்ய யது³ஸிம்ஹேன வைஜயந்தோ(அ)சலோ மஹான் ||2-98-58

ஹம்ஸகூடஸ்ய யச்ச்²ருங்க³மிந்த்³ரத்³யும்னஸர꞉ ப்ரதி |
ஷஷ்டிதாலஸமுத்ஸேத⁴மர்த⁴யோஜனமாயதம் ||2-98-59

ஸகின்னரமஹாநாக³ம் தத³ப்யமிததேஜஸா | 
பஷ்²யதாம் ஸர்வபூ⁴தாநாமானீதம் லோகவிஷ்²ருதம் ||2-98-60

ஆதி³த்யபத²க³ம் யத்து மேரோ꞉ ஷி²க²ரமுத்தமம் |
புண்ட³ரீகஷ²தைர்ஜுஷ்டம் விமானைஷ்²ச ஹிரண்மயை꞉ ||2-98-61

ஜாம்பூ³னத³மயம் தி³வ்யம் த்ரிஷு லோகேஷு விஷ்²ருதம் |
தத³ப்யுத்பாட்ய க்ரூஷ்ணார்த²மானீதம் விஷ்²வகர்மணா ||2-98-62

ப்⁴ராஜமானமதீவாக்³ர்யம்   ஸர்வௌஷதி⁴ஸமன்விதம் |
ததி³ந்த்³ரவசனாத்த்வஷ்தா கார்யஹேதோ꞉ ஸமானயத் ||2-98-63

பாரிஜாதஷ்²ச தத்ரைவ கேஷ²வேனாஹ்ருத꞉ ஸ்வயம் ||2-98-64

நீயமானே து தத்ராஸீத்³யுத்³த⁴மத்³பு⁴தகர்மண꞉ |
க்ருஷ்ணஸ்ய யே(அ)ப்⁴யரக்ஷம்ஸ்து தே³வா꞉ பாத³பமுத்தமம் ||2-98-65

புண்ட³ரீகஷ²தைர்ஜுஷ்டம் விமானைஷ்²ச ஹிரண்மயை꞉ |
விஹிதா வாஸுதே³வார்த²ம் ரத்னபுஷ்பப²லத்³ருமா꞉ ||2-98-66

பத்³மக²ண்ட³ஜலோபேதா ரத்னஸௌக³ந்தி⁴கோத்பலா꞉ |
மணிஹேமப்லவாகீர்ணா꞉ புஷ்கரிண்ய꞉ ஸராம்ஸி ச ||2-98-67

தாஸாம் பரமகூலானி ஷோ²ப⁴யந்தி மஹாத்³ருமா꞉ |
ஷா²லாஸ்தாலா꞉ கத³ம்பா³ஷ்²ச ஷ²தஷா²கா²ஷ்²ச ரௌஹிணா꞉ ||2-98-68

யே ச ஹைமவதோ வ்ருக்ஷா யே ச மேருருஹாஸ்ததா² |
ஆஹ்ருத்ய யது³ஸிம்ஹார்த²ம் விஹிதா விஷ்²வகர்மணா ||2-98-69

ரக்தபீதாருணஷ்²யாமா꞉ ஷ்²வேதபுஷ்பாஷ்²ச பாத³பா꞉ |
ஸர்வர்துப²லஸம்பன்னாஸ்தேஷு கானனஸந்தி⁴ஷு ||2-98-70

ஸமகூலஜலோபேதா꞉ ஷா²ந்தஷ²ர்கரவாலுகா꞉ |
தஸ்மின்புரவரே நத்³ய꞉ ப்ரஸன்னஸலிலா ஹ்ரதா³꞉ ||2-98-71

புஷ்பாகுலஜலோபேதா நாநாத்³ருமலதாகுலா꞉ |
அபராஷ்²சாப⁴வன்னத்³யோ ஹேமஷ²ர்கரவாலுகா꞉ ||2-98-72

மத்தப³ர்ஹிணஸங்கை⁴ஷ்²ச கோகிலைஷ்²ச ஸதா³மதை³꞉ |
ப³பூ⁴வு꞉ பரமோபேதாஸ்தஸ்யாம் புர்யாம் ச பாத³பா꞉ ||2-98-73

தத்ரைவ க³ஜயூதா²னி  புரே கோ³மஹிஷாஸ்ததா² |
நிவாஸஷ்²ச க்ருதஸ்தத்ர வராஹம்ருக³பக்ஷிபி⁴꞉ ||2-98-74

புர்யாம் தஸ்யாம் து ரம்யாயாம் ப்ராகாரோ வை ஹிரண்மய꞉ |
வ்யக்த꞉ கிஷ்குஷ²தோத்ஸேதோ⁴ விஹிதோ விஷ்²வகர்மணா ||2-98-75

அதீவ ரம்ய꞉ ஸோ(அ)தா²ஸீத்³வேஷ்டித꞉ பர்வதோ யதா² |
தே ச தே ச மஹாஷை²லா꞉ ஸரிதஷ்²ச ஸராம்ஸி ச |
பரிக்ஷிப்தானி பௌ⁴மேன வனான்யுபவனானி ச ||2-98-76   

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணி
த்³வாரகாவிஷே²ஷநிர்மாணம் நாமாஷ்டனவதிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_98_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 98 - Dvaravati Beautified Again
Itranslated by  K S Ramachandran  ramachandran_ksr @ yahoo.ca,
January 12,  2009##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------

athAshTanavatitamo.adhyAyaH

punarvisheShato dvAravatInirmANam

vaishampAyana uvAcha 
dadarshAtha purIM kR^iShNo dvArakAM garuDe sthitaH |
devasadmapratIkAshAM samantAtpratinAditAm ||2-98-1

maNiparvatayantrANi tathA krIDAgR^ihANi cha |
udyAnavanamukhyAni valabhIchatvarANi cha ||2-98-2

saMprApte tu tadA kR^iShNe purIM devakinandane |
vishvakarmANamAhUya devarAjo.abravIdidam ||2-98-3

priyamichChasi chetkartuM mahyaM shilpavatAM vara |
kR^iShNapriyArthaM bhUyastvaM prakuruShva manoharAm ||2-98-4

udyAnashatasaMbAdhAM dvArakAM svargasaMmitAm  |
kurushva vibudhashreShTha yathA mama purI tathA || 2-98-5

yatki~nchittriShu lokeShu ratnabhUtaM prapashyasi |
tena saMyujyatAM kShipraM purI dvAravatI tvayA ||2-98-6

kR^iShNo hi surakAryeShu sarveShu satatotthitaH |
sa~NgrAmAnghorarUpAMshcha vigAhati mahAbalaH |
tAmindravachanAdgatvA vishvakarmA purIM tataH ||2-98-7

ala~nchakre samantAdvai yathendrasyAmarAvatI |
tAm dadarsha dashArhANAmIshvaraH pakShivAhanaH |
vishvakarmakR^itairdivyairabhiprAyairala~NkR^itAm ||2-98-8

tAM tadA dvArakAM dR^iShTvA prabhurnArAyaNo vibhuH |
hR^iShTaH sarvArthasaMpannaH praveShTumupachakrame ||2-98-9

so.apashyadvR^ikShakhaNDAMshcha ramyAndR^iShTimanoharAn |
dvArakAM prati dAshArhashchitritAM vishvakarmaNA ||2-98-10

padmakhaNDAkulAbhishcha haMsasevitavAribhiH |
ga~NgAsindhuprakAshAbhiH parikhAbhirvR^itAM purIm ||2-98-11

prAkAreNArkavarNena shAtakaumbhena rAjatA |
chayamUrdhni niviShTena dyAM yathaivAbhramAlayA || 2-98-12

kAnanairnandanaprakhyaistathA chaitrarathopamaiH |
babhau chAruparikShiptA dvArakA dyaurivAmbudaiH ||2-98-13

babhau raivatakaH shailo ramyasAnuguhAjiraH |
pUrvasyAm dishi lakShmIvAnmaNikA~nchantoraNaH ||2-98-14

dakShiNasyAM latAviShTaH pa~nchavarNo virAjate |
indraketupratIkAshaH pashchimAyAM tathA kShayaH ||2-98-15

uttarAM dishamatyarthaM vibhUShayati veNumAn |
mandarAdripratIkAshaH pANDuraH pArthivarShabhaH ||2-98-16

chitrakaM pa~nchavarNaM cha pA~nchajanyaM vanaM mahat |
sarvartukavanaM chaiva bhAti raivatakaM prati ||2-98-17

latAveShTitaparyantaM meruprabhavanaM mahat |
bhAti bhAnuvanaM chaiva puShpakaM cha mahadvanam ||2-98-18

akShakairbIjakaishchaiva mandAraishchopashobhitam |
shatAvartavanaM chaiva karavIrAkaraM tathA ||2-98-19

bhAti chaitrarathaM chaiva nandanaM cha vanaM mahat |
ramaNaM bhAvanaM chaivaM veNumadvai samantataH ||2-98-20

vaiDUryapatrairjalajaistadA mandAkinI nadI |
bhAti puShkariNI ramyA pUrvasyAM dishi bhArata ||2-98-21

sAnavo bhUShitAstatra keshavasya priyaiShibhiH |
bahubhirdevagandharvaishchoditairvishvakarmaNA ||2-98-22

mahAnadI dvAravatIM pA~nchAshadbhirmahAmukhaiH |
praviShTA puNyasalilA bhAvayantI samantataH ||2-98-23

aprameyAM mahotsedhAmagAdhaparikhAyutAm |
prAkAravarasampannAM sudhApANDuralepanAm ||2-98-24

tIkShNayantrashataghnIbhirhemajAlaishcha bhUShitAm |
Ayasaishcha mahAchakrairdadarsha dvArakAM purIm ||2-98-25

aShTau rathasahasrANi nagare ki~NkiNIkinAm |
samuchChritapatAkAni yathA devapure tathA ||2-98-26
aShTayojanavistIrNamachalAM dvAdashAyatAm |
dviguNopaniveshAM cha dadarsha dvArakAM purIm ||2-98-27

aShTamArgamahArathyAM mahAShoDashachatvarAm |
ekamArgaparikShiptAM sAkShAdushanasA kR^itAm ||2-98-28

striyo.api yaysyAM yudhyerankimu vR^iShNimahArathAH |
vyUhAnAmuttamA mArgAH sapta chaiva mahApathAH ||2-98-29

tatra vai vihitAH sAkShAdvividhA vishvakarmaNA |
tasminpuravarashreShThe dAshArhANAM yashasvinAm ||2-98-30

veshmAni jahR^iShe dR^iShTvA tato devakinandanaH |
kA~nchanairmaNisopAnairupetAni nR^iharShaNaiH ||2-98-31

bhImaghoShamahAghoShaiH prAsAdavarachatvaraiH |
samuchChritapatAkAni pAriplavavanAni cha ||2-98-32

kA~nchanAgrANi bhAsvanti prAsAdashikharANi cha |
gR^ihANi ramaNIyAni merukUTanibhAni cha  ||2-98-33

pANDupANdurashR^i~Ngaishcha shAtakumbhapariShkR^itaiH |
ramyasAnugR^ihaiH shR^i~Ngairvichitrairiva parvataiH ||2-98-34

pa~nchavarNaiH suvarNaishcha puShpavR^iShTisamaprabhaiH |
parjanyatulyanirghoShairnAnArUpairivAdribhiH ||2-98-35

dAvAgnijvalitaprakhyairnirmitairvishvakarmaNA |
AshliShadbhirivAkAshamatichandrArkabhAsvaraiH ||2-98-36

tairdashArhairmahAbhAgairbabhAse tadvanadrumaiH |
vAsudevendraparjanyairgR^ihamedhairala~NkR^itA ||2-98-37

dadR^ishe dvArakA chArumeghairdyauriva saMvR^itA |
sAkShAdbhagavato veshma vihitaM vishvakarmaNA ||2-98-38

dadR^ishe vAsudevasya chaturyojanamAyatam |
tAvadeva cha vistIrNamaprameyaM mahAdhanam ||2-98-39

prAsAdavarasaMpannairyuktaM jagati parvataiH |
yacchakAra mahAbhAgastvaShTA vAsavanoditaH ||2-98-40

prAsAdaM chaiva hemAbhaM sarvabhUtamanoharam |2-98-41

meroriva gireH shR^i~NgamuchChritaM kA~nchanaM mahat |
rukmiNyAH pravaraM vAsaM vihitaM vishvakarmaNA ||2-98-42

satyabhAmA punarveshma yadAvasata pANDuram |
vichitramaNisopAnaM tadvidurbhogavattviti ||2-98-43

vimalAdityavarNAbhiH patAkAbhirala~NkR^itam |
vyaktasa~njavanoddesho yashchaturdi~NmahAdhvajaH ||2-98-44

sa cha prAsAdamukhyo.atha jAmbavatyA vibhUShitaH |
prabhayAbhyabhavatsarvAMstAnanyA bhAskaro yathA ||2-98-45

udyadbhAskaravarNAbhastayorantaramAshritaH |
vishvakarmakR^ito divyaH kailAsashikharopamaH ||2-98-46

jAmbUnada ivAdIptaH pradIptajvalano yathA |
sAgarapratimotthiShThanmerurityabhivishrutaH ||2-98-47

tasmingAndhArarAjasya duhitA kulashAlinI |
gAndhArI bharatashreShTha keshavena niveshitA ||2-98-48

padmakUla iti khyAtaM padmavarNaM mahAprabham |
subhImAyA mahAkUTaM vAsaM suruchiraprabham ||2-98-49

sUryaprabhastu prAsAdaH sarvakAmaguNairyutaH |
lakShmaNAyA nR^ipashreShTha nirdiShTaH shAr~NgadhanvanA ||2-98-50

vaiDUryamaNivarNAbhaH prAsAdo haritaprabhaH |
yaM viduH sarvabhUtAni paramityeva bhArata ||2-98-51

vAsaM taM mitravindAyA devarShigaNapUjitam |
mahiShyA vAsudevasya bhUShanaM teShu veshmasu ||2-98-52

yastu prAsAdamukhyo.atra vihito vishvakarmaNA |
atIva ramyaramyo.asau dhiShThitaH parvato yathA ||2-98-53

suvArtAyA nivAsaM taM prashastaM sarvadaivataiH |
mahiShyA vAsudevasya ketumAniti vishrutaH ||2-98-54

yatra prAsAdamukhyo vai yaM tvaShTA vidadhe svayam |
yojanAyataviShkambhaH sarvaratnamayaH shubhaH ||2-98-55

sa shrImAnvirajA nAma vyarAjattatra suprabhaH |
upasthAnagR^ihaM yatra keshavasya mahAtmanaH ||2-98-56

tasminsuvihitAH sarve rukmadaNDAH patAkinaH |
sadane vAsudevasya mArgasa~njavanadhvajAH ||2-98-57

ratnajAlAni divyAni tatraiva cha niveshitAH | 
AhR^itya yadusiMhena vaijayanto.achalo mahAn ||2-98-58

haMsakUTasya yachChR^i~NgamindradyumnasaraH prati |
ShaShTitAlasamutsedhamardhayojanamAyatam ||2-98-59

sakinnaramahAnAgaM tadapyamitatejasA | 
pashyatAM sarvabhUtAnAmAnItaM lokavishrutam ||2-98-60

AdityapathagaM yattu meroH shikharamuttamam |
puNDarIkashatairjuShTaM vimAnaishcha hiraNmayaiH ||2-98-61

jAmbUnadamayaM divyaM triShu lokeShu vishrutam |
tadapyutpATya kR^IShNArthamAnItaM vishvakarmaNA ||2-98-62

bhrAjamAnamatIvAgryaM   sarvauShadhisamanvitam |
tadindravachanAttvaShtA kAryahetoH samAnayat ||2-98-63

pArijAtashcha tatraiva keshavenAhR^itaH svayam ||2-98-64

nIyamAne tu tatrAsIdyuddhamadbhutakarmaNaH |
kR^iShNasya ye.abhyarakShaMstu devAH pAdapamuttamam ||2-98-65

puNDarIkashatairjuShTaM vimAnaishcha hiraNmayaiH |
vihitA vAsudevArthaM ratnapuShpaphaladrumAH ||2-98-66

padmakhaNDajalopetA ratnasaugandhikotpalAH |
maNihemaplavAkIrNAH puShkariNyaH sarAMsi cha ||2-98-67

tAsAM paramakUlAni shobhayanti mahAdrumAH |
shAlAstAlAH kadambAshcha shatashAkhAshcha rauhiNAH ||2-98-68

ye cha haimavato vR^ikShA ye cha meruruhAstathA |
AhR^itya yadusimhArthaM vihitA vishvakarmaNA ||2-98-69

raktapItAruNashyAmAH shvetapuShpAshcha pAdapAH |
sarvartuphalasaMpannAsteShu kAnanasandhiShu ||2-98-70

samakUlajalopetAH shAntasharkaravAlukAH |
tasminpuravare nadyaH prasannasalilA hradAH ||2-98-71

puShpAkulajalopetA nAnAdrumalatAkulAH |
aparAshchAbhavannadyo hemasharkaravAlukAH ||2-98-72

mattabarhiNasa~Nghaishcha kokilaishcha sadAmadaiH |
babhUvuH paramopetAstasyAM puryAM cha pAdapAH ||2-98-73

tatraiva gajayUthAni  pure gomahiShAstathA |
nivAsashcha kR^itastatra varAhamR^igapakShibhiH ||2-98-74

puryAM tasyAM tu ramyAyAM prAkAro vai hiraNmayaH |
vyaktaH kiShkushatotsedho vihito vishvakarmaNA ||2-98-75

atIva ramyaH so.athAsIdveShTitaH parvato yathA |
te cha te cha mahAshailAH saritashcha sarAMsi cha |
parikShiptAni bhaumena vanAnyupavanAni cha ||2-98-76   

iti shrImahAbhArate khileShu harivamshe viShNuparvaNi
dvArakAvisheShanirmANaM nAmAShTanavatitamo.adhyAyaH

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்