Saturday 19 December 2020

வஜ்ரநாப⁴வத⁴꞉ | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 153 (154) - 097 (98)

அத² ஸப்தனவதிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

வஜ்ரநாப⁴வத⁴꞉


Pradyumna killing Vajranabha

வைஷ²ம்பாயன உவாச 
ஜக³தஷ்²சக்ஷுஷி ததோ முஹூர்தாப்⁴யுதி³தே ரவௌ |
ப்ராது³ராஸீத்³த⁴ரிர்தே³வஸ்தார்க்ஷ்யேணோரக³ஷ²த்ருணா ||2-97-1

ஹம்ஸவாயுமனோபி⁴ஷ்²ச ஸுஷீ²க்⁴ரதரக³꞉ க²க³꞉ |
தஸ்தௌ² வியதி ஷ²க்ரஸ்ய ஸமீபே குருநந்த³ன ||2-97-2

ஸமேத்ய ச யதா²ந்யாயம் க்ருஷ்ணோ வாஸவஸந்நிதௌ⁴ |
பாஞ்சஜன்யம் ஹரிர்த³த்⁴மௌ தை³த்யானாம் ப⁴யவர்த⁴னம் ||2-97-3

தம் ஷ்²ருத்வாப்⁴யாக³தஸ்தத்ர ப்ரத்³யும்னோ பரவீரஹா |
வஜ்ரநாப⁴ம் ஜஹீத்யுக்த꞉ கேஷ²வேன த்வரேதி ச ||2-97-4

தார்க்ஷ்யமாருஹ்ய க³ச்சே²தி புனரேவ ப்ரணோதி³த꞉ |
சகார ஸ ததா² வீர꞉ ப்ரணிபத்ய ஸுரோத்தமௌ || 2-97-5

ஸ மனோரம்ஹஸா வீர தார்க்ஷ்யேணாஷு² யயௌ ந்ருப |
அப்⁴யாஸம் வஜ்ரநாப⁴ஸ்ய மஹாத்³வந்த்³வஸ்ய பா⁴ரத ||2-97-6

ததஸ்தார்க்ஷ்யக³தோ வீரஸ்ததர்த³ ரணமூர்த⁴னி |
வஜ்ரநாப⁴ம் ஸ்தி²ரோ பூ⁴த்வா ஸர்வாஸ்த்ரவித³னிந்தி³த꞉ ||2-97-7

தேன தார்க்ஷ்யக³தேனைவ க³த³யா க்ருஷ்ணஸூனுனா |
உரஸ்யப்⁴யாஹதோ வீரோ வஜ்ரனாபோ³ மஹாத்மனா ||2-97-8

ஸ தேநாபி⁴ஹதோ வீரோ தை³த்யோ மோஹவஷ²ம் க³த꞉ |
சக்ஷார ச ப்⁴ருஷ²ம் ரக்தம் ப³ப்⁴ராமைவ க³தாஸுவத் ||2-97-9

ஆஷ்²வஸேதயத² தம் கார்ஷ்ணிருவாச ரணது³ர்ஜய꞉ |
லப்³த⁴ஸஞ்ஜ்ஞ꞉ ஸ வீரஸ்து ப்ரத்³யும்னமித³ம்ப்³ரவீத் ||2-97-10

ஸாது⁴ யாத³வ வீர்யேண ஷ்²லாக்⁴யோ மம ரிபுர்ப⁴வான் |
ப்ரதிப்ரஹாரகாலோ(அ)யம் ஸ்தி²ரோ ப⁴வ மஹாப³ல ||2-97-11

ஏவமுக்த்வா மஹாநாத³ம் முக்த்வா மேக⁴ஷ²தோபமம் |
க³தா³ம் முமோச வேகே³ன ஸக⁴ண்டாம் ப³ஹுகண்டகாம் ||2-97-12

தயா லலாடே(அ)பி⁴ஹத꞉ ப்ரத்³யும்னோ க³த³யா ந்ருப |
உத்³வமன்ருதி⁴ரம் பூ⁴ரி முமோஹ யது³நந்த³ன꞉ ||2-97-13

தம் த்³ருஷ்ட்வா ப⁴க³வான்க்ருஷ்ண꞉ பாஞ்சஜன்யம் ஜலோத்³ப⁴வம் |
த³த்⁴மாவாஷ்²வாஸனகரம் புத்ரஸ்ய ரிபுநாஷ²ன꞉ ||2-97-14 

தம் பாஞ்சஜன்யஷ²ப்³தே³ன ப்ரத்யாஷ்²வஸ்தம் மஹாப³லம் |
த்³ருஷ்ட்வா ப்ரமுதி³தா லோகா விஷே²ஷேணேந்த்³ரகேஷ²வௌ ||2-97-15

தஸ்ய சக்ரம் கரே யாதம் க்ருஷ்ணச்ச²ந்தே³ன பா⁴ரத |
க்ஷுரனேமிஸஹஸ்ராரம் தை³த்யஸங்க⁴குலாந்தகம் ||2-97-16 

தன்முமோசாச்யுதஸுதஸ்தஸ்ய நாஷா²ய பா⁴ரத |
நமஸ்க்ருத்வா ஸுரேந்த்³ராய க்ருஷ்ணாய ச மஹாத்மனே ||2-97-17

வஜ்ரநாப⁴ஸ்ய தத்காயாது³ச்சகர்த ஷி²ரஸ்ததா³ |
நாராயணஸுதோன்முக்தம் தை³த்யாநாமனுபஷ்²யதாம் ||2-97-18

க³த³꞉ ஸுநாப⁴மவதீ⁴த்³யதமானம் ரணாஜிரே |
ஹர்ம்யப்ருஷ்டே² ஜிகா⁴ம்ஸந்தம் ரணத்³ருப்தம் ப⁴யானகம் ||2-97-19

ஸாம்ப³꞉ ஸமரமத்⁴யஸ்தா²னஸுரானரிமர்த³ன꞉ |
நினாய நிஷி²தைர்பா³ணை꞉ ப்ரேதாதி⁴பபரிக்³ரஹம் |2-97-20

நிகும்போ⁴(அ)பி ஹதே வீரே வஜ்ரநாபே⁴ மஹாஸுரே |
ஜகா³ம ஷட்புரம் வீரோ நாராயணப⁴யார்தி³த꞉ ||2-97-21

நிப³ர்ஹிதே தே³வரிபௌ வஜ்ரநாபே⁴ மஹாஸுரே |
அவதீர்ணௌ மஹாத்மானௌ ஹரீ வஜ்ரபுரம் ததா³ ||2-97-22

லப்³த⁴ப்ரஷ²மனம் சைவ சக்ரது꞉ ஸுரஸத்தமௌ |
ஸாந்த்வயாமாஸதுஷ்²சைவ பா³லவ்ருத்³த⁴ம் ப⁴யார்தி³தம் ||2-97-23

இந்த்³ரோபேந்த்³ரௌ மஹாத்மானௌ மந்த்ரயித்வா மஹாப³லௌ |
ஆயந்த்யாம் ச ததா³த்வே ச ப்³ருஹஸ்பதிமதானுகௌ³ ||2-97-24

வஜ்ரநாப⁴ஸ்ய தத்³ராஜ்யம் சதுர்தா⁴ சக்ரதுர்ந்ருப |
விஜயஸ்ய சதுர்பா⁴க³ம் ஜயந்ததனயஸ்ய வை ||2-97-25

ப்ரத்³யும்னஸ்ய சதுர்பா⁴க³ம் ரௌக்மிணேயஸுதஸ்ய ச |
சந்த்³ரப்ரப⁴ஸ்ய த³த³துஷ்²சதுர்பா⁴க³ம் ஜனேஷ்²வர ||2-97-26

கோத்யஷ்²சதஸ்ரோ க்³ராமாணாமதி⁴காஸ்தா விஷா²ம்பதே |
ஷா²கா²புரஸஹஸ்ரம் ச ஸ்பீ²தம் வஜ்ரபுரோபமம் |
சதுர்தா⁴ சக்ரதுஸ்தத்ர ஸம்ஹ்ருஷ்டௌ ஷ²க்ரகேஷ²வௌ ||2-97-27

கம்ப³லாஜினவாஸாம்ஸி ரத்னானி விவிதா⁴னி ச |
சதுர்தா⁴ சக்ரதுர்விரௌ வீரவாஸவகேஷ²வௌ ||2-97-28

ததோ(அ)பி⁴ஷிக்தாஸ்தே வீரா ராஜானோ வாஸவாஜ்ஞயா |
தே³வது³ந்து³பி⁴வாத்³யேன ந்ருப விஷ்ணுபதீ³ஜலை꞉ ||2-97-29

ஸ்வயம் ஷ²க்ரேண தே³வேன கேஷ²வேன ச தீ⁴மதா |
ருஷிவம்ஷே² மஹாத்மான꞉ ஷ²க்ரமாத⁴வநந்த³னா꞉ ||2-97-30

விஜயஷ்²ச ப்ரஸித்³தை⁴வ க³திர்வியதி தீ⁴மத꞉ |
மாத்ருஜேன கு³ணேனாபி மாத⁴வானாம் மஹாத்மனாம் ||2-97-31

அபி⁴ஷிச்ய ஜயந்தம் து வாஸவோ ப⁴க³வான்ப்³ரவீத் |
த்வயைதே வீர ஸம்ரக்ஷ்யா ராஜான꞉ ஸமிதிஞ்ஜயா꞉ ||2-97-32

மம வம்ஷ²கரோ(அ)த்ரைக꞉ கேஷ²வஸ்ய த்ரயோ(அ)னக⁴ |
அவத்⁴யா꞉ ஸர்வபூ⁴தானாம் ப⁴விஷ்யந்தி மமாஜ்ஞயா ||2-97-33

க³மநாக³மனம் சைவ தி³வி ஸித்³த⁴ம் ப⁴விஷ்யதி |
த்ரிவிஷ்டபம் த்³வாரகாம் ச ரம்யாம் பை⁴மாபி⁴ரக்ஷிதாம் ||2-97-34

தி³ஷா²க³ஜஸுதாந்நாகா³ன்ஹயாம்ஷ்²சோச்சை꞉ஷ்²ரவோ(அ)ன்வயான் |  
இச்ச²யைஷாம் ப்ரயச்ச²ஸ்வ ரதா²ம்ஸ்த்வஷ்ட்ருக்ருதானபி ||2-97-35

க³ஜாவைராவணஸுதௌ ஷ²த்ருஞ்ஜயரிபுஞ்ஜயௌ |
ப்ரயச்சா²காஷ²கௌ³ வீரௌ ஸாம்ப³ஸ்ய ச க³த³ஸ்ய ச ||2-97-36

ஆகாஷே²ன புரீம் யாதும் த்³வாரகாம் பை⁴மரக்ஷிதாம் |
ஆயாதௌ ச ஸுதௌ த்³ரஷ்டும் யதே²ஷ்டம் பை⁴மநந்த³னௌ ||2-97-37

இதி ஸந்தி³ஷ்²ய ப⁴க³வாந்தே³வராஜ꞉ புரந்த³ர꞉ |
ஜகா³ம ப⁴க³வான்ஸ்வர்க³ம் த்³வாரகாமபி கேஷ²வ꞉ ||2-97-38

ஷண்மாஸானுஷிதஸ்தத்ர க³த³꞉ ப்ரத்³யும்ன ஏவ ச |
ஸாம்ப³ஷ்²ச த்³வாரகாம் யாதா ரூடே⁴ ராஜ்யே மஹாப³லா꞉ ||2-97-39

அத்³யாபி தானி ராஜ்யானி மேரோ꞉ பார்ஷ்²வே ததோ²த்தரே |
திஷ்ட²ந்தி ச ஜக³த்³யாவத்ஸ்தா²ஸ்யந்த்யமரஸம்நிப⁴ ||2-97-40

நிவ்ருத்தே மௌஸலே யுத்³தே⁴ ஸ்வர்க³ம் யாதேஷு வ்ருஷ்ணிஷு |
க³த³ப்ரத்³யும்னஸாம்பா³ஸ்தே க³தா வஜ்ரபுரம் விபோ⁴ ||2-97-41

தத꞉ ப்ரோஷ்ய புனர்யாந்தி ஸ்வர்க³ம் ஸ்வை꞉ கர்மபி⁴꞉ ஷு²பை⁴꞉ |
ப்ரஸாதே³ன ச க்ருஷ்ணஸ்ய லோககர்துர்ஜனேஷ்²வர ||2-97-42

ப்ரத்³யும்னோத்தரமேதத்தே ந்ருதே³வ கதி²தம் மயா |
த⁴ன்யம் யஷ²ஸ்யமாயுஷ்யம் ஷ²த்ருநாஷ²னமேவ ச ||2-97-43

புத்ரபௌத்ரா விவர்த்³த⁴ந்தே ஆரோக்³யத⁴னஸம்பத³꞉ |
யஷோ² விபுலமாப்னோதி த்³வைபாயனவசோ யதா² ||2-97-44

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணி
வஜ்ரநாப⁴வதோ⁴ நாம ஸப்தனவதிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_97_mpr.html


##Harivamsha Maha PuranaM - Part 2- VIshnu Parva
Chapter 97 - Slaying of Vajranabha
Itranslated by K S Ramachandran,  ramachandan_ksr @ yahoo.ca
January 11,  2009##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------

atha saptanavatitamo.adhyAyaH

vajranAbhavadhaH
 
vaishampAyana uvAcha 
jagatashchakShuShi tato muhUrtAbhyudite ravau |
prAdurAsIddharirdevastArkShyeNoragashatruNA ||2-97-1

haMsavAyumanobhishcha sushIghrataragaH khagaH |
tasthau viyati shakrasya samIpe kurunandana ||2-97-2

sametya cha yathAnyAyaM kR^iShNo vAsavasannidhau |
pA~nchajanyaM harirdadhmau daityAnAM bhayavardhanam ||2-97-3

taM shrutvAbhyAgatastatra pradyumno paravIrahA |
vajranAbhaM jahItyuktaH keshavena tvareti cha ||2-97-4

tArkShyamAruhya gachCheti punareva praNoditaH |
chakAra sa tathA vIraH praNipatya surottamau || 2-97-5

sa manoraMhasA vIra tArkShyeNAshu yayau nR^ipa |
abhyAsaM vajranAbhasya mahAdvandvasya bhArata ||2-97-6

tatastArkShyagato vIrastatarda raNamUrdhani |
vajranAbhaM sthiro bhUtvA sarvAstravidaninditaH ||2-97-7

tena tArkShyagatenaiva gadayA kR^iShNasUnunA |
urasyabhyAhato vIro vajranAbo mahAtmanA ||2-97-8

sa tenAbhihato vIro daityo mohavashaM gataH |
chakShAra cha bhR^ishaM raktaM babhrAmaiva gatAsuvat ||2-97-9

Ashvasetayatha taM kArShNiruvAcha raNadurjayaH |
labdhasaMj~naH sa vIrastu pradyumnamidambravIt ||2-97-10

sAdhu yAdava vIryeNa shlAghyo mama ripurbhavAn |
pratiprahArakAlo.ayaM sthiro bhava mahAbala ||2-97-11

evamuktvA mahAnAdaM muktvA meghashatopamam |
gadAm mumocha vegena saghaNTAM bahukaNTakAm ||2-97-12

tayA lalATe.abhihataH pradyumno gadayA nR^ipa |
udvamanrudhiraM bhUri mumoha yadunandanaH ||2-97-13

taM dR^iShTvA bhagavAnkR^iShNaH pA~nchajanyaM jalodbhavam |
dadhmAvAshvAsanakaraM putrasya ripunAshanaH ||2-97-14 

taM pA~nchajanyashabdena pratyAshvastaM mahAbalam |
dR^iShTvA pramuditA lokA visheSheNendrakeshavau ||2-97-15

tasya chakraM kare yAtaM kR^iShNachChandena bhArata |
kShuranemisahasrAraM daityasa~NghakulAntakam ||2-97-16 

tanmumochAchyutasutastasya nAshAya bhArata |
namaskR^itvA surendrAya kR^iShNAya cha mahAtmane ||2-97-17

vajranAbhasya tatkAyAduchchakarta shirastadA |
nArAyaNasutonmuktaM daityAnAmanupashyatAm ||2-97-18

gadaH sunAbhamavadhIdyatamAnaM raNAjire |
harmyapR^iShThe jighAMsantaM raNadR^iptaM bhayAnakam ||2-97-19

sAmbaH samaramadhyasthAnasurAnarimardanaH |
ninAya nishitairbANaiH pretAdhipaparigraham |2-97-20

nikumbho.api hate vIre vajranAbhe mahAsure |
jagAma ShaTpuraM vIro nArAyaNabhayArditaH ||2-97-21

nibarhite devaripau vajranAbhe mahAsure |
avatIrNau mahAtmAnau harI vajrapuraM tadA ||2-97-22

labdhaprashamanaM chaiva chakratuH surasattamau |
sAntvayAmAsatushchaiva bAlavR^iddhaM bhayArditam ||2-97-23

indropendrau mahAtmAnau mantrayitvA mahAbalau |
AyantyAM cha tadAtve cha bR^ihaspatimatAnugau ||2-97-24

vajranAbhasya tadrAjyaM chaturdhA chakraturnR^ipa |
vijayasya chaturbhAgaM jayantatanayasya vai ||2-97-25

pradyumnasya chaturbhAgaM raukmiNeyasutasya cha |
chandraprabhasya dadatushchaturbhAgaM janeshvara ||2-97-26

kotyashchatasro grAmANAmadhikAstA vishAMpate |
shAkhApurasahasraM cha sphItaM vajrapuropamam |
chaturdhA chakratustatra saMhR^iShTau shakrakeshavau ||2-97-27

kambalAjinavAsAMsi ratnAni vividhAni cha |
chaturdhA chakraturvirau vIravAsavakeshavau ||2-97-28

tato.abhiShiktAste vIrA rAjAno vAsavAj~nayA |
devadundubhivAdyena nR^ipa viShNupadIjalaiH ||2-97-29

svayaM shakreNa devena keshavena cha dhImatA |
R^iShivamshe mahAtmAnaH shakramAdhavanandanAH ||2-97-30

vijayashcha prasiddhaiva gatirviyati dhImataH |
mAtR^ijena guNenApi mAdhavAnAM mahAtmanAm ||2-97-31

abhiShichya jayantaM tu vAsavo bhagavAnbravIt |
tvayaite vIra saMrakShyA rAjAnaH samitiMjayAH ||2-97-32

mama vaMshakaro.atraikaH keshavasya trayo.anagha |
avadhyAH sarvabhUtAnAM bhaviShyanti mamAj~nayA ||2-97-33

gamanAgamanaM chaiva divi siddhaM bhaviShyati |
triviShTapaM dvArakAM cha ramyAM bhaimAbhirakShitAm ||2-97-34

dishAgajasutAnnAgAnhayAMshchochchaiHshravo.anvayAn |  
ichChayaiShAM prayachChasva rathAMstvaShTR^ikR^itAnapi ||2-97-35

gajAvairAvaNasutau shatru~njayaripu~njayau |
prayachChAkAshagau vIrau sAmbasya cha gadasya cha ||2-97-36

AkAshena purIM yAtuM dvArakAM bhaimarakShitAm |
AyAtau cha sutau draShTuM yatheShTaM bhaimanandanau ||2-97-37

iti saMdishya bhagavAndevarAjaH puraMdaraH |
jagAma bhagavAnsvargaM dvArakAmapi keshavaH ||2-97-38

ShaNmAsAnuShitastatra gadaH pradyumna eva cha |
sAMbashcha dvArakAM yAtA rUDhe rAjye mahAbalAH ||2-97-39

adyApi tAni rAjyAni meroH pArshve tathottare |
tiShThanti cha jagadyAvatsthAsyantyamarasaMnibha ||2-97-40

nivR^itte mausale yuddhe svargaM yAteShu vR^iShNiShu |
gadapradyumnasAmbAste gatA vajrapuraM vibho ||2-97-41

tataH proShya punaryAnti svargaM svaiH karmabhiH shubhaiH |
prasAdena cha kR^iShNasya lokakarturjaneshvara ||2-97-42

pradyumnottarametatte nR^ideva kathitaM mayA |
dhanyaM yashasyamAyuShyaM shatrunAshanameva cha ||2-97-43

putrapautrA vivarddhante ArogyadhanasaMpadaH |
yasho vipulamApnoti dvaipAyanavacho yathA ||2-97-44

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
vajranAbhavadho nAma saptanavatitamo.adhyAyaH       

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்