Wednesday 2 December 2020

பா⁴னுமதீஹரணம் நிகும்ப⁴வத⁴ஷ்²ச | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 146 (147) - 090 (91)

அத² நவதிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

பா⁴னுமதீஹரணம் நிகும்ப⁴வத⁴ஷ்²ச


Bhanumathi carried away by Nikumbha

வைஷ²ம்பாயன உவாச 
தேஷாம் க்ரீடா³வஸக்தானாம் யதூ³னாம் புண்யகர்மணாம் |
சி²த்³ரமாஸாத்³ய து³ர்பு³த்³தி⁴ர்தே³வஷ²த்ருர்து³ராஸத³꞉ ||2-90-1

கன்யாம் பா⁴னுமதீம் நாம பா⁴னோர்து³ஹிதரம் ந்ருப |
ஜஹாராத்மவதா⁴காங்க்ஷீ நிகும்போ⁴ நாம தா³னவ꞉ ||2-90-2

அந்தர்ஹிதோ மோஹயித்வா யதூ³னாம் ப்ரமதா³ஜனம் |
மாயாவீ மாயயா ராஜன்பூர்வவைரமனுஸ்மரன் ||2-90-3

ப்⁴ராதுர்ஹி வஜ்ரநாப⁴ஸ்ய தஸ்ய கன்யா ப்ரபா⁴வதீ |
ப்ரத்³யும்னேன ஹ்ருதா வீர வஜ்ரநாப⁴ஸ்ததா² ஹத꞉ ||2-90-4

பா⁴னோரேவ ததா²ரண்யே வஸத்யவஸரேணா ஹி |
அஸ்வாதீ⁴னே து³ராத⁴ர்ஷே சி²த்³ரஜ்ஞோ தா³னவாத⁴ம꞉ ||2-90-5  

கன்யாபுரே மஹாநாத³꞉ ஸஹஸா ஸமுபஸ்தி²த꞉ |
தஸ்யாம் ஹ்ரியந்த்யாம் கந்யாயாம் ருத³ந்த்யாம் ஸமிதிஞ்ஜய꞉ ||2-90-6

வஸுதே³வாஹுகௌ வீரௌ த³ம்ஷி²தௌ நிர்க³தாவுபௌ⁴ |
ஆர்தநாத³முபஷ்²ருத்ய பா⁴னோ꞉ கன்யாபுரே ததா³ ||2-90-7

ந த்³ருஷ்டிகோ³சரௌ தௌ து த³த்³ருஷா²தே(அ)பகாரிணம் |
ததை²வ த³ம்ஷி²தௌ யாதௌ யத்ர க்ருஷ்ணோ மஹாப³ல꞉ ||2-90-8

ஷ்²ருதார்த²꞉ ஸ்வம் விமானம் ததா³ருரோஹ ஜனார்த³ன꞉ |
பார்தே²ன ஸஹிதஸ்தார்க்ஷ்யம் நாக³ஷ²த்ருமரிந்த³ம꞉ ||2-90-9

ரதீ² த்வமனுக³ச்சே²தி ஸந்தி³ஷ்²ய மகரத்⁴வஜம் |
த்வரேதி க³ருட³ம் வீர꞉ ஸந்தி³தே³ஷ² ச காஷ்²யபம் ||2-90-10

வஜ்ரம் நக³ரமாயாந்தம் நிகும்ப⁴ம் ரணது³ர்ஜயம் |
பார்த²க்ருஷ்ணௌ மஹாத்மானாவாஸேத³துரரிந்த³மௌ ||2-90-11

ப்ரத்³யும்னஷ்²ச மஹாதேஜா மாயினாம் ப்ரவரோ ந்ருப |
நிகும்ப⁴ஷ்²சாத² தாந்த்³ருஷ்ட்வா த்ரிதா⁴(ஆ)த்மானமதா²கரோத் ||2-90-12

தான்ஸர்வான்யோத⁴யாமாஸ நிகும்ப⁴꞉ ப்ரஹஸன்னிவ |
ப³ஹுகண்டககு³ர்வீபி⁴ர்க³தா³பி⁴ரமரோபம꞉ ||2-90-13

ஸவ்யேனாலம்ப்³ய ஹஸ்தேன கன்யாம் பா⁴னுமதீம் ந்ருப꞉ |
த³க்ஷிணேநாத² ஹஸ்தேன க³த³யா ப்ராஹரத்புன꞉ ||2-90-14

கன்யார்த²ம் ந ச க்ருஷ்ணோ வா காமோ வா ந்ரூபஸத்தம꞉ |
நிர்த³யம் ப்ரஹரந்தி ஸ்ம நிகும்பே⁴ ச மஹாஸுரே ||2-90-15

ஸமர்தா²ஸ்தே மஹாத்மான꞉ ஷ²த்ரும் ஹந்தும் து³ராஸதா³꞉ |
நிஷ²ஷ்²வஸுர்னரபதே த³யாபா⁴ராவபீடி³தா꞉ ||2-90-16

ஷ்²ரேஷ்டோ² த⁴னுஷ்மதாம் பார்த²꞉ ஸர்வதா² குஷ²லோ யுதி⁴ |
நாகோ³ஷ்ட்ரவிதி⁴னா தை³த்யம் ஷ²ரபங்க்த்யா ஜகா⁴ன ஹ ||2-90-17

தே து வைதஸ்திகைர்பா³ணைர்விவிதா⁴ந்தா³னவான்யுதி⁴ |
ந கன்யாம் கலயா யுக்த்யா ஷி²க்ஷயா ச மஹீபதே ||2-90-18  

தத꞉ ஸ கன்யயா ஸார்த⁴ம் தத்ரைவாந்தரதீ⁴யத |
ஆஸுரீமாஷ்²ரிதோ மாயாம் ந ச தாம் வேத்தி கஷ்²சன ||2-90-19

தம் க்ருஷ்ணோ ரௌக்மிணேயஷ்²ச ப்ருஷ்ட²தோ(அ)னுயயுஸ்ததா³ |
ஹாரித꞉ ஷ²குனோ பூ⁴த்வா தஸ்தா²வத² மஹாஸுர꞉ ||2-90-20

தம் பா³ணை꞉ புனரேவாத² வீரோ பூ⁴யோ த⁴னஞ்ஜய꞉ |
வைதஸ்திகைர்மர்மபி⁴த்³பி⁴꞉ கன்யாம் ரக்ஷன்னதாட³யத் ||2-90-21

ஸ இமாம் ப்ருதி²வீம் க்ருத்ஸ்னாம் ஸப்தத்³வீபாம் மஹாஸுர꞉ |
ப³ப்⁴ராமானுக³தஷ்²சைவ தைர்வீரைரரிமர்த³ன꞉ ||2-90-22  
 
கோ³கர்ணஸ்யோபரிஷ்டாத்து பர்வதஸ்ய மஹாஸுர꞉ |
பபாத வேலாம் க³ங்கா³யா꞉ புலினே ஸஹ கன்யயா ||2-90-23

ந தே³வா நாஸுராஷ்²சாபி லங்க⁴யந்தி தபோத⁴னா꞉ |
கோ³கர்ணம் தேஜஸா கு³ப்தம் மஹாதே³வஸ்ய பா⁴ரத ||2-90-24

ஏதத³ந்தரமாஸாத்³ய ப்ரத்³யும்ன꞉ ஷீ²க்⁴ரவிக்ரம꞉ |
கன்யாம் பா⁴னுமதீம் பை⁴மோ ஜக்³ராஹ ரணது³ர்ஜய꞉ ||2-90-25

அஸுர꞉ ஸோ(அ)ர்தி³தோ ராஜன்க்ருஷ்ணாப்⁴யாம் நிஷி²தை꞉ ஷ²ரை꞉ |
த்யக்த்வாதோ²த்தரகோ³கர்ணம் நிகும்போ⁴ த³க்ஷிணாம் தி³ஷ²ம் |
ஜகா³ம ப்ருஷ்ட²தோ யாதௌ க்ருஷ்ணௌ தார்க்ஷ்யக³தௌ ததா³ ||2-90-26

விவேஷ² ஷட்புரம் சைவ ஜ்ஞாதீநாமாலயம் ததா³ |
தத்ர வீரௌ கு³ஹாத்³வாரி க்ருஷ்ணௌ ராத்ரௌ ததோ³ஷது꞉ ||2-90-27

ரௌக்மிணேயோ(அ)பி க்ருஷ்ணேன ஸந்தி³ஷ்டோ த்³வாரகாம் புரீம் |
அனயத்³பா⁴னுதனயாம் ப்ரஹ்ருஷ்டேனாந்தராத்மனா ||2-90-28

நயித்வா சாயயௌ வீர꞉ ஷட்புரம் தா³னவாகுலம் |
த³த³ர்ஷ² ச கு³ஹாத்³வாரி க்ருஷ்ணௌ பீ⁴மபராக்ரமௌ ||2-90-29

ஊஷதுர்த்³வாரமாக்ரம்ய ஷட்புரஸ்ய மஹாப³லௌ |
க்ர்^இஷ்ணௌ ப்ரத்³யும்னஸஹிதௌ நிகும்ப⁴வத⁴காங்க்ஷிணௌ ||2-90-30

ததோ(அ)னந்தரமேதஸ்மாத்³பி³லாத³திப³லஸ்ததா³ |
நிர்ஜகா³ம ப³லீ யோத்³து⁴ம் நிகும்போ⁴ பீ⁴மவிக்ரம꞉ ||2-90-31

தஸ்ய நிர்க³ச்ச²தஸ்தஸ்மாத்³பி³லாத்பார்தோ² விஷா²ம்பதே |
ருரோத⁴ ஸர்வதோ மார்க³ம் ஷ²ரைர்கா³ண்டீ³வநி꞉ஸ்ருதை꞉ ||2-90-32

ஸோ(அ)பி⁴ஸ்ருத்ய க³தா³ம் கோ⁴ராமுத்³யம்ய ப³ஹுகண்டகாம் |
ஷி²ரஸ்யதாட³யத்பார்த²ம் நிகும்போ⁴ ப³லினாம் வர꞉ ||2-90-33

அத்³ருஷ்டேனாஹதோ வீர꞉ ஷி²ரஸ்யத² முமோஹ ஸ꞉ |
க³த³யாபி⁴ஹதே பார்தே² ரக்தம் வமதி முஹ்யதி |
ஹஸித்வா ஸோ(அ)ஸுரோ த்³ருப்தோ ரௌக்மிணேயமதாட³யத் ||2-90-34

தம் ப்ராங்முக²முக²ம் வீரம் மாயாவீ மாயினாம் வரம் |
அத்³ருஷ்டேனாஹதோ வீர꞉ ஷி²ரஸ்யத² முமோஹ ஸ꞉ ||2-90-35

ததா²க³தௌ து த்³ருஷ்ட்வா தௌ முஹ்யமானௌ ஸுதாடி³தௌ |
அபி⁴து³த்³ராவ கோ³விந்தோ³ நிகும்ப⁴ம் க்ரோத⁴மூர்சி²த꞉ ||2-90-36 

கௌமோத³கீம் ஸமுத்³யம்ய க³த³பூர்வோத்³ப⁴வோ க³தா³ம் |
தாவன்யோன்யம் து³ராத⁴ர்ஷௌ க³ர்ஜந்தாவபி⁴பேதது꞉ ||2-90-37

ஐராவதக³த꞉ ஷ²க்ர꞉ ஸர்வைர்தே³வக³ணை꞉ ஸஹ |
த³த³ர்ஷ² தன்மஹாயுத்³த⁴ம் கோ⁴ரம் தே³வாஸுரம் ததா³ ||2-90-38

த்³ருஷ்ட்வா தே³வான்ஹ்ருஷீகேஷ²ஷ்²சித்ரைர்யுத்³தை⁴ரரிந்த³ம꞉ |
இயேஷ தா³னவம் ஹந்தும் தே³வானாம் ஹிதகாம்யயா ||2-90-39

ஸ மண்ட³லானி சித்ராணி த³ர்ஷ²யாமாஸ கேஷ²வ꞉ |
கௌமோத³கீம் மஹாபா³ஹுர்லாலயன்யுத்³த⁴கோவித³꞉ ||2-90-40

ததை²வாஸுரமுக்²யோ(அ)பி க³தா³ம் தாம் ப³ஹுகண்டகாம் |
ஷி²க்ஷயா ப்⁴ராமயாணோ(அ)த² மண்ட³லானி சசார ஹ ||2-90-41

வ்ருஷபா⁴விவ க³ர்ஜந்தௌ ப்³ருஹந்தாவிவ குஞ்ஜரௌ |
இஷிதாந்தரமாஸாத்³ய க்ருத்³தௌ⁴ ஷா²லாவ்ருகாவிவ ||2-90-42

ஆஜகா⁴ன நிகும்ப⁴ஸ்து க³த³யா க³த³பூர்வஜம் |
ஸ்பஷ்டாஷ்டக⁴ண்டயா வீர நாத³ம் முக்த்வாதிதா³ருணம் ||2-90-43

தத்காலமேவ க்ருஷ்ணோ(அ)பி ப்⁴ராமயித்வா மஹாக³தா³ம் |
நிகும்ப⁴மூர்த⁴னி ததா³ பாதயாமாஸ பா⁴ரத ||2-90-44

அவஷ்டப்⁴ய முஹூர்தம் து ஹரி꞉ கௌமோத³கீம் க³தா³ம் |
தஸ்தௌ² ஜக³த்³கு³ருர்தீ⁴மான்முமோஹ பதித꞉ க்ஷிதௌ ||2-90-45

ஹாஹாபூ⁴தம் ஜக³த்ஸர்வம் தத்காலமப⁴வத்ததா³ |
ததா²க³தே வாஸுதே³வே நரதே³வமஹாத்மனி ||2-90-46

ஆகாஷ²க³ங்கா³தோயேன ஷீ²தேன ச ஸுக³ந்தி⁴னா |
ஸிஷேசாம்ருதமிஷ்²ரேண க்ருஷ்ணம் தே³வேஷ்²வர꞉ ஸ்வயம் ||2-90-47

நூனமாத்மேச்ச²யா க்ருஷ்ணஸ்ததா² சக்ரே ஸுரோத்தம꞉ |
கோ ஹி ஷ²க்தோ மஹாத்மானம் யுத்³தே⁴ மோஹயிதும் ஹரிம் ||2-90-48

க்ருஷ்ண꞉ ப்ரத்யாக³தப்ராணஷ்²சக்ரமுத்³யம்ய பா⁴ரத |
ப்ரதீச்சே²தி து³ராத்மானமுவாச ரிபுநாஷ²ன꞉ ||2-90-49

நிகும்போ⁴(அ)ப்யதிமாயாவீ உத்பபாத து³ராஸத³꞉ |
ஷ²ரீரம் தத்பரித்யஜ்ய ந து தம் வேத்தி கேஷ²வ꞉ ||2-90-50

முமூர்ஷதி ம்ருதோ வாயமிதி மத்வா ஜனார்த³ன꞉ |
ரரக்ஷ² ஸ்மரமாணோ(அ)த² வீரோ வீரவ்ரதம்  விபோ⁴ ||2-90-51

அத² ப்ரத்³யும்னகௌந்தேயாவாக³தௌ லப்³த⁴சேதனௌ |
ஸ்தி²தௌ நாராயணாப்⁴யாஷே² நிகும்ப⁴வத⁴நிஷ்²சிதௌ ||2-90-52

ப்ரத்³யும்னோ(அ)ப்யத² மாயாவீ விதி³த꞉ க்ருஷ்ணமப்³ரவீத் |
நிகும்ப⁴ஸ்தாத நாஸ்த்யத்ர க³த꞉ க்வாபி ஸுது³ர்மதி꞉ ||2-90-53

ப்ரத்³ய்ம்னேனைவமுக்தே து தன்னநாஷ² கலேவரம் |
ப்ரஜஹாஸாத² ப⁴க³வானர்ஜுனேன ஸஹ ப்ரபு⁴꞉ ||2-90-54

ததா³யுதஸஹஸ்ராணி நிகும்பா⁴னாம் ஜனாதி⁴ப |
த³த்³ருஷு²ஸ்தே  ததோ வீரா꞉ க்ஷிதௌ தி³வி ச ஸர்வத꞉ ||2-90-55

ஸஹஸ்ராண்யேவ க்ருஷ்ணம் து ததா² பார்த²மரிந்த³ம |
ரௌக்மிணேயம் ததா² வீரம் தத³த்³பு⁴தமிவாப⁴வத் ||2-90-56

பாண்ட³வஸ்ய த⁴னு꞉ கேசித்கேசித³ஸ்ய மஹாஷ²ரான் |
அன்யே(அ)ஸ்ய ஜக்³ருஹுர்ஹஸ்தாவன்யே பாதௌ³ மஹாஸுரா꞉ ||2-90-57

ஏவம் க்³ரஹாய தம் வீரமக³மம்ஸ்தே விஹாயஸி |
பார்தா²நாமபி கோட்யஸ்து க்³ருஹீதானாம் ததா³ப⁴வன் ||2-90-58

நாந்தம் த³த³ர்ஷ² க்ருஷ்ணஷ்²ச கார்ஷ்ணிஷ்²ச ரிபுநாஷ²னௌ |
விச்சி²த்³ய தௌ ஷ²ரைர்வீரௌ நிகும்ப⁴ம் பார்த²வர்ஜிதௌ ||2-90-59

ஏகைகஸ்து த்³விதா⁴ ச்சி²ன்னோ த்³வேதா⁴ ப⁴வதி பா⁴ரத |
தி³வ்யஜ்ஞானஸ்ததா³ க்ருஷ்ணோ ப⁴க³வானனுத்³ருஷ்டவான் ||2-90-60

நிகும்ப⁴ம் தத்த்வதஷ்²சாபி த³த³ர்ஷ² மது⁴ஸூத³ன꞉ |
ஸ்ரஷ்டாரம் ஸர்வமாயானாம் ஹர்தாரம் பா²ல்கு³னஸ்ய ச ||2-90-61

ஸ சக்ரேன ஷி²ரஸ்தஸ்ய சகர்தாஸுரஸூத³ன꞉ |
பஷ்²யதாம் ஸர்வபூ⁴தானாம் பூ⁴தப⁴வ்யப⁴வோ ஹரி꞉ ||2-90-62

ஸ முக்த்வா பா²ல்கு³னம் ராஜஞ்சி²ன்னே ஷி²ரஸி பா⁴ரத |
பபாதாஸுரமுக்²யோ(அ)த² ச்சி²ன்னமூல இவ த்³ரும꞉ ||2-90-63

அதா²காஷ²க³தம் பார்த²ம்  பதமானம் விஹாயஸ꞉ |
க்ருஷ்ணவாக்யேன  ஜக்³ராஹ கார்ஷ்ணிர்வியதி மானத³ ||2-90-64

நிகும்பே⁴ பதிதே பூ⁴மௌ ஸமாஷ்²வாஸ்ய த⁴னஞ்ஜயம் |
ஜகா³ம த்³வாரகாம் தே³வ꞉ பார்த²காமஸமன்வித꞉ ||2-90-65

ஸமியாய த³ஷா²ர்ஹோ(அ)த² த்³வாரகாம் முதி³தோ விபு⁴꞉ |
நாரத³ம் ச மஹாத்மானம் வவந்தே³ யது³நந்த³ன꞉ ||2-90-66

நாரதோ³.த² மஹாதேஜா பா⁴னூம் யாத³வமப்³ரவீத் |
பா⁴னோ மா கார்ஷீர்மன்யும் த்வம் ஷ்²ரூயதாம் பை⁴மநந்த³ன ||2-90-67

க்ரீட³ந்த்யா ரைவதோத்³யானே து³ர்வாஸா꞉ கோபிதோ(அ)னயா |
ஸ ஷ²ஷா²ப ததோ ரோஷான்முநிர்து³ஹிதரம் தவ ||2-90-68

அதிது³ர்லலிதை꞉ கன்யா ஷ²த்ருஹஸ்தம் க³மிஷ்யதி |
ஸுதார்தே² தே மயா ஸார்த⁴ம் முனிபி⁴꞉ ஸ ப்ரஸாதி³த꞉ ||2-90-69

பா³லாம் வ்ரதவதீம் கன்யாமநாக³ஸமிமாம் முனே |
ஷ²ப்தவானஸி த⁴ர்மஜ்ஞ கத²ம் த⁴ர்மப்⁴ருதாம் வர |
அனுக்³ரஹம் வித⁴த்ஸ்வாத² வயம் விஜ்ஞாபயாமஹே ||2-90-70

அஸ்மாபி⁴ரேவமுக்தஸ்து து³ர்வாஸா பை⁴மநந்த³ன |
உவாசாதோ⁴முகோ² பூ⁴த்வா முஹூர்தம் க்ருபயான்வித꞉ ||2-90-71

யத³வோசமஹம் வாக்யம் தத்ததா² ந தத³ன்யதா² |
ரிபுஹஸ்தமவஷ்²யம் ஹி க³மிஷ்யதி ந ஸம்ஷ²ய꞉ ||2-90-72

அதூ³ஷிதானுத⁴ர்மேண ப⁴ர்தாரமுபலப்ஸ்யதி |
ப³ஹுபுத்ரா ப³ஹுத⁴னா ஸுப⁴கா³ ச ப⁴விஷ்யதி ||2-90-73

ஸுக³ந்த⁴க³ந்தா⁴ ச ஸதா³ குமாரீ ச புன꞉ புன꞉ |
ந ச ஷோ²கமிமம் கோ⁴ரம் தன்வங்கீ³ த⁴ரயிஷ்யதி ||2-90-74

ஏவம் பா⁴னுமதீ வீர ஸஹதே³வாய தீ³யதாம் |
ஷ்²ரத்³த³தா⁴ன꞉ ஸ ஷூ²ரஷ்²ச த⁴ர்மஷீ²லஷ்²ச பாண்ட³வ꞉ ||2-90-75

ததோ பா⁴னுமதீம் பா⁴னுர்த³தௌ³ மாத்³ரீஸுதாய வை |
ஸஹதே³வாய த⁴ர்மாத்மா நாரத³ஸ்ய வச꞉ ஸ்மரன் ||2-90-76

ஆனீத꞉ ஸஹதே³வஷ்²ச ப்ரேஷிதஷ்²சக்ரபாணினா |
விவாஹே ச ததா³ வ்ருத்தே ஸபா⁴ர்ய꞉ ஸ புரீம் க³த꞉ ||2-90-77

இமம் க்ருஷ்ணஸ்ய விஜயம் ய꞉ படே²ச்ச்²ருணுயாத³த² |
விஜயம் ஸர்வக்ருத்யேஷு ஷ்²ரத்³த³தா⁴னோ லபே⁴ன்னர꞉ ||2-90-78

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணி
பா⁴னுமதீஹரணே நிகும்ப⁴வதோ⁴ நாம
நவதிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter


Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_90_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 90 - Abduction of Bhanumati and End of Nikumbha
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr @ yahoo.ca,
January 4 ,  2009##
Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
--------------------------------------------------------------

atha navatitamo.adhyAyaH

bhAnumatIharaNam nikumbhavadhashcha

vaishampAyana uvAcha 
teShAM krIDAvasaktAnAM yadUnAM puNyakarmaNAm |
ChidramAsAdya durbuddhirdevashatrurdurAsadaH ||2-90-1

kanyAM bhAnumatIM nAma bhAnorduhitaraM nR^ipa |
jahArAtmavadhAkA~NkShI nikumbho nAma dAnavaH ||2-90-2

antarhito mohayitvA yadUnAM pramadAjanam |
mAyAvI mAyayA rAjanpUrvavairamanusmaran ||2-90-3

bhrAturhi vajranAbhasya tasya kanyA prabhAvatI |
pradyumnena hR^itA vIra vajranAbhastathA hataH ||2-90-4

bhAnoreva tathAraNye vasatyavasareNA hi |
asvAdhIne durAdharShe Chidraj~no dAnavAdhamaH ||2-90-5  

kanyApure mahAnAdaH sahasA samupasthitaH |
tasyAM hriyantyAm kanyAyAM rudantyAM samiti~njayaH ||2-90-6

vasudevAhukau vIrau daMshitau nirgatAvubhau |
ArtanAdamupashrutya bhAnoH kanyApure tadA ||2-90-7

na dR^iShTigocharau tau tu dadR^ishAte.apakAriNam |
tathaiva daMshitau yAtau yatra kR^iShNo mahAbalaH ||2-90-8

shrutArthaH svaM vimAnaM tadAruroha janArdanaH |
pArthena sahitastArkShyaM nAgashatrumarindamaH ||2-90-9

rathI tvamanugachCheti sandishya makaradhvajam |
tvareti garuDaM vIraH sandidesha cha kAshyapam ||2-90-10

vajraM nagaramAyAntaM nikumbhaM raNadurjayam |
pArthakR^iShNau mahAtmAnAvAsedaturariMdamau ||2-90-11

pradyumnashcha mahAtejA mAyinAM pravaro nR^ipa |
nikumbhashchAtha tAndR^iShTvA tridhA.a.atmAnamathAkarot ||2-90-12

tAnsarvAnyodhayAmAsa nikumbhaH prahasanniva |
bahukaNTakagurvIbhirgadAbhiramaropamaH ||2-90-13

savyenAlambya hastena kanyAM bhAnumatIM nR^ipaH |
dakShiNenAtha hastena gadayA prAharatpunaH ||2-90-14

kanyArthaM na cha kR^iShNo vA kAmo vA nR^iipasattamaH |
nirdayaM praharanti sma nikumbhe cha mahAsure ||2-90-15

samarthAste mahAtmAnaH shatruM hantuM durAsadAH |
nishashvasurnarapate dayAbhArAvapIDitAH ||2-90-16

shreShTho dhanuShmatAM pArthaH sarvathA kushalo yudhi |
nAgoShTravidhinA daityaM sharapa~NktyA jaghAna ha ||2-90-17

te tu vaitastikairbANairvividhAndAnavAnyudhi |
na kanyAM kalayA yuktyA shikShayA cha mahIpate ||2-90-18  

tataH sa kanyayA sArdhaM tatraivAntaradhIyata |
AsurImAshrito mAyAM na cha tAM vetti kashchana ||2-90-19

taM kR^iShNo raukmiNeyashcha pR^iShThato.anuyayustadA |
hAritaH shakuno bhUtvA tasthAvatha mahAsuraH ||2-90-20

taM bANaiH punarevAtha vIro bhUyo dhana~njayaH |
vaitastikairmarmabhidbhiH kanyAM rakShannatADayat ||2-90-21

sa imAM pR^ithivIM kR^itsnAM saptadvIpAM mahAsuraH |
babhrAmAnugatashchaiva tairvIrairarimardanaH ||2-90-22  
 
gokarNasyopariShTAttu parvatasya mahAsuraH |
papAta velAM ga~NgAyAH puline saha kanyayA ||2-90-23

na devA nAsurAshchApi la~Nghayanti tapodhanAH |
gokarNaM tejasA guptaM mahAdevasya bhArata ||2-90-24

etadantaramAsAdya pradyumnaH shIghravikramaH |
kanyAM bhAnumatIM bhaimo jagrAha raNadurjayaH ||2-90-25

asuraH so.ardito rAjankR^iShNAbhyAM nishitaiH sharaiH |
tyaktvAthottaragokarNaM nikumbho dakShiNAM disham |
jagAma pR^iShThato yAtau kR^iShNau tArkShyagatau tadA ||2-90-26

vivesha ShaTpuraM chaiva j~nAtInAmAlayaM tadA |
tatra vIrau guhAdvAri kR^iShNau rAtrau tadoShatuH ||2-90-27

raukmiNeyo.api kR^iShNena saMdiShTo dvArakAM purIm |
anayadbhAnutanayAM prahR^iShTenAntarAtmanA ||2-90-28

nayitvA chAyayau vIraH ShaTpuraM dAnavAkulam |
dadarsha cha guhAdvAri kR^iShNau bhImaparAkramau ||2-90-29

UShaturdvAramAkramya ShaTpurasya mahAbalau |
kr^iShNau pradyumnasahitau nikumbhavadhakA~NkShiNau ||2-90-30

tato.anantarametasmAdbilAdatibalastadA |
nirjagAma balI yoddhuM nikumbho bhImavikramaH ||2-90-31

tasya nirgachChatastasmAdbilAtpArtho vishAMpate |
rurodha sarvato mArgaM sharairgANDIvaniHsR^itaiH ||2-90-32

so.abhisR^itya gadAM ghorAmudyamya bahukaNTakAm |
shirasyatADayatpArthaM nikumbho balinAM varaH ||2-90-33

adR^iShTenAhato vIraH shirasyatha mumoha saH |
gadayAbhihate pArthe raktaM vamati muhyati |
hasitvA so.asuro dR^ipto raukmiNeyamatADayat ||2-90-34

taM prA~NmukhamukhaM vIraM mAyAvI mAyinAM varam |
adR^iShTenAhato vIraH shirasyatha mumoha saH ||2-90-35

tathAgatau tu dR^iShTvA tau muhyamAnau sutADitau |
abhidudrAva govindo nikumbhaM krodhamUrChitaH ||2-90-36 

kaumodakIM samudyamya gadapUrvodbhavo gadAm |
tAvanyonyaM durAdharShau garjantAvabhipetatuH ||2-90-37

airAvatagataH shakraH sarvairdevagaNaiH saha |
dadarsha tanmahAyuddhaM ghoraM devAsuraM tadA ||2-90-38

dR^iShTvA devAnhR^iShIkeshashchitrairyuddhairariMdamaH |
iyeSha dAnavaM hantuM devAnAM hitakAmyayA ||2-90-39

sa maNDalAni chitrANi darshayAmAsa keshavaH |
kaumodakIM mahAbAhurlAlayanyuddhakovidaH ||2-90-40

tathaivAsuramukhyo.api gadAM tAM bahukaNTakAm |
shikShayA bhrAmayANo.atha maNDalAni chachAra ha ||2-90-41

vR^iShabhAviva garjantau bR^ihantAviva ku~njarau |
iShitAntaramAsAdya kruddhau shAlAvR^ikAviva ||2-90-42

AjaghAna nikumbhastu gadayA gadapUrvajam |
spaShTAShTaghaMTayA vIra nAdaM muktvAtidAruNam ||2-90-43

tatkAlameva kR^iShNo.api bhrAmayitvA mahAgadAm |
nikumbhamUrdhani tadA pAtayAmAsa bhArata ||2-90-44

avaShTabhya muhUrtaM tu hariH kaumodakIM gadAM |
tasthau jagadgururdhImAnmumoha patitaH kShitau ||2-90-45

hAhAbhUtaM jagatsarvaM tatkAlamabhavattadA |
tathAgate vAsudeve naradevamahAtmani ||2-90-46

AkAshaga~NgAtoyena shItena cha sugandhinA |
siShechAmR^itamishreNa kR^iShNaM deveshvaraH svayam ||2-90-47

nUnamAtmechChayA kR^iShNastathA chakre surottamaH |
ko hi shakto mahAtmAnaM yuddhe mohayituM harim ||2-90-48

kR^iShNaH pratyAgataprANashchakramudyamya bhArata |
pratIchCheti durAtmAnamuvAcha ripunAshanaH ||2-90-49

nikumbho.apyatimAyAvI utpapAta durAsadaH |
sharIraM tatparityajya na tu taM vetti keshavaH ||2-90-50

mumUrShati mR^ito vAyamiti matvA janArdanaH |
raraksha smaramANo.atha vIro vIravrataM  vibho ||2-90-51

atha pradyumnakaunteyAvAgatau labdhachetanau |
sthitau nArAyaNAbhyAshe nikumbhavadhanishchitau ||2-90-52

pradyumno.apyatha mAyAvI viditaH kR^iShNamabravIt |
nikumbhastAta nAstyatra gataH kvApi sudurmatiH ||2-90-53

pradymnenaivamukte tu tannanAsha kalevaram |
prajahAsAtha bhagavAnarjunena saha prabhuH ||2-90-54

tadAyutasahasrANi nikumbhAnAM janAdhipa |
dadR^ishuste  tato vIrAH kShitau divi cha sarvataH ||2-90-55

sahasrANyeva kR^iShNaM tu tathA pArthamarindama |
raukmiNeyaM tathA vIraM tadadbhutamivAbhavat ||2-90-56

pANDavasya dhanuH kechitkechidasya mahAsharAn |
anye.asya jagR^ihurhastAvanye pAdau mahAsurAH ||2-90-57

evaM grahAya taM vIramagamaMste vihAyasi |
pArthAnAmapi koTyastu gR^ihItAnAM tadAbhavan ||2-90-58

nAntaM dadarsha kR^iShNashcha kArShNishcha ripunAshanau |
vichChidya tau sharairvIrau nikumbhaM pArthavarjitau ||2-90-59

ekaikastu dvidhA chChinno dvedhA bhavati bhArata |
divyaj~nAnastadA kR^iShNo bhagavAnanudR^iShTavAn ||2-90-60

nikumbhaM tattvatashchApi dadarsha madhusUdanaH |
sraShTAraM sarvamAyAnAM hartAraM phAlgunasya cha ||2-90-61

sa chakrena shirastasya chakartAsurasUdanaH |
pashyatAM sarvabhUtAnAM bhUtabhavyabhavo hariH ||2-90-62

sa muktvA phAlgunaM rAja~nChinne shirasi bhArata |
papAtAsuramukhyo.atha chChinnamUla iva drumaH ||2-90-63

athAkAshagataM pArthaM  patamAnaM vihAyasaH |
kR^iShNavAkyena  jagrAha kArShNirviyati mAnada ||2-90-64

nikumbhe patite bhUmau samAshvAsya dhana~njayam |
jagAma dvArakAM devaH pArthakAmasamanvitaH ||2-90-65

samiyAya dashArho.atha dvArakAM mudito vibhuH |
nAradaM cha mahAtmAnaM vavande yadunandanaH ||2-90-66

nArado.tha mahAtejA bhAnUm yAdavamabravIt |
bhAno mA kArShIrmanyuM tvaM shrUyatAM bhaimanandana ||2-90-67

krIDantyA raivatodyAne durvAsAH kopito.anayA |
sa shashApa tato roShAnmunirduhitaram tava ||2-90-68

atidurlalitaiH kanyA shatruhastaM gamiShyati |
sutArthe te mayA sArdhaM munibhiH sa prasAditaH ||2-90-69

bAlAM vratavatIM kanyAmanAgasamimAM mune |
shaptavAnasi dharmaj~na kathaM dharmabhR^itAM vara |
anugrahaM vidhatsvAtha vayaM vij~nApayAmahe ||2-90-70

asmAbhirevamuktastu durvAsA bhaimanandana |
uvAchAdhomukho bhUtvA muhUrtaM kR^ipayAnvitaH ||2-90-71

yadavochamahaM vAkyaM tattathA na tadanyathA |
ripuhastamavashyaM hi gamiShyati na saMshayaH ||2-90-72

adUShitAnudharmeNa bhartAramupalapsyati |
bahuputrA bahudhanA subhagA cha bhaviShyati ||2-90-73

sugandhagandhA cha sadA kumArI cha punaH punaH |
na cha shokamimaM ghoraM tanva~NgI dharayiShyati ||2-90-74

evaM bhAnumatI vIra sahadevAya dIyatAm |
shraddadhAnaH sa shUrashcha dharmashIlashcha pANDavaH ||2-90-75

tato bhAnumatIM bhAnurdadau mAdrIsutAya vai |
sahadevAya dharmAtmA nAradasya vachaH smaran ||2-90-76

AnItaH sahadevashcha preShitashchakrapANinA |
vivAhe cha tadA vR^itte sabhAryaH sa purIM gataH ||2-90-77

imaM kR^iShNasya vijayaM yaH paThechChR^iNuyAdatha |
vijayaM sarvakR^ityeShu shraddadhAno labhennaraH ||2-90-78

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
bhAnumatIharaNe nikumbhavadho nAma
navatitamo.adhyAyaH       

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்