Friday 6 November 2020

ஸ்வர்கா³த்பாரிஜாதாநயனம் | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 131 (132) - 075 (76)

அத² பஞ்சஸப்ததிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

ஸ்வர்கா³த்பாரிஜாதாநயனம்


wishful tree fulfill ambition parijata tree

வைஷ²ம்பாயன உவாச
ததோ ரத²வரம் க்ருஷ்ண꞉ ஸமாருஹ்ய மஹாமனா꞉ |
பி³ல்வோத³கேஷ்²வரம் தே³வம் நமஸ்க்ருத்ய யயௌ ந்ருப꞉ ||2-75-1

மஹேந்த்³ரமாஹ்வயாமாஸ ரத²ஸ்தோ² மது⁴ஸூஅன꞉ |
ஸத்க்ருதம் புஷ்கராப்⁴யாஷே² ஸர்வைர்தே³வக³ணை꞉ ஸஹ ||2-75-2

தத꞉ ஷ²க்ரோ ஜயந்தோ(அ)த² ஹரிபி⁴ர்யுக்தமுத்தமம் |
ஆருரோஹ ரத²ம் தே³வ꞉ ஸர்வகாமப்ரத³꞉ ஸதாம் ||2-75-3

ததோ ரத²ஸ்த²யோர்யுத்³த⁴மப⁴வத்குருநந்த³ன |
தே³வயோர்தே³வயோகே³ன பாரிஜாதக்ருதே ததா³ ||2-75-4

ததோ(அ)ஹனத்³ரணே விஷ்ணுர்பா³ணை꞉ ஷ²த்ருப³லார்த³ன꞉ |
ஸைன்யானி தே³வராஜஸ்ய பா³ணஜாலைரஜிஹ்மகை³꞉ ||2-75-5

உபேந்த்³ரம் ந மஹேந்த்³ரோ(அ)த² நைவ விஷ்ணு꞉ ஸுரேஷ்²வரம் |
தாட³யாமாஸதுர்வீரௌ ஷ²ஸ்த்ரை꞉ ஷ²க்தாவபி ப்ரபோ⁴ ||2-75-6

ஏகைகமஷ்²வம் த³ஷ²பி⁴ர்மஹேந்த்³ரஸ்ய ஜனார்த³ன꞉ |
விவ்யாத⁴ விஷி²கை²ஸ்தீக்ஷ்ணைரஸ்த்ரயுக்தைர்ஜனேஷ்²வர ||2-75-7

ஷை²ப்³யாத்³யானபி தே³வேந்த்³ர꞉ ஷ²ரைரமரஸத்தம꞉ |
சாத³யாமாஸ  ராஜேந்த்³ர கோ⁴ரைரஸ்த்ராபி⁴மந்த்ரிதை꞉ ||2-75-8

ஸ ச பா³ணஸஹஸ்ரைஷ்²ச க்ருஷ்ணோ க³ஜமவாகிரத் |
க³ருட³ம் ச மஹாதேஜா ப³லபி⁴த்³த⁴ரிவாஹனம் ||2-75-9

பூ⁴யிஷ்டா²ப்⁴யாம் லதாப்⁴யாம் தௌ தத³ஹ꞉ ஷ²த்ருதா³ரணௌ |
யுயுதா⁴தே மஹாத்மானௌ நாராயணஸுராதி⁴பௌ ||2-75-10

சகம்பே வஸுதா⁴ க்ருத்ஸ்னா நௌர்ஜலஸ்தே²வ பா⁴ரத |
தி³ஷா²ம் தா³ஹேன தி³க்³தே³ஷா²꞉ ஸம்வ்ருதாஷ்²ச ஸமந்தத꞉ ||2-75-11

சேலுர்கி³ரிவராஷ்²சைவ பேதுஷ்²ச ஷ²தஷோ² த்³ருமா꞉ |
பேதுஷ்²ச த⁴ரணீப்ருஷ்டே² மர்த்யா த⁴ர்மகு³ணான்விதா꞉ ||2-75-12

நிர்கா⁴தா꞉ ஷ²தஷ²ஷ்²சான்யே பேதுஸ்தத்ர நராதி⁴ப |
ஊஹுஷ்²ச ஸரிதஹ் ஸர்வா꞉ ப்ரதிஸ்ரோதோ விஷா²ம்பதே ||2-75-13

விஷ்²வக்³வாதா வவுஷ்²சைவ பேதுருல்காஷ்²ச நிஷ்ப்ரபா⁴꞉ | 
முஹுர்முஹுர்பூ⁴தஸங்கா⁴ ரத²நாதே³ன மோஹிதா꞉ ||2-75-14

ப்ரஜஜ்வால ஜலே சைவ வஹ்நிர்ஜனபதே³ஷ்²வர |
யுயுது⁴ஷ்²ச க்³ரஹை꞉ ஸார்த⁴ம் க்³ரஹா நப⁴ஸி ஸர்வத꞉ ||2-75-15

ஜ்யோதீம்ஷி ஷ²தஷ²꞉ பேது꞉ ஸ்வர்கா³ச்ச த⁴ரணீதலம் |
தி³ஷா²ம் க³ஜா꞉ ப்ரகுபிதா꞉ நாகா³ஷ்²ச த⁴ரணீதலே ||2-75-16

க³ர்த³பா⁴ருணஸம்ஸ்தா²னைஷ்²சி²ந்நாப்⁴ரைஷ்²சாவ்ருதம் நப⁴꞉ | 
வினந்த³த்³பி⁴ர்மஹாராவைருல்காஷோ²ணிதவர்ஷிபி⁴꞉ ||2-75-17

ந பூ⁴ர்ன த்³யௌர்ன க³மனம் நரேந்த்³ரவ்ருஷபா⁴ ப⁴வன் |
ஸ்வஸ்தா²னி ஸுரவீரௌ து த்³ருஷ்ட்வா யுத்³த⁴க³தௌ ததா³ || 2-75-18

ஜேபுர்முனிக³னா மந்த்ரஞ்ஜக³தோ ஹிதகாம்யயா |
ப்³ராஹ்மநாஷ்²ச மஹாத்மானோ ஹ்யதிஷ்ட²ம்ஸ்தேஷு ஸத்வரா꞉ ||2-75-19

ததோ ப்³ரஹ்மா மஹாதேஜா꞉ கஷ்²யபம் வாக்யமப்³ரவீத் |
க³ச்ச² வத்⁴வா ஸஹாதி³த்யா புத்ரௌ வாரய ஸுவ்ரத ||2-75-20

ஸ ததே²தி ததா³ தே³வமுக்த்வா  பத்³மப⁴வம் முனி꞉ 
ஜகா³ம ரத²மாஸ்தா²ய தஸ்தௌ² நரவராந்திகே ||2-75-21

ஸ்தி²தம் து கஷ்²யபம் த்³ருஷ்ட்வா ஸஹாதி³த்யா தத³ந்தரா |  
உபௌ⁴ ராதா²ப்⁴யாம் த⁴ரணீமவதீர்ணௌ மஹாப³லௌ ||2-75-22

ந்யஸ்தஷ²ஸ்த்ரௌ ச தௌ வீரௌ வவந்த³துரரிந்த³மௌ |
பிதரௌ த⁴ர்மதத்த்வஜ்ஞௌ ஸர்வபூ⁴தஹிதே ரதௌ  ||2-75-23

உபௌ⁴ க்³ற்^ஹீத்வா ஹஸ்தாப்⁴யாமதி³திஸ்த்வப்³ரவீத்³வச꞉ |
அஸோத³ராவிவைவம் கிமன்யோன்யம் ஹந்துமிச்ச²த꞉ ||2-75-24

ஸ்வல்பமர்த²ம் புரஸ்க்ருத்ய ப்ரவ்ருத்தமதிதா³ருணம் |
ஸத்³ருஷ²ம் நேதி பஷ்²யாமி ஸர்வதா² மம புத்ரயோ꞉ ||2-75-25

ஷ்²ரோதவ்யம் யதி³ மாதுஷ்²ச பிதுஷ்²சைவ ப்ரஜாபதே꞉  |
ந்யஸ்தஷ²ஸ்த்ரௌ ஸ்தி²தௌ பூ⁴த்வா குருதம் வசனம் மம ||2-75-26

ததே²த்யுக்த்வா ச தௌ தே³வௌ ஸ்னாதுகாமௌ மஹாப³லௌ |
க³ங்கா³ம் ஜக்³மதுரேவாத² ப்ரஜல்பந்தௌ பரஸ்பரம் ||2-75-27

ஷ²க்ர உவாச 
த்வம் ப்ரபு⁴ர்லோகக்ருத்க்ருத்ஸ்னராஜ்யே(அ)ஹம் ஸ்தா²பிதஸ்த்வயா |
ஸ்தா²பயித்வா கத²ம் நாம புனர்மாமவமன்யஸே ||
ப்⁴ராத்ருத்வமுபக³ம்யைவ ஜ்யேஷ்ட²த்வம் சாப்யபோஹ்ய ச |
கத²ம் கமலபத்ராக்ஷ நிர்வாணம் கர்துமிச்ச²ஸி ||2-75-29

ஸ்னாதௌ து ஜாஹ்னவீதோயே புனரப்⁴யாக³தௌ ந்ருப |
யத்ராதி³தி꞉ கஷ்²யபஷ்²ச மஹாட்மானௌ த்³ருட⁴வ்ரதௌ ||2-57-30

ப்ரியஸங்க³மனம் நாம தம் தே³ஷ²ம் முனயோ(அ)வத³ன் |
யத்ர தௌ ஸங்க³தௌ சோபௌ⁴ பித்ருப்⁴யாம் கமலேக்ஷணௌ ||2-75-31

தத꞉ ஷ²க்ரஸ்ய கௌரவ்ய த³த்வா வாசாப⁴யம் ததா³ |
யத்ர தே³வக³ணா꞉ ஸர்வே ஸமேதா த⁴ர்மசாரிண꞉ ||2-75-32 

ததோ யயுர்விமானைஸ்து தே³வா꞉ ஸர்வே த்ரிவிஷ்டபம் |
ருத்³த்⁴யா பரமயா யுக்தாஸ்தேஷாமேவானுரூபயா ||2-75-33

கஷ்²யபஷ்²சாதி³திஷ்²சைவ ததா² ஷ²க்ரஜனார்த³னௌ |
விமானமேகமாருஹ்ய க³தா ராஜம்ஸ்த்ரிவிஷ்டபம் || 2-75-34

தே ஷ²க்ரஸத³னம் ப்ராப்தா ரம்யம் ஸர்வகு³ணான்விதம் |
ஊஷுரேகத்ர கௌரவ்ய முதி³தா த⁴ர்மசாரிண꞉ ||2-75-35

ஷ²சீ து கஷ்²யபம் பத்ன்யா ஸஹிதம் த⁴ர்மவத்ஸலா |
உபாசரன்மஹாத்மானம் ஸர்வபூ⁴தஹிதே ரதம் ||2-75-36

ததஸ்தஸ்யாம் ப்ரபா⁴தாயாம் ரஜன்யாமப்³ரவீத்³த⁴ரிம் |
ஆதா³தத⁴மதத்த்வஜ்ஞா ஸர்வஹூதஹிதம் வச꞉ ||2-75-37

உபேந்த்³ர த்³வாரகாம் க³ச்ச² பாரிஜாதம் நயஸ்வ ச |
வத்⁴வா ஸம்ப்ராபயஸ்வேஷ² புண்யகம் ஹ்ருத³யே ஸ்தி²தம் ||2-75-38

புண்யகே ஸத்யயா ப்ராப்தே புனரேவ த்வயா தரு꞉ |
நந்த³னே புருஷஷ்²ரேSடா² ஸ்தா²ப்ய꞉ ஸ்தா²னே யதோ²சிதே ||2-75-39

ஏவமஸ்த்விதி க்ருஷ்ணேன தே³வமாதா யஷ²ஸ்வினீ |
உக்தா த⁴ர்மகு³ணைர்யுக்தா நாரதே³ன மஹாத்மனா ||2-75-40

ததோ(அ)பி⁴வாத்³ய பிதரம் மாதரம் ச ஜனார்த³ன꞉ |
மஹேந்த்³ரம் ஸஹ ஷ²ச்யாத² ப்ரதஸ்தே² த்³வாரகாம் ப்ரதி ||2-75-41

த³தௌ³ க்ருஷ்ணாய பௌலோமீ நியோகா³ன்குருநந்த³ன |
ஸர்வாஸாமேவ க்ருஷ்ணஸ்ய பா⁴ர்யாணாம் த⁴ர்மசாரிணீ ||2-75-42

தி³வ்யானாம் ஸர்வரத்னானாம் வாஸஸாம் ச மனஸ்வினீ |
நானாராகா³விரக்தானாம் ஸதே³வாரஜஸாமபி ||2-75-43

பா⁴ர்யாணாம் ச ஸஹஸ்ராணி யானி ஷோட³ஷ² மாத⁴வே |
ப்ரதிக்³ருஹ்ய மஹாதேஜா꞉ ப்ரயயௌ த்³வாரகாம் ப்ரதி ||2-75-44

ஸம்பூஜ்யமானோ த்³யுதிமான்கே²சரை꞉ புண்யகர்மபி⁴꞉ |
ஸஸாத்யகி꞉ ஸபுத்ரஷ்²ச ப்ராப்தோ ரைவதகம் கி³ரிம் ||2-75-45

ஸ தத்ர ஸ்தா²பயித்வா ச பாரிஜாதம் வரத்³ருமம் |
ஸத்யகம் ப்ரேஷயாமாஸ த்³வாரகாம் த்³வாரஷா²லினீம் ||2-75-46

ஷ்²ரீக்ருஷ்ண உவாச 
பாரிஜாதமிஹானீதம் மஹேந்த்³ரஸ்த³னான்மயா |
நிவேத³ய மஹாபா³ஹோ பை⁴மானாம் பை⁴மவர்த⁴ன ||2-75-47

அத்³ய த்³வாரவதீம் சைவ பாரிஜாதமஹம் த்³ருமம் |
ப்ரவேஷ²யிஷ்யே நக³ரே ஷோ²பா⁴ ப்ரக்ரியதாம் ஷு²பா⁴ ||2-75-48

இத்யுக்த꞉ ஸத்யகோ க³த்வா ததோ²க்த்வ புனராக³த꞉ | 
குமாரைர்நாக³ரை꞉ ஸார்த⁴ம் ஸாம்ப³ப்ரப்⁴ருதிபி⁴꞉ ப்ரபோ⁴ ||2-75-49

ததோ(அ)க்³ரத꞉ பாரிஜாதமாரோப்ய க³ருடே³ ததா³ |
ப்ரத்³யும்னோ த்³வாரகாம் ரம்யாம் விவேஷ² ரதி²னாம் வர꞉ ||2-75-50

ஷை²ப்³யாதி³ஹயயுக்தேன ரதே²னானுனயௌ ஹரி꞉ |
தஸ்யாத² ரத²முக்²யேன ஸத்யக꞉ ஸாம்ப³ ஏவ ச ||2-75-51

தே த்வன்யே ந்ருப வார்ஷ்ணேயா யானைர்ப³ஹுவிதை⁴ஸ்ததா² |
யயு꞉ ப்ரஹ்ருஷ்டாஸ்தத்கர்ம பூஜயந்தோ மஹாத்மன꞉ ||2-75-52

ஸத்யகாத்³விஸ்தரம் ஷ்²ருத்வா யாத³வா நாக³ராஸ்ததா² |
விஸ்மயம் பரமம் ஜக்³முரப்ரமேயஸ்ய  கர்மணா ||2-75-53

தம் தி³வ்யகுஸுமம் வ்ருக்ஷம் த்³ருஷ்ட்வா(ஆ)நர்தநிவாஸின꞉ |
ராஜன்ன தத்ருபுர்ஹ்ருஷ்டா꞉ பஷ்²யமானா மஹோத³யம் ||2-75-54

தமத்³பு⁴தமசிந்த்யம் ச மத³கேலிகலாண்ட³ஜம் |
வ்ருக்ஷோத்தமம் பஷ்²யதாம் வை வ்ருத்³தா⁴நாமக³மஜ்ஜரா ||2-75-55

யே த்வந்த⁴சக்ஷுஷ꞉ ஸர்வே தே(அ)ப⁴வந்தி³வ்யசக்ஷுஷ꞉ |
விரோகா³ ரோகி³ணஷ்²சாஸங்க்⁴ராத்வா க³ந்த⁴ம் வனஸ்பதே꞉ ||2-75-56

லபந்த꞉ கோகிலாஞ்ச்²வேதாஞ்ச்²ருத்வா(ஆ)நர்தநிவாஸின꞉ |
ப³பூ⁴வுர்ஹ்ருஷ்டமனஸோ வவந்து³ஷ்²ச ஜனார்த³னம் ||2-75-57

நானாவிதா⁴னி தூர்யாணி கே³யானி மது⁴ராணி ச |
ஷு²ஷ்²ருவுஸ்தஸ்ய வ்ருக்ஷஸ்ய நாதிதூ³ரம் க³தா நரா꞉ ||2-75-58

யோ(அ)யம் ஸங்கல்பயாமாஸ க³ந்த⁴ம் ஹ்ருத்³யம் நரஸ்ததா² |
ஸ ததை³வ தமாஜக்⁴ரே பாரிஜாதஸமுத்³ப⁴வம் ||2-75-59

தத꞉ ப்ரவிஷ்²ய ரம்யாம் து த்³வாரகாம் யது³நந்த³ன꞉ |
வஸுதே³வம் மஹாத்மானம் த³த்³ருஷே² தே³வகீம் ததா² ||2-75-60

குகுராதி⁴பதிம் சைவ ப³லம் ப்⁴ராதரமேவ ச |  
வ்ருத்³தா⁴ஷ்²ச யாத³வானாம் யே மானார்ஹானமரோபமான் ||2-75-61

விஸ்ருஜ்ய தான்வை ப⁴க³வானநாதி³நித⁴னோ(அ)ச்யுத꞉ |
ஸம்பூஜ்ய ச யதா²ந்யாயம் ஸ்வமேவ ப⁴வனம் க³த꞉ ||2-75-62

ஸ ஸத்யபா⁴மயா வாஸம் விவேஷ² மது⁴ஸூத³ன꞉ |
பாரிஜாதம் தருஷ்²ரேஷ்ட²ம் க்³ரஹாய க³த³பூர்வஜ꞉ ||2-75-63

ஸாதே³வீ பூஜயாமாஸ ப்ரஹ்ருஷ்டா வாஸவானுஜம் |
ப்ரதிஜக்³ராஹ தம் சாபி பாரிஜாதம் மஹாத்³ருமம் ||2-75-64

மனீஷிதேன ஸ தருரல்போ ப⁴வதி பா⁴ரத |
மஹாம்ஷ்²ச வாஸுதே³வஸ்ய தத³த்³பு⁴தமபூ⁴ன்மஹத் ||2-75-65

கதா³சித்³த்³வாரகாம் ஸர்வாம் ப்ரச்சா²த³யதி பா⁴ரத |
கதா³சித்³த⁴ஸ்ததா⁴ர்யஸ்து ப⁴வத்யங்கு³ஷ்ட²ஸன்னிப⁴꞉ ||2-75-66

நனந்த³ ஸத்யா கௌரவ்ய தே³வீ ப்ராப்ய மனோரத²ம் |
புண்யகார்த²ம் து ஸம்பா⁴ரான்ஸம்ப⁴ர்துமுபசக்ரமே ||2-75-67

யானி த்³ரவ்யாணி கௌரவ்ய ஜம்பூ³த்³வீபே து கானிசித் |
யோக்³யானி தானி க்ருஷ்ணேன ஸம்ப்⁴ருதானி  மஹாத்மனா ||2-75-68

முனிம் ததா³ ஸம்ஸ்ம்ருதவான்ஸ நாரத³ம் 
ஜனார்த³ன꞉ ஸர்வகு³ணோசிதம் வஷீ² |
ப்ரதிக்³ரஹார்த²ம் வ்ரதகஸ்ய ஸத்யயா
யதோ²பதி³ஷ்டஸ்ய புரந்த³ரானுஜ꞉ ||2-75-69

இதி ஷ்²ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஷே² விஷ்ணுபர்வணி
பாரிஜாதாநயனே  பஞ்சஸப்ததிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter
 

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_75_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva -
Chapter 75 -  Bringing Parijata from Svarga
Itranslated by K S Ramachandran, ramachandran_ksr@yahoo.ca,
November 12, 2008##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------

atha pa~nchasaptatitamo.adhyAyaH

svargAtpArijAtAnayanam

vaishampAyana uvAcha
tato rathavaraM kR^iShNaH samAruhya mahAmanAH |
bilvodakeshvaraM devaM namaskR^itya yayau nR^ipaH ||2-75-1

mahendramAhvayAmAsa rathastho madhusUanaH |
satkR^itaM puShkarAbhyAshe sarvairdevagaNaiH saha ||2-75-2

tataH shakro jayanto.atha haribhiryuktamuttamam |
Aruroha rathaM devaH sarvakAmapradaH satAm ||2-75-3

tato rathasthayoryuddhamabhavatkurunandana |
devayordevayogena pArijAtakR^ite tadA ||2-75-4

tato.ahanadraNe viShNurbANaiH shatrubalArdanaH |
sainyAni devarAjasya bANajAlairajihmagaiH ||2-75-5

upendraM na mahendro.atha naiva viShNuH sureshvaram |
tADayAmAsaturvIrau shastraiH shaktAvapi prabho ||2-75-6

ekaikamashvaM dashabhirmahendrasya janArdanaH |
vivyAdha vishikhaistIkShNairastrayuktairjaneshvara ||2-75-7

shaibyAdyAnapi devendraH sharairamarasattamaH |
chAdayAmAsa  rAjendra ghorairastrAbhimantritaiH ||2-75-8

sa cha bANasahasraishcha kR^iShNo gajamavAkirat |
garuDaM cha mahAtejA balabhiddharivAhanam ||2-75-9

bhUyiShThAbhyAM latAbhyAM tau tadahaH shatrudAraNau |
yuyudhAte mahAtmAnau nArAyaNasurAdhipau ||2-75-10

chakampe vasudhA kR^itsnA naurjalastheva bhArata |
dishAM dAhena digdeshAH saMvR^itAshcha samantataH ||2-75-11

chelurgirivarAshchaiva petushcha shatasho drumAH |
petushcha dharaNIpR^iShThe martyA dharmaguNAnvitAH ||2-75-12

nirghAtAH shatashashchAnye petustatra narAdhipa |
Uhushcha saritah sarvAH pratisroto vishAMpate ||2-75-13

vishvagvAtA vavushchaiva peturulkAshcha niShprabhAH | 
muhurmuhurbhUtasa~NghA rathanAdena mohitAH ||2-75-14

prajajvAla jale chaiva vahnirjanapadeshvara |
yuyudhushcha grahaiH sArdhaM grahA nabhasi sarvataH ||2-75-15

jyotIMShi shatashaH petuH svargAchcha dharaNItalam |
dishAM gajAH prakupitAH nAgAshcha dharaNItale ||2-75-16

gardabhAruNasaMsthAnaishChinnAbhraishchAvR^itaM nabhaH | 
vinandadbhirmahArAvairulkAshoNitavarShibhiH ||2-75-17

na bhUrna dyaurna gamanaM narendravR^iShabhA bhavan |
svasthAni suravIrau tu dR^iShTvA yuddhagatau tadA || 2-75-18

jepurmuniganA mantra~njagato hitakAmyayA |
brAhmanAshcha mahAtmAno hyatiShThaMsteShu satvarAH ||2-75-19

tato brahmA mahAtejAH kashyapaM vAkyamabravIt |
gachCha vadhvA sahAdityA putrau vAraya suvrata ||2-75-20

sa tatheti tadA devamuktvA  padmabhavaM muniH 
jagAma rathamAsthAya tasthau naravarAntike ||2-75-21

sthitaM tu kashyapaM dR^iShTvA sahAdityA tadantarA |  
ubhau rAthAbhyAM dharaNImavatIrNau mahAbalau ||2-75-22

nyastashastrau cha tau vIrau vavandaturarindamau |
pitarau dharmatattvaj~nau sarvabhUtahite ratau  ||2-75-23

ubhau gR^hItvA hastAbhyAmaditistvabravIdvachaH |
asodarAvivaivaM kimanyonyaM hantumichChataH ||2-75-24

svalpamarthaM puraskR^itya pravR^ittamatidAruNam |
sadR^ishaM neti pashyAmi sarvathA mama putrayoH ||2-75-25

shrotavyaM yadi mAtushcha pitushchaiva prajApateH  |
nyastashastrau sthitau bhUtvA kurutaM vachanaM mama ||2-75-26

tathetyuktvA cha tau devau snAtukAmau mahAbalau |
ga~NgAM jagmaturevAtha prajalpantau parasparam ||2-75-27

shakra uvAcha 
tvaM prabhurlokakR^itkR^itsnarAjye.ahaM sthApitastvayA |
sthApayitvA kathaM nAma punarmAmavamanyase ||
bhrAtR^itvamupagamyaiva jyeShThatvaM chApyapohya cha |
kathaM kamalapatrAkSha nirvANaM kartumichChasi ||2-75-29

snAtau tu jAhnavItoye punarabhyAgatau nR^ipa |
yatrAditiH kashyapashcha mahATmAnau dR^iDhavratau ||2-57-30

priyasa~NgamanaM nAma taM deshaM munayo.avadan |
yatra tau sa~Ngatau chobhau pitR^ibhyAM kamalekShaNau ||2-75-31

tataH shakrasya kauravya datvA vAchAbhayaM tadA |
yatra devagaNAH sarve sametA dharmachAriNaH ||2-75-32 

tato yayurvimAnaistu devAH sarve triviShTapam |
R^iddhyA paramayA yuktAsteShAmevAnurUpayA ||2-75-33

kashyapashchAditishchaiva tathA shakrajanArdanau |
vimAnamekamAruhya gatA rAjaMstriviShTapam || 2-75-34

te shakrasadanaM prAptA ramyaM sarvaguNAnvitam |
UShurekatra kauravya muditA dharmachAriNaH ||2-75-35

shachI tu kashyapaM patnyA sahitaM dharmavatsalA |
upAcharanmahAtmAnaM sarvabhUtahite ratam ||2-75-36

tatastasyAM prabhAtAyAM rajanyAmabravIddharim |
AdAtadhamatattvaj~nA sarvahUtahitaM vachaH ||2-75-37

upendra dvArakAM gachCha pArijAtaM nayasva cha |
vadhvA saMprApayasvesha puNyakaM hR^idaye sthitam ||2-75-38

puNyake satyayA prApte punareva tvayA taruH |
nandane puruShashreSThA sthApyaH sthAne yathochite ||2-75-39

evamastviti kR^iShNena devamAtA yashasvinI |
uktA dharmaguNairyuktA nAradena mahAtmanA ||2-75-40

tato.abhivAdya pitaraM mAtaraM cha janArdanaH |
mahendraM saha shachyAtha pratasthe dvArakAM prati ||2-75-41

dadau kR^iShNAya paulomI niyogAnkurunandana |
sarvAsAmeva kR^iShNasya bhAryANAM dharmachAriNI ||2-75-42

divyAnAM sarvaratnAnAM vAsasAM cha manasvinI |
nAnArAgAviraktAnAM sadevArajasAmapi ||2-75-43

bhAryANAM cha sahasrANi yAni ShoDasha mAdhave |
pratigR^ihya mahAtejAH prayayau dvArakAM prati ||2-75-44

saMpUjyamAno dyutimAnkhecharaiH puNyakarmabhiH |
sasAtyakiH saputrashcha prApto raivatakaM girim ||2-75-45

sa tatra sthApayitvA cha pArijAtaM varadrumam |
satyakaM preShayAmAsa dvArakAM dvArashAlinIm ||2-75-46

shrIkR^iShNa uvAcha 
pArijAtamihAnItaM mahendrasdanAnmayA |
nivedaya mahAbAho bhaimAnAM bhaimavardhana ||2-75-47

adya dvAravatIM chaiva pArijAtamahaM drumam |
praveshayiShye nagare shobhA prakriyatAM shubhA ||2-75-48

ityuktaH satyako gatvA tathoktva punarAgataH | 
kumArairnAgaraiH sArdhaM sAmbaprabhR^itibhiH prabho ||2-75-49

tato.agrataH pArijAtamAropya garuDe tadA |
pradyumno dvArakAM ramyAM vivesha rathinAM varaH ||2-75-50

shaibyAdihayayuktena rathenAnunayau hariH |
tasyAtha rathamukhyena satyakaH sAmba eva cha ||2-75-51

te tvanye nR^ipa vArShNeyA yAnairbahuvidhaistathA |
yayuH prahR^iShTAstatkarma pUjayanto mahAtmanaH ||2-75-52

satyakAdvistaraM shrutvA yAdavA nAgarAstathA |
vismayaM paramaM jagmuraprameyasya  karmaNA ||2-75-53

taM divyakusumaM vR^ikShaM dR^iShTvA.a.anartanivAsinaH |
rAjanna tatR^ipurhR^iShTAH pashyamAnA mahodayam ||2-75-54

tamadbhutamachintyaM cha madakelikalANDajam |
vR^ikShottamaM pashyatAM vai vR^iddhAnAmagamajjarA ||2-75-55

ye tvandhachakShuShaH sarve te.abhavandivyachakShuShaH |
virogA rogiNashchAsa~NghrAtvA gandhaM vanaspateH ||2-75-56

lapantaH kokilA~nChvetA~nChrutvA.a.anartanivAsinaH |
babhUvurhR^iShTamanaso vavandushcha janArdanam ||2-75-57

nAnAvidhAni tUryANi geyAni madhurANi cha |
shushruvustasya vR^ikShasya nAtidUraM gatA narAH ||2-75-58

yo.ayaM sa~NkalpayAmAsa gandhaM hR^idyaM narastathA |
sa tadaiva tamAjaghre pArijAtasamudbhavam ||2-75-59

tataH pravishya ramyAM tu dvArakAM yadunandanaH |
vasudevaM mahAtmAnaM dadR^ishe devakIM tathA ||2-75-60

kukurAdhipatiM chaiva balaM bhrAtarameva cha |  
vR^iddhAshcha yAdavAnAM ye mAnArhAnamaropamAn ||2-75-61

visR^ijya tAnvai bhagavAnanAdinidhano.achyutaH |
saMpUjya cha yathAnyAyaM svameva bhavanaM gataH ||2-75-62

sa satyabhAmayA vAsaM vivesha madhusUdanaH |
pArijAtaM tarushreShThaM grahAya gadapUrvajaH ||2-75-63

sAdevI pUjayAmAsa prahR^iShTA vAsavAnujam |
pratijagrAha taM chApi pArijAtaM mahAdrumam ||2-75-64

manIShitena sa taruralpo bhavati bhArata |
mahAMshcha vAsudevasya tadadbhutamabhUnmahat ||2-75-65

kadAchiddvArakAM sarvAM prachChAdayati bhArata |
kadAchiddhastadhAryastu bhavatya~NguShThasannibhaH ||2-75-66

nananda satyA kauravya devI prApya manoratham |
puNyakArthaM tu saMbhArAnsaMbhartumupachakrame ||2-75-67

yAni dravyANi kauravya jambUdvIpe tu kAnichit |
yogyAni tAni kR^iShNena saMbhR^itAni  mahAtmanA ||2-75-68

muniM tadA saMsmR^itavAnsa nAradaM 
janArdanaH sarvaguNochitaM vashI |
pratigrahArthaM vratakasya satyayA
yathopadiShTasya purandarAnujaH ||2-75-69

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
pArijAtAnayane  pa~nchasaptatitamo.adhyAyaH       

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்