Wednesday 28 October 2020

இந்த்³ரக்ருஷ்ணயோர்யுத்³த⁴ம் விஷ்ணோருத்கர்ஷஶ்ச | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 129 (130) - 073 (74)

அத² த்ரிஸப்ததிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

இந்த்³ரக்ருஷ்ணயோர்யுத்³த⁴ம் விஷ்ணோருத்கர்ஷஶ்ச

War between Krishna and Indra depicted in Hoysaleswara Temple Karnataka

வைஶம்பாயந உவாச
அத² விஷ்ணுர்மஹாதேஜா முஹூர்தாப்⁴யுதி³தே  ரவௌ |
ம்ருக³யாவ்யபதே³ஶேந யயௌ ரைவதகம் கி³ரிம் ||2-73-1

ஆரோப்யைகரதே² தே³வ꞉ ஸாத்யகிம் நரபுங்க³வம் |
ப்ரத்³யும்நமநுக³ச்சே²தி ப்ரோக்த்வா குருகுலோத்³வஹ ||2-73-2

ரைவதம் ச கி³ரிம் தே³வோ க³த்வா தா³ருகமப்³ரவீத் |
மதீ³யம் ரத²மேநம் த்வம் க்³ரஹாயேஹைவ தா³ருக ||2-73-3

ப்ரதிபாலய மாம் ஸௌம்ய தி³நார்த்³த⁴ம் வாரயந்ஹரீந் |
ரதே²நைவ ப்ரவேஷ்டாஹம் த்³வாரகாம் ஸூதஸத்தம ||2-73-4

இதி ஸந்தி³ஶ்ய ப⁴க³வாநாருரோஹ ஜயோத்³யத꞉ |
தார்க்ஷ்யம் ஸஸாத்யகோ தீ⁴மாநப்ரமேயபராக்ரம꞉ ||2-73-5

ப்ருத²க்³ரதே²ந கௌரவ்ய ப்ரத்³யும்ந꞉ ஶத்ருஸூத³ந꞉ |
ஆகாஶகா³மிநா ராஜந்ப்ருஷ்ட²த꞉ க்ருஷ்ணமந்வயாத் ||2-73-6

நிமேஷாந்தரமாத்ரேண நந்த³நம் காநநம் ஹரி꞉ |
தே³வோத்³யாநம் யயௌ தீ⁴மாந்பாரிஜாதஜிஹீர்ஷயா ||2-73-7

த³த³ர்ஶ தத்ர ப⁴க³வாந்தே³வயோதா⁴ந்து³ராஸதா³ந் |
நாநாயுத⁴த⁴ராந்வீராந்நந்த³நஸ்தா²நதோ⁴க்ஷஜ꞉ ||2-73-8

தேஷாம் ஸம்பஶ்யதாமேவ பாரிஜாதம் மஹாப³ல꞉ |
உத்பாட்யாரோபயாமாஸ பாரிஜாதம் ஸதாம் க³தி꞉ ||2-73-9

க³ருட³ம் பக்ஷிராஜாநமயத்நேநைவ பா⁴ரத |
உபஸ்தி²தோ விக்³ரஹவாந்பாரிஜாத꞉ ஸ கேஶவம் ||2-73-10

ஸாந்த்விதோ வாஸுதே³வேந பார்ஜாதஶ்ச பா⁴ரத |
உக்தஶ்ச வ்ருக்ஷ மா பை⁴ஸ்த்வம் கேஶவேந மஹாத்மநா ||2-73-11

தம் ப்ரஸ்தி²தம் தரும் த்³ரூஷ்ட்வா பாரிஜாதமதோ⁴க்ஷஜ꞉ |
அமராவதீம் புரீம் ஶ்ரேஷ்டா²ம் ததஶ்சக்ரே ப்ரத³க்ஷிணாம் ||2-73-12

தே து நந்த³நகோ³ப்தார꞉ பாரிஜாதோ த்³ருமோத்தம꞉ |
ஹ்ரியதீதி மஹேந்த்³ராய க³த்வா ந்ருப ஶஶம்ஸிரே ||2-73-13

அதை²ராவதமாருஹ்ய நிர்யயௌ பாகஶாஸந꞉ |
ஜயந்தேந ரத²ஸ்தே²ந ப்ருஷ்ட²தோ(அ)நுக³த꞉ ப்ரபு⁴꞉ ||2-73-14

பூர்வமப்⁴யாக³தம் த்³வாரம் கேஶவம் ஶத்ருநாஶநம் |
த்³ருஷ்ட்வோவாச ப்ரவ்ருத்தம் போ⁴꞉ கிமித³ம் மது⁴ஸூத³ந ||2-73-15

ப்ரணம்ய க³ருட³ஸ்தோ²(அ)த² கேஶவ꞉ ஶக்ரமப்³ரவீத்  |
வத்⁴வாஸ்தே புண்யகார்யாய நீயதே(அ)யம் வரத்³ரும꞉ ||2-73-16

தமுவாச தத꞉ ஶக்ரோ மா மைவம் புஷ்கரேக்ஷண |
அயோத⁴யித்வா ந தருர்நயிதவ்யஸ்த்வயாச்யுத ||2-73-17

ப்ரஹரஸ்வ மஹாபா³ஹோ ப்ரத²மம் மயி கேஶவ |
ப்ரதிஜ்ஞா ஸப²லா தே(அ)ஸ்து முக்த்வா கௌமோத³கீம் மயி ||2-73-18

தத꞉ க்ருஷ்ண꞉ ஶரைஸ்தீக்ஷ்ணைர்தே³வராஜக³ஜோத்தமம் |
பி³பே⁴தா³ஶநிஸங்காஶை꞉ ப்ரஹஸந்நிவ பா⁴ரத ||2-73-19

விவ்யாத⁴ க³ருட³ம் வஜ்ரீ தி³வ்யை꞉ ஶரவரைஸ்ததா² |
பா³ணாம்ஶ்சிச்சே²த³ ஸஹஸா கேஶவஸ்ய தரஸ்விந꞉ ||2-73-20

யாந்யாந்முமோச தே³வேந்த்³ரஸ்தாம்ஸ்தாம்ஶ்சிச்சே²த³ மாத⁴வ꞉ |
மாத⁴வேந ப்ரயுக்தாம்ஶ்ச சிச்சே²த³ ப³லவ்ருத்ரஹா ||2-73-21

மஹேந்த்³ரஸ்ய ச ஶப்³தே³ந த⁴நுஷ꞉ குருநந்த³ந |
ஶார்ங்க³ஸ்ய ச நிநாதே³ந முமுஹு꞉ ஸ்வர்க³வாஸிந꞉ ||2-73-22

தயோர்வர்ததி ஸங்க்³ராமே க³ருட³ஸ்தோ² மஹாப³ல꞉ |
பாரிஜாதம் ஜயந்தோ(அ)த² ஹர்துமப்⁴யுத்³யதோ ப³லீ ||2-73-23

ப்ரத்³யும்நமத² கம்ஸக்⁴நோ வாரயேதி ததா³ப்³ரவீத் |
ததஸ்தம் வாரயாமாஸ ரௌக்மிணேய꞉ ப்ரதாபவாந் ||2-73-24

ஜயந்தோ ஜயதாம் ஶ்ரேஷ்டோ² ரௌக்மிணேயமதே²ஷுபி⁴꞉ |
ஸர்வகா³த்ரேஷு விஹஸந்நாஜகா⁴ந ரதே² ஸ்தி²த꞉ ||2-73-25

ரத²ஸ்த² ஏவ ரதி²நம் காமஸ்து கமலேக்ஷண꞉ |
ஐந்த்³ரிமப்⁴யர்த³யாமாஸ பா³ணைராஶீவிஷோபமை꞉ ||2-73-26

ஸ ஸந்நிபாதஸ்துமுலோ ப³பூ⁴வ குருநந்த³ந |
ஜயந்தஸ்ய ச வீரஸ்ய ரௌக்மிணேயஸ்ய சோப⁴யோ꞉ ||2-73-27

க்ருதப்ரதிக்ருதம் யுத்³தே⁴ சக்ரதுஸ்தௌ மஹாப³லௌ |
மஹேந்த்³ரோபேந்த்³ரதநயௌ ஜக³த்யஸ்த்ரப்⁴ருதாம் வரௌ ||2-73-28

தே³வாஶ்ச முநயஶ்சைவ த³த்³ருஶூர்விஸ்மயாந்விதா꞉ |
தம் ஸம்க்³ராமம் மஹாகோ⁴ரம் ஸித்³தா⁴ஶ்சைவ ஸசாரநா꞉ ||2-73-29

ததஸ்து ப்ரவரோ நாம தே³வதூ³தோ மஹாப³ல꞉ |
பாரிஜாதம் புநர்ஹர்துமியேஷ குருநந்த³ந ||2-73-30  

ஸகா² ஸ தே³வராஜஸ்ய மஹாஸ்த்ரவித³ரிந்த³ம꞉ |
அவத்⁴யோ வரதா³நேந ப்³ரஹ்மண꞉ குருநந்த³ந ||2-73-31

ப்³ராஹ்மணஸ்தபஸா ஸித்³தோ⁴ ஜம்பு³த்³வீபாத்³தி³வம் க³த꞉ |
ஸ்வஶக்த்யா ந்ருப ஸம்யாத꞉ ஸகி²த்வம் ப³லகா⁴திநா ||2-73-32

தமாபதந்தம் ஸம்ப்ரேக்ஷ்ய க்ருஷ்ண꞉ ஸாத்யகிமப்³ரவீத் |
அத்ரஸ்த² ஏவ ப்ரவரம் ஶரைர்வாரய ஸாத்யகே ||2-73-33

ந த்வத்ர நிர்த³யம் பா³ணா மோக்தவ்யா꞉ ஸாத்யகே த்வயா |
அஸ்ய ப்³ராஹ்மணசாபல்யம் ஸோட⁴வ்யம் க²லு ஸர்வதா² ||2-73-34

தத꞉ ஷஷ்ட்யா ரதே²ஷூணாம் க³ருட³ஸ்த²ம் த்³விஜஸ்ததா³ |
ஆஜகா⁴ந மஹாபா³ஹோ ஸாத்யகிம் ப்ரவரோ ப்⁴ருஶம் ||2-73-35

ஶிநேர்நப்தா த⁴நுஸ்தஸ்ய க்ஶிபத꞉ ஸாயகாந்ந்ருப |
சிச்சே²த³ புருஷவ்யாக்⁴ரோ வசநம் சேத³மப்³ரவீத் ||3-73-36

ப்³ராஹ்மணோ நாபி⁴ஹந்தவ்யஸ்திஷ்ட² திஷ்ட² ஸ்வவர்த்மநி |
அவத்⁴யா யாத³வாநாம் ஹி ஸ்வாபராதே⁴(அ)பி ஹி த்³விஜா꞉ ||2-73-37

ப்ரவரஸ்து ப்ரஹஸ்யைநமுவாச குருநந்த³ந |
அலம் க்ஷாந்த்யா ந்ருணாம் ஶூர யுத்³த்⁴ய ஸர்வாத்மநா ரணே ||2-73-38

ஜாமத³க்³ந்யஸ்ய ராமஸ்ய  ஶிஷ்யோ(அ)ஹமபி யாத³வ |
நாமத꞉ ப்ரவரோ நாம ஸகா² ஶக்ரஸ்ய தீ⁴மத꞉ ||2-73-39

ந தே³வா யோத்³து⁴மிச்ச²ந்தி மந்யந்தோ மது⁴ஸூத³நம் |
ஆந்ருண்யம் ஸௌஹ்ருத³ஸ்யாஹமதி⁴க³ந்தாஸ்மி மாத⁴வ ||2-73-40

ததஸ்தயோஸ்ததா³ ரௌத்³ர꞉ ஸம்க்³ராமோ வவ்ருதே⁴ ந்ருப |
அஸ்த்ரைர்தி³வ்யைர்நரவ்யாக்⁴ர ஶைநேயத்³விஜமுக்²யயோ꞉ ||2-73-41

த்³யௌஶ்சசால ததா³ ராஜந்ஹ்யசலாஶ்ச ஸஹஸ்ரஶ꞉ |
தஸ்மிந்வர்ததி ஸம்க்³ராமே தேஷாமதிமஹாத்மநாம் ||2-73-42

நாதிஶிஷ்யே ரணே கார்ஷ்ணிரைந்த்³ரிமஸ்த்ரப்⁴ருதாம் வரம் |
ஐந்த்³ரி꞉ கார்ஷ்ணிம் மஹாத்மாநம் மாயிநம் ஶூரஸத்தமம் ||2-73-43

ஹந்த க்³ருஹ்ண ப்ரதீச்சே²தி தாவுபௌ⁴ யோத⁴ஸத்தமௌ |
யுயுதா⁴தே நரஶ்ரேஷ்ட² பரஸ்பரஜயைஷிணௌ ||2-73-44

அத² ஶார்ங்கா³யுத⁴ஸுதம் ஶசீபுத்ர꞉ ப்ரதாபவாந் |
விபா⁴ஷ்யாப்⁴யஹநத்³ராஜந்தி³வ்யேநாஸ்த்ரேண ஸத்வர꞉ ||2-73-45

ஸோ(அ)ஸ்த்ரம் தத³பி⁴தீ³ப்யந்தமாபதந்தம் ஶிதை꞉ ஶரை꞉ |
தஸ்தம்பே⁴ பா³ணஜாலேந தத³த்³பு⁴தமிவாப⁴வத் ||2-73-46

ததஸ்தத்³தீ³ப்யமாநம் து பபாத ரணமூர்த்³த⁴நி |
ரௌக்மிணேயஸ்ய கௌரவ்ய கோ⁴ரம் தா³நவமர்த³நம் ||2-73-47

தேநாஸ்த்ரேண ரதோ² த³க்³த⁴꞉ ப்ரது³ம்நஸ்ய மஹாத்மந꞉ |
நாத³ஹத்தத்ஸுகோ⁴ரம் தம் ரௌக்மிணேயம் நராதி⁴ப ||2-73-48

த³ஹத்யக்³நிம் ந க²ல்வக்³நிருத்³த⁴தோ(அ)பி விஶாம்பதே |
த³க்³தா⁴ந்ரதா²ந்மஹாபா³ஹூ ரௌக்முணேய꞉ ப்ரசக்ரமே ||2-73-49

அத² நாராயணஸுதோ விரதோ² ரதி²நாம் வர꞉ |
ஸ்தி²தோ த⁴நுஷ்மாநாகாஶே ஜயந்தமித³மப்³ரவீத் ||2-73-50

மஹேந்த்³ரபுத்ர தி³வ்யம் த்வம் யத³ஸ்த்ரம் முக்தவாநஸி |
நாஹமீத்³ருஶரூபாணாம் ஶக்யோ ஹந்தும் ஶதைரபி ||2-73-51

ப்ரயத்நம் குரு ஶிக்ஷாணாம் யத்நம் மே(அ)த்³ய ப்ரத³ர்ஶய |
நாஸ்தி மே(அ)திஶயம் கர்தா ஸம்க்³ராமே(அ)மரநந்த³ந ||2--73-52

ஆஸீந்மே ஸாத்⁴வஸம் த்³ருஷ்ட்வா ரத²ஸ்த²ம் த்வாம் த்⁴ருதாயுத⁴ம்  |
பி³பே⁴மி தவ நேதா³நீம் யுத்³தே⁴ த்³ருஷ்டப³லோ(அ)ப³லம் ||2-73-53

மநஸா ஸ்மர்யாதாம் ஸைஷ பாரிஜாதஸ்த்வயா தரு꞉ |
ஶக்யம் ந க²லு ஹஸ்தாப்⁴யாம் ஸ்ப்ரஷ்டவ்யோ யஸ்த்வயா ஹ்யஸௌ ||2-73-54

ரதோ² மாயாமயோ த³க்³த⁴ஸ்த்வய யோ ஹ்யஸ்த்ரதேஜஸா |
ஈத்³ருஶாநாம் ஸஹஸ்ராணி ஸ்ரஷ்டும் ஶக்தோ(அ)ஸ்மி மாயயா ||2-73-55

ஏவமுக்தோ ஜயந்தஶ்ச முமோசாஸ்த்ரம் மஹாப³ல꞉ |
தபஸோபசிதம் தேந ஸ்வயமேவாதிதேஜஸா ||2-73-56

தத்ப்ரத்³யும்நோ மஹாதே³வம் ஶரஜாலைரவாரயத் |
சத்வார்யஸ்த்ராணி தி³வ்யாநி முமுசே சாபராணி ஸ꞉ ||2-73-57

தி³க்ஷு ஸர்வாஸு ருருதூ⁴ஸ்தாந்யஸ்த்ராண்யத² பா⁴ரத |
ரௌக்மிணேயம் மஹாத்மாநமந்தரிக்ஷே ச பஞ்சமம் ||2-73-58

மஹோல்காஸத்³ருஶாந்பா³ணாநஸ்த்ராண்யமரஸத்தம꞉ |
முமோச யாநி கோ⁴ராணி ப்ரத்³யும்நம் ப்ரதி ஸர்வத꞉ ||2-73-59

தாநி ஸர்வாணி பா³நௌகை⁴꞉ கார்ஷ்ணிரஸ்த்ராண்யவாரயத் |
ஜயந்தம் சாபரைர்பா³ணைர்விவ்யாத⁴ நிஶிதைஸ்ததா³ ||2-73-60

ததோ நாத³꞉ ஸமுத்ஸ்ருஷ்டோ ஹ்யமரை꞉ புண்யகர்மபி⁴꞉ |
த்³ருஷ்ட்வா ஸ்தை²ர்யம் ச ஶைக்⁴ர்யம் ச ப்ரத்³யும்நஸ்ய மஹாத்மந꞉ ||2-73-61

ப்ரவரஸ்யாபி பா³ணேந ஶிதேந ஶிநிபுங்க³வ꞉ |
சிச்சே²தே³ஷ்வாஸநம் வீரோ ஹஸ்தாவாபம் ச பா⁴ரத ||2-73-62

ததோ(அ)ந்யத்ஸ து ஜக்³ராஹ மஹத்தத்³த⁴நுருத்தமம் |
மஹேந்த்³ரத³த்தம் ப்ரவரோ மஹாஶநிஸமஸ்வநம் ||2-73-63

ஸ தேந வீரோ மஹதா த⁴நுஷா விப்ரஸத்தம꞉ |
ஶராண்முமோச விவிதா⁴நர்கரஶ்மிநிபா⁴ம்ஸ்ததா³ ||2-73-64

சகர்த ச த⁴நுஶ்சித்ரம் ஶைநேயஸ்யாமிதௌஜஸ꞉ |
விவ்யாத⁴ ஸர்வகா³த்ரேஷு பா³ணைரபி ஸ ஸாத்யகிம் ||2-73-65

த⁴நுராதா³ய ஶைநேயஸ்ததோ(அ)ந்யத்குருநந்த³ந |
த்³ருட⁴ம் பா⁴ரஸஹம் தீ⁴மாந்விவ்யாத⁴ ப்ரவரம் ரணே ||2-73-66

உச்சகர்ததுரந்யோந்யவர்மணீ தௌ ஶிதை꞉ ஶரை꞉ |
கா³த்ரேப்⁴யஶ்சைவ மாம்ஸாநி மர்மபி⁴த்³பி⁴꞉ ஶரோத்³யமை꞉ ||2-73-67

அதா²ஷ்டதா⁴ரபா³ணேந புநரிஷ்வாஸநம் த்³விதா⁴ |
சிச்சே²த³ ப்ரவரோ வீரஸ்த்ரிபி⁴ஶ்சைநமதாட³யத் ||2-73-68

அந்யதி³ஷ்வாஸநம் தம் து க்³ரஹிதுமநஸம் த்³விஜ꞉ |
க³த³யா தாட³யாமாஸ க்ஷேப்யயா லகு⁴ஹஸ்தவாந் ||2-73-69

ஸோ(அ)ஸிம் சர்ம ச ஜக்³ராஹ ஸாத்யகி꞉ ப்ரஹஸந்நிவ |
ந ஜக்³ராஹ த⁴நுர்தீ⁴மாந்க³த³யாபி⁴ஹதோ ப்⁴ருஶம் |
தத꞉ ஶரஶதாந்யேவ முமோச ப்ரவரஸ்ததா³ ||2-73-70

விஹஸ்தமிவ விஜ்ஞாய ஸாத்யகிம் யது³நந்த³நம் |
ப்ரத்³யும்நோ(அ)ஸ்ய த³தௌ³ க²ட்³க³ம் நிர்மலாகாஶஸந்நிப⁴ம் ||2-73-71

தஸ்ய சிச்சே²த³ ப⁴ல்லேந நிஸ்த்ரிம்ஶம் ப்ரவரஸ்தததா³ |
த்ஸருதே³ஶே(அ)பாதயச்ச ப்ரவர꞉ ப்ரஹஸந்நிவ ||2-73-72

வ்யத⁴மச்ச ததா² சர்ம ஶிதைர்பா³ணைரஜிஹ்மகை³꞉ |
ஆஜகா⁴ந ச ஶக்த்யைநம் ஹ்ருதி³ விப்ரோ நநாத³ ச ||2-73-73

தம் விக்லவமிவ ஜ்ஞாத்வா பாரிஜாதஜிஹீர்ஷயா |
தார்க்ஷ்யாப்⁴யாஶே ரதே²நைவ ஸ தஸ்தௌ² ப்ரவரஸ்ததா³ ||2-73-74

தம் பக்ஷபுடவேகே³ந சிக்ஷேப க³ருட³ஸ்ததா² |
க³வ்யூதிமேகாம் ஸரத²꞉ ஸ பபாத முமோஹ ச ||2-73-75

தம் ஜயந்தோ நிபத்யாத² பதிதம் ப்³ராஹ்மணம் ந்ருப |
ஸமாஶ்வாஸ்ய ரத²ம் ஶீக்⁴ரம் ஸமாரோபிதவாம்ஸ்ததா³ ||2-73-76

ஶைநேயமபி முஹ்யந்தம் பதந்தம் ச முஹுர்முஹு꞉ |
ஆஶ்வாஸயாந꞉ ப்ரத்³யும்ந꞉ பித்ருவ்யம் பரிஷஸ்வஜே ||2-73-77

தம் ஹி பஸ்பர்ஶ ஹஸ்தேந ஸவ்யேந மது⁴ஸூத³ந꞉ |
விருஜ꞉ ஸ்பர்ஶமாத்ரேண ஸாத்யகி꞉ ஸமபத்³யத ||2-73-78

ப்ரத்³யும்நோ த³க்ஷிணே பார்ஶ்வே வாமே து ஶிநிபுங்க³வ꞉ |
தஸ்த²து꞉ பாரிஜாதஸ்ய யுத்³த⁴ஶௌண்ட³தராவுபௌ⁴ ||2-73-79

War between Garuda and Airavata

ஜயந்த꞉ ப்ரவர்ஶ்சைவ ரதே²நைகேந பா⁴ரத  |
ஸம்பதந்தௌ மஹேந்த்³ரேண ப்ரஹஸ்யோக்தௌ மஹாத்மநா ||2-73-80

நாஸந்நமபி⁴க³ந்தவ்யம் க³ருட³ஸ்ய கத²ஞ்சந |
ப³லவாநேஷ பததாம் ராஜா ச விநதாஸுத꞉ ||2-73-81

த³க்ஷிணே சைவ ஸவ்யே ச பார்ஶ்வே மம த்⁴ருதாயுதௌ⁴ |
உபௌ⁴ ஸ்தி²தௌ யுத்³த்⁴யமாநம் மாமேவ ஹி ப்ரபஶ்யதம் ||2-73-82

ஏவமுக்தௌ ஸ்தி²தௌ வீரௌ தத꞉ ஶக்ரஸ்ய பார்ஶ்வயோ꞉ |
த³த்³ருஶாதே யுத்³த்³த்⁴யமாநௌ தே³வராஜஜநார்த³நௌ ||2-73-83

அதே²ந்த்³ரோ க³ருட³ம் பா³ணைர்மஹாஶநிஸமஸ்வநை꞉ |
விவ்யாத⁴ ஸர்வகா³த்ரேஷு மஹாஸ்த்ரப்ரவரைஸ்ததா² ||2-73-84

ஸ தாந்பா³ணாநக³ணயந்வைநதேய꞉ ப்ரதாபவாந் |
ஸஸாராபி⁴முகோ² வீர꞉ ஶக்ரநாக³மரிந்த³ம꞉ ||2-73-85

உபௌ⁴ தௌ ஸஹஸா ராஜந்ப³லிநௌ க³ஜபக்ஷிணௌ |
ப்ரயுத்³தௌ⁴ வீர்யஸம்பந்நௌ மஹாப்ராணௌ து³ராஸதௌ³ ||2-73-86

ரத³நை꞉ பந்நக³ரிபும் கரேண ஶிரஸா ததா³ |
ஐராவதோ க³ஜபதிராஜகா⁴ந நத³ம்ஸ்ததா² ||2-73-87

ததா² நகா²ங்குஶைஸ்தீக்ஷ்ணைர்வைநதேயோ ப³லோத்கட꞉ |
ததா² பக்ஷநிபாதைஶ்ச ஶக்ரநாக³ம் ஜகா⁴ந ஹ ||2-73-88

முஹூர்தம் ஸுமஹாநாஸீத்ஸம்பாதோ க³ஜபக்ஷிணோ꞉ |
விஸ்மாபநீயோ ஜக³த꞉ ப்ரேக்ஷித்ரூணாம் ப⁴யாவஹ꞉ ||2-73-89

மூர்த்⁴ந்யதை²ராவதம் தார்க்ஷ்யஸ்தாட³யாமாஸ பா⁴ரத |
நகா²ங்குஶகராலேந சரணேந மஹாப³ல꞉ ||2-73-90

ஸம்ப்ரஹாராபி⁴ஸம்தப்தோ நிபபாத த்ரிவிஷ்டபாத் |
பாரியத்ரே கி³ரிஶ்ரேஷ்டே² த்³வீபே(அ)ஸ்மிஞ்ஜநமேஜய ||2-73-91

பதந்தமபி தம் ஶக்ரோ ந முமோச மஹாப³ல꞉ | 
காருண்யாத³த² ஸௌஹார்தா³த்பூர்வாப்⁴யுபக³மாத³பி || 2-73-92

க்ருஷ்நோ(அ)ப்யந்வக³மச்சைநம் ப்ருஷ்ட²த꞉ ப்ரப⁴வாவ்யய꞉ |
பாரிஜாதவதா தீ⁴மாந்க³ருடே³ந மஹாப³ல꞉ ||2-73-93

ஸ தஸ்தௌ² பர்வதஶ்ரேஷ்டே² பாரியாத்ரே து வ்ருத்ரஹா |
ஐராவதே ஸமாஶ்வஸ்தே ஸங்க்³ராமோ வவ்ருதே⁴ புந꞉ ||2-73-94

ஶரைராஶீவிஶப்ரக்²யை ரத்நயுக்தை꞉ ஸுதேஜிதை꞉ |
அந்யோந்யம் குருஶார்தூ³ல ஶக்ரகேஶவயோர்மஹாந் ||2-73-95

ததோ வஜ்ராயுதோ⁴ வஜ்ரமஶநிம் ச புந꞉ புந꞉ |
முமோச க³ருடே³ ராஜந்நைராவதரிபௌ ந்ருப ||2-73-96

வஜ்ராஶநிநிபாதாம்ஸ்தாந்ஸேஹே ஶக்ரஸ்ய பக்ஷிராட் |
 அவத்⁴யோ ப³லிநாம் ஶ்ரேஷ்டோ² நிஸர்கே³ண ததோ ப³லாத் ||2-73-97

முமோச பக்ஷமேகைகம் மாநயந்நஶநிம் ஸதா³ |
வஜ்ரம் ச தே³வராஜ்ஞோ(அ)த² ப்⁴ராது꞉ கஶ்யபஸம்ப⁴வ꞉ ||2-73-98

ஆக்ரம்யமாணஸ்தார்க்ஷ்யேண ந்யமஜ்ஜந்ந்ருபதே கி³ரி꞉ |
விவேஶ த⁴ரநீம் ராஜஞ்ச்சீ²ர்யமாண꞉ ஸமந்தத꞉ ||2-73-99

சுகூஜ ப³ஹுமாநேந க்ருஷ்ணஸ்ய ஸ து பர்வத꞉ |
தம் சாத்³ராக்ஷீத்தத꞉ க்ருஷ்ண꞉ கிஞ்சிச்சே²ஷமதோ⁴க்ஷஜ꞉ ||2-73-100

தம் முக்த்வா க³ருடே³நாத² தஸ்தௌ² தே³வோ விஹாயஸி |
ப்ரத்³யும்நம் ச ததோ³வாச ஸர்வக்ருல்லோகபா⁴வந꞉ ||2-73-101

இதோ த்³வாரவதீம் க³த்வா ரத²மாநய மா சிரம் |
ஸதா³ருகம் மஹாபா³ஹோ மத்தேஜோப³லமாஶ்ரித꞉ ||2-73-102 

வக்தவ்யோ ப³லப⁴த்³ரஶ்ச ராஜா ச குகுராதி⁴ப꞉ |
ஶ்வோ ஜித்வேந்த்³ரம் த்வாக³மிஷ்யே த்³வாரகாமிதி மாநத³ ||2-73-103

ததே²த்யுக்த்வா து த⁴ர்மாத்மா  ப்ரத்³யும்ந꞉ பிதரம் விபு⁴꞉ |
க³த்வா யதோ²க்தமுக்த்வா ச யாத³வேந்த்³ரப³லாவுபௌ⁴ ||2-73-104

நாடி³காந்தரமாத்ரேண புநஸ்தம் தே³ஶமாயயௌ |
தா³ருகேண ஸமாயுக்தே ரத²மாஸ்தா²ய பா⁴ரத ||2-73-105

இதி ஶ்ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஶே விஷ்ணுபர்வணி
பாரிஜாதஹரணே க்ருஷ்ணேந்த்³ரயுத்³தே⁴ த்ரிஸப்ததிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

 

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_73_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 73 - Battle between Indra and Krishna
Itranslated by K S Ramachandran ramachandran_ksr@yahoo.ca,
November 10, 2008##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------

atha trisaptatitamo.adhyAyaH
indrakR^iShNayoryuddhaM viShNorutkarShashcha 

vaishampAyana uvAcha
atha viShNurmahAtejA muhUrtAbhyudite  ravau |
mR^igayAvyapadeshena yayau raivatakaM girim ||2-73-1

Aropyaikarathe devaH sAtyakiM narapu~Ngavam |
pradyumnamanugachCheti proktvA kurukulodvaha ||2-73-2

raivataM cha giriM devo gatvA dArukamabravIt |
madIyaM rathamenaM tvaM grahAyehaiva dAruka ||2-73-3

pratipAlaya mAM saumya dinArddhaM vArayanharIn |
rathenaiva praveShTAhaM dvArakAM sUtasattama ||2-73-4

iti sandishya bhagavAnAruroha jayodyataH |
tArkShyaM sasAtyako dhImAnaprameyaparAkramaH ||2-73-5

pR^ithagrathena kauravya pradyumnaH shatrusUdanaH |
AkAshagAminA rAjanpR^iShThataH kR^iShNamanvayAt ||2-73-6

nimeShAntaramAtreNa nandanaM kAnanaM hariH |
devodyAnaM yayau dhImAnpArijAtajihIrShayA ||2-73-7

dadarsha tatra bhagavAndevayodhAndurAsadAn |
nAnAyudhadharAnvIrAnnandanasthAnadhokShajaH ||2-73-8

teShAM saMpashyatAmeva pArijAtaM mahAbalaH |
utpATyAropayAmAsa pArijAtaM satAM gatiH ||2-73-9

garuDaM pakShirAjAnamayatnenaiva bhArata |
upasthito vigrahavAnpArijAtaH sa keshavam ||2-73-10

sAntvito vAsudevena pArjAtashcha bhArata |
uktashcha vR^ikSha mA bhaistvaM keshavena mahAtmanA ||2-73-11

taM prasthitaM taruM dR^IShTvA pArijAtamadhokShajaH |
amarAvatIM purIM shreShThAM tatashchakre pradakShiNAm ||2-73-12

te tu nandanagoptAraH pArijAto drumottamaH |
hriyatIti mahendrAya gatvA nR^ipa shashaMsire ||2-73-13

athairAvatamAruhya niryayau pAkashAsanaH |
jayantena rathasthena pR^iShThato.anugataH prabhuH ||2-73-14

pUrvamabhyAgataM dvAraM keshavaM shatrunAshanam |
dR^iShTvovAcha pravR^ittaM bhoH kimidaM madhusUdana ||2-73-15

praNamya garuDastho.atha keshavaH shakramabravIt  |
vadhvAste puNyakAryAya nIyate.ayam varadrumaH ||2-73-16

tamuvAcha tataH shakro mA maivaM puShkarekShaNa |
ayodhayitvA na tarurnayitavyastvayAchyuta ||2-73-17

praharasva mahAbAho prathamaM mayi keshava |
pratij~nA saphalA te.astu muktvA kaumodakIM mayi ||2-73-18

tataH kR^iShNaH sharaistIkShNairdevarAjagajottamam |
bibhedAshanisa~NkAshaiH prahasanniva bhArata ||2-73-19

vivyAdha garuDaM vajrI divyaiH sharavaraistathA |
bANAMshchichCheda sahasA keshavasya tarasvinaH ||2-73-20

yAnyAnmumocha devendrastAMstAMshchichCheda mAdhavaH |
mAdhavena prayuktAMshcha chichCheda balavR^itrahA ||2-73-21

mahendrasya cha shabdena dhanuShaH kurunandana |
shAr~Ngasya cha ninAdena mumuhuH svargavAsinaH ||2-73-22

tayorvartati sa~NgrAme garuDastho mahAbalaH |
pArijAtaM jayanto.atha hartumabhyudyato balI ||2-73-23

pradyumnamatha kaMsaghno vArayeti tadAbravIt |
tatastaM vArayAmAsa raukmiNeyaH pratApavAn ||2-73-24

jayanto jayatAM shreShTho raukmiNeyamatheShubhiH |
sarvagAtreShu vihasannAjaghAna rathe sthitaH ||2-73-25

rathastha eva rathinaM kAmastu kamalekShaNaH |
aindrimabhyardayAmAsa bANairAshIviShopamaiH ||2-73-26

sa sannipAtastumulo babhUva kurunandana |
jayantasya cha vIrasya raukmiNeyasya chobhayoH ||2-73-27

kR^itapratikR^itaM yuddhe chakratustau mahAbalau |
mahendropendratanayau jagatyastrabhR^itAM varau ||2-73-28

devAshcha munayashchaiva dadR^ishUrvismayAnvitAH |
taM saMgrAmaM mahAghoraM siddhAshchaiva sachAranAH ||2-73-29

tatastu pravaro nAma devadUto mahAbalaH |
pArijAtaM punarhartumiyeSha kurunandana ||2-73-30  

sakhA sa devarAjasya mahAstravidarindamaH |
avadhyo varadAnena brahmaNaH kurunandana ||2-73-31

brAhmaNastapasA siddho jambudvIpAddivaM gataH |
svashaktyA nR^ipa saMyAtaH sakhitvaM balaghAtinA ||2-73-32

tamApatantaM saMprekShya kR^iShNaH sAtyakimabravIt |
atrastha eva pravaraM sharairvAraya sAtyake ||2-73-33

na tvatra nirdayam bANA moktavyAH sAtyake tvayA |
asya brAhmaNachApalyaM soDhavyaM khalu sarvathA ||2-73-34

tataH ShaShTyA ratheShUNAM garuDasthaM dvijastadA |
AjaghAna mahAbAho sAtyakiM pravaro bhR^isham ||2-73-35

shinernaptA dhanustasya kshipataH sAyakAnnR^ipa |
chichCheda puruShavyAghro vachanaM chedamabravIt ||3-73-36

brAhmaNo nAbhihantavyastiShTha tiShTha svavartmani |
avadhyA yAdavAnAM hi svAparAdhe.api hi dvijAH ||2-73-37

pravarastu prahasyainamuvAcha kurunandana |
alaM kShAntyA nR^iNAM shUra yuddhya sarvAtmanA raNe ||2-73-38

jAmadagnyasya rAmasya  shiShyo.ahamapi yAdava |
nAmataH pravaro nAma sakhA shakrasya dhImataH ||2-73-39

na devA yoddhumichChanti manyanto madhusUdanam |
AnR^iNyaM sauhR^idasyAhamadhigantAsmi mAdhava ||2-73-40

tatastayostadA raudraH saMgrAmo vavR^idhe nR^ipa |
astrairdivyairnaravyAghra shaineyadvijamukhyayoH ||2-73-41

dyaushchachAla tadA rAjanhyachalAshcha sahasrashaH |
tasminvartati saMgrAme teShAmatimahAtmanAm ||2-73-42

nAtishiShye raNe kArShNiraindrimastrabhR^itAM varam |
aindriH kArShNiM mahAtmAnaM mAyinaM shUrasattamam ||2-73-43

hanta gR^ihNa pratIchCheti tAvubhau yodhasattamau |
yuyudhAte narashreShTha parasparajayaiShiNau ||2-73-44

atha shAr~NgAyudhasutaM shachIputraH pratApavAn |
vibhAShyAbhyahanadrAjandivyenAstreNa satvaraH ||2-73-45

so.astraM tadabhidIpyantamApatantaM shitaiH sharaiH |
tastaMbhe bANajAlena tadadbhutamivAbhavat ||2-73-46

tatastaddIpyamAnaM tu papAta raNamUrddhani |
raukmiNeyasya kauravya ghoraM dAnavamardanam ||2-73-47

tenAstreNa ratho dagdhaH pradumnasya mahAtmanaH |
nAdahattatsughoraM taM raukmiNeyaM narAdhipa ||2-73-48

dahatyagniM na khalvagniruddhato.api vishAMpate |
dagdhAnrathAnmahAbAhU raukmuNeyaH prachakrame ||2-73-49

atha nArAyaNasuto viratho rathinAM varaH |
sthito dhanuShmAnAkAshe jayantamidamabravIt ||2-73-50

mahendraputra divyaM tvaM yadastraM muktavAnasi |
nAhamIdR^isharUpANAM shakyo hantuM shatairapi ||2-73-51

prayatnaM kuru shikShANAM yatnaM me.adya pradarshaya |
nAsti me.atishayam kartA saMgrAme.amaranandana ||2--73-52

AsInme sAdhvasaM dR^iShTvA rathasthaM tvAM dhR^itAyudham  |
bibhemi tava nedAnIM yuddhe dR^iShTabalo.abalam ||2-73-53

manasA smaryAtAM saiSha pArijAtastvayA taruH |
shakyaM na khalu hastAbhyAM spraShTavyo yastvayA hyasau ||2-73-54

ratho mAyAmayo dagdhastvaya yo hyastratejasA |
IdR^ishAnAM sahasrANi sraShTuM shakto.asmi mAyayA ||2-73-55

evamukto jayantashcha mumochAstraM mahAbalaH |
tapasopachitaM tena svayamevAtitejasA ||2-73-56

tatpradyumno mahAdevaM sharajAlairavArayat |
chatvAryastrANi divyAni mumuche chAparANi saH ||2-73-57

dikShu sarvAsu rurudhUstAnyastrANyatha bhArata |
raukmiNeyaM mahAtmAnamantarikShe cha pa~nchamam ||2-73-58

maholkAsadR^ishAnbANAnastrANyamarasattamaH |
mumocha yAni ghorANi pradyumnaM prati sarvataH ||2-73-59

tAni sarvANi bAnaughaiH kArShNirastrANyavArayat |
jayantaM chAparairbANairvivyAdha nishitaistadA ||2-73-60

tato nAdaH samutsR^iShTo hyamaraiH puNyakarmabhiH |
dR^iShTvA sthairyaM cha shaighryaM cha pradyumnasya mahAtmanaH ||2-73-61

pravarasyApi bANena shitena shinipu~NgavaH |
chichChedeShvAsanaM vIro hastAvApaM cha bhArata ||2-73-62

tato.anyatsa tu jagrAha mahattaddhanuruttamam |
mahendradattaM pravaro mahAshanisamasvanam ||2-73-63

sa tena vIro mahatA dhanuShA viprasattamaH |
sharANmumocha vividhAnarkarashminibhAMstadA ||2-73-64

chakarta cha dhanushchitraM shaineyasyAmitaujasaH |
vivyAdha sarvagAtreShu bANairapi sa sAtyakim ||2-73-65

dhanurAdAya shaineyastato.anyatkurunandana |
dR^iDhaM bhArasahaM dhImAnvivyAdha pravaraM raNe ||2-73-66

uchchakartaturanyonyavarmaNI tau shitaiH sharaiH |
gAtrebhyashchaiva mAMsAni marmabhidbhiH sharodyamaiH ||2-73-67

athAShTadhArabANena punariShvAsanaM dvidhA |
chichCheda pravaro vIrastribhishchainamatADayat ||2-73-68

anyadiShvAsanaM taM tu grahitumanasaM dvijaH |
gadayA tADayAmAsa kShepyayA laghuhastavAn ||2-73-69

so.asiM charma cha jagrAha sAtyakiH prahasanniva |
na jagrAha dhanurdhImAngadayAbhihato bhR^isham |
tataH sharashatAnyeva mumocha pravarastadA ||2-73-70

vihastamiva vij~nAya sAtyakiM yadunandanam |
pradyumno.asya dadau khaDgaM nirmalAkAshasannibham ||2-73-71

tasya chichCheda bhallena nistrimshaM pravarastatadA |
tsarudeshe.apAtayachcha pravaraH prahasanniva ||2-73-72

vyadhamachcha tathA charma shitairbANairajihmagaiH |
AjaghAna cha shaktyainaM hR^idi vipro nanAda cha ||2-73-73

taM viklavamiva j~nAtvA pArijAtajihIrShayA |
tArkShyAbhyAshe rathenaiva sa tasthau pravarastadA ||2-73-74

taM pakShapuTavegena chikShepa garuDastathA |
gavyUtimekAM sarathaH sa papAta mumoha cha ||2-73-75

taM jayanto nipatyAtha patitaM brAhmaNaM nR^ipa |
samAshvAsya rathaM shIghraM samAropitavAMstadA ||2-73-76

shaineyamapi muhyantaM patantaM cha muhurmuhuH |
AshvAsayAnaH pradyumnaH pitR^ivyaM pariShasvaje ||2-73-77

taM hi pasparsha hastena savyena madhusUdanaH |
virujaH sparshamAtreNa sAtyakiH samapadyata ||2-73-78

pradyumno dakShiNe pArshve vAme tu shinipu~NgavaH |
tasthatuH pArijAtasya yuddhashauNDatarAvubhau ||2-73-79

jayantaH pravarshchaiva rathenaikena bhArata  |
sampatantau mahendreNa prahasyoktau mahAtmanA ||2-73-80

nAsannamabhigantavyaM garuDasya katha~nchana |
balavAneSha patatAM rAjA cha vinatAsutaH ||2-73-81

dakShiNe chaiva savye cha pArshve mama dhR^itAyudhau |
ubhau sthitau yuddhyamAnaM mAmeva hi prapashyatam ||2-73-82

evamuktau sthitau vIrau tataH shakrasya pArshvayoH |
dadR^ishAte yudddhyamAnau devarAjajanArdanau ||2-73-83

athendro garuDaM bANairmahAshanisamasvanaiH |
vivyAdha sarvagAtreShu mahAstrapravaraistathA ||2-73-84

sa tAnbANAnagaNayanvainateyaH pratApavAn |
sasArAbhimukho vIraH shakranAgamarindamaH ||2-73-85

ubhau tau sahasA rAjanbalinau gajapakShiNau |
prayuddhau vIryasaMpannau mahAprANau durAsadau ||2-73-86

radanaiH pannagaripuM kareNa shirasA tadA |
airAvato gajapatirAjaghAna nadaMstathA ||2-73-87

tathA nakhA~NkushaistIkShNairvainateyo balotkaTaH |
tathA pakShanipAtaishcha shakranAgaM jaghAna ha ||2-73-88

muhUrtaM sumahAnAsItsaMpAto gajapakShiNoH |
vismApanIyo jagataH prekShitR^INAM bhayAvahaH ||2-73-89

mUrdhnyathairAvataM tArkShyastADayAmAsa bhArata |
nakhA~NkushakarAlena charaNena mahAbalaH ||2-73-90

saMprahArAbhisaMtapto nipapAta triviShTapAt |
pAriyatre girishreShThe dvIpe.asmi~njanamejaya ||2-73-91

patantamapi taM shakro na mumocha mahAbalaH | 
kAruNyAdatha sauhArdAtpUrvAbhyupagamAdapi || 2-73-92

kR^iShno.apyanvagamachchainaM pR^iShThataH prabhavAvyayaH |
pArijAtavatA dhImAngaruDena mahAbalaH ||2-73-93

sa tasthau parvatashreShThe pAriyAtre tu vR^itrahA |
airAvate samAshvaste sa~NgrAmo vavR^idhe punaH ||2-73-94

sharairAshIvishaprakhyai ratnayuktaiH sutejitaiH |
anyonyaM kurushArdUla shakrakeshavayormahAn ||2-73-95

tato vajrAyudho vajramashaniM cha punaH punaH |
mumocha garuDe rAjannairAvataripau nR^ipa ||2-73-96

vajrAshaninipAtAMstAnsehe shakrasya pakShirAT |
 avadhyo balinAM shreShTho nisargeNa tato balAt ||2-73-97

mumocha pakShamekaikaM mAnayannashaniM sadA |
vajraM cha devarAj~no.atha bhrAtuH kashyapasaMbhavaH ||2-73-98

AkramyamANastArkShyeNa nyamajjannR^ipate giriH |
vivesha dharanIM rAja~nchChIryamANaH samantataH ||2-73-99

chukUja bahumAnena kR^iShNasya sa tu parvataH |
taM chAdrAkShIttataH kR^iShNaH ki~nchichCheShamadhokShajaH ||2-73-100

taM muktvA garuDenAtha tasthau devo vihAyasi |
pradyumnaM cha tadovAcha sarvakR^illokabhAvanaH ||2-73-101

ito dvAravatIM gatvA rathamAnaya mA chiram |
sadArukaM mahAbAho mattejobalamAshritaH ||2-73-102 

vaktavyo balabhadrashcha rAjA cha kukurAdhipaH |
shvo jitvendraM tvAgamiShye dvArakAmiti mAnada ||2-73-103

tathetyuktvA tu dharmAtmA  pradyumnaH pitaraM vibhuH |
gatvA yathoktamuktvA cha yAdavendrabalAvubhau ||2-73-104

nADikAntaramAtreNa punastaM deshamAyayau |
dArukeNa samAyukte rathamAsthAya bhArata ||2-73-105

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
pArijAtaharaNe kR^iShNendrayuddhe trisaptatitamo.adhyAyaH       

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்