Friday 23 October 2020

கஶ்யபக்ருதம் ருத்³ரஸ்தோத்ரம் | விஷ்ணு பர்வம் அத்யாயம் - 128 (129) - 072 (73)

அத² த்³விஸப்ததிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉

கஶ்யபக்ருதம் ருத்³ரஸ்தோத்ரம்Kashyapa muni statue in Kovvuru, Andhra Pradesh


வைஶம்பாயந உவாச
அதை²த்ய த்³வாரகாம் ரம்யாம் நாரதோ³ முநிஸத்தம꞉ |
த³த³ர்ஶ புருஷஶ்ரேஷ்ட²ம் நார்யணமரிந்த³மம் ||2-72-1

ஸ்வவேஶ்மநி ஸுகா²ஸீநம் ஸஹிதம் ஸத்யபா⁴மயா |
விராஜமாநம் வபுஷா ஸர்வதேஜோ(அ)திகா³மிநா ||2-72-2

தமேவார்த²ம் மஹாத்மாநம் சிந்தயந்தம் த்³ருட⁴வ்ரதம் |
கேவலம் யோஜயந்தம் ச வாக்யமாத்ரேண பா⁴விநீம் ||2-72-3

த்³ருஷ்ட்வைவ நாரத³ம் தே³வ꞉ ப்ரத்யுத்தா²ய அதோ⁴க்ஷஜ꞉ |
பூஜயாமாஸ ச ததா² விதி⁴த்³ருஷ்டேந கர்மணா ||2-72-4

ஸுகோ²பவிஷ்டம் விஶ்ராந்தம் ப்ரஹஸ்ய மது⁴ஸூத³ந꞉ |
வ்ருத்தாந்தம் பரிபப்ரச்ச² பாரிஜாததரும் ப்ரதி ||2-72-5

அதா²சஷ்ட முநி꞉ ஸர்வம் விஸ்தரேண தபோத⁴ந꞉ |
இந்த்³ராநுஜாயேந்த்³ரவாக்யம் நிகி²லம் ஜநமேஜய ||2-72-6

ஶ்ருத்வா க்ருஷ்ணஸ்து தத்ஸர்வம் நாரத³ம் வாக்யமப்³ரவீத் |
அமராவதீம் புரீம் யாஸ்யே ஶ்வோ(அ)ஹம் த⁴ர்மப்⁴ருதாம்வர ||2-72-7

இத்யுக்வா நாரதே³நைவ ஸஹித꞉ ஸாக³ரம் யயௌ |
ஸந்தி³தே³ஶ ததஸ்தத்ர விவிக்தோ நாரத³ம் ஹரி꞉ ||2-72-8

மஹேந்த்³ரப⁴வநம் க³த்வா அத்³ய ப்³ரூஹி தபோத⁴ந |
அபி⁴வாத்³ய மஹாத்மாநம் மத்³வாக்யமமரோத்தமம் ||2-72-9

ந யுத்³தே⁴ ப்ரமுகே² ஶக்ர ஸ்தா²துமர்ஹஸி மே ப்ரபோ⁴ |
பாரிஜாதஸ்ய நயநே நிஶ்சிதம் த்வமவேஹி மாம் ||2-72-10

ஏவமுக்தஸ்து க்ருஷ்ணேந நாரத³ஸ்த்ரிதி³வம் க³த꞉ |
ஆசசக்ஷே(அ)த² க்ருஷ்ணோக்தம் தே³வேந்த்³ரஸ்யாமிதௌஜஸ꞉ ||2-72-11

ததோ ப்³ருஹஸ்பதே꞉ ஶக்ர꞉ ஶஶம்ஸ ப³லநாஶந꞉ |
ஶ்ருத்வா ப்³ருஹஸ்பதிர்தே³வமுவாச குருநந்த³ந ||20-72-12

அஹோ தி⁴க்³ப்³ரஹ்மஸத³நம் மயி யாதே ஶதக்ரதோ |
து³ர்நீதமித³மாரப்³த⁴மத்ர பே⁴தோ³ ஹி தா³ருண꞉ ||2-72-13

அநாக்²யாத்வா கத²ம் நாம ப⁴வதா பு⁴வநேஶ்வர |
மமைதத்க்ருத்யமாரப்³த⁴ம் தே³வ கேநாபி ஹேதுநா ||2-72-14

அத² வா ப⁴விதவ்யேந கர்மஜேந ப்ரயுஜ்யதே |
ஜக³த்³வ்ருத்ரக்⁴ந விவித⁴ம் ந ஶக்யமநிவர்திதும் ||2-72-15

ஸஹஸைவ து கார்யாணாமாரம்போ⁴ ந ப்ரஶஸ்யதே |
ததே³தத்ஸஹஸாரப்³த⁴ம் கார்யம் தா³ஸ்யதி லாக⁴வம் ||2-72-16

ப்³ருஹஸ்பதிம் மஹாத்மாநம் மஹேந்த்³ரஸ்த்வப்³ரவீத்³வச꞉ |
ஏவம் க³தே(அ)த்³ய யத்கார்யம் தத்³ப⁴வாந்வக்துமர்ஹதி ||2-72-17

தமுவாசாத² த⁴ர்மாத்மா க³தாநாக³ததத்த்வவித்|
அதோ⁴முக²ஶ்சிந்தயித்வா ப்³ருஹஸ்பதிருதா³ரதீ⁴꞉ ||2-72-18

யதஸ்வ ஸஹ புத்ரேண யோத⁴யஸ்வ ஜநார்த³நம் |
ததா² ஶக்ர கரிஷ்யாமி யதா² ந்யாய்யம் ப⁴விஷ்யதி ||2-72-19

ப்³ருஹஸ்பதிஸ்த்வேவமுக்த்வா க்ஷீரோத³ம் ஸாக³ரம் க³த꞉ |
ஆசஷ்ட முநயே ஸர்வம் கஶ்யபாய மஹாத்மநே ||2-72-20

தச்ச்²ருத்வா கஶ்யப꞉ க்ருத்³தோ⁴ ப்³ருஹஸ்பதிமபா⁴ஷத |
அவஶ்யம் பா⁴வ்யமேதத்³போ⁴꞉ ஸர்வதா² நாத்ர ஸம்ஶய꞉ ||2-72-21

இச்ச²த꞉ ஸத்³ரூஶீம் பா⁴ர்யாம் மஹர்ஷேர்தே³வஶர்மண꞉ |
அபத்⁴யாநக்ருதோ தோ³ஷ꞉ பதத்யேஷ ஶதக்ரதோ꞉ ||2-72-22

தஸ்ய தோ³ஷஸ்ய ஶாந்த்யர்த²மாரப்³த⁴ஶ்ச முநே மயா |
உத³வாஸ꞉ ஸ தோ³ஷஶ்ச ப்ராப்த ஏவ ஸுதா³ருண꞉ ||2-72-23

தத்³க³மிஷ்யாமி மத்⁴யே(அ)ஸ்ய ஸஹாதி³த்யா தபோத⁴ந| 
உபௌ⁴ தௌ வாரயிஷ்யாமி தை³வம் ஸம்வத³தே யதி³ ||2-72-24

ப்³ருஹஸ்பதிஸ்து த⁴ர்மாத்மா மாரீசமித³மப்³ரவீத் |
ப்ரப்தகாலம் த்வயா தத்ர ப⁴விதவ்யம் தபோத⁴ந ||2-72-25

ததே²தி கஶ்யபஶ்சோக்த்வா ஸம்ப்ரஸ்தா²ப்ய ப்³ருஹஸ்பதிம் |
ஜகா³மார்சயிதும் தே³வம் ருத்³ரம் பூ⁴தக³ணேஶ்வரம் ||2-72-26

தத்ர ஸௌம்யம் மஹாத்மாநமாநர்ச வ்ருஷப⁴த்⁴வஜம் |
வரார்தீ² கஶ்யபோ தீ⁴மாநதி³த்யா ஸஹித꞉ ப்ரபு⁴꞉ ||2-72-27

துஷ்டாவ ச தமீஶாநம் மாரீச꞉ கஶ்யபஸ்ததா³ |
வேதோ³க்தை꞉ ஸ்வக்ருதைஶ்சைவ ஸ்தவை꞉ ஸ்துத்யம் ஜக³த்³கு³ரும் ||2-72-28

கஶ்யப உவாச 
உருக்ரமம் விஶ்வகர்மாணமீஶம்
ஜக³த்ஸ்ரஷ்டாரம் த⁴ர்மத்³ருஶ்யம் வரேஶம் |
ஸம் ஸர்வம் த்வாம் த்⁴ருதிமத்³தா⁴ம தி³வ்யம் 
விஶ்வேஶ்வரம் ப⁴க³வந்தம் நமஸ்யே ||2-72-29

யோ தே³வாநாமதி⁴ப꞉ பாபஹர்தா
ததம் விஶ்வம் யேந ஜக³ந்மயத்வாத் |
ஆபோ க³ர்ப⁴ம் யஸ்ய ஶுபா⁴ம் த⁴ரித்ர்யோ
விஶ்வேஶ்வரம் தம் ஶரணம் ப்ரபத்³யே ||2-72-30 

ஶாலாவ்ருகாந்யோ யதிரூபோ நிஜக்⁴நே 
த³த்தாநிந்த்³ரேண ப்ரணுதோ³ ஹிதாநாம் |
விரூபாக்ஷம் ஸுத³ர்ஶநம் புண்யயோநிம்
விஶ்வேஶ்வரம் ஶரணம் யாமி மூர்த்⁴நா ||2-72-31

பு⁴ங்க்தே ய ஏகோ விபு⁴ர்ஜக³தோ விஶ்வமக்³ர்யம் 
தா⁴ம்நாம் தா⁴ம ஸுக்ருதித்வாந்ந த்⁴ருஷ்ய꞉ |
புஷ்யாத்ஸ மாம் மஹஸா ஶாஶ்வதேந 
ஸோமபாநாம் மரீசிபாநாம் வரிஷ்ட²꞉ ||2-72-32

அத²ர்வாணம் ஸுஶிரஸம் பூ⁴தயோநிம்
க்ருதிநம் வீரம் தா³நவாநாம் ச பா³த⁴ம் |
யஜ்ஞே ஹுதிம் யஜ்ஞியம் ஸம்ஸ்க்ருதம் வை 
விஶ்வேஶ்வரம் ஶரணம் யாமி தே³வம் ||2-72-33

ஜக³ஜ்ஜாலம் விததம் யத்ர விஶ்வம் 
விஶ்வாத்மாநம் ப்ரீதிதே³வம் க³தாநாம் |
ய ஊர்த்⁴வக³ம் ரத²மாஸ்தா²ய யாதி
விஶ்வேஶ்வர꞉ ஸ ஸுமநா மே(அ)ஸ்து நித்யம் ||2-72-34

அந்தஶ்சரம் ரோசநம் சாருஶாக²ம் 
மஹாப³லம் த⁴ர்மநேதாரமீட்³யம் |
ஸஹஸ்ரநேத்ரம் ஶதவர்த்மாநமுக்³ரம்
மஹாதே³வம் விஶ்வஸ்ருஜம் நம்ஸ்யே ||2-72-35

ஶுசிம் யோக³ம் ஶம்ஸநம் ஶாந்தபாபம்
ஸர்வம் ஶம்பு⁴ம் ஶம்கரம் பூ⁴தநாத²ம் |
து⁴ரம்த⁴ரம் கோ³பதிம் சந்த்³ரஜிஹ்வம்
ஹ்ருஷீகாணாமயநம் யாமி மூர்த்⁴நா ||2-72-36

ஆஶு꞉ஶிஶாநம் வ்ருஷப⁴ம் ரோருவாணம் 
க்ருதம் த⁴ர்மம் விதத²ம் சாஶுஶேஷம் |
வஸும்த⁴ரம் ஸம்ருஜீகம் ஸமம் த்வாம்
த்⁴ருதவ்ரதம் ஶூலத⁴ரம் ப்ரபத்³யே ||2-72-37

அநந்தவீர்யம் த்⁴ருதகர்மாணமாத்³யம்
யஜ்ஞாஶேஷம் ஜயதாம் சாபி⁴யோஜ்யம் |
ஹவிர்பு⁴ஜம் பு⁴வநாநாம் ஸதை³வம்
ஜ்யேஷ்ட²ம் த்³விஜம் த⁴ர்மப்⁴ருதாம் ப்ரபத்³யே ||2-72-38

பரம் கு³ணேப்⁴ய꞉ ப்ருஶ்நிக³ர்ப⁴ஸ்வரூபம் 
யஶ꞉ஶ்ருங்க³ம் வ்யூஹநம் காந்தரூபம் |
ஶுத்³தா⁴த்மாநம் புருஷம் ஸத்யதா⁴மம்
ஸம்மோஹநம் து³ஷ்க்ருதிநாம் நமஸ்யே ||2-72-39

யுக்தோங்காரம் ஸ்வஶிரஸம் சாருகர்ம
த்³ருட⁴வ்ரதம் த்³ருட⁴த⁴ந்வாநமாஜம் |
ஶூரம் வேத்தாரம் த⁴நுஷோ(அ)ஸ்த்ராதிரேகம்
பதிம் பஶூநாம் ஶமநம் நமஸ்யே ||2-72-40

ஏகோ ராதிஶ்சைவ பூ⁴தம் ப⁴விஷ்யம்
ஸர்வாதிதி²ர்யோ ஹி ஜுஷத்யரிக்⁴ந꞉ |
அரிம்துதோ³(அ)நுத்தம꞉ ஸம்விபா⁴கீ³
விபா⁴ஜகோ மாம் ப⁴க³வாந்பாது தே³வ꞉ ||2-72-41

ய ஏகோ யாதி ஜக³தாம் விஶ்வமீஶோ 
ய ஏகோ(அ)தா³ந்மருதாம் ப்ராணமக்³ர்யம் |
யேநாந்ருஶம்ஸ்யாச்சா²ஶ்வதம் ஸாம ஜுஷ்டம் 
ஸ மாம் ஜுஷ்யாத்ஸுக்ருதிஶ்ரேயஸே(அ)த்³ய ||2-72-42

ப்³ரஹ்மாஸ்ருஜத்³யோ பு⁴வநோத்தமோத்தமம்
த்ருப்தோ வித்³வாந்ப்³ராஹ்மண꞉ ஷட்³கு³ணஸ்ய |
ஸ்ருஷ்ட்வா ரஸம் வ்யாஹ்ருதிஸ்த²ம் ஸமக்³ரம்
ஸ மாம் பாயாதி³ஹ ப³ஹுரூபோ(அ)ரிஹாங்கை³꞉ ||2-72-43 

வ்யஞ்ஜநோ(அ)ஜநோ(அ)த² வித்³வாந்ஸமக்³ர꞉
ஸ்ப்ருஶி꞉ ஶம்பு⁴꞉ ப்ராணத³꞉ க்ருத்திவாஸா꞉ |
ரஸோ த்⁴ருவ꞉ பவமாநஸ்ய ப⁴ர்தா 
ஸபத்நீஶ꞉ ஶஞ்கர꞉ ஸாரதா⁴தா ||2-72-44

த்ர்யம்ப³கம் புஷ்டித³ம் வோ ப்³ருவாணம் 
த⁴ர்மம் விப்ராணாம் வரத³ம் யஜ்வநாம் ச |
வராத்³வரம் ரணஜேதாரமீஶம்
தே³வம் தே³வாநாம் ஶரணம் யாமி ருத்³ரம் ||2-72-45

ஆஸ்யம் தே³வாநாமந்தகம் து³ஷ்க்ருதீநாம்
த்ரிவ்ருத்ஸ்தோமம் வ்ருக்ஷஹம் கர்மஸாக்ஷ்யம் |
பூ⁴தாயநம் பூ⁴தபதிம் கு³நஜ்ஞம் 
கு³ணாகாரம் ஶரணம் யாமி ருத்³ரம் ||2-72-46

அநுத்³த்³ருதம் யஜ்ஞகர்தாரமந்தம்
மத்⁴யம் சாத்³யம் யஜ்ஞக்ருதாம் ஸாம்யரூபம் |
வேத³வ்ரதேஷு ப³ஹுதா⁴ கீ³தமீஶ-
மபி⁴த்ரிவிஷ்டபம் ஶரநம் யாமி ருத்³ரம் ||2-72-47

மஹாஜிநம் வ்ரதிநம் மேக²லாலம் 
ஸுதோஷணம் க்ரோத⁴த⁴வம் விபாபம் |
பூ⁴தம் க்ஷேத்ரஜ்ஞம் கு³ணிநம் வா கபர்தி³நம்
நதோ(அ)ஸ்மீஶம் வந்த³நம் வந்த³நாநாம் ||2-72-48

தே³வம் தே³வாநாம் பாவநம் பாவநாநாம் 
க்ருதிம் க்ருதீநாம் மஹதோ மஹாந்தம் |
ஶதாத்மாநம் ஸம்ஸ்துதம் கோ³பதீநாம்
பதிம் தே³வம் ஶரணம் யாமி ருத்³ரம் ||2-72-49

அந்தஶ்சரம் புருஷம் கு³ஹ்யஸம்ஜ்ஞம்
ப்ரபா⁴ஸ்வந்தம் ப்ரணவம் விப்ரதீ³பம் |
ஹேதும் பரம் பரமஸ்யாக்ஷரஸ்ய 
ஶுப⁴ம் தே³வம் கு³ணிநம் ஸந்நதோ(அ)ஸ்மி ||2-72-50

ப்ரஸூதிருப⁴யோர்ந ப்ரஸூதஶ்ச ஸூக்ஷ்ம꞉
ப்ருத²க்³பூ⁴தேப்⁴யோ ந ப்ருத²க்சைகபூ⁴த꞉ |
ஸ்வயம் பூ⁴த꞉ பாது மாம் ஸர்வஸாத³꞉ 
ப்ரத³꞉ ஸ்வாத³꞉ ஸம்மத³꞉ பாது ரத்நம் ||2-72-51

ஆஸந்ந꞉ ஸந்நதர꞉ ஸாத⁴நாநாம் 
ஶ்ரத்³தா⁴வதாம் ஶ்ராத்³த⁴வ்ருத்திப்ரணேதா |
பதிர்க³ணாநாம் மஹதாம் ஸத்க்ருதீநாம் 
பாயாந்ந்மேஷ꞉ பூரண꞉ ஷட்³கு³ணாநாம் ||2-72-52
அந்தர்ப³ஹிர்வ்ருஜிநாநாம் நிஹந்தா
ஸ்வயம் கர்தா பூ⁴தபா⁴வீ விகுர்வந் |
த்⁴ருதாயுத⁴꞉ ஸுக்ருதிநாமுத்தமௌஜா꞉ 
ப்ரணுத்³யாந்மே வ்ருஜிநம் தே³வதே³வ꞉ ||2-72-53

யேநோத்³த்⁴ருதாஸ்த்ரை꞉ புரா மாயிநோ வை 
த³க்³தா⁴ கோ⁴ரேண விததா²ந்தா꞉ ஶரேண |
மஹத்குர்வந்தோ வ்ருஜிநம் தே³வதாநம் 
ஜ்யாயாநீஶ꞉ பாது விஶ்வோ த³தா⁴தா ||2-72-54

பா⁴கீ³யஸாம் பா⁴க³மதோந்தமிச்ச²-
ந்மகோ² தா³க்ஷோ யேந க்ருத்தோ(அ)ந்வதா⁴வத் |
வித்³வாந்யஜ்ஞஸ்யாதி³ரதா²ந்த꞉ ஸ தே³வ꞉
பாயாதீ³ஶோ மாம் த³க்ஷயஜ்ஞாந்தஹேது꞉ ||2-72-55

அந்யோ த⁴ந்ய꞉ ஸம்ஸ்க்ருதஶ்சோத்தமஶ்ச 
ஜக³த்ஸ்ருஷ்ட்வ யோ(அ)த்தி ஸர்வாதிகு³ஹ்ய꞉ |
ஸ மாம் முக²ப்ரமுகே² பாது நித்யம் 
விசிந்வாந꞉ ப்ரத²ம꞉ ஷட்³கு³ணாநாம் ||2-72-56

கு³ணத்ரைகால்யம் யஸ்ய தே³வஸ்ய நித்யம்
ஸத்த்வோத்³ரேகோ யஸ்ய பா⁴வாத்ப்ரஸூத꞉ |
கோ³ப்தா கோ³ப்த்ரூணாம் ஸந்நதோ³ து³ஷ்க்ருதீநா-
மாத்³யோ விஶ்வஸ்ய பா³த⁴மாநஸ்ய க்ருத்³த⁴꞉ ||2-72-57

தா⁴ம்நோ யஸ்ய ஹரிரக்³ரோ(அ)த² விஶ்வோ 
ப்³ரஹ்மா புத்ரை꞉ ஸஹிதஶ்ச த்³விஜாஶ்ச |
பராபூ⁴தா ப⁴வநே யஸ்ய ஸோமோ
ஜுஷத்வேஷ ஶ்ரேயஸே ஸாது⁴ கோ³ப்தா ||2-72-58

யஸ்மாத்³பூ⁴தாநாம் பூ⁴திரந்தோ(அ)த² மத்⁴யம்
த்⁴ருதிர்பூ⁴திர்யஶ்ச கு³ஹாஶ்ருதிஶ்ச |
க்³ருஹாபி⁴பூ⁴தஸ்ய புருஷேஶ்வரஸ்ய 
மஹாத்மந꞉ ஸம்ம்ருட³வேத்³யஸ்ய தஸ்ய ||2-72-59

யல்லிங்கா³ங்கம் த்ர்யம்ப³க꞉ ஸர்வமீஶோ 
ப⁴க³லிங்கா³ங்கம் யத்³த்⁴யுமா ஸர்வதா⁴த்ரீ |
நாந்யத்த்ருதீயம் ஜக³தீஹாஸ்தி கிஞ்சி-
த்மஹாதே³வாத்ஸர்வஸர்வேஶ்வரோ(அ)ஸௌ ||2-72-60

இதி ஸம்ஸ்தூயமாநஸ்து ப⁴க³வாந்வ்ருஷப⁴த்⁴வஜ꞉ |
த³ர்ஶயாமாஸ த⁴ர்மாத்மா கஶ்யபம் த⁴ர்மத்⁴ருக்³வரம் ||2-72-61

உவாச சைநம் தே³வேஶ꞉ ப்ரஸந்நேநாந்தராத்மநா |
யேந ஸம்ஸ்தௌஷி கார்யேந த்வம் தஜ்ஜாநே ப்ரஜாபதே ||2-72-62

இந்த்³ரோபேந்த்³ரௌ மஹாத்மாநௌ தே³வௌ ப்ரக்ருதிமேஷ்யத꞉ |
பாரிஜாதம் து த⁴ர்மாத்மா நயிஷ்யதி ஜநார்த³ந꞉ ||2-72-63

அபத்⁴யாதோ மஹேந்த்³ரோ ஹி முநிநா தே³வஶர்மண꞉ |
அஸ்யாகாங்க்ஷத்புரா பா⁴ர்யாம் தபோதீ³ப்தஸ்ய கஶ்யப ||2-72-64

க³ம்யதாம் தத்ர த⁴ர்மஜ்ஞ தா³க்ஷாயண்யா ஸஹ த்வயா |
அதி³த்யா ஶக்ரஸத³நம் ஶ்ரேயஸ்தே புத்ரயோர்த்⁴ருவம் ||2-72-65

இதி ஹரிவசநம் நிஶம்ய வித்³வாந்
கமலப⁴வாத்மஜஸூநுரப்ரமேய꞉ |
த்ரித³ஶக³ணகு³ரும் ப்ரணம்ய ருத்³ரம் 
முதி³தமநா꞉ ஸுமநௌகஸம் ஜகா³ம ||2-72-66

இதி ஶ்ரீமஹாபா⁴ரதே கி²லேஷு ஹரிவம்ஶே விஷ்ணுபர்வணி
பாரிஜாதஹரணே கஶ்யபக்ருதருத்³ரஸ்தோத்ரே த்³விஸப்ததிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉


Converted to Tamil Script using Aksharamukha : Script Converter: http://aksharamukha.appspot.com/converter

 

Source: http://mahabharata-resources.org/harivamsa/vishnuparva/hv_2_72_mpr.html


##Harivamsha Maha Puranam - Part 2 - Vishnu Parva
Chapter 72 - Hymn to Rudra by Kashayapa
Itranslated by K S Ramachandran ramachandran_ksr@yahoo.ca,
November 6, 2008##

Further proof-read by Gilles Schaufelberger schaufel @ wanadoo.fr
If you find any errors compared to Chitrashala Press edn,
send corrections to A. Harindranath harindranath_a @ yahoo.com
---------------------------------------------------------------

atha dvisaptatitamo.adhyAyaH

kashyapakR^itaM rudrastotram

vaishampAyana uvAcha
athaitya dvArakAM ramyAM nArado munisattamaH |
dadarsha puruShashreShThaM nAryaNamarindamam ||2-72-1

svaveshmani sukhAsInaM sahitaM satyabhAmayA |
virAjamAnaM vapuShA sarvatejo.atigAminA ||2-72-2

tamevArthaM mahAtmAnaM chintayantaM dR^iDhavratam |
kevalaM yojayantaM cha vAkyamAtreNa bhAvinIm ||2-72-3

dR^iShTvaiva nAradaM devaH pratyutthAya adhokShajaH |
pUjayAmAsa cha tathA vidhidR^iShTena karmaNA ||2-72-4

sukhopaviShTaM vishrAntaM prahasya madhusUdanaH |
vR^ittAntaM paripaprachCha pArijAtataruM prati ||2-72-5

athAchaShTa muniH sarvaM vistareNa tapodhanaH |
indrAnujAyendravAkyaM nikhilaM janamejaya ||2-72-6

shrutvA kR^iShNastu tatsarvaM nAradaM vAkyamabravIt |
amarAvatIM purIM yAsye shvo.ahaM dharmabhR^itAMvara ||2-72-7

ityukvA nAradenaiva sahitaH sAgaraM yayau |
sandidesha tatastatra vivikto nAradaM hariH ||2-72-8

mahendrabhavanaM gatvA adya brUhi tapodhana |
abhivAdya mahAtmAnaM madvAkyamamarottamam ||2-72-9

na yuddhe pramukhe shakra sthAtumarhasi me prabho |
pArijAtasya nayane nishchitaM tvamavehi mAm ||2-72-10

evamuktastu kR^iShNena nAradastridivaM gataH |
AchachakShe.atha kR^iShNoktam devendrasyAmitaujasaH ||2-72-11

tato bR^ihaspateH shakraH shashaMsa balanAshanaH |
shrutvA bR^ihaspatirdevamuvAcha kurunandana ||20-72-12

aho dhigbrahmasadanaM mayi yAte shatakrato |
durnItamidamArabdhamatra bhedo hi dAruNaH ||2-72-13

anAkhyAtvA kathaM nAma bhavatA bhuvaneshvara |
mamaitatkR^ityamArabdhaM deva kenApi hetunA ||2-72-14

atha vA bhavitavyena karmajena prayujyate |
jagadvR^itraghna vividhaM na shakyamanivartitum ||2-72-15

sahasaiva tu kAryANAmArambho na prashasyate |
tadetatsahasArabdhaM kAryaM dAsyati lAghavam ||2-72-16

bR^ihaspatiM mahAtmAnaM mahendrastvabravIdvachaH |
evaM gate.adya yatkAryaM tadbhavAnvaktumarhati ||2-72-17

tamuvAchAtha dharmAtmA gatAnAgatatattvavit|
adhomukhashchintayitvA bR^ihaspatirudAradhIH ||2-72-18

yatasva saha putreNa yodhayasva janArdanam |
tathA shakra kariShyAmi yathA nyAyyaM bhaviShyati ||2-72-19

bR^ihaspatistvevamuktvA kShIrodaM sAgaraM gataH |
AchaShTa munaye sarvaM kashyapAya mahAtmane ||2-72-20

tachChrutvA kashyapaH kruddho bR^ihaspatimabhAShata |
avashyaM bhAvyametadbhoH sarvathA nAtra saMshayaH ||2-72-21

ichChataH sadR^IshIM bhAryAM maharSherdevasharmaNaH |
apadhyAnakR^ito doShaH patatyeSha shatakratoH ||2-72-22

tasya doShasya shAntyarthamArabdhashcha mune mayA |
udavAsaH sa doShashcha prApta eva sudAruNaH ||2-72-23

tadgamiShyAmi madhye.asya sahAdityA tapodhana| 
ubhau tau vArayiShyAmi daivaM saMvadate yadi ||2-72-24

bR^ihaspatistu dharmAtmA mArIchamidamabravIt |
praptakAlaM tvayA tatra bhavitavyaM tapodhana ||2-72-25

tatheti kashyapashchoktvA saMprasthApya bR^ihaspatim |
jagAmArchayituM devaM rudraM bhUtagaNeshvaram ||2-72-26

tatra saumyaM mahAtmAnamAnarcha vR^iShabhadhvajam |
varArthI kashyapo dhImAnadityA sahitaH prabhuH ||2-72-27

tuShTAva cha tamIshAnaM mArIchaH kashyapastadA |
vedoktaiH svakR^itaishchaiva stavaiH stutyaM jagadgurum ||2-72-28

kashyapa uvAcha 
urukramaM vishvakarmANamIshaM
jagatsraShTAraM dharmadR^ishyaM varesham |
saM sarvaM tvAM dhR^itimaddhAma divyaM 
vishveshvaraM bhagavantaM namasye ||2-72-29

yo devAnAmadhipaH pApahartA
tataM vishvaM yena jaganmayatvAt |
Apo garbhaM yasya shubhAM dharitryo
vishveshvaraM taM sharaNaM prapadye ||2-72-30 

shAlAvR^ikAnyo yatirUpo nijaghne 
dattAnindreNa praNudo hitAnAm |
virUpAkShaM sudarshanaM puNyayoniM
vishveshvaraM sharaNaM yAmi mUrdhnA ||2-72-31

bhu~Nkte ya eko vibhurjagato vishvamagryaM 
dhAmnAM dhAma sukR^ititvAnna dhR^iShyaH |
puShyAtsa mAM mahasA shAshvatena 
somapAnAM marIchipAnAM variShThaH ||2-72-32

atharvANaM sushirasaM bhUtayoniM
kR^itinaM vIraM dAnavAnAM cha bAdham |
yaj~ne hutiM yaj~niyaM saMskR^itaM vai 
vishveshvaraM sharaNaM yAmi devam ||2-72-33

jagajjAlaM vitataM yatra vishvaM 
vishvAtmAnaM prItidevaM gatAnAm |
ya UrdhvagaM rathamAsthAya yAti
vishveshvaraH sa sumanA me.astu nityam ||2-72-34

antashcharaM rochanaM chArushAkham 
mahAbalaM dharmanetAramIDyam |
sahasranetraM shatavartmAnamugraM
mahAdevaM vishvasR^ijaM namsye ||2-72-35

shuchiM yogaM shaMsanaM shAntapApaM
sarvaM shaMbhuM shaMkaraM bhUtanAtham |
dhuraMdharaM gopatiM chandrajihvaM
hR^iShIkANAmayanaM yAmi mUrdhnA ||2-72-36

AshuHshishAnaM vR^iShabhaM roruvANaM 
kR^itaM dharmaM vitathaM chAshusheSham |
vasuMdharaM samR^ijIkaM samaM tvAM
dhR^itavrataM shUladharaM prapadye ||2-72-37

anantavIryaM dhR^itakarmANamAdyaM
yaj~nAsheShaM jayatAM chAbhiyojyam |
havirbhujaM bhuvanAnAM sadaivaM
jyeShThaM dvijaM dharmabhR^itAM prapadye ||2-72-38

paraM guNebhyaH pR^ishnigarbhasvarUpaM 
yashaHshR^i~NgaM vyUhanaM kAntarUpam |
shuddhAtmAnaM puruShaM satyadhAmaM
saMmohanaM duShkR^itinAM namasye ||2-72-39

yukto~NkAraM svashirasaM chArukarma
dR^iDhavrataM dR^iDhadhanvAnamAjam |
shUraM vettAraM dhanuSho.astrAtirekaM
patiM pashUnAM shamanaM namasye ||2-72-40

eko rAtishchaiva bhUtaM bhaviShyaM
sarvAtithiryo hi juShatyarighnaH |
ariMtudo.anuttamaH saMvibhAgI
vibhAjako mAM bhagavAnpAtu devaH ||2-72-41

ya eko yAti jagatAM vishvamIsho 
ya eko.adAnmarutAM prANamagryam |
yenAnR^ishaMsyAchChAshvataM sAma juShTaM 
sa mAM juShyAtsukR^itishreyase.adya ||2-72-42

brahmAsR^ijadyo bhuvanottamottamaM
tR^ipto vidvAnbrAhmaNaH ShaDguNasya |
sR^iShTvA rasaM vyAhR^itisthaM samagraM
sa mAM pAyAdiha bahurUpo.arihA~NgaiH ||2-72-43 

vya~njano.ajano.atha vidvAnsamagraH
spR^ishiH shaMbhuH prANadaH kR^ittivAsAH |
raso dhruvaH pavamAnasya bhartA 
sapatnIshaH sha~nkaraH sAradhAtA ||2-72-44

tryaMbakaM puShTidaM vo bruvANaM 
dharmaM viprANAM varadaM yajvanAM cha |
varAdvaraM raNajetAramIshaM
devaM devAnAM sharaNaM yAmi rudram ||2-72-45

AsyaM devAnAmantakaM duShkR^itInAM
trivR^itstomaM vR^ikShahaM karmasAkShyam |
bhUtAyanaM bhUtapatiM gunaj~naM 
guNAkAraM sharaNaM yAmi rudram ||2-72-46

anuddR^itaM yaj~nakartAramantaM
madhyaM chAdyaM yaj~nakR^itAM sAmyarUpam |
vedavrateShu bahudhA gItamIsha-
mabhitriviShTapaM sharanaM yAmi rudram ||2-72-47

mahAjinaM vratinaM mekhalAlaM 
sutoShaNaM krodhadhavaM vipApaM |
bhUtaM kShetraj~naM guNinaM vA kapardinaM
nato.asmIshaM vandanaM vandanAnAm ||2-72-48

devaM devAnAM pAvanaM pAvanAnAM 
kR^itiM kR^itInAM mahato mahAntam |
shatAtmAnaM samstutaM gopatInAm
patiM devaM sharaNaM yAmi rudram ||2-72-49

antashcharaM puruShaM guhyasaMj~naM
prabhAsvantaM praNavaM vipradIpam |
hetuM paraM paramasyAkSharasya 
shubhaM devaM guNinaM sannato.asmi ||2-72-50

prasUtirubhayorna prasUtashcha sUkShmaH
pR^ithagbhUtebhyo na pR^ithakchaikabhUtaH |
svayaM bhUtaH pAtu mAM sarvasAdaH 
pradaH svAdaH saMmadaH pAtu ratnam ||2-72-51

AsannaH sannataraH sAdhanAnAM 
shraddhAvatAM shrAddhavR^ittipraNetA |
patirgaNAnAM mahatAM satkR^itInAM 
pAyAnnmeShaH pUraNaH ShaDguNAnAm ||2-72-52
antarbahirvR^ijinAnAM nihantA
svayaM kartA bhUtabhAvI vikurvan |
dhR^itAyudhaH sukR^itinAmuttamaujAH 
praNudyAnme vR^ijinaM devadevaH ||2-72-53

yenoddhR^itAstraiH purA mAyino vai 
dagdhA ghoreNa vitathAntAH shareNa |
mahatkurvanto vR^ijinaM devatAnaM 
jyAyAnIshaH pAtu vishvo dadhAtA ||2-72-54

bhAgIyasAM bhAgamatontamichCha-
nmakho dAkSho yena kR^itto.anvadhAvat |
vidvAnyaj~nasyAdirathAntaH sa devaH
pAyAdIsho mAM dakShayaj~nAntahetuH ||2-72-55

anyo dhanyaH samskR^itashchottamashcha 
jagatsR^iShTva yo.atti sarvAtiguhyaH |
sa mAM mukhapramukhe pAtu nityaM 
vichinvAnaH prathamaH ShaDguNAnAm ||2-72-56

guNatraikAlyaM yasya devasya nityaM
sattvodreko yasya bhAvAtprasUtaH |
goptA goptR^INAM sannado duShkR^itInA-
mAdyo vishvasya bAdhamAnasya kruddhaH ||2-72-57

dhAmno yasya hariragro.atha vishvo 
brahmA putraiH sahitashcha dvijAshcha |
parAbhUtA bhavane yasya somo
juShatveSha shreyase sAdhu goptA ||2-72-58

yasmAdbhUtAnAM bhUtiranto.atha madhyaM
dhR^itirbhUtiryashcha guhAshrutishcha |
gR^ihAbhibhUtasya puruSheshvarasya 
mahAtmanaH saMmR^iDavedyasya tasya ||2-72-59

yalli~NgA~NkaM tryambakaH sarvamIsho 
bhagali~NgA~Nkam yaddhyumA sarvadhAtrI |
nAnyattR^itIyaM jagatIhAsti ki~nchi-
tmahAdevAtsarvasarveshvaro.asau ||2-72-60

iti saMstUyamAnastu bhagavAnvR^iShabhadhvajaH |
darshayAmAsa dharmAtmA kashyapam dharmadhR^igvaram ||2-72-61

uvAcha chainaM deveshaH prasannenAntarAtmanA |
yena saMstauShi kAryena tvaM tajjAne prajApate ||2-72-62

indropendrau mahAtmAnau devau prakR^itimeShyataH |
pArijAtaM tu dharmAtmA nayiShyati janArdanaH ||2-72-63

apadhyAto mahendro hi muninA devasharmaNaH |
asyAkA~NkShatpurA bhAryAM tapodIptasya kashyapa ||2-72-64

gamyatAM tatra dharmaj~na dAkShAyaNyA saha tvayA |
adityA shakrasadanaM shreyaste putrayordhruvam ||2-72-65

iti harivachanaM nishamya vidvAn
kamalabhavAtmajasUnuraprameyaH |
tridashagaNaguruM praNamya rudraM 
muditamanAH sumanaukasaM jagAma ||2-72-66

iti shrImahAbhArate khileShu harivaMshe viShNuparvaNi
pArijAtaharaNe kashyapakR^itarudrastotre dvisaptatitamo.adhyAyaH       

Previous | English M.M.Dutt | Tamil Translation | Next

Labels

அக்ரூரன் அக்னி அங்கிரஸ் அசமஞ்சன் அதிதி அதிரதன் அநிருத்தன் அந்தகன் அரிஷ்டன் அருந்ததி அர்ஜுனன் அனு அஜபார்ஷன் அஜமீடன் அஸ்தி ஆபவர் ஆயு ஆரியா தேவி ஆஹுகன் இந்திரன் இளை உக்ரசேனன் உக்ராயுதன் உசீநரன் உதங்கர் உத்தவர் உபரிசரவசு உமை உல்பணன் உஷை ஊர்வசி ஊர்வர் ஏகலவ்யன் ஔர்வர் கக்ஷேயு கங்கை கசியபர் கண்டரீகர் கண்டாகர்ணன் கண்டூகன் கதன் கபிலர் கமலாதேவி கம்ஸன் கருடன் கர்க்கர் கர்ணன் காதி காந்திதேவி கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் காலநேமி காலயவனன் காலவர் காளியன் கிருஷ்ணன் குசிகன் குணகன் குணவதி கும்பாண்டன் குரோஷ்டு குவலயாபீடம் குவலாஷ்வன் கூனி கைசிகன் கைடபன் கோடவி சகடாசுரன் சக்ரதேவன் சங்கன் சததன்வன் சத்யகர்ணன் சத்யகர்மன் சத்யபாமா சத்ருக்னன் சத்வதன் சந்தனு சந்திரவதி சந்திரன் சம்பரன் சரஸ்வதி சனத்குமாரர் சன்னதி சாணூரன் சாத்யகி சாந்தீபனி சாம்பன் சால்வன் சிசுபாலன் சித்திரலேகை சித்திராங்கதன் சிருகாலன் சிவன் சுக்ரன் சுசீமுகி சுநாபன் சுனீதன் சூரன் சூரியன் சைசிராயணர் சௌதி டிம்பகன் தக்ஷன் தசரதன் தந்தவக்ரன் தமகோஷன் தரதன் தன்வந்தரி தாரை திதி திதிக்ஷு திரிசங்கு திரிவிக்ரை திருமிலன் திரையாருணன் திலீபன் திவோதாஸன் துந்து துந்துமாரன் துருவன் துர்வாசர் துஷ்யந்தன் தூம்ரவர்ணன் தேவகன் தேவகி தேவாவ்ருதன் தேனுகன் நந்தன் நந்தி நரகாசுரன் நரசிம்மன் நஹுஷன் நாரதர் நாராயணன் நாராயணி நிகும்பன் நிசுந்தன் நித்ராதேவி நீபன் பஞ்சஜனன் பத்மாவதி பத்ரன் பப்ரு பயோதன் பரசுராமர் பரதன் பரத்வாஜர் பலராமன் பலி பாணன் பார்வதி பானு பானுமதி பிரதீபன் பிரத்யும்னன் பிரபாவதி பிரமர்த்தனன் பிரம்மதத்தன் பிரம்மன் பிரலம்பன் பிரவரன் பிரஸேனன் பிரஹலாதன் பிராசேதஸ் பிராப்தி பிருது பிருதை பிருஹதாஷ்வன் பிருஹஸ்பதி பீஷ்மகன் பீஷ்மர் புதன் புரூரவன் பூதனை பூமாதேவி பூரு பூஜனி பௌண்டரகன் மதிராதேவி மது மதுமதி மயன் மனு மஹாமாத்ரன் மாயாதேவி மாயாவதி மார்க்கண்டேயர் மித்ரஸஹர் முசுகுந்தன் முரு முருகன் முஷ்டிகன் யசோதை யது யயாதி யுதிஷ்டிரன் ரஜி ராமன் ருக்மவதி ருக்மி ருக்மிணி ரேவதி ரைவதன் ரோஹிணி லவணன் வசிஷ்டர் வராகம் வருணன் வஜ்ரநாபன் வஸு வஸுதேவன் வாமனன் வாயு விகத்ரு விசக்ரன் விதர்ப்பன் விப்ராஜன் விப்ருது வியாசர் விரஜை விருஷ்ணி விஷ்ணு விஷ்வாசி விஷ்வாமித்ரர் விஷ்வாவஸு விஸ்வகர்மன் வேனன் வைசம்பாயனர் வைவஸ்வத மனு ஜயந்தன் ஜராசந்தன் ஜனமேஜயன் ஜனார்த்தனன் ஜஹ்னு ஜாம்பவான் ஜியாமோகன் ஜ்வரம் ஸகரன் ஸத்யபாமா ஸத்யவிரதன் ஸத்ராஜித் ஸத்வான் ஸஹஸ்ரதன் ஸ்ரீதாமன் ஸ்ரீதேவ ஸ்வேதகர்ணன் ஹம்சன் ஹயக்ரீவன் ஹரி ஹரியஷ்வன் ஹரிஷ்சந்திரன் ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன்